PROGRAMLAR

Sürüm 13.03.2018
mG_Finansal Tablolar Programı
Mizandan finansal tablolar, kurumlar vergisi beyannamesi, finansal analiz...

Sürüm 26.12.2017
mG_Amortisman_VUK
Vergi Usul Kanununa uygun amortisman hesabı, muhasebe fişi ...

Sürüm 04.12.2017
mG_Amortisman_TMS
Bağımsız denetimlerde kullanılmak üzere günlük doğrusal amortisman hesaplar, hareket tablosunu oluşturur, olması gereken birikmiş amortismanı hesaplar...

Sürüm 04.12.2017
mG_SAP Mizan Dönüştür
SAP programından alınan standart F.08 mizanını anlaşılır, analize ve üzerinde çalışmaya uygun hale getirir.

Sürüm 04.12.2017
mG_KDV İade Hazırlık Programı
Program KDV iadesinde karşıt inceleme çalışmasının hızlı ve güvenilir bir şekilde hazırlanamsını ve takip edilmesini sağlar.
VERGİ GÜNLÜĞÜ
izdenetim 26.02.2018 - 04.03.2018  izdenetim haftası
izdenetim 05.03.2018 - 11.03.2018  izdenetim haftası
izdenetim 12.03.2018 - 18.03.2018  izdenetim haftası
izdenetim 19.03.2018 - 25.03.2018  izdenetim haftası
izdenetim 26.03.2018 - 01.04.2018  izdenetim haftası

GÜNDEMDEKİLER

13.03.2018
7099 Sayılı Yatırım Ortamının İyileştirilmesi Amacıyla Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun
7099 Sayılı Kanun ile getirilen düzenlemeler hk.

28.02.2018
492 No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği
İnteraktif Vergi Dairesi uygulamasına ilişkin usul ve esaslar hk.

26.02.2018
2018/11284 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı
Vergiye Uyumlu Mükelleflerin Borçlarının Tecili Hakkında Karar Hk.

23.02.2018
100 No.lu Vergi Usul Kanunu Sirküleri
6 Şubat 2018 tarihi sonuna kadar serbest meslek erbabı (işletme ya da bilanço esasına göre de defter tutanlar dâhil) tarafından Defter-Beyan Sistemine yapılması gereken Ocak ayı kayıtlarına ilişkin süre 2 Nisan 2018 tarihi sonuna kadar uzatılmış ve söz konusu dönem için verilmesi gereken beyannamelerin, mevcut e-Beyanname uygulaması üzerinden, Beyanname Düzenleme Programı aracılığıyla da verilebilmesi hk.

17.02.2018
Döviz Pozisyonunu Etkileyen İşlemlerin Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Tarafından İzlenmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik
Yurt içinden ve yurt dışından sağlanan yabancı para nakdi krediler ile dövize endeksli kredilerinin toplamı ilgili hesap döneminin son iş günü itibarıyla 15 milyon ABD doları ve üstünde olan firmaların, veri formu ile talep edilen bilgileri, açıklama formuna uygun olarak Bankaya müteakip hesap döneminden itibaren bildirilmesi hk.

15.02.2018
16 No.lu Özel İletişim Vergisi Genel Tebliği Özel Tüketim Vergisi (I) Sayılı Liste Uygulama Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 2)
Özel Tüketim Vergisi (I) Sayılı Liste Uygulama Genel Tebliğinin “III- İNDİRİMLİ VERGİ UYGULAMALARI VE MÜTESELSİL SORUMLULUK” başlıklı bölümünde değişiklik yapılması hk.

12.02.2018
99 No.lu Vergi Usul Kanunu Sirküleri
2017 IV. Geçici Vergi Dönemine (Ekim-Kasım-Aralık) Ait Gelir ve Kurum Geçici Vergi Beyan Süresi Uzatıldı.

03.02.2018
2018/11333 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı
Denizaltı karayolu tünellerinde KDV oranının belirlenmesi hk.

31.01.2018
17 No.lu Katma Değer Vergisi Genel Tebliği
Kanuni merkezi ve iş merkezi bulunmayanlar tarafından katma değer vergisi mükellefi olmayan gerçek kişilere elektronik ortamda sunulan hizmetlere ilişkin katma değer vergisi mükellefiyeti ile KDV Uygulama Genel Tebliğinde değişiklikler yapılması hk.

30.01.2018
47 No.lu Kurumlar Vergisi Kanunu Sirküleri
Sermaye artırımında indirim uygulamasında dikkate alınacak faiz oranı hk.

25.01.2018
491 No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği
Borsada Rayici Olmayan Yabancı Paraların 2017 Yılı Değerlemelerine Esas Oluşturacak Kurların Tespit Edilmesine Yönelik Genel Tebliğ Resmi Gazete’de Yayımlandı.

01.01.2018
Özel Tüketim Vergisi (III) Sayılı Liste Uygulama Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 1)
Özel Tüketim Vergisi (III) Sayılı Liste Uygulama Genel Tebliğinde değişiklik yapılması hk.

31.12.2017
16 No.lu Özel İletişim Vergisi Genel Tebliği
Ön ödemeli hatlara yüklemeler için yapılan satışlarda ÖİV matrahı ve FATİH Projesi kapsamında uygulanacak özel iletişim vergisi istisnasına ilişkin açıklamalar hk.

31.12.2017
16 No.lu Katma Değer Vergisi Genel Tebliği
FATİH Projesi kapsamında Milli Eğitim Bakanlığına yapılacak mal teslimi ve hizmet ifalarında istisna uygulaması, Ön ödemeli elektronik haberleşme hizmetlerinin özel matrah şekline göre vergilendirilmesi ve indirimli orana tabi işlemler nedeniyle iade edilecek KDV tutarının alt sınırının 2018 yılı için 11.400 TL olarak belirlenmesi hk.