Tarih:19 Aralık 2017

Resmî Gazete

Sayı : 30275 (Mükerrer)

TEBLİĞ

Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumundan:

STOKLARA İLİŞKİN TÜRKİYE MUHASEBE STANDARDI (TMS 2)

HAKKINDA TEBLİĞ SIRA NO: 3’TE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

(SIRA NO: 95)

MADDE 1 – 15/1/2005 tarih ve 25701 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Stoklara İlişkin Türkiye Muhasebe Standardı (TMS 2) Hakkında Tebliğ Sıra No:3’ün ekinde yer alan “Türkiye Muhasebe Standardı (TMS 2) Stoklar” Standardının;

a) 2 nci paragrafının (b) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(b) Finansal araçlar (bakınız: TMS 32 Finansal Araçlar: Sunum ve TFRS 9 Finansal Araçlar) ve” 

b) 40A paragrafı aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve 40A paragrafından sonra gelmek üzere aşağıdaki 40B paragrafı eklenmiştir.

“40A. [Silinmiştir]

40B. [Silinmiştir]”

c) 40D paragrafı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“40D. [Silinmiştir]”

ç) 40E paragrafından sonra gelmek üzere aşağıdaki 40F paragrafı eklenmiştir.

“40F. TFRS 9 (2017 Sürümü), 2’nci paragrafı değiştirmiş, 40A, 40B ve 40D paragraflarını silmiştir. TFRS 9 uygulandığında söz konusu değişiklikler de uygulanır.”

MADDE 2 – Bu Tebliğ yayımlandığı tarihte yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Tebliğ hükümlerini Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu Başkanı yürütür.İZDENETİM|Cumhuriyet Meydanı No:10/2 35210 Konak, İZMİR|(0.232) 483 65 55 (pbx)|info@izdenetim.com.tr