PROGRAMLAR

Sürüm 14.05.2018
mG_Geçici Vergi Programı
Geçici vergi hesabı, gelir tablosu, dört dönemin karşılaştırılması ...

Sürüm 04.05.2018
mG_Amortisman_VUK
Vergi Usul Kanununa uygun amortisman hesabı, muhasebe fişi ...

Sürüm 13.03.2018
mG_Finansal Tablolar Programı
Mizandan finansal tablolar, kurumlar vergisi beyannamesi, finansal analiz...

Sürüm 04.12.2017
mG_Amortisman_TMS
Bağımsız denetimlerde kullanılmak üzere günlük doğrusal amortisman hesaplar, hareket tablosunu oluşturur, olması gereken birikmiş amortismanı hesaplar...
VERGİ GÜNLÜĞÜ
izdenetim 11.06.2018 - 17.06.2018  izdenetim haftası
izdenetim 18.06.2018 - 24.06.2018  izdenetim haftası
izdenetim 25.06.2018 - 01.07.2018  izdenetim haftası
izdenetim 02.07.2018 - 08.07.2018  izdenetim haftası
izdenetim 09.07.2018 - 15.07.2018  izdenetim haftası

GÜNDEMDEKİLER

19.06.2018
108 No.lu Vergi Usul Kanunu Sirküleri
25 Haziran 2018 günü sonuna kadar verilmesi gereken Muhtasar Beyannameler, Damga Vergisi Beyannameleri ile Katma Değer Vergisi Beyannamelerinin verilme sürelerinin uzatılması hk.

12.06.2018
16 No.lu Kurumlar Vergisi Genel Tebliği
6676 sayılı Kanunun 14 üncü maddesi ve 7033 sayılı Kanunun 64 üncü maddesiyle 4691 sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanununda yapılan değişiklikler ile 6772 sayılı Kanunun 7 nci maddesiyle 3218 sayılı Serbest Bölgeler Kanununun geçici 3 üncü maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendine eklenen ibarelere ilişkin açıklamalar hk.

11.06.2018
Vergi ve Diğer Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin 7143 Sayılı Kanun Genel Tebliği (Seri No: 2)
Vergi ve Diğer Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin 7143 Sayılı Kanun Genel Tebliği (Seri No: 2) Resmi Gazete' de yayımlandı.

11.06.2018
7103 Sayılı Vergi Kanunları ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun Geçici 1 inci Maddesinin Uygulanmasına İlişkin Genel Tebliğ
7103 Sayılı Vergi Kanunları ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun Geçici 1 inci Maddesinin Uygulanmasına İlişkin Genel Tebliği Resmi Gazete' de yayımlandı.

11.06.2018
50 No.lu Motorlu Taşıtlar Vergisi Genel Tebliği
7103 sayılı Vergi Kanunları ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun 88 inci maddesiyle 18/5/2017 tarihli ve 7020 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda ve Bir Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun Geçici 1 inci maddesinde yapılan süre uzatımı ve 1997 model veya daha eski taşıtların ihraç edilmesi halinde de madde hükümlerinden yararlanılacağına dair yapılan düzenlemelere ilişkin usul ve esasların belirlenmesi hk.

11.06.2018
303 No.lu Gelir Vergisi Genel Tebliği
193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 9, 23, 25, 32 ve 61 inci maddelerinde, 21/3/2018 tarihli ve 7103 sayılı Vergi Kanunları ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunla yapılan değişikliklerin uygulanmasına ilişkin usul ve esasların belirlenmesi hk.

05.06.2018
18 No.lu Katma Değer Vergisi Genel Tebliği
7104 Sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu ve Bazı Kanunlar ile 178 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile getirilen düzenlemelere ilişkin açıklamalar hk.

29.05.2018
Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi Genel Tebliği (Sıra No: 1)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No:4)
Muhtasar ve Prim Hizmetleri Beyannamesi uygulamasının yürürlük tarihinin değiştirilmesi hk.

29.05.2018
499 No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği
Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 486)' nde değişiklik yapılması hk.

26.05.2018
Vergi ve Diğer Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin 7143 Sayılı Kanun Genel Tebliği (Seri No: 1)
Vergi ve Diğer Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin 7143 Sayılı Kanun Genel Tebliği (Seri No: 1) Resmi Gazete' de yayımlandı.

26.05.2018
2018/11597 Bağımsız Denetime Tabi Şirketlerin Belirlenmesine Dair Karar
Bağımsız denetime tabi şirketlerin belirlenmesine dair karar Resmi Gazete' de yayımlandı.

25.05.2018
7144 Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun
Taşınmazlarda yeniden değerleme yapılabilmesi ve Hasılat esaslı vergileme maddesine değişiklik yapılması ile diğer bazı kanunlarda değişiklik yapan torba kanun hk.

25.05.2018
498 No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği
Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 483)' nde değişiklik yapılması hk.