GÜNDEMDEKİLER


14.12.2017
300 No.lu Gelir Vergisi Genel Tebliği
Gayrimenkul Sermaye İradında %15 Götürü Gider Uygulaması Hk.

13.12.2017
Türkiye Denetim Standartları Tebliği No: 64 (Finansal Tabloların Bağımsız Denetiminin Planlanması Hakkında Bağımsız Denetim Standardı 300)
Finansal Tabloların Bağımsız Denetiminin Planlanması Standardı (BDS 300)’ün yürürlüğü hk.

13.12.2017
Türkiye Denetim Standartları Tebliği No: 65 (İşletme Ve Çevresini Tanımak Suretiyle “Önemli Yanlışlık” Risklerinin Belirlenmesi Ve Değerlendirilmesi Hakkında Bağımsız Denetim Standardı 315)
İşletme ve Çevresini Tanımak Suretiyle “Önemli Yanlışlık” Risklerinin Belirlenmesi ve Değerlendirilmesi Standardı (BDS 315)’in yürürlüğü hk.

13.12.2017
Türkiye Denetim Standartları Tebliği No: 66 (Bağımsız Denetimin Yürütülmesi Sırasında Belirlenen Yanlışlıkların Değerlendirilmesi Hakkında Bağımsız Denetim Standardı 450)
Bağımsız Denetimin Yürütülmesi Sırasında Belirlenen Yanlışlıkların Değerlendirilmesi Standardı (BDS 450)’nin yürürlüğü hk.

13.12.2017
Türkiye Denetim Standartları Tebliği No: 67 (Bağımsız Denetim Kanıtları Hakkında Bağımsız Denetim Standardı 500)
Bağımsız Denetim Kanıtları Standardı (BDS 500)’ün yürürlüğü hk.

13.12.2017
Türkiye Denetim Standartları Tebliği No: 68 (İlk Bağımsız Denetimler – Açılış Bakiyeleri Hakkında Bağımsız Denetim Standardı 510)
İlk Bağımsız Denetimler – Açılış Bakiyeleri Standardı (BDS 510)’un yürürlüğü hk.

13.12.2017
Türkiye Denetim Standartları Tebliği No: 69 (Bilanço Tarihinden Sonraki Olaylar Hakkında Bağımsız Denetim Standardı 560)
Bilanço Tarihinden Sonraki Olaylar Standardı (BDS 560)’ın yürürlüğü hk.

13.12.2017
Türkiye Denetim Standartları Tebliği No: 70 (Yazılı Beyanlar Hakkında Bağımsız Denetim Standardı 580)
Yazılı Beyanlar Standardı (BDS 580)’in yürürlüğü hk.

11.12.2017
Türkiye Denetim Standartları Tebliği No: 61 (Özel Hususlar – Özel Amaçlı Çerçevelere Göre Hazırlanan Finansal Tabloların Bağımsız Denetimi Hakkında Bağımsız Denetim Standardı 800)
Özel Hususlar – Özel Amaçlı Çerçevelere Göre Hazırlanan Finansal Tabloların Bağımsız Denetimi Hakkında (BDS 800)

11.12.2017
Türkiye Denetim Standartları Tebliği No: 63 (Özet Finansal Tablolara İlişkin Rapor Vermek Üzere Yapılan Denetimler Hakkında Bağımsız Denetim Standardı 810)
Özet Finansal Tablolara İlişkin Rapor Vermek Üzere Yapılan Denetimler Hakkında (BDS 810)

08.12.2017
Türkiye Denetim Standartları Tebliği No: 59 (Bağımsız Denetimin Planlanması ve Yürütülmesinde Önemlilik Hakkında Bağımsız Denetim Standardı 320)
Bağımsız Denetimin Planlanması ve Yürütülmesinde Önemlilik Standardı (BDS 320)’nin yürürlüğe girmesi hk.

08.12.2017
Türkiye Denetim Standartları Tebliği No: 60 (Bağımsız Denetçinin Risk Olarak Değerlendirilmiş Hususlara Karşı Yapacağı İşler Hakkında Bağımsız Denetim Standardı 330)
Bağımsız Denetçinin Risk Olarak Değerlendirilmiş Hususlara Karşı Yapacağı İşler (BDS 330)' un yürürlüğe girmesi Hk.

07.12.2017
Transfer Fiyatlandırması Yoluyla Örtülü Kazanç Dağıtımı Hakkında Genel Tebliğ (Seri No: 1)’De Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 3)
Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı ile Anlaşma Usulü başlıklı bölümü hk.

07.12.2017
Türkiye Denetim Standartları Tebliği No: 55 (Bağımsız Denetçinin Genel Amaçları Ve Bağımsız Denetimin Bağımsız Denetim Standartlarına Uygun Olarak Yürütülmesi Hakkında Bağımsız Denetim Standardı 200)
Bağımsız Denetçinin Genel Amaçları ve Bağımsız Denetimin Bağımsız Denetim Standartlarına Uygun Olarak Yürütülmesi Standardı (BDS 200)’ün yürürlüğe girmesi hk.

07.12.2017
Türkiye Denetim Standartları Tebliği No: 56 (Finansal Tabloların Bağımsız Denetiminde Kalite Kontrol Hakkında Bağımsız Denetim Standardı 220)
Finansal Tabloların Bağımsız Denetiminde Kalite Kontrol Standardı (BDS 220)’nin yürürlüğe girmesi hk.

07.12.2017
Türkiye Denetim Standartları Tebliği No: 57 (Finansal Tabloların Bağımsız Denetiminde Kalite Kontrol Hakkında Bağımsız Denetim Standardı 230)
Bağımsız Denetimin Belgelendirilmesi Standardı (BDS 230)’un yürürlüğe girmesi hk.

06.12.2017
299 No.lu Gelir Vergisi Kanunu Genel Tebliği
2017 yılı Eylül, Ekim, Kasım ve Aralık aylarındaki ücretlerde 31/12/1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 103 üncü maddesinde yazılı tarife nedeniyle net ücretlerin 1.404,06 TL’nin altına düşmesi sonucu sadece 1.404,06 TL ile bunun altına düşen tutar arasındaki farkın ilave asgari geçim indirimi yoluyla telafisi hk.

05.12.2017
7061 sayılı Bazı Vergi Kanunları İle Diğer Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 05.12.2017 tarih ve 30261 sayılı Resmi Gazete

05.12.2017
15 No.lu Katma Değer Vergisi Tebliği
Türkiye içinde taşıma hakkı bulunmayan yabancı bayraklı gemilerin tadil, bakım ve onarım hizmetleri nedeniyle yüklenilen ve indirim yoluyla telafi edilemeyen KDV’nin %50’sinin iadesi hk.

05.12.2017
Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik
2017 yılı Kasım ayına ilişkin bazı primlerin ödenme süresi hk.

01.12.2017
13 No.lu Kurumlar Vergisi Genel Tebliği
3/4/2007 tarihli ve 26482 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kurumlar Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 1)’nin “5.5.4. Gayrimenkul yatırım fonları veya ortaklıklarının kazançları” başlıklı bölümünün birinci paragrafından sonra gelmek üzere aşağıdaki paragraflar eklenmiştir.

30.11.2017
Türkiye Denetim Standartları Tebliği No: 54 (Bağımsız Denetçiler İçin Etik Kurallar)
"Bağımsız Denetçiler İçin Etik Kurallar" Standardının güncellenmiş hali 30.11.2017 tarih ve Mükerrer-30256 sayılı Resmi Gazete' de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

16.11.2017
Kamu Gözetimi Muhasebe Ve Denetim Standartları Kurumu 10/11/2017 Tarih Ve 75935942-050.01.04 – [01/203] Sayılı Kurul Kararı
Faaliyet İzni Askıya Alınanların Yönetmeliğin 42/1(c) Maddesi Karşısındaki Durumu Hakkında Kurul Kararı 16/11/2017 Tarihli ve 30242 Sayılı Resmi Gazete’de Yayımlanmıştır.

11.11.2017
484 No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği
2017 yılı üçüncü ve dördüncü geçici vergi döneminde uygulanacak yeniden değerleme oranı % 14,47 olarak tespit edilmesi hk.

04.11.2017
Bağımsız Denetçiler İçin Sürekli Eğitim Tebliği Yayımlandı.
Bağımsız denetçilerin etik kurallara uygun ve yüksek kalitede bağımsız denetim hizmeti sunabilmeleri amacıyla mesleki bilgi ve becerilerinin ihtiyaç duyulan seviyede tutulmasına ve geliştirilmesine yönelik usul ve esaslar hk.

23.10.2017
46 No.lu Kurumlar Vergisi Kanunu Sirküleri
2017 yılı üçüncü geçici vergi döneminde uygulanacak yeniden değerleme oranı %12,37 olarak tespit edilmesi hk.

11.10.2017
mG_Finansal Tablolar programı güncellendi

30.09.2017
483 No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği
69 ve 70 Seri No.lu KDV Mükelleflerinin ÖKC Kullanmaları Mecburiyeti Hakkında Kanunla İlgili Genel Tebliğleri ile 426 Sıra No.lu VUK Genel Tebliği uyarınca yeni nesil ödeme kaydedici cihaz kullanma mecburiyeti (YN ÖKC) getirilen mükelleflerin bu cihazları kullanma mecburiyeti koşullarının yeniden belirlenmesi ve bu mükelleflerce gerçekleştirilen perakende mal ve hizmet satışlarına ilişkin ÖKC'lerden düzenlenen fişlere ait mali bilgilerin Gelir İdaresi Başkanlığı'na elektronik ortamda bildirilme usulüyle ödeme ara yüzlerinin ÖKC'lerle bağlantı ve iletişimi ile çalışma esaslarına ilişkin açıklamalar hk.

27.09.2017
14 No.lu Katma Değer Vergisi Tebliği
01.10.2017 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere Yapım İşleri ve bu işlerle birlikte ifa edilen mühendislik-mimarlık ve etüt-proje hizmetlerinde 2/10 olarak uygulanan KDV tevkifat oranı 3/10 olarak değiştirilmesi hk.

26.09.2017
Çifte Vergilemeyi Önleme Anlaşmaları Genel Tebliği (Seri No:4)
Çifte vergilendirmeyi önleme anlaşmaları kapsamında, anlaşmaya taraf diğer ülkenin mukimi gerçek veya tüzel kişilerin Türkiye’de icra ettikleri serbest meslek faaliyetleri veya benzer nitelikteki diğer faaliyetler nedeniyle elde ettikleri gelirlerin vergilendirilmesi hk.

12.09.2017
95 No.lu Vergi Usul Kanunu Sirküleri
VUK' nun pişmanlık ve ıslah başlıklı 371 inci maddesinin uygulaması hk.

29.07.2017
BOBİ FRS Resmi Gazetede Yayımlandı.
Büyük Ve Orta Boy İşletmeler İçin Finansal Raporlama Standardı Hakkında Tebliğ (Sıra No: 56) 29 Temmuz 2017 Tarihli Ve 30138 Sayılı Resmî Gazete (Mükerrer) Gazetede Yayımlanarak Yürürlüğe Girmiştir.

28.07.2017
2017/10468 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı
Sıvılaştırılmış Petrol Gazı (L.P.G.)'nın motorlu taşıtlarda yakıt olarak kullanılacak olanları (otogaz) hariç olmak üzere sanayide ve konutlarda kullanılmak üzere Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan "LPG Dağıtıcı Lisansı"nı haiz olanlarca teslimi ile bunlardan satın alanların sonraki safhalardaki tesliminde KDV oranı % 18'den % 8'e indirilmiş ve 4760 Sayılı ÖTV Kanununa ekli (I) sayılı listedeki mallardan L.P.G., bütan ve propanın ÖTV tutarları yeniden belirlenmesi hk.

28.07.2017
2017/10467 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı
ÖTV Kanununun 7/A maddesi ile KDV Kanununun 14/3 maddesi uyarınca ihraç malı taşıyan araçlara istisna kapsamında motorin teslimi yapılabilecek sınır kapılarına, yeni sınır kapıları ilave edilmesi hk.

27.07.2017
Kamu Gözetimi Muhasebe Ve Denetim Standartları Kurumu 27/07/2017 Tarih Ve 75935942-050.01.04 – [01/147] Sayılı Kurul Kararı
İlgili Mevzuat Gereğince Cari Yıl Denetimlerinin Yanısıra Geçmiş Hesap Dönemlerine İlişkin Yapılan Denetimlerin Rotasyon Süresinin Hesaplanmasında Dikkate Alınmaması Hakkında Kurul Kararı

27.07.2017
48 No.lu Motorlu Taşıtlar Vergisi Genel Tebliği
7020 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda ve Bir Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun Geçici 1 inci maddesiyle getirilen düzenlemelerin uygulanması hk.

25.07.2017
482 No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği
İzaha davetin kapsamı ve şekli, ön tespitin niteliği, izaha daveti yapacak ve yapılan izahı değerlendirecek merciler, davet yapılacaklar, yapılan izahta kullanılacak bilgi ve belgeler ile uygulamaya ilişkin açıklamalar hk.

21.07.2017
Bağımsız Denetim Yönetmeliğinde Değişiklikler Yapılmıştır.
21/7/2017 tarih ve 30130 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Bağımsız Denetim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik İle Bağımsız Denetim Yönetmeliğinde değişiklikler yapılmıştır.

11.07.2017
45 No.lu Kurumlar Vergisi Kanunu Sirküleri
2017 yılı ikinci geçici vergi döneminde uygulanacak yeniden değerleme oranı % 9,70 olarak tespit edilmesi hk.

01.07.2017
481 No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği
VUK' nun 5. maddesinin dördüncü fıkrası uyarınca, ikmalen, re'sen veya idarece yapılan tarhiyatlar dolayısıyla kesinleşen vergi ve cezalar ile vadesi geçtiği halde ödenmemiş vergi ve cezaların açıklanması hk.

24.06.2017
Özel Tüketim Vergisi (I) Sayılı ListeUygulama Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No:1)
5/3/2015 tarihli ve 29286 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Özel Tüketim Vergisi (I) Sayılı Liste Uygulama Genel Tebliğinde değişiklik hk.

22.06.2017
13 No.lu Katma Değer Vergisi Tebliği
KDV iade alacağının 4760 sayılı ÖTV Kanunundan doğan borçlara mahsuben iade edilemeyeceğine yönelik ibare yürürlükten kaldırılmış, KDV iade alacağının 4760 sayılı ÖTV Kanunundan doğan borçlara mahsuben iadesinin mükellefin talebine bakılmaksızın münhasıran vergi inceleme raporu sonucuna göre yapılacağı hk.

20.06.2017
Sorumlu Denetçi Yetkilendirmesi ve Onayına İlişkin Duyuru
KGK tarafından Sorumlu Denetçi Yetkilendirmesi ve Onayına İlişkin Duyuru Yapılmıştır.

09.06.2017
480 No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği
Motorlu araç kiralama işleri ile uğraşanların vermiş oldukları motorlu kara taşıt ve aracı kiralama hizmetleri ile gerçek usulde vergiye tabi olmayan çiftçilere ait ürünlerin borsaya tescil ettirilerek satılmasına ilişkin tahsilat ve ödemelerin aracı finansal kurumlar tarafından düzenlenecek belgeler ile tevsik edilmesi hk.

09.06.2017
298 No.lu Gelir Vergisi Genel Tebliği
Kira tutarına bakılmaksızın haftalık, günlük veya benzeri şekilde kısa süreli konut kiralamalarında kira geliri elde edenlerin de, banka veya Posta ve Telgraf Teşkilatı Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen belgelerle tevsik etmesi zorunlu hale getirilmesi hk.

24.05.2017
94 No.lu Vergi Usul Kanunu Sirküleri
31 Mayıs 2017 tarihine kadar elektronik ortamda gönderilmesi gereken 2017/Nisan dönemine ilişkin Ba ve Bs bildirim formlarının verilme süresinin uzatılması. hk.

23.05.2017
93 No.lu Vergi Usul Kanunu Sirküleri
23 Mayıs 2017 günü sonuna kadar verilmesi gereken Muhtasar Beyannameler, Damga Vergisi Beyannameleri ile 24 Mayıs 2017 günü sonuna kadar verilmesi gereken Katma Değer Vergisi Beyannamelerinin verilme sürelerinin uzatılması hk.

18.05.2017
İhracat Ve Diğer Döviz Kazandırıcı Faaliyetlerde Damga Vergisi Ve Harç İstisnası Uygulama Genel Tebliği
6728 ve 6770 sayılı Kanunlarla değişik 488 sayılı Damga Vergisi Kanununun ek 2 nci maddesi ve 492 sayılı Harçlar Kanununun ek 1 nci maddesinin uygulaması hk.

05.05.2017
12 No.lu Katma Değer Vergisi Tebliği
Katma Değer Vergisi uygulama genel tebliğinde değişiklik yapılması hk.

22.04.2017
45 No.lu SM, SMMM ve YMM Kanunu Genel Tebliği
Yeminli mali müşavirler tarafından e-defter uygulamasına dahil olan mükelleflere yönelik olarak tanzim olunacak tasdik raporları ile bu mükelleflere mal ve hizmet sağlayan ve e-defter uygulaması kapsamında defter tutmakta olan alt mükellefler nezdinde tanzim olunacak karşıt inceleme tutanakları ve teyit-bilgi isteme cevap yazılarında; defter tasdik bilgisi ve iade ile ilişkili fatura vb. belgelerin defter kayıtlarının tespitinde uygulamada karşılaşılan hususlar hk.

20.04.2017
92 No.lu Vergi Usul Kanunu Sirküleri
Elektronik defter (e-Defter) uygulamasına dâhil olanlar tarafından 02 Mayıs 2017 günü sonuna kadar oluşturulması ve imzalanması gereken e-Defterlerin oluşturulma ve imzalanma süresi ile aynı sürede Gelir İdaresi Başkanlığı Bilgi İşlem Sistemine yüklenmesi gereken “Elektronik Defter Beratları”nın yüklenme süresinin uzatılması hk.

20.04.2017
91 No.lu Vergi Usul Kanunu Sirküleri
Mart 2017 Dönemine Ait Muhtasar Beyannameler, Damga Vergisi Beyannameleri, Katma Değer Vergisi Beyannameleri ile 2016 Hesap Dönemi Kurumlar Vergisi Beyannamelerinin Verilme Süresinin Uzatılması hk.

01.04.2017
479 No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği
Gerçek usulde vergiye tabi olmayan çiftçiler tarafından 5957 sayılı Kanun hükümlerine göre kurulmuş olan toptancı hallerinde faaliyet gösteren tüccar, üretici, üretici örgütleri ve komisyonculara yapılan; sebze ve meyve, et ve et ürünleri, süt ve süt ürünleri, su ve su ürünleri, bal ve yumurta gibi diğer gıda maddeleri ile kesme çiçek ve süs bitkileri satımına ilişkin tahsilat ve ödemeler ile söz konusu yerler dışında yapılmakla birlikte anılan Kanunun 4 üncü maddesi kapsamında bildirime tabi tutulmuş satışlara ilişkin tahsilat ve ödemeler tevsik zorunluluğu kapsamından çıkarılması hk.

31.03.2017
44 No.lu Kurumlar Vergisi Kanunu Sirküleri
2017 yılı birinci geçici vergi döneminde uygulanacak yeniden değerleme oranı % 6,11 olarak tespit edilmesi hk.

30.03.2017
Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi Genel Tebliği (Sıra No:1)
18/2/2017 tarihli ve 29983 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi Genel Tebliği (Sıra No:1)’nin geçici 1 inci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “bu Tebliğin yayım tarihini izleyen ayın sonuna kadar” ibaresi “2/5/2017 tarihine kadar” olarak değiştirilmesi hk.

24.03.2017
BDS 570, BDS 700, BDS 705, BDS 706 ve BDS 710 Resmi Gazete’de Yayımlanarak Yürürlüğe Girmiştir.
Kamu Gözetimi Kurumu tarafından aşağıda numaraları belirtilen denetim standartları 24 Mart 2017 Tarihli ve 30017 Sayılı Resmî Gazete (Mükerrer) gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

22.03.2017
90 No.lu Vergi Usul Kanunu Sirküleri
Şubat 2017 Dönemine Ait Muhtasar Beyannameler, Damga Vergisi Beyannameleri, Katma Değer Vergisi Beyannameleri ile 2016 Takvim Yılı Yıllık Gelir Vergisi Beyannamelerinin Verilme Süresinin Uzatılması hk.

16.03.2017
297 No.lu Gelir Vergisi Genel Tebliği
4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanununa eklenen geçici 18 inci madde de öngörülen teşvik ile 1/2/2017 tarihinden itibaren işe alınan ve maddede yazılı şartları taşıyan ilave sigortalılar için asgari ücret üzerinden hesaplanan gelir vergisinin, asgari geçim indirimi uygulandıktan sonra kalan kısmının verilecek muhtasar beyanname üzerinden tahakkuk eden vergiden terkin edilmesi suretiyle özel sektör işverenlerinin desteklenmesi hk.

09.03.2017
BDS 701, BDS 210 (Revize) ve BDS 260 (Revize) Resmi Gazete ’de Yayımlanarak Yürürlüğe Girmiştir.
Kamu Gözetimi Kurumu tarafından aşağıda numaraları belirtilen denetim standartları 9 Mart 2017 Tarihli ve 30002 Sayılı Resmî Gazete gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

28.02.2017
89 No.lu Vergi Usul Kanunu Sirküleri
Elektronik defter (e-Defter) uygulamasına dâhil olanlar tarafından 28 Şubat 2017 günü sonuna kadar oluşturulması ve imzalanması gereken e-Defterlerin oluşturulma ve imzalanma süresi ile aynı sürede Gelir İdaresi Başkanlığı Bilgi İşlem Sistemine yüklenmesi gereken “Elektronik Defter Beratları”nın yüklenme süresinin uzatılması hhk.

18.02.2017
Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi Genel Tebliği (Sıra No:1)
Vergi kanunlarına göre vergi dairesine verilmesi gereken "Muhtasar Beyanname" ile 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında sigortalı sayılan kişileri bildirmekle yükümlü olanlar tarafından Sosyal Güvenlik Kurumuna verilmesi gereken "Aylık Prim ve Hizmet Belgesi" nin birleştirilmesi sonucunda oluşturulan "Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi"nin vergi dairesine verilmesine ilişkin usul ve esaslar hk.

15.02.2017
43 no.lu Kurumlar Vergisi Kanunu Sirküleri
Sermaye artırımında indirim uygulamasında dikkate alınacak faiz oranı hk.

15.02.2017
11 No.lu Katma Değer Vergisi Tebliği
Katma Değer Vergisi uygulama genel tebliğinde değişiklik yapılması hk.

14.02.2017
88 No.lu Vergi Usul Kanunu Sirküleri
2016 IV. Geçici Vergi Dönemine (Ekim-Kasım-Aralık) Ait Gelir ve Kurum Geçici Vergi Beyan Süresinin Uzatılması hk.

11.02.2017
478 No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği
Sahte belge düzenlediği tespit edilen mükellefler ile münhasıran sahte belge düzenlemek için mükellefiyet tesis ettirdiği vergi inceleme raporu ile tespit edilip mükellefiyeti terkin edilen mükelleflere ve bu mükelleflerle ilişkili olan maddede belirtilen kişilere ve söz konusu fiillerin işlenmesine iştirak ettiği tespit edilen meslek mensuplarına yönelik olarak vergi güvenliğinin sağlanması amacıyla getirilen teminat uygulaması hk.

11.02.2017
12 No.lu Kurumlar Vergisi Genel Tebliği
- Türk Uluslararası Gemi Siciline kayıtlı gemi ve yatların bu sicilden terkin edilerek başka bir sicile kaydedilmek üzere veya başka suretlerle devri aşamasında doğan kazançlar için de bu istisnadan yararlanılabilmesi, - 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 19 uncu maddenin birinci fıkrası kapsamında birleşen sanayi sicil belgesini haiz ve fiilen üretim faaliyetiyle iştigal eden küçük ve orta büyüklükteki işletmelerin, birleşme tarihinde sona eren hesap döneminde münhasıran üretim faaliyetinden elde ettiği kazançları ile bu kapsamda birleşilen kurumun birleşme işleminin gerçekleştiği hesap dönemi dahil olmak üzere üç hesap döneminde münhasıran üretim faaliyetinden elde ettiği kazançlarına kurumlar vergisi oranının indirimli olarak uygulatılması hk.

09.02.2017
Kamu Gözetimi Muhasebe Ve Denetim Standartları Kurumu 09/02/2017 Tarih Ve 75935942-050.01.04 – [03/      ] Sayılı Kurul Kararı
Denetlenecek şirketlerle kendi adına denetim sözleşmeleri yapan bir bağımsız denetçinin denetim faaliyetini tamamlamadan önce, denetim kuruluşu olarak yetkilendirilme talebinde bulunan bir şirkette ortak veya yönetici olarak gösterilmesi durumunda, Yönetmeliğin 13’üncü maddesinin birinci fıkrasının (i) bendi kapsamında denetim kuruluşunun yetkilendirilebilmesi için yerine getirilmesi gereken şartlarla ilgili olarak Kurul Kararı alınmıştır.

08.02.2017
477 No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği
Borsada rayici olmayan yabancı paraların, 213 sayılı Vergi Usul Kanunu gereğince 2016 yılı için yapılacak değerlemelerine esas oluşturacak kurların tespit edilmesi hk.

03.02.2017
10 No.lu Katma Değer Vergisi Tebliği
Katma Değer Vergisi uygulama genel tebliğinde değişiklik yapılması hk.

19.01.2017
Kamu Gözetimi Muhasebe Ve Denetim Standartları Kurumu 19/01/2017 Tarih Ve 75935942-050.01.04 – [03/06] Sayılı Kurul Kararı
Rotasyon Uygulaması Hakkında Kurul Kararı

19.01.2017
TFRS 9 Finansal Araçlar’a İlişkin Türkiye Finansal Raporlama Standardı Hakkında Tebliğ Resmi Gazete’de Yayımlanmıştır.
Finansal Araçlar Standardına İlişkin Türkiye Finansal Raporlama Standardı (Tfrs 9) Hakkında Tebliğ 19 Ocak 2017 Tarihli ve 29953 Sayılı Resmî Gazete (Mükerrer) Gazetede Yayımlanarak Yürürlüğe Girmiştir.

06.01.2017
17 No.lu Harçlar Kanunu Sirküleri
Ticaret sicili harçlarının tahsili hk.

05.01.2017
Kamu Gözetimi Muhasebe Ve Denetim Standartları Kurumu 05/01/2017 Tarih Ve 75935942-050.01.04 – [03/02] Sayılı Kurul Kararı
KAYİK Hariç Sorumlu Denetçilere İlişkin Kurul Kararı

19.03.2016
Bağımsız Denetim Kapsamına Giren Şirketler İçin Yeni Hadler Belirlenerek Yürürlüğe Girmiştir.
Bakanlar Kurulunun 16/2/2016 tarih ve 2016/8549 sayılı Bağımsız Denetime Tabi Olacak Şirketlerin Belirlenmesine Dair Kararda Değişiklik Yapılması Hakkında Kararı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır. (19/03/2016)


İZDENETİM|Cumhuriyet Bulvarı No: 87 Erden İş Hanı Kat:4 D:13 Pasaport Konak İZMİR|(0.232) 483 65 55 (pbx)|info@izdenetim.com.tr