193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun;

- Yurt dışında bulunan para, altın, döviz, menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçlarını, bu maddedeki hükümler çerçevesinde 31/12/2019 tarihine kadar Türkiye’ye getiren gerçek ve tüzel kişilerin, söz konusu varlıkların serbestçe tasarruf edilebilmesine,

- Yurt dışında bulunan para, altın, döviz, menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçlarının, yurt dışında bulunan banka veya finansal kurumlardan kullanılan ve bu maddenin yürürlük tarihi itibarıyla kanuni defterlerde kayıtlı olan kredilerin 31/12/2019 tarihine kadar kapatılmasında kullanılabilmesine,

- Gelir veya kurumlar vergisi mükelleflerince sahip olunan, Türkiye’de bulunan ancak kanuni defter kayıtlarında yer almayan para, altın, döviz, menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçları ile taşınmazların, 31/12/2019 tarihine kadar, dönem kazancının tespitinde dikkate almaksızın kanuni defterlere kaydedilebilmesine, söz konusu varlıkların da vergiye tabi kazancın ve kurumlar için dağıtılabilir kazancın tespitinde dikkate alınmaksızın işletmeden çekilebilmesine

İlişkin imkanlar tanıyan Geçici 90 ıncı maddesinde yer alan süreler, 30/12/2019 tarihli ve 30994 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 1948 sayılı Cumhurbaşkanı Kararıyla, 6 ay süreyle (30/06/2020 tarihine kadar) (bu tarih dahil) uzatılmıştır.

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2019/12/20191230-2.pdf

 

 İZDENETİM|Cumhuriyet Meydanı No:10/2 35210 Konak, İZMİR|(0.232) 483 65 55 (pbx)|info@izdenetim.com.tr