PROGRAMLAR

Sürüm 14.05.2018
mG_Geçici Vergi Programı
Geçici vergi hesabı, gelir tablosu, dört dönemin karşılaştırılması ...

Sürüm 04.05.2018
mG_Amortisman_VUK
Vergi Usul Kanununa uygun amortisman hesabı, muhasebe fişi ...

Sürüm 13.03.2018
mG_Finansal Tablolar Programı
Mizandan finansal tablolar, kurumlar vergisi beyannamesi, finansal analiz...

Sürüm 04.12.2017
mG_Amortisman_TMS
Bağımsız denetimlerde kullanılmak üzere günlük doğrusal amortisman hesaplar, hareket tablosunu oluşturur, olması gereken birikmiş amortismanı hesaplar...
VERGİ GÜNLÜĞÜ
izdenetim 26.11.2018 - 02.12.2018  izdenetim haftası
izdenetim 03.12.2018 - 09.12.2018  izdenetim haftası
izdenetim 10.12.2018 - 16.12.2018  izdenetim haftası
izdenetim 17.12.2018 - 23.12.2018  izdenetim haftası
izdenetim 24.12.2018 - 30.12.2018  izdenetim haftası

GÜNDEMDEKİLER

30.11.2018
Cumhurbaşkanı Kararı (Karar Sayısı:405)
7143 sayılı Vergi ve Diğer Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanunun 10 uncu maddesinin onüçüncü fıkrasının (a), (b), (c) ve (e) bentlerinde yer alan sürelerin, bitim tarihlerinden itibaren 6 ay uzatılması hk.

30.11.2018
503 No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği
2018 yılı için uygulanacak yeniden değerleme oranı % 23,73 (yirmiüç virgül yetmişüç) olarak tespit edilmesi hk.

31.10.2018
Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 483)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No: 502)
Mevcut eski nesil ÖKC’lerin mali hafızaları doluncaya kadar kullanılabilme süresi ile ÖKC' lerden gerçekleştirilen perakende mal satışları ile hizmet ifalarına ilişkin bilgilerin GİB’e bildirilme sürelerinin 01.01.2019 tarihine kadar uzatılması hk.

31.10.2018
492 Sayılı Harçlar Kanununa Bağlı (4) Sayılı Tarifenin “I-Tapu İşlemleri” Başlıklı Bölümünün 20/a Fıkrası, 3065 Sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun 28 inci ve 29 uncu Maddeleri ile 4760 Sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununun 12 nci Maddesi Gereğince Karar
Konut ve iş yerlerinde yüzde 18 olan KDV oranının yıl sonuna kadar yüzde 8 olarak uygulanması, tapu işlemlerindeki harcın yıl sonuna kadar binde 15 olarak uygulanması, yıl sonuna kadar mobilyada KDV oranı yüzde 18

27.10.2018
Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi Genel Tebliğinde (Sıra No:1) Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No:5)
Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi Süresinin 01.07.2019 tarihine kadar uzatılması hk.

10.10.2018
21 No.lu Katma Değer Vergisi Genel Tebliği
Katma Değer Vergisi uygulama genel tebliğinde değişiklik yapılması hk.

06.10.2018
Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2008-32/34)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: 2018-32/51)
Döviz Cinsinden ve Dövize Endeksli Sözleşmeler Hakkında Tebliğ Hk.

05.10.2018
50 No.lu Kurumlar Vergisi Kanunu Sirküleri
2018 yılı üçüncü geçici vergi döneminde uygulanacak yeniden değerleme oranının % 14,03 (yüzde ondört virgül sıfır üç) olarak tespit edilmesi hk.

24.09.2018
4760 Sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa Ekli (II) Sayılı Listede Yer Alan Bazı Malların Özel Tüketim Vergisi Oranlarına Esas Özel Tüketim Vergisi Matrahlarının Yeniden Tespiti Hakkında Karar (Karar Sayısı: 132)
Özel Tüketim Vergisi Kanununa Ekli (II) Sayılı Listedeki 87.03 G.T.İ.P. numaralı mallardan -Diğerleri satırında yer alanların özel tüketim vergisi oranlarına esas özel tüketim vergisi matrahkarının değiştirilmesi hk.

13.09.2018
Türk Parası Kıymetini Korumu Hakkında 32 Sayılı Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar (Karar Sayısı: 85)
Türkiye’ de yerleşik kişilerin, Bakanlıkça belirlenen haller dışında, kendi aralarında menkul ve gayrimenkul alım satım, taşıt ve finansal kiralama dahil her türlü menkul ve gayrimenkul kiralama, leasing ile iş, hizmet ve eser sözleşmelerinde sözleşme bedeli ve bu sözleşmelerden kaynaklanan diğer ödeme yükümlülükleri döviz cinsinden veya dövize endeksli olarak kararlaştırılamayacağı hk.

06.09.2018
20 No.lu Katma Değer Vergisi Genel Tebliği
Özel esaslar kapsamında yer alan mükelleflerin 7143 Sayılı Kanunun matrah artırım hükümlerinden yararlanmaları halinde genel esaslara alınması hk.

05.09.2018
Amme Alacakları İçin Uygulanan Gecikme Zammı Oranının Yeniden Belirlenmesine İlişkin Karar (Karar Sayısı: 62)
Gecikme zammı oranının %2 olarak belirlenmesi hk.

04.09.2018
Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin Tebliğ (İhracat Bedelleri Hakkında) (No: 2018-32/48)
Türkiye’de yerleşik kişiler tarafından gerçekleştirilen ihracat işlemlerine ilişkin bedellerin, fiili ihraç tarihinden itibaren 180 gün içinde yurda getirilerek en az %80’inin bir bankaya satılması hk.