Tarih: 29 Aralık 2017

Resmî Gazete

Sayı : 30285 (Mükerrer)

TEBLİĞ

 

Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı)’ndan:

MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ

(SERİ NO: 49)

Amaç ve kapsam

MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, 1/1/2018 tarihinden itibaren uygulanacak motorlu taşıtlar vergisi tutarlarının tespit ve ilan edilmesidir.

Dayanak

MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ, 18/2/1963 tarihli ve 197 sayılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanununun “Yetki” başlıklı 10 uncu maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Vergileme ölçü ve hadleri

MADDE 3 – (1) 197 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinin;

İkinci fıkrasında, “Her takvim yılı başından geçerli olmak üzere önceki yılda uygulanan vergi miktarları o yıl için Vergi Usul Kanunu hükümleri uyarınca tespit ve ilan olunan yeniden değerleme oranında artırılır.” hükmüne,

Dördüncü fıkrasında, “Bu suretle hesaplanan ve ödenmesi gereken vergi miktarlarında 1 Yeni Türk Lirasının altındaki tutarlar dikkate alınmaz.” hükmüne

yer verilmiştir.

(2) 2017 yılı için yeniden değerleme oranı %14,47 (on dört virgül kırk yedi) olarak tespit edilmiş ve 11/11/2017 tarihli ve 30237 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 484) ile ilan edilmiş bulunmaktadır.

(3) Buna göre, 1/1/2018 tarihinden itibaren motorlu taşıtların vergilendirilmesine ilişkin 197 sayılı Kanunun 5 inci maddesindeki (I) sayılı tarifenin “2- Motosikletler” başlıklı bölümü ve 6 ncı maddesinde yer alan (II) ve (IV) sayılı tarifeler yeniden belirlenmiştir.

(4) 197 sayılı Kanunun 5 inci maddesindeki (I) sayılı tarifenin “1-Otomobil, kaptıkaçtı, arazi taşıtları ve benzerleri” başlıklı bölümünde ve geçici 8 inci maddesindeki (I/A) sayılı tarifede yer alan taşıtlar için 1/1/2018 tarihinden geçerli olmak üzere 28/11/2017 tarihli ve 7061 sayılı Bazı Vergi Kanunları ile Diğer Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile belirlenmiş olan tarife uygulanır.

Motorlu taşıtlar vergisi tarifeleri

MADDE 4 – (1)

(I) Sayılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Tarifesinin Motosikletler Bölümü

Motosikletler aşağıdaki (I) sayılı tarifenin “2- Motosikletler” başlıklı bölümüne göre vergilendirilir.

(I) Sayılı Tarife

Motor Silindir Hacmi (cm3)

Taşıtların Yaşları İle Ödenecek Yıllık Vergi Tutarı (TL)

1-3 yaş

4-6 yaş

7-11 yaş

12-15 yaş

16 ve yukarı yaş

2-Motosikletler

100 -250 cm3’ e kadar

139,00

105,00

77,00

49,00

19,00

251 -650 cm3’ e kadar

288,00

218,00

139,00

77,00

49,00

651 -1200 cm3’ e kadar

739,00

440,00

218,00

139,00

77,00

1201 cm3 ve yukarısı

1.791,00

1.184,00

739,00

587,00

288,00

(II) Sayılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Tarifesi

(I) sayılı tarifede yazılı otomobil, arazi taşıtı, kaptıkaçtı ve benzerleri ile motosikletler dışında kalan motorlu kara taşıtları, aşağıdaki (II) sayılı tarifeye göre vergilendirilir.

II Sayılı Tarife

Taşıt Cinsi ve Oturma Yeri/Azami Toplam Ağırlık

Taşıtların Yaşları ile Ödenecek Yıllık Vergi Tutarı (TL)

1-6 yaş

7-15 yaş

16 ve yukarı yaş

1) Minibüs

888,00

587,00

288,00

2) Panel van ve motorlu karavanlar (Motor Silindir Hacmi)

1.900 cm3 ve aşağısı

1.184,00

587,00

440,00

1.901 cm3 ve yukarısı

1.791,00

1.184,00

739,00

3) Otobüs ve benzerleri (Oturma Yeri)

25 kişiye kadar

2.241,00

1.339,00

587,00

26-35 kişiye kadar

2.687,00

2.241,00

888,00

36-45 kişiye kadar

2.991,00

2.537,00

1.184,00

46 kişi ve yukarısı

3.587,00

2.991,00

1.791,00

4) Kamyonet, kamyon, çekici ve benzerleri (Azami Toplam Ağırlık)

1.500 kg.’ a kadar

797,00

529,00

260,00

1.501-3.500 kg.’ a kadar

1.611,00

935,00

529,00

3.501-5.000 kg.’ a kadar

2.421,00

2.014,00

797,00

5.001-10.000 kg.’ a kadar

2.687,00

2.283,00

1.071,00

10.001-20.000 kg.’ a kadar

3.229,00

2.687,00

1.611,00

20.001 kg ve yukarısı

4.039,00

3.229,00

1.877,00

(IV) Sayılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Tarifesi

Uçak ve helikopterler (Türkkuşu, Türk Hava Kurumuna ait olanlar hariç) aşağıdaki (IV) sayılı tarifeye göre vergilendirilir.

IV Sayılı Tarife

Taşıt Cinsi ve Azami Kalkış Ağırlığı

Taşıtların Yaşları ile Ödenecek Yıllık Vergi Tutarı (TL)

1-3 yaş

4-5 yaş

6-10 yaş

11 ve yukarı yaş

 

Uçak ve Helikopterler

 

1.150 kg.’ a kadar

14.994,00

11.990,00

8.991,00

7.191,00

 

1.151-1.800 kg.’ a kadar

22.496,00

17.992,00

13.494,00

10.794,00

 

1.801-3.000 kg.’ a kadar

29.999,00

23.998,00

17.992,00

14.395,00

 

3.001-5.000 kg.’ a kadar

37.502,00

29.999,00

22.496,00

17.992,00

 

5.001-10.000 kg.’ a kadar

45.005,00

36.001,00

26.998,00

21.595,00

 

10.001-20.000 kg.’ a kadar

52.507,00

42.003,00

31.498,00

25.192,00

 

20.001 kg ve yukarısı

60.007,00

48.001,00

36.001,00

28.800,00

 

197 sayılı Kanunun 6 ncı maddesinin birinci fıkrası uyarınca; Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı tarafından tutulan sivil hava vasıtaları siciline zirai ilaçlama amacıyla kullanılmak üzere kayıt ve tescil edilmiş olan uçaklar için, bu tarifede belirtilen motorlu taşıtlar vergisi tutarları yüzde 25 oranında uygulanır.

Yürürlük

MADDE 5 – (1) Bu Tebliğ 1/1/2018 tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 6 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Maliye Bakanı yürütür.İZDENETİM|Cumhuriyet Bulvarı No: 87 Erden İş Hanı Kat:4 D:13 Pasaport Konak İZMİR|(0.232) 483 65 55 (pbx)|info@izdenetim.com.tr