PROGRAMLAR

Sürüm 14.05.2018
mG_Geçici Vergi Programı
Geçici vergi hesabı, gelir tablosu, dört dönemin karşılaştırılması ...

Sürüm 04.05.2018
mG_Amortisman_VUK
Vergi Usul Kanununa uygun amortisman hesabı, muhasebe fişi ...

Sürüm 13.03.2018
mG_Finansal Tablolar Programı
Mizandan finansal tablolar, kurumlar vergisi beyannamesi, finansal analiz...

Sürüm 04.12.2017
mG_Amortisman_TMS
Bağımsız denetimlerde kullanılmak üzere günlük doğrusal amortisman hesaplar, hareket tablosunu oluşturur, olması gereken birikmiş amortismanı hesaplar...
VERGİ GÜNLÜĞÜ
izdenetim 01.10.2018 - 07.10.2018  izdenetim haftası
izdenetim 08.10.2018 - 14.10.2018  izdenetim haftası
izdenetim 15.10.2018 - 21.10.2018  izdenetim haftası
izdenetim 22.10.2018 - 28.10.2018  izdenetim haftası
izdenetim 29.10.2018 - 04.11.2018  izdenetim haftası

GÜNDEMDEKİLER

10.10.2018
21 No.lu Katma Değer Vergisi Genel Tebliği
Katma Değer Vergisi uygulama genel tebliğinde değişiklik yapılması hk.

06.10.2018
Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2008-32/34)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: 2018-32/51)
Döviz Cinsinden ve Dövize Endeksli Sözleşmeler Hakkında Tebliğ Hk.

05.10.2018
50 No.lu Kurumlar Vergisi Kanunu Sirküleri
2018 yılı üçüncü geçici vergi döneminde uygulanacak yeniden değerleme oranının % 14,03 (yüzde ondört virgül sıfır üç) olarak tespit edilmesi hk.

24.09.2018
4760 Sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa Ekli (II) Sayılı Listede Yer Alan Bazı Malların Özel Tüketim Vergisi Oranlarına Esas Özel Tüketim Vergisi Matrahlarının Yeniden Tespiti Hakkında Karar (Karar Sayısı: 132)
Özel Tüketim Vergisi Kanununa Ekli (II) Sayılı Listedeki 87.03 G.T.İ.P. numaralı mallardan -Diğerleri satırında yer alanların özel tüketim vergisi oranlarına esas özel tüketim vergisi matrahkarının değiştirilmesi hk.

13.09.2018
Türk Parası Kıymetini Korumu Hakkında 32 Sayılı Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar (Karar Sayısı: 85)
Türkiye’ de yerleşik kişilerin, Bakanlıkça belirlenen haller dışında, kendi aralarında menkul ve gayrimenkul alım satım, taşıt ve finansal kiralama dahil her türlü menkul ve gayrimenkul kiralama, leasing ile iş, hizmet ve eser sözleşmelerinde sözleşme bedeli ve bu sözleşmelerden kaynaklanan diğer ödeme yükümlülükleri döviz cinsinden veya dövize endeksli olarak kararlaştırılamayacağı hk.

06.09.2018
20 No.lu Katma Değer Vergisi Genel Tebliği
Özel esaslar kapsamında yer alan mükelleflerin 7143 Sayılı Kanunun matrah artırım hükümlerinden yararlanmaları halinde genel esaslara alınması hk.

05.09.2018
Amme Alacakları İçin Uygulanan Gecikme Zammı Oranının Yeniden Belirlenmesine İlişkin Karar (Karar Sayısı: 62)
Gecikme zammı oranının %2 olarak belirlenmesi hk.

04.09.2018
Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin Tebliğ (İhracat Bedelleri Hakkında) (No: 2018-32/48)
Türkiye’de yerleşik kişiler tarafından gerçekleştirilen ihracat işlemlerine ilişkin bedellerin, fiili ihraç tarihinden itibaren 180 gün içinde yurda getirilerek en az %80’inin bir bankaya satılması hk.

31.08.2018
7143 Sayılı Kanunun 10. Maddesinin 13. Fıkrasının (h) Bendinde Yer Alan Sürelerin, Bitim Tarihinden İtibaren 6 Ay Uzatılmasına Dair Karar (Karar Sayısı: 48)

31.08.2018
22/7/2006 Tarihli ve 2006/10731 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararının Eki Kararda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar (Karar Sayısı: 53)
Vadeli mevduat faiz gelirlerindeki stopaj oranlarının değiştirilmesi hk.

27.08.2018
110 No.lu Vergi Usul Kanunu Sirküleri
27 Ağustos 2018 günü sonuna kadar verilmesi gereken Muhtasar Beyannameler, Damga Vergisi Beyannameleri ile Katma Değer Vergisi Beyannamelerinin verilme süreleri ile bu beyannameler üzerine tahakkuk eden vergilerin ödeme süreleri 28 Ağustos 2018 Salı günü sonuna kadar uzatılması hk.

18.08.2018
Vergi ve Diğer Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin 7143 Sayılı Kanun Genel Tebliği (Seri No: 3)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 4)

16.08.2018
4760 Sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa Ekli (I) Sayılı Listenin (A) Cetvelinde Yer Alan Bazı Malların Özel Tüketim Vergisi Tutarlarının Yeniden Tespiti Hakkında Karar (Karar Sayısı: 41)
16/8/2018 tarihli ve 30511 Sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 41 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile; benzin, motorin, propan, bütan ve LPG türlerinin ÖTV tutarları yeniden belirlenmesi hk.