GÜNDEMDEKİLER


31.10.2018
Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 483)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No: 502)
Mevcut eski nesil ÖKC’lerin mali hafızaları doluncaya kadar kullanılabilme süresi ile ÖKC' lerden gerçekleştirilen perakende mal satışları ile hizmet ifalarına ilişkin bilgilerin GİB’e bildirilme sürelerinin 01.01.2019 tarihine kadar uzatılması hk.

31.10.2018
492 Sayılı Harçlar Kanununa Bağlı (4) Sayılı Tarifenin “I-Tapu İşlemleri” Başlıklı Bölümünün 20/a Fıkrası, 3065 Sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun 28 inci ve 29 uncu Maddeleri ile 4760 Sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununun 12 nci Maddesi Gereğince Karar
Konut ve iş yerlerinde yüzde 18 olan KDV oranının yıl sonuna kadar yüzde 8 olarak uygulanması, tapu işlemlerindeki harcın yıl sonuna kadar binde 15 olarak uygulanması, yıl sonuna kadar mobilyada KDV oranı yüzde 18

27.10.2018
Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi Genel Tebliğinde (Sıra No:1) Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No:5)
Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi Süresinin 01.07.2019 tarihine kadar uzatılması hk.

10.10.2018
21 No.lu Katma Değer Vergisi Genel Tebliği
Katma Değer Vergisi uygulama genel tebliğinde değişiklik yapılması hk.

06.10.2018
Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2008-32/34)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: 2018-32/51)
Döviz Cinsinden ve Dövize Endeksli Sözleşmeler Hakkında Tebliğ Hk.

05.10.2018
50 No.lu Kurumlar Vergisi Kanunu Sirküleri
2018 yılı üçüncü geçici vergi döneminde uygulanacak yeniden değerleme oranının % 14,03 (yüzde ondört virgül sıfır üç) olarak tespit edilmesi hk.

24.09.2018
4760 Sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa Ekli (II) Sayılı Listede Yer Alan Bazı Malların Özel Tüketim Vergisi Oranlarına Esas Özel Tüketim Vergisi Matrahlarının Yeniden Tespiti Hakkında Karar (Karar Sayısı: 132)
Özel Tüketim Vergisi Kanununa Ekli (II) Sayılı Listedeki 87.03 G.T.İ.P. numaralı mallardan -Diğerleri satırında yer alanların özel tüketim vergisi oranlarına esas özel tüketim vergisi matrahkarının değiştirilmesi hk.

13.09.2018
Türk Parası Kıymetini Korumu Hakkında 32 Sayılı Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar (Karar Sayısı: 85)
Türkiye’ de yerleşik kişilerin, Bakanlıkça belirlenen haller dışında, kendi aralarında menkul ve gayrimenkul alım satım, taşıt ve finansal kiralama dahil her türlü menkul ve gayrimenkul kiralama, leasing ile iş, hizmet ve eser sözleşmelerinde sözleşme bedeli ve bu sözleşmelerden kaynaklanan diğer ödeme yükümlülükleri döviz cinsinden veya dövize endeksli olarak kararlaştırılamayacağı hk.

06.09.2018
20 No.lu Katma Değer Vergisi Genel Tebliği
Özel esaslar kapsamında yer alan mükelleflerin 7143 Sayılı Kanunun matrah artırım hükümlerinden yararlanmaları halinde genel esaslara alınması hk.

05.09.2018
Amme Alacakları İçin Uygulanan Gecikme Zammı Oranının Yeniden Belirlenmesine İlişkin Karar (Karar Sayısı: 62)
Gecikme zammı oranının %2 olarak belirlenmesi hk.

04.09.2018
Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin Tebliğ (İhracat Bedelleri Hakkında) (No: 2018-32/48)
Türkiye’de yerleşik kişiler tarafından gerçekleştirilen ihracat işlemlerine ilişkin bedellerin, fiili ihraç tarihinden itibaren 180 gün içinde yurda getirilerek en az %80’inin bir bankaya satılması hk.

31.08.2018
7143 Sayılı Kanunun 10. Maddesinin 13. Fıkrasının (h) Bendinde Yer Alan Sürelerin, Bitim Tarihinden İtibaren 6 Ay Uzatılmasına Dair Karar (Karar Sayısı: 48)

31.08.2018
22/7/2006 Tarihli ve 2006/10731 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararının Eki Kararda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar (Karar Sayısı: 53)
Vadeli mevduat faiz gelirlerindeki stopaj oranlarının değiştirilmesi hk.

27.08.2018
110 No.lu Vergi Usul Kanunu Sirküleri
27 Ağustos 2018 günü sonuna kadar verilmesi gereken Muhtasar Beyannameler, Damga Vergisi Beyannameleri ile Katma Değer Vergisi Beyannamelerinin verilme süreleri ile bu beyannameler üzerine tahakkuk eden vergilerin ödeme süreleri 28 Ağustos 2018 Salı günü sonuna kadar uzatılması hk.

18.08.2018
Vergi ve Diğer Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin 7143 Sayılı Kanun Genel Tebliği (Seri No: 3)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 4)

16.08.2018
4760 Sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa Ekli (I) Sayılı Listenin (A) Cetvelinde Yer Alan Bazı Malların Özel Tüketim Vergisi Tutarlarının Yeniden Tespiti Hakkında Karar (Karar Sayısı: 41)
16/8/2018 tarihli ve 30511 Sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 41 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile; benzin, motorin, propan, bütan ve LPG türlerinin ÖTV tutarları yeniden belirlenmesi hk.

15.08.2018
Mal ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranlarının Tespitine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar (Karar Sayısı: 22)
Büyük ve küçükbaş hayvanların, bu Kararın yürürlük tarihinden 10/9/2018 tarihine kadar (bu tarih dahil), kamu menfaatine yararlı dernekler ve Cumhurbaşkanınca vergi muafiyeti tanınan vakıflara teslimlerinde katma değer vergisi oranının % 1 olarak uygulanması hk.

31.07.2018
Cumhurbaşkanı Kararı (Karar Sayısı:7)
11/5/2018 Tarihli ve 7143 Sayılı Vergi ve Diğer Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanunun 2, 3, 4, 7 ve 8 inci Maddeleri ile 10 uncu Maddesinin Altı, Yedi ve Sekizinci Fıkralarından Yararlanmak İçin Öngörülmüş Olan Başvuru, Bildirim ve Beyan Sürelerinin 27/08/2018 Tarihine (Bu Tarih Dâhil) Kadar Uzatılmasına Dair Karar (Karar Sayısı: 7)

25.07.2018
109 No.lu Vergi Usul Kanunu Sirküleri
25 Temmuz 2018 günü sonuna kadar verilmesi gereken Muhtasar Beyannameler, Damga Vergisi Beyannameleri ile Katma Değer Vergisi Beyannamelerinin verilme sürelerinin uzatılması hk.

09.07.2018
501 No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği
İkmalen, re'sen veya idarece yapılan tarhiyatlar dolayısıyla kesinleşen vergi ve cezalar ile vadesi geçtiği halde ödenmemiş vergi ve cezaların açıklanmasına ilişkin usuller hk.

06.07.2018
19 No.lu Katma Değer Vergisi Genel Tebliği
Katma Değer Vergisi Kanunu ve Bazı Kanunlar ile 178 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair 7104 Sayılı Kanun ile getirilen düzenlemelere ilişkin açıklamalar hk.

06.07.2018
304 No.lu Gelir Vergisi Genel Tebliği
4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanununa, 7103 sayılı Vergi Kanunları ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunla eklenen Geçici 21 inci maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve esasların belirlenmesi hk.

06.07.2018
500 No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği
7144 sayılı Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun 5 inci maddesi ile eklenen geçici 31 inci madde uyarınca, bilanço esasına göre defter tutan tam mükellef gelir veya kurumlar vergisi mükelleflerinin aktiflerinde yer alan taşınmazlarının değerlerinin Yİ-ÜFE değerindeki artış oranı dikkate alınmak suretiyle yeniden hesaplanması uygulamasına ilişkin usul ve esasların belirlenmesi hk.

05.07.2018
Özel Tüketim Vergisi (III) Sayılı Liste Uygulama Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 2)
Özel Tüketim Vergisi Kanununun 5 inci maddesinin (2) numaralı fıkrası uyarınca, aynı Kanuna ekli (III) sayılı listedeki malların, 4458 sayılı Gümrük Kanununun 95 inci maddesinin (1) numaralı fıkrasına göre faaliyette bulunan gümrüksüz satış mağazalarında satılmak üzere bu mağazalara veya bunların depolarına teslimi hk.

05.07.2018
Özel Tüketim Vergisi (IV) Sayılı Liste Uygulama Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 2)
Özel Tüketim Vergisi Kanununun 5 inci maddesinin (2) numaralı fıkrası uyarınca, aynı Kanuna ekli (IV) sayılı listedeki malların, 4458 sayılı Gümrük Kanununun 95 inci maddesinin (1) numaralı fıkrasına göre faaliyette bulunan gümrüksüz satış mağazalarında satılmak üzere bu mağazalara veya bunların depolarına teslimi hk.

04.07.2018
Vergi ve Diğer Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin 7143 Sayılı Kanun Genel Tebliği (Seri No: 3)
7143 sayılı Vergi ve Diğer Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanunun 10 uncu maddesinin onüçüncü fıkrası hükümlerinin uygulanmasına ilişkin usul ve esasların belirlenmesi hk.

03.07.2018
49 No.lu Kurumlar Vergisi Kanunu Sirküleri
2018 yılı ikinci geçici vergi döneminde uygulanacak yeniden değerleme oranı % 8,69 (yüzde sekiz virgül altmışdokuz) olarak tespit edilmesi hk.

30.06.2018
2018/11999 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı
4760 Sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa Ekli (III) Sayılı Listenin B Cetvelinde Yer Bazı Mallarda Uygulanan Özel Tüketim Vergisi Tutarları ile Oranlarının Belirlenmesine İlişkin Karar Hk.

29.06.2018
Reeskont İşlemlerinde Uygulanacak İskonto Faiz Oranlarının Tespiti
Vadesine en çok 3 ay kalan senetler karşılığında yapılacak reeskont işlemlerinde uygulanacak iskonto faiz oranı yıllık yüzde 18,50, avans işlemlerinde uygulanacak faiz oranı ise yıllık yüzde 19,50 olarak tespit edilmiştir.

23.06.2018
Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliği Sürekli Mesleki Geliştirme Eğitimi Yönetmeliği
Serbest Muhasebeci Mali Müşavir ve Yeminli Mali Müşavirlerin, yaşam boyu öğrenme sürecini benimsemelerini, uzmanlık alanları, üst unvanlar ve yeni iş alanları için hazırlanmalarını, uygulama, mevzuat ve yöntem bilgilerinde yeterli ve yetkin olmalarını, müşterilerine ve diğer paydaşlara yüksek kaliteli hizmet sunmaları için mesleki yetkinliklerini artırmalarını ve geliştirmelerini sağlamak; sürekli mesleki gelişim fırsat ve kaynaklarına erişimlerini kolaylaştırmak; kamu çıkarının korunması ve kamu güveninin sağlanması için mesleki yeterliklerini geliştirmek ve korumak; mesleki standartlar ile etik kurallara uyumunu tesis ve teşvik etmek üzere gerçekleştirilecek katılımı zorunlu eğitim faaliyetlerini, bu faaliyetlerin gerçekleştirilme yöntemlerini, zorunlu eğitim faaliyetlerine katılmama halinde uygulanacak yaptırımlar hk.

19.06.2018
108 No.lu Vergi Usul Kanunu Sirküleri
25 Haziran 2018 günü sonuna kadar verilmesi gereken Muhtasar Beyannameler, Damga Vergisi Beyannameleri ile Katma Değer Vergisi Beyannamelerinin verilme sürelerinin uzatılması hk.

12.06.2018
16 No.lu Kurumlar Vergisi Genel Tebliği
6676 sayılı Kanunun 14 üncü maddesi ve 7033 sayılı Kanunun 64 üncü maddesiyle 4691 sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanununda yapılan değişiklikler ile 6772 sayılı Kanunun 7 nci maddesiyle 3218 sayılı Serbest Bölgeler Kanununun geçici 3 üncü maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendine eklenen ibarelere ilişkin açıklamalar hk.

11.06.2018
Vergi ve Diğer Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin 7143 Sayılı Kanun Genel Tebliği (Seri No: 2)
Vergi ve Diğer Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin 7143 Sayılı Kanun Genel Tebliği (Seri No: 2) Resmi Gazete' de yayımlandı.

11.06.2018
50 No.lu Motorlu Taşıtlar Vergisi Genel Tebliği
7103 sayılı Vergi Kanunları ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun 88 inci maddesiyle 18/5/2017 tarihli ve 7020 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda ve Bir Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun Geçici 1 inci maddesinde yapılan süre uzatımı ve 1997 model veya daha eski taşıtların ihraç edilmesi halinde de madde hükümlerinden yararlanılacağına dair yapılan düzenlemelere ilişkin usul ve esasların belirlenmesi hk.

11.06.2018
303 No.lu Gelir Vergisi Genel Tebliği
193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 9, 23, 25, 32 ve 61 inci maddelerinde, 21/3/2018 tarihli ve 7103 sayılı Vergi Kanunları ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunla yapılan değişikliklerin uygulanmasına ilişkin usul ve esasların belirlenmesi hk.

11.06.2018
7103 Sayılı Vergi Kanunları ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun Geçici 1 inci Maddesinin Uygulanmasına İlişkin Genel Tebliğ
7103 Sayılı Vergi Kanunları ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun Geçici 1 inci Maddesinin Uygulanmasına İlişkin Genel Tebliği Resmi Gazete' de yayımlandı.

05.06.2018
18 No.lu Katma Değer Vergisi Genel Tebliği
Katma Değer Vergisi Kanunu ve Bazı Kanunlar ile 178 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair 7104 Sayılı Kanun ile getirilen düzenlemelere ilişkin açıklamalar hk.

29.05.2018
Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi Genel Tebliği (Sıra No: 1)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No:4)
Muhtasar ve Prim Hizmetleri Beyannamesi uygulamasının yürürlük tarihinin değiştirilmesi hk.

29.05.2018
499 No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği
Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 486)' nde değişiklik yapılması hk.

26.05.2018
Vergi ve Diğer Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin 7143 Sayılı Kanun Genel Tebliği (Seri No: 1)
Vergi ve Diğer Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin 7143 Sayılı Kanun Genel Tebliği (Seri No: 1) Resmi Gazete' de yayımlandı.

26.05.2018
2018/11597 Bağımsız Denetime Tabi Şirketlerin Belirlenmesine Dair Karar
Bağımsız denetime tabi şirketlerin belirlenmesine dair karar Resmi Gazete' de yayımlandı.

25.05.2018
7144 Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun
Taşınmazlarda yeniden değerleme yapılabilmesi ve Hasılat esaslı vergileme maddesine değişiklik yapılması ile diğer bazı kanunlarda değişiklik yapan torba kanun hk.

25.05.2018
15 No.lu Kurumlar Vergisi Genel Tebliği
5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (ö) bendi ile aynı Kanunun 17 nci maddesinin dokuzuncu fıkrasının yürürlükten kaldırılmasına ilişkin açıklamalar hk.

25.05.2018
494 No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği
213 sayılı Vergi Usul Kanununun 353 üncü maddesinde yer alan belgelerin elektronik belge olarak düzenlenmesi gerekirken, Maliye Bakanlığınca belirlenen zorunlu haller hariç olmak üzere, kâğıt olarak düzenlenmesi halinde özel usulsüzlük cezası kesileceğine ilişkin düzenlemeye gidilmiş olup, bu kapsamda zorunlu hallerin belirlenmesi hk.

25.05.2018
495 No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği
Yurt dışından getirilerek sermaye olarak konulan yabancı paralar başlıklı 280/A maddesinin uygulanmasına ilişkin usul ve esasların belirlenmesi hk.

25.05.2018
496 No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği
213 sayılı Vergi Usul Kanununa eklenen 278/A maddesinde öngörülen değerleme uygulamasına ilişkin usul ve esasların belirlenmesi hk.

25.05.2018
497 No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği
213 sayılı Vergi Usul Kanununun Geçici 30 uncu maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve esasların belirlenmesi hk.

25.05.2018
498 No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği
Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 483)' nde değişiklik yapılması hk.

25.05.2018
107 No.lu Vergi Usul Kanunu Sirküleri
Elektronik defter (e-Defter) uygulamasına dâhil olanlar tarafından 31 Mayıs 2018 günü sonuna kadar oluşturulması ve imzalanması gereken e-Defterlerin oluşturulma ve imzalanma süresi ile aynı sürede Gelir İdaresi Başkanlığı Bilgi İşlem Sistemine yüklenmesi gereken “Elektronik Defter Beratları”nın yüklenme süresinin uzatılması hk.

21.05.2018
106 No.lu Vergi Usul Kanunu Sirküleri
23 Mayıs 2018 günü sonuna kadar verilmesi gereken Muhtasar Beyannameler, Damga Vergisi Beyannameleri ile 24 Mayıs 2018 günü sonuna kadar verilmesi gereken Katma Değer Vergisi Beyannamelerinin verilme sürelerinin uzatılması hk.

18.05.2018
7143 Sayılı Vergi ve Diğer Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun
Vergi Affı ve Bazı Alacakların Yapılandırmasına İlişkin Kanun Resmi Gazete' de yayımlandı.

18.05.2018
2018/11750 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı
193 Sayılı Kanunun 9 uncu Maddesinin Birinci Fıkrasının (9) Numaralı Bendi Kapsamında Esnaf Muafiyetinden Faydalananlara İhtiyaç Fazlası Elektrik Bedeli Olarak Yapılan Ödemeler Üzerinden Yapılacak Gelir Vergisi Tevkifatı Oranının Belirlenmesi, Bazı Malların Katma Değer Vergisi Oranının Yeniden Tespit Edilmesi ve 7103 Sayılı Kanunun Geçici 1 inci Maddesi Kapsamında İlgili Mevzuat Gereğince Kayıt ve Tescili Silinerek, Doğrudan veya İhracatçılar Vasıtasıyla İhraç Edilen ya da Bir Daha Kullanılmamak Üzere Hurdaya Çıkartılan Her Bir Cins Araç İçin Aynı Cins Yeni Bir Aracın İlk İktisabında Tahakkuk Eden Özel Tüketim Vergisinin Terkin Edilecek Kısmının Belirlenmesi Hakkında Karar

17.05.2018
2018/11818 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı
4760 Sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa Ekli (I) Sayılı Listelerde Yer Alan Mallarda Uygulanan Özel Tüketim Vergisi Tutarları ile Oranlarının Belirlenmesine İlişkin Karar Hk.

12.05.2018
Özel Tüketim Vergisi (II) Sayılı Liste Uygulama Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 4)
Özel Tüketim Vergisi (II) Sayılı Liste Uygulama Genel Tebliğinde değişiklik yapılması hk.

11.05.2018
105 No.lu Vergi Usul Kanunu Sirküleri
14 Mayıs 2018 günü sonuna kadar verilmesi gereken 2018 I. Geçici Vergi Dönemine (Ocak-Şubat-Mart) Ait Gelir ve Kurum Geçici Vergi Beyannamelerinin verilme süreleri 17 Mayıs 2018 Perşembe günü sonuna kadar uzatılması hk.

09.05.2018
2018/11658 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı
İl özel idareleri, belediyeler ile bağlı kuruluşları ve bunların üyesi olduğu mahalli idare birliklerine, doğrudan doğruya veya dolaylı olarak, birlikte ya da ayrı ayrı sermayesinin yarısından fazlası bunlara ait şirketler tarafından doğrudan sunulan Kamu İhale Kanununun 62. maddesinin 1.fıkrasının e bendinde belirtilen personel çalıştırılmasına dayalı hizmetlerde KDV oranın %1 olarak belirlenmesi hk.

05.05.2018
2018/11674 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı
193 Sayılı Gelir Vergisi Kanununun 23 üncü Maddesinin Birinci Fıkrasının (16) Numaralı Bendi Kapsamında İstisna Tutarının Hesabında Dikkate Alınacak Oranın Tespiti, 213 Sayılı Vergi Usul Kanununun Geçici 30 uncu Maddesi ile 3065 Sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun Geçici 39 uncu Maddesi Kapsamına Giren ve Sanayi Sicil Belgesini Haiz Mükelleflerce Münhasıran İmalat Sanayiinde Kullanılmak Üzere İktisap Edilecek Makina ve Teçhizatın Belirlenmesi, Bazı Tapu İşlemlerinden Alınacak Harç Nispetinin Yeniden Belirlenmesi ile Bazı Malların Katma Değer Vergisi Oranlarının ve Özel Tüketim Vergisi Tutarlarının Yeniden Tespiti Hakkında Karar Hk.

24.04.2018
104 No.lu Vergi Usul Kanunu Sirküleri
24 Nisan 2018 günü sonuna kadar verilmesi gereken Muhtasar Beyannameler, Damga Vergisi Beyannameleri ve Katma Değer Vergisi Beyannamelerinin verilme süreleri 26 Nisan 2018 Perşembe günü sonuna kadar uzatılması hk.

20.04.2018
103 No.lu Vergi Usul Kanunu Sirküleri
2017 Hesap Dönemi Kurumlar Vergisi beyannamelerinin verilme süresi, Elektronik defter (e-Defter) uygulamasına dâhil olanlar tarafından 30 Nisan 2018 günü sonuna kadar oluşturulması ve imzalanması gereken e-Defterlerin oluşturulma ve imzalanma süresi ile aynı sürede Gelir İdaresi Başkanlığı Bilgi İşlem Sistemine yüklenmesi gereken “Elektronik Defter Beratları”nın yüklenme süresinin uzatılması hk.

06.04.2018
7104 sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu ve Bazı Kanunlar ile 178 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun
7104 sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu ve Bazı Kanunlar ile 178 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Resmi Gazete'de Yayımlandı.

03.04.2018
48 No.lu Kurumlar Vergisi Kanunu Sirküleri
2018 yılı birinci geçici vergi döneminde uygulanacak yeniden değerleme oranının % 4,54 (yüzde dört virgül ellidört) olarak tespit edilmesi hk.

03.04.2018
23 No.lu Özel Tüketim Vergisi Kanunu Sirküleri
ÖTV İadesi Risk Analiz Sistemi sisteminin hayata geçirilmesi amacıyla, 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununun 5 inci maddesinin ikinci fıkrası ile 12 nci maddesinin dördüncü fıkrası uyarınca “iade hakkı doğuran işlemler”den kaynaklanan ÖTV iade talepleri ile ilgili istenen ve hâlihazırda kağıt ortamında vergi dairelerine ibraz olunan bazı belgelerin, iade talebinde bulunan mükellefler tarafından elektronik ortamda gönderilmesine ilişkin açıklamalar hk.

27.03.2018
102 No.lu Vergi Usul Kanunu Sirküleri
01/01/2018 tarihi itibari ile kullanılmaya başlanan Defter-Beyan Sistemini kullanmakla yükümlü olan serbest meslek erbabı (işletme ya da bilanço esasına göre de defter tutanlar dâhil) tarafından, 2018/Şubat dönemine ait olarak Sisteme yapılması gereken kayıtlara ilişkin sürenin uzatılması ile söz konusu döneme ait beyannamelerin Beyanname Düzenleme Programı aracılığıyla da verilebilmesi hk.

27.03.2018
7103 Sayılı Vergi Kanunları ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun
Vergi Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hk.

27.03.2018
2018/11542 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı
4760 Sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa Ekli (I), (II) ve (III) Sayılı Listelerde Yer Alan Mallarda Uygulanan Özel Tüketim Vergisi Tutarları ile Oranlarının Belirlenmesi ve Bazı Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar Hk.

23.03.2018
Yıllık Gelir Vergisi Beyannamelerinin Verilme Süresi Uzatıldı.
26 Mart 2018 günü sonuna kadar verilmesi gereken 2017 takvim yılına ait Yıllık Gelir Vergisi Beyannamelerinin verilme süreleri 02 Nisan 2018 Pazartesi günü mesai saati bitimine kadar uzatılmıştır.

21.03.2018
493 No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği
Anonim ve limited şirketler ile kooperatiflerin kuruluş aşamasında tasdik ettirmek zorunda oldukları defterlerin ticaret sicili müdürlüklerince tasdik işlemlerine ilişkin usul ve esasların belirlenmesi ve ticaret sicili müdürlüklerine bildirim zorunluluğu getirilmesi hk.

13.03.2018
7099 Sayılı Yatırım Ortamının İyileştirilmesi Amacıyla Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun
7099 Sayılı Kanun ile getirilen düzenlemeler hk.

28.02.2018
492 No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği
İnteraktif Vergi Dairesi uygulamasına ilişkin usul ve esaslar hk.

26.02.2018
2018/11284 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı
Vergiye Uyumlu Mükelleflerin Borçlarının Tecili Hakkında Karar Hk.

23.02.2018
100 No.lu Vergi Usul Kanunu Sirküleri
6 Şubat 2018 tarihi sonuna kadar serbest meslek erbabı (işletme ya da bilanço esasına göre de defter tutanlar dâhil) tarafından Defter-Beyan Sistemine yapılması gereken Ocak ayı kayıtlarına ilişkin süre 2 Nisan 2018 tarihi sonuna kadar uzatılmış ve söz konusu dönem için verilmesi gereken beyannamelerin, mevcut e-Beyanname uygulaması üzerinden, Beyanname Düzenleme Programı aracılığıyla da verilebilmesi hk.

17.02.2018
Döviz Pozisyonunu Etkileyen İşlemlerin Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Tarafından İzlenmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik
Yurt içinden ve yurt dışından sağlanan yabancı para nakdi krediler ile dövize endeksli kredilerinin toplamı ilgili hesap döneminin son iş günü itibarıyla 15 milyon ABD doları ve üstünde olan firmaların, veri formu ile talep edilen bilgileri, açıklama formuna uygun olarak Bankaya müteakip hesap döneminden itibaren bildirilmesi hk.

15.02.2018
16 No.lu Özel İletişim Vergisi Genel Tebliği Özel Tüketim Vergisi (I) Sayılı Liste Uygulama Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 2)
Özel Tüketim Vergisi (I) Sayılı Liste Uygulama Genel Tebliğinin “III- İNDİRİMLİ VERGİ UYGULAMALARI VE MÜTESELSİL SORUMLULUK” başlıklı bölümünde değişiklik yapılması hk.

12.02.2018
99 No.lu Vergi Usul Kanunu Sirküleri
2017 IV. Geçici Vergi Dönemine (Ekim-Kasım-Aralık) Ait Gelir ve Kurum Geçici Vergi Beyan Süresi Uzatıldı.

03.02.2018
2018/11333 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı
Denizaltı karayolu tünellerinde KDV oranının belirlenmesi hk.

31.01.2018
17 No.lu Katma Değer Vergisi Genel Tebliği
Kanuni merkezi ve iş merkezi bulunmayanlar tarafından katma değer vergisi mükellefi olmayan gerçek kişilere elektronik ortamda sunulan hizmetlere ilişkin katma değer vergisi mükellefiyeti ile KDV Uygulama Genel Tebliğinde değişiklikler yapılması hk.

30.01.2018
47 No.lu Kurumlar Vergisi Kanunu Sirküleri
Sermaye artırımında indirim uygulamasında dikkate alınacak faiz oranı hk.

25.01.2018
491 No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği
Borsada Rayici Olmayan Yabancı Paraların 2017 Yılı Değerlemelerine Esas Oluşturacak Kurların Tespit Edilmesine Yönelik Genel Tebliğ Resmi Gazete’de Yayımlandı.

01.01.2018
Özel Tüketim Vergisi (III) Sayılı Liste Uygulama Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 1)
Özel Tüketim Vergisi (III) Sayılı Liste Uygulama Genel Tebliğinde değişiklik yapılması hk.

31.12.2017
16 No.lu Katma Değer Vergisi Genel Tebliği
FATİH Projesi kapsamında Milli Eğitim Bakanlığına yapılacak mal teslimi ve hizmet ifalarında istisna uygulaması, Ön ödemeli elektronik haberleşme hizmetlerinin özel matrah şekline göre vergilendirilmesi ve indirimli orana tabi işlemler nedeniyle iade edilecek KDV tutarının alt sınırının 2018 yılı için 11.400 TL olarak belirlenmesi hk.

31.12.2017
16 No.lu Özel İletişim Vergisi Genel Tebliği
Ön ödemeli hatlara yüklemeler için yapılan satışlarda ÖİV matrahı ve FATİH Projesi kapsamında uygulanacak özel iletişim vergisi istisnasına ilişkin açıklamalar hk.

30.12.2017
81 No.lu Harçlar Kanunu Genel Tebliği
Konsolosluk harçları ile Türkiye Cumhuriyeti Muvazzaf ve Fahri Konsolosluklarının yaptıkları her türlü işlemlere ait harçların döviz cinsinden hesaplanmasına esas olacak ABD Doları cinsinden döviz kuru ve bu işlemlerle ilgili tarifelere ayrı ayrı veya birlikte uygulanacak emsallerin tespit ve ilanı hk.

30.12.2017
29/12/2017 tarih ve 2017/1 sayılı Asgari Ücret Tespit Komisyonu Kararı
2018 yılı asgari ücret brüt 2.029,50 TL olarak belirlenmiştir.

30.12.2017
2018 Yılı SM, SMMM ve YMM Asgari Ücret Tarifesi
2018 yılında geçerli olacak mali müşavirlik ve yeminli mali müşavirlik ücret tarifesi Hk.

29.12.2017
49 No.lu Motorlu Taşıtlar Vergisi Genel Tebliği
1/1/2018 tarihinden itibaren uygulanacak motorlu taşıtlar vergisi tutarlarının tespit ve ilanı hk.

29.12.2017
62 No.lu Damga Vergisi Kanunu Genel Tebliği
1/1/2018 tarihinden itibaren uygulanacak maktu damga vergisi tutarları ile azami damga vergisi tutarının belirlenmesi hk.

29.12.2017
80 No.lu Harçlar Kanunu Genel Tebliği
1/1/2018 tarihinden itibaren uygulanacak maktu harçların (maktu ve nispî harçların asgarî ve azami miktarlarını belirleyen hadler dahil) belirlenmesi hk.

29.12.2017
302 No.lu Gelir Vergisi Genel Tebliği
193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 21, 23/8, 31, 47, 48, mükerrer 80, 82, 86, 89/15 ve 103 üncü maddelerinde yer alan ve yeniden değerleme oranında artırılan maktu had ve tutarlar, basit usule tabi mükelleflerde toplu belge düzenleme uygulaması ile 1/1/2006 tarihinden önce ihraç edilen bir kısım menkul kıymetlerden 2017 takvim yılında elde edilen menkul sermaye iradının beyanında dikkate alınacak indirim oranı uygulamasına ilişkin hususların açıklanması hk.

29.12.2017
490 No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği
213 Sayılı VUK' nun 104, mükerrer 115, 153/A, 177, 232, 252, 313, 343, 352 (Kanuna Bağlı Cetvel), 353, 355, mükerrer 355 ve 370 inci maddelerinde yer alıp 2017 yılında uygulanan had ve tutarların yeniden değerleme oranında artırılması suretiyle 1/1/2018 tarihi itibarıyla uygulanacak had ve tutarların belirlenmesine ilişkin açıklamalar hk.

27.12.2017
Özel Tüketim Vergisi (IV) Sayılı Liste Uygulama Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 1)
FATİH Projesi kapsamında yapılan mal alımlarında uygulanmak üzere, proje bileşenlerine ilişkin olarak 4760 sayılı Kanuna ekli (IV) sayılı listede yer alan malların, Milli Eğitim Bakanlığına ya da proje yüklenicisine teslimi veya bunlar tarafından ithali özel tüketim vergisinden istisna olması hk.

27.12.2017
Özel Tüketim Vergisi (II) Sayılı Liste Uygulama Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 3)
Özel Tüketim Vergisi (II) Sayılı Liste Uygulama Genel Tebliğinde değişiklik yapılması hk.

26.12.2017
72 No.lu Emlak Vergisi Kanunu Genel Tebliği
Emlak Vergisi Kanununa eklenen geçici 23 üncü maddenin uygulamasına yönelik hususlar hk.

23.12.2017
14 No.lu Kurumlar Vergisi Genel Tebliği
7061 sayılı Bazı Vergi Kanunları ile Diğer Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunla 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununda yapılan değişikliklerin uygulanmasına ilişkin açıklamalar hk.

23.12.2017
301 No.lu Gelir Vergisi Genel Tebliği
Vergiye uyumlu mükelleflere vergi indirimi uygulamasına ilişkin usul ve esaslar hk.

22.12.2017
Bağımsız Denetçilere Yönelik Sürekli Eğitim Programları Düzenleme Usul Ve Esasları
Bağımsız denetçiler için Sürekli Eğitim Tebliği' nin 8. maddesinin ikinci fıkrası uyarınca düzenlenecek olan sürekli eğitim programlarına ilişkin usul ve esaslar hk.

21.12.2017
Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi Genel Tebliği (Sıra No:3)
Uygulamaya geçiş ve Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi Genel Tebliğinde (Sıra No:1) değişiklik yapılması hk.

21.12.2017
488 No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği
Yeni nesil ödeme kaydedici cihazları kullanma mecburiyetinin başlama tarihlerinde değişiklik yapılması hk.

21.12.2017
489 No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği
Yeni Nesil Ödeme Kaydedici Cihazlar uygulamasına geçiş takvimi; mevcut eski nesil cihazların mali hafızalarının dolmamış ve kullanılabilecek durumda olması ile ekonomik ömrünü henüz tamamlamamış olan eski nesil yazar kasaların değişimi hk.

19.12.2017
Hisse Bazlı Ödemelere İlişkin Türkiye Finansal Raporlama Standardı (TFRS 2) Hakkında Tebliğ Sıra No: 36’da Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No: 86)
Türkiye Finansal Raporlama Standardı (TFRS 2) Hisse Bazlı Ödemeler Standardında değişiklik yapılması hk.

19.12.2017
İşletme Birleşmelerine İlişkin Türkiye Finansal Raporlama Standardı (TFRS 3) Hakkında Tebliğ Sıra No: 67’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No: 87)
Türkiye Finansal Raporlama Standardı (TFRS 3) İşletme Birleşmeleri Standardında değişiklik yapılması hk.

19.12.2017
Sigorta Sözleşmelerine İlişkin Türkiye Finansal Raporlama Standardı (TFRS 4) Hakkında Tebliğ Sıra No: 30’da Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No: 88)
Türkiye Finansal Raporlama Standardı (TFRS 4) Sigorta Sözleşmeleri Standardında değişiklik yapılması hk.

19.12.2017
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklar Ve Durdurulan Faaliyetlere İlişkin Türkiye Finansal Raporlama Standardı (TFRS 5) Hakkında Tebliğ Sıra No: 25’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No: 89)
Türkiye Finansal Raporlama Standardı (TFRS 5) Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklar ve Durdurulan Faaliyetler Standardında değişiklik yapılması hk.

19.12.2017
TFRS 7 Finansal Araçlar: Açıklamalara İlişkin Türkiye Finansal Raporlama Standardı (TFRS 7) Hakkında Tebliğ Sıra No: 42’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No: 90 )
Türkiye Finansal Raporlama Standardı (TFRS 7) Finansal Araçlar: Açıklamalar Standardında değişiklik yapılması hk.

19.12.2017
Finansal Araçlara İlişkin Türkiye Finansal Raporlama Standardı (TFRS 9) Hakkında Tebliğ Sıra No: 172’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No: 91)
Türkiye Finansal Raporlama Standardı 9 (TFRS 9) Finansal Araçlar Standardında değişiklik yapılması hk.

19.12.2017
Finansal Araçlara İlişkin Türkiye Finansal Raporlama Standardı (TFRS 9) Hakkında Tebliğ Sıra No: 211’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No: 92)
Türkiye Finansal Raporlama Standardı 9 (TFRS 9) Finansal Araçlar Standardında değişiklik yapılması hk.

19.12.2017
Gerçeğe Uygun Değer Ölçümüne İlişkin Türkiye Finansal Raporlama Standardı (TFRS 13) Hakkında Tebliğ (Sıra No: 5)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No: 93)
Türkiye Finansal Raporlama Standardı 13 (TFRS 13) Gerçeğe Uygun Değer Ölçümü Standardında değişiklik yapılması hk.

19.12.2017
Finansal Tabloların Sunuluşuna İlişkin Türkiye Muhasebe Standardı (TMS 1) Hakkında Tebliğ Sıra No: 66’da Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No: 94)
Türkiye Muhasebe Standardı TMS 1 Finansal Tabloların Sunuluşu Standardında değişiklik yapılması hk.

19.12.2017
Stoklara İlişkin Türkiye Muhasebe Standardı (TMS 2) Hakkında Tebliğ Sıra No: 3’te Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No: 95)
Türkiye Muhasebe Standardı (TMS 2) Stoklar Standardında değişiklik yapılması hk.

19.12.2017
Muhasebe Politikaları, Muhasebe Tahminlerinde Değişiklikler Ve Hatalara İlişkin Türkiye Muhasebe Standardı (TMS 8) Hakkında Tebliğ Sıra No: 5’te Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No: 96)
Türkiye Muhasebe Standardı TMS 8 Muhasebe Politikaları, Muhasebe Tahminlerinde Değişiklikler ve Hatalar Standardında değişiklik yapılması hk.

19.12.2017
Bilanço Tarihinden Sonraki Olaylara İlişkin Türkiye Muhasebe Standardı (TMS 10) Hakkında Tebliğ Sıra No: 6’da Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No: 97)
Türkiye Muhasebe Standardı (TMS 10) Bilanço Tarihinden Sonraki Olaylar Standardında değişiklik yapılması hk.

19.12.2017
Gelir Vergilerine İlişkin Türkiye Muhasebe Standardı (TMS 12) Hakkında Tebliğ Sıra No: 31’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No: 98)
Türkiye Muhasebe Standardı (TMS 12) Gelir Vergileri Standardında değişiklik yapılması hk.

19.12.2017
Devlet Teşviklerinin Muhasebeleştirilmesi Ve Devlet Yardımlarının Açıklanması (TMS 20) Hakkında Tebliğ Sıra No: 8’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No: 99)
Türkiye Muhasebe Standardı (TMS 20) Devlet Teşviklerinin Muhasebeleştirilmesi ve Devlet Yardımlarının Açıklanması Standardında değişiklik yapılması hk.

19.12.2017
Kur Değişiminin Etkilerine İlişkin Türkiye Muhasebe Standardı (TMS 21) Hakkında Tebliğ Sıra No: 13’te Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No: 100)
Türkiye Muhasebe Standardı (TMS 21) Kur Değişiminin Etkileri Standardında değişiklik yapılması hk.

19.12.2017
Borçlanma Maliyetlerine İlişkin Türkiye Muhasebe Standardı (TMS 23) Hakkında Tebliğ Sıra No: 46’da Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No: 101)
Türkiye Muhasebe Standardı (TMS 23) Borçlanma Maliyetleri Standardında değişiklik yapılması hk.

19.12.2017
İştiraklerdeki Ve İş Ortaklıklarındaki Yatırımlara İlişkin Türkiye Muhasebe Standardı (TMS 28) Hakkında Tebliğ Sıra No: 215’te Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No: 102)
Türkiye Muhasebe Standardı 28 (TMS 28) İştiraklerdeki ve İş Ortaklıklarındaki Yatırımlar Standardında değişiklik yapılması hk.

19.12.2017
Finansal Araçlar: Sunuma İlişkin Türkiye Muhasebe Standardı (TMS 32) Hakkında Tebliğ Sıra No: 40’ta Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No: 103)
Türkiye Muhasebe Standardı (TMS 32) Finansal Araçlar: Sunum Standardında değişiklik yapılması hk.

19.12.2017
Hisse Başına Kazanca İlişkin Türkiye Muhasebe Standardı (TMS 33) Hakkında Tebliğ Sıra No: 32’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No: 104)
Türkiye Muhasebe Standardı (TMS 33) Hisse Başına Kazanç Standardında değişiklik yapılması hk.

19.12.2017
Varlıklarda Değer Düşüklüğüne İlişkin Türkiye Muhasebe Standardı (TMS 36) Hakkında Tebliğ Sıra No: 28’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No: 105)
Türkiye Muhasebe Standardı (TMS 36) Varlıklarda Değer Düşüklüğü Standardında değişiklik yapılması hk.

19.12.2017
Karşılıklar, Koşullu Borçlar Ve Koşullu Varlıklara İlişkin Türkiye Muhasebe Standardı (TMS 37) Hakkında Tebliğ Sıra No: 20’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No: 106)
Türkiye Muhasebe Standardı (TMS 37) Karşılıklar, Koşullu Borçlar ve Koşullu Varlıklar Standardında değişiklik yapılması hk.

19.12.2017
Finansal Araçlar: Muhasebeleştirme Ve Ölçmeye İlişkin Türkiye Muhasebe Standardı (TMS 39) Hakkında Tebliğ Sıra No: 41’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No: 107)
Türkiye Muhasebe Standardı (TMS 39) Finansal Araçlar: Muhasebeleştirme ve Ölçme Standardında değişiklik yapılması hk.

19.12.2017
Türkiye Finansal Raporlama Standartları Yorumları Hakkında Tebliğ Sıra No: 44’te Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No: 108)
Türkiye Finansal Raporlama Standartları Yorumları Hakkında Tebliğde değişiklik yapılması hk.

19.12.2017
İmtiyazlı Hizmet Anlaşmalarına İlişkin Türkiye Finansal Raporlama Standardı Yorumu (TFRS Yorum 12) Hakkında Tebliğ Sıra No: 65’te Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No: 109)
İmtiyazlı Hizmet Anlaşmalarına İlişkin Türkiye Finansal Raporlama Standardı Yorumu (TFRS Yorum 12) Hakkında Tebliğ Sıra No: 65’in EK 1’inde yer alan TFRS Yorum 12 İmtiyazlı Hizmet Anlaşmaları Yorumunda değişiklik yapılması hk.

19.12.2017
Yurt Dışındaki İşletmede Bulunan Net Yatırımın Finansal Riskten Korunmasına İlişkin Türkiye Finansal Raporlama Standardı Yorumu (TFRS Yorum 16) Hakkında Tebliğ Sıra No: 125’te Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No: 110)
Yurt Dışındaki İşletmede Bulunan Net Yatırımın Finansal Riskten Korunmasına İlişkin Türkiye Finansal Raporlama Standardı Yorumu (TFRS Yorum 16) Hakkında Tebliğ Sıra No: 125’in Ek 1’inde yer alan TFRS Yorum 16 Yurt Dışındaki İşletmede Bulunan Net Yatırımın Finansal Riskten Korunması Yorumunda değişiklik yapılması hk.

19.12.2017
Finansal Borçların Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlarla Ödenmesine İlişkin Türkiye Finansal Raporlama Standardı Yorumu (TFRS Yorum 19) Hakkında Tebliğ Sıra No: 192’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No: 111)
Finansal Borçların Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlarla Ödenmesine İlişkin Türkiye Finansal Raporlama Standardı Yorumu (TFRS Yorum 19) Hakkında Tebliğ Sıra No: 192’nin EK 1’inde yer alan TFRS Yorum 19 Finansal Borçların Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlarla Ödenmesi Yorumunda değişiklik yapılması hk.

19.12.2017
Türkiye Muhasebe Standartları Yorumları Hakkında Tebliğ Sıra No: 43’te Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No: 112)
Türkiye Muhasebe Standartları Yorumları Hakkında Tebliğ Sıra No:43’ün Ek 7’sinde yer alan TMS Yorum 27 Yasal Açıdan Kiralama Görünümündeki İşlemlerin Özünün Değerlendirilmesi Yorumunda değişiklik yapılması hk.

19.12.2017
Finansal Araçlar Standardına İlişkin Türkiye Finansal Raporlama Standardı (TFRS 9) Hakkında Tebliğ’de (Sıra No: 55) Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No: 113)
Finansal Araçlar Standardına İlişkin Türkiye Finansal Raporlama Standardı (TFRS 9) Hakkında Tebliğ (Sıra No: 55)’in ekinde yer alan Türkiye Finansal Raporlama Standardı 9 Finansal Araçlar Standardında değişiklik yapılması hk.

19.12.2017
Konsolide Finansal Tablolara İlişkin Türkiye Finansal Raporlama Standardı (TFRS 10) Hakkında Tebliğ Sıra No: 216’da Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No: 114)
Konsolide Finansal Tablolara İlişkin Türkiye Finansal Raporlama Standardı (TFRS 10) Hakkında Tebliğ Sıra No: 216’nın Ek 1’inde yer alan Türkiye Finansal Raporlama Standardı 10 (TFRS 10) Konsolide Finansal Tablolar Standardında değişiklik yapılması hk.

19.12.2017
Diğer İşletmelerdeki Paylara İlişkin Açıklamalarla İlgili Türkiye Finansal Raporlama Standardı (TFRS 12) Hakkında Tebliğ Sıra No: 218’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No: 115)
Diğer İşletmelerdeki Paylara İlişkin Açıklamalarla İlgili Türkiye Finansal Raporlama Standardı (TFRS 12) Hakkında Tebliğ Sıra No: 218’in Ek 1’inde yer alan Türkiye Finansal Raporlama Standardı 12 (TFRS 12) Diğer İşletmelerdeki Paylara İlişkin Açıklamalar Standardında değişiklik yapılması hk.

19.12.2017
Nakit Akış Tablolarına İlişkin Türkiye Muhasebe Standardı (TMS 7) Hakkında Tebliğ Sıra No: 4’te Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No: 116)
Nakit Akış Tablolarına İlişkin Türkiye Muhasebe Standardı (TMS 7) Hakkında Tebliğ Sıra No: 4’ün ekinde yer alan Türkiye Muhasebe Standardı (TMS 7) Nakit Akış Tabloları Standardında değişiklik yapılması hk.

19.12.2017
Maddi Duran Varlıklara İlişkin Türkiye Muhasebe Standardı (TMS 16) Hakkında Tebliğ Sıra No: 15’te Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No: 117)
Maddi Duran Varlıklara İlişkin Türkiye Muhasebe Standardı (TMS 16) Hakkında Tebliğ Sıra No:15’in ekinde yer alan Türkiye Muhasebe Standardı (TMS 16) Maddi Duran Varlıklar Standardında değişiklik yapılması hk.

19.12.2017
Bireysel Finansal Tablolara İlişkin Türkiye Muhasebe Standardı (TMS 27) Hakkında Tebliğ Sıra No: 214’te Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No: 118)
Bireysel Finansal Tablolara İlişkin Türkiye Muhasebe Standardı (TMS 27) Hakkında Tebliğ Sıra No: 214’ün Ek 1’inde yer alan Türkiye Muhasebe Standardı 27 (TMS 27) Bireysel Finansal Tablolar Standardında değişiklik yapılması hk.

19.12.2017
Ara Dönem Finansal Raporlamaya İlişkin Türkiye Muhasebe Standardı (TMS 34) Hakkında Tebliğ Sıra No: 19’da Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No: 119)
Ara Dönem Finansal Raporlamaya İlişkin Türkiye Muhasebe Standardı (TMS 34) Hakkında Tebliğ Sıra No: 19’un ekinde yer alan Türkiye Muhasebe Standardı (TMS 34) Ara Dönem Finansal Raporlama Standardında değişiklik yapılması hk.

19.12.2017
Nakit Dışı Varlıkların Ortaklara Dağıtımına İlişkin Türkiye Finansal Raporlama Standardı Yorumu (TFRS Yorum 17) Hakkında Tebliğ Sıra No: 147’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No: 120)
Nakit Dışı Varlıkların Ortaklara Dağıtımına İlişkin Türkiye Finansal Raporlama Standardı Yorumu (TFRS Yorum 17) Hakkında Tebliğ Sıra No: 147’nin Ek 1’inde yer alan TFRS Yorum 17 Nakit Dışı Varlıkların Ortaklara Dağıtımı Yorumunda değişiklik yapılması hk.

19.12.2017
Türkiye Finansal Raporlama Standartlarının İlk Uygulamasına İlişkin Türkiye Finansal Raporlama Standardı (TFRS 1) Hakkında Tebliğ Sıra No: 146’da Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No: 121)
Türkiye Finansal Raporlama Standardı 1 (TFRS 1) Türkiye Finansal Raporlama Standartlarının İlk Uygulaması” Standardında değişiklik yapılması hk.

18.12.2017
İştiraklerdeki Ve İş Ortaklıklarındaki Yatırımlara İlişkin Türkiye Muhasebe Standardı (TMS 28) Hakkında Tebliğ Sıra No: 215’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No: 83)
Türkiye Muhasebe Standardı 28 (TMS 28) İştiraklerdeki ve İş Ortaklıklarındaki Yatırımlar Standardında değişiklik yapılması hk.

18.12.2017
Hisse Bazlı Ödemelere İlişkin Türkiye Finansal Raporlama Standardı (TFRS 2) Hakkında Tebliğ Sıra No: 36’da Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No:84)
Türkiye Finansal Raporlama Standardı (TFRS 2) Hisse Bazlı Ödemeler Standardında değişiklik yapılması hk.

18.12.2017
Sigorta Sözleşmelerine İlişkin Türkiye Finansal Raporlama Standardı (TFRS 4) Hakkında Tebliğ Sıra No: 30’da Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No: 85)
Türkiye Finansal Raporlama Standardı (TFRS 4) Sigorta Sözleşmeleri Standardında değişiklik yapılması hk.

17.12.2017
485 No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği
7061 sayılı Bazı Vergi Kanunları ile Diğer Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 101, 102, 103 ve 157 inci maddelerinde değişiklik yapılmış olup, bu değişikliklere ilişkin açıklamalar hk.

17.12.2017
486 No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği
Serbest meslek erbabı, işletme hesabı esasına göre defter tutan mükellefler ile basit usule tabi olan mükelleflerin kayıtlarının elektronik ortamda tutulması, bu mükelleflerden defter tutmak zorunda olanların defterlerinin bu kayıtlardan hareketle elektronik ortamda oluşturulması ve saklanması, vergi beyannamesi, bildirim ve dilekçelerin elektronik ortamda verilebilmesi ile elektronik ortamda belge düzenlenebilmesi amacıyla geliştirilen Defter-Beyan Sistemi hk.

17.12.2017
487 No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği
Yaygın olarak kullanılan belgeler arasında yer alan “sevk irsaliyesi”, “müstahsil makbuzu” ve “serbest meslek makbuzu” belgelerinin kağıt belge yerine, elektronik ortamda; elektronik belge olarak düzenlenmesi, iletilmesi ile muhafaza ve ibraz edilebilmesi hk.

17.12.2017
Türkiye Finansal Raporlama Standartlarının İlk Uygulamasına İlişkin Türkiye Finansal Raporlama Standardı (TFRS 1) Hakkında Tebliğ (Sıra No: 146)’ de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No: 75)
Türkiye Finansal Raporlama Standardı 1 (TFRS 1) Türkiye Finansal Raporlama Standartlarının İlk Uygulaması Standardında değişiklik yapılması hk.

17.12.2017
Konsolide Finansal Tablolara İlişkin Türkiye Finansal Raporlama Standardı (TFRS 10) Hakkında Tebliğ (Sıra No: 216)’ de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No: 76)
Türkiye Finansal Raporlama Standardı (TFRS 10) Konsolide Finansal Tablolar Standardında değişiklik yapılması hk.

17.12.2017
Diğer İşletmelerdeki Paylara İlişkin Açıklamalarla İlgili Türkiye Finansal Raporlama Standardı (TFRS 12) Hakkında Tebliğ (Sıra No: 218)’ de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No: 77)
Türkiye Finansal Raporlama Standardı 12 (TFRS 12) Diğer İşletmelerdeki Paylara İlişkin Açıklamalar Standardında değişiklik yapılması hk.

17.12.2017
Nakit Akış Tablolarına İlişkin Türkiye Muhasebe Standardı (TMS 7) Hakkında Tebliğ (Sıra No: 4)’ de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No: 78)
Türkiye Muhasebe Standardı (TMS 7) Hakkında Tebliğinde (Sıra No: 4) değişiklik yapılması hk.

17.12.2017
Gelir Vergilerine İlişkin Türkiye Muhasebe Standardı (TMS 12) Hakkında Tebliğ (Sıra No: 31)’ de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No: 79)
Türkiye Muhasebe Standardı (TMS 12) Gelir Vergileri Standardına değişiklik yapılması hk.

17.12.2017
İştiraklerdeki Ve İş Ortaklıklarındaki Yatırımlara İlişkin Türkiye Muhasebe Standardı (TMS 28) Hakkında Tebliğ (Sıra No: 215)’ de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No: 80)
Türkiye Muhasebe Standardı (TMS 28) İştiraklerdeki ve İş Ortaklıklarındaki Yatırımlar Standardında değişiklik yapılması hk.

17.12.2017
Yatırım Amaçlı Gayrimenkullere İlişkin Türkiye Muhasebe Standardı (TMS 40) Hakkında Tebliğ (Sıra No: 27)’ de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No:81)
Türkiye Muhasebe Standardı (TMS 40) Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller Standardında değişiklik yapılması hk.

17.12.2017
Yabancı Para İşlemleri Ve Avans Bedeline İlişkin Türkiye Finansal Raporlama Standardı Yorumu (TFRS Yorum 22) Hakkında Tebliğ (Sıra No: 82)
Yabancı Para İşlemleri ve Avans Bedeline İlişkin Türkiye Finansal Raporlama Standardı Yorumunun (TFRS Yorum 22) yürürlüğe konulması hk.

16.12.2017
Türkiye Denetim Standartları Tebliği No: 58 (Finansal Tabloların Bağımsız Denetiminde Bağımsız Denetçinin Hileye İlişkin Sorumlulukları Hakkında Bağımsız Denetim Standardı 240)
Finansal Tabloların Bağımsız Denetiminde Bağımsız Denetçinin Hileye İlişkin Sorumlulukları Standardı (BDS 240)’ın yürürlüğe konulması hk.

16.12.2017
Türkiye Denetim Standartları Tebliği No: 62 (Özel Hususlar – Tek Bir Finansal Tablonun Bağımsız Denetimi İle Finansal Tablolardaki Belirli Unsurların, Hesapların Veya Kalemlerin Bağımsız Denetimi Hakkında Bağımsız Denetim Standardı 805)
Özel Hususlar – Tek Bir Finansal Tablonun Bağımsız Denetimi ile Finansal Tablolardaki Belirli Unsurların, Hesapların veya Kalemlerin Bağımsız Denetimi Standardı (BDS 805)’in yürürlüğe konulması hk.

16.12.2017
Türkiye Finansal Raporlama Standartlarının İlk Uygulamasına İlişkin Türkiye Finansal Raporlama Standardı (TFRS 1) Hakkında Tebliğ Sıra No: 146’da Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No: 57)
Türkiye Finansal Raporlama Standardı 1 (TFRS 1) Türkiye Finansal Raporlama Standartlarının İlk Uygulaması” Standardında değişiklik yapılması hk.

16.12.2017
İşletme Birleşmelerine İlişkin Türkiye Finansal Raporlama Standardı (TFRS 3) Hakkında Tebliğ Sıra No: 67’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No: 58)
Türkiye Finansal Raporlama Standardı (TFRS 3) İşletme Birleşmeleri” Standardında değişiklik yapılması hk.

16.12.2017
Sigorta Sözleşmelerine İlişkin Türkiye Finansal Raporlama Standardı (TFRS 4) Hakkında Tebliğ Sıra No: 30’da Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No: 59)
Sigorta Sözleşmelerine İlişkin Türkiye Finansal Raporlama Standardı (TFRS 4) Tebliğinde değişiklik yapılması hk.

16.12.2017
Finansal Araçlara İlişkin Türkiye Finansal Raporlama Standardı (TFRS 9) Hakkında Tebliğ Sıra No: 172’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No: 60)
Türkiye Finansal Raporlama Standardı (TFRS 9) Finansal Araçlar Standardında değişiklik yapılması hk.

16.12.2017
Finansal Araçlara İlişkin Türkiye Finansal Raporlama Standardı (TFRS 9) Hakkında Tebliğ (Sıra No: 211)’De Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No:61)
Türkiye Finansal Raporlama Standardı (TFRS 9) Finansal Araçlar Standardında değişiklik yapılması hk.

16.12.2017
Finansal Tabloların Sunuluşuna İlişkin Türkiye Muhasebe Standardı (TMS 1) Hakkında Tebliğ Sıra No: 66’da Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No: 62)
Türkiye Muhasebe Standardı TMS 1 Finansal Tabloların Sunuluşu Standardında değişiklik yapılması hk.

16.12.2017
Stoklara İlişkin Türkiye Muhasebe Standardı (TMS 2) Hakkında Tebliğ (Sıra No: 3)’ de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No: 63)
Türkiye Muhasebe Standardı TMS 2 Stoklar Standardında değişiklik yapılması hk.

16.12.2017
Gelir Vergilerine İlişkin Türkiye Muhasebe Standardı (TMS 12) Hakkında Tebliğ (Sıra No: 31)’ de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No: 64)
Gelir Vergilerine İlişkin Türkiye Muhasebe Standardında (TMS 12) değişiklik yapılması hk.

16.12.2017
Maddi Duran Varlıklara İlişkin Türkiye Muhasebe Standardı (TMS 16) Hakkında Tebliğ (Sıra No: 15)’ de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No: 65)
Türkiye Muhasebe Standardı (TMS 16) Maddi Duran Varlıklar Standardında değişiklik yapılması hk.

16.12.2017
Finansal Araçlar: Sunuma İlişkin Türkiye Muhasebe Standardı (TMS 32) Hakkında Tebliğ (Sıra No: 40)’ de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No: 66)
Finansal Araçlar: Sunuma İlişkin Türkiye Muhasebe Standardında (TMS 32) değişiklik yapılması hk.

16.12.2017
Ara Dönem Finansal Raporlamaya İlişkin Türkiye Muhasebe Standardı (TMS 34) Hakkında Tebliğ (Sıra No: 19)’ de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No: 67)
Türkiye Muhasebe Standardı (TMS 34) Ara Dönem Finansal Raporlama Standardında değişiklik yapılması hk.

16.12.2017
Varlıklarda Değer Düşüklüğüne İlişkin Türkiye Muhasebe Standardı (TMS 36) Hakkında Tebliğ (Sıra No: 28)’ de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No: 68)
Türkiye Muhasebe Standardı (TMS 36) Varlıklarda Değer Düşüklüğü Standardında değişiklik yapılması hk.

16.12.2017
Karşılıklar, Koşullu Borçlar Ve Koşullu Varlıklara İlişkin Türkiye Muhasebe Standardı (TMS 37) Hakkında Tebliğ Sıra No: 20’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No: 69)
Türkiye Muhasebe Standardı (TMS 37) Karşılıklar, Koşullu Borçlar ve Koşullu Varlıklar Standardında değişiklik yapılması hk.

16.12.2017
Maddi Olmayan Duran Varlıklara İlişkin Türkiye Muhasebe Standardı (TMS 38) Hakkında Tebliğ Sıra No: 26’da Değişiklik Yapılmasına İlişkin Tebliğ (Sıra No: 70)
Türkiye Muhasebe Standardı (TMS 38) Maddi Olmayan Duran Varlıklar” Standardında değişiklik yapılması hk.

16.12.2017
Finansal Araçlar: Muhasebeleştirme Ve Ölçmeye İlişkin Türkiye Muhasebe Standardı (TMS 39) Hakkında Tebliğ Sıra No: 41’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No: 71)
Türkiye Muhasebe Standardı (TMS 39) Finansal Araçlar: Muhasebeleştirme ve Ölçme Standardında değişiklik yapılması hk.

16.12.2017
Yatırım Amaçlı Gayrimenkullere İlişkin Türkiye Muhasebe Standardı (TMS 40) Hakkında Tebliğ Sıra No: 27’de Değişiklik Yapılmasına İlişkin Tebliğ (Sıra No: 72)
Türkiye Muhasebe Standardı (TMS 40) Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller Standardında değişiklik yapılması hk.

16.12.2017
İmtiyazlı Hizmet Anlaşmalarına İlişkin Türkiye Finansal Raporlama Standardı Yorumu (TFRS Yorum 12) Hakkında Tebliğ Sıra No: 65’te Değişiklik Yapılmasına İlişkin Tebliğ (Sıra No: 73)
İmtiyazlı Hizmet Anlaşmalarına İlişkin Türkiye Finansal Raporlama Standardı Yorumu (TFRS Yorum 12) Hakkında Tebliğde (Sıra No: 65) değişiklik yapılması hk.

16.12.2017
Türkiye Muhasebe Standartları Yorumları Hakkında Tebliğ Sıra No: 43’ te Değişiklik Yapılmasına İlişkin Tebliğ (Sıra No: 74)
Türkiye Muhasebe Standartları Yorumları Hakkında Tebliğde (Sıra No: 43) değişiklik yapılması hk.

14.12.2017
300 No.lu Gelir Vergisi Genel Tebliği
Gayrimenkul Sermaye İradında %15 Götürü Gider Uygulaması Hk.

13.12.2017
Türkiye Denetim Standartları Tebliği No: 64 (Finansal Tabloların Bağımsız Denetiminin Planlanması Hakkında Bağımsız Denetim Standardı 300)
Finansal Tabloların Bağımsız Denetiminin Planlanması Standardı (BDS 300)’ün yürürlüğü hk.

13.12.2017
Türkiye Denetim Standartları Tebliği No: 65 (İşletme Ve Çevresini Tanımak Suretiyle “Önemli Yanlışlık” Risklerinin Belirlenmesi Ve Değerlendirilmesi Hakkında Bağımsız Denetim Standardı 315)
İşletme ve Çevresini Tanımak Suretiyle “Önemli Yanlışlık” Risklerinin Belirlenmesi ve Değerlendirilmesi Standardı (BDS 315)’in yürürlüğü hk.

13.12.2017
Türkiye Denetim Standartları Tebliği No: 66 (Bağımsız Denetimin Yürütülmesi Sırasında Belirlenen Yanlışlıkların Değerlendirilmesi Hakkında Bağımsız Denetim Standardı 450)
Bağımsız Denetimin Yürütülmesi Sırasında Belirlenen Yanlışlıkların Değerlendirilmesi Standardı (BDS 450)’nin yürürlüğü hk.

13.12.2017
Türkiye Denetim Standartları Tebliği No: 67 (Bağımsız Denetim Kanıtları Hakkında Bağımsız Denetim Standardı 500)
Bağımsız Denetim Kanıtları Standardı (BDS 500)’ün yürürlüğü hk.

13.12.2017
Türkiye Denetim Standartları Tebliği No: 68 (İlk Bağımsız Denetimler – Açılış Bakiyeleri Hakkında Bağımsız Denetim Standardı 510)
İlk Bağımsız Denetimler – Açılış Bakiyeleri Standardı (BDS 510)’un yürürlüğü hk.

13.12.2017
Türkiye Denetim Standartları Tebliği No: 69 (Bilanço Tarihinden Sonraki Olaylar Hakkında Bağımsız Denetim Standardı 560)
Bilanço Tarihinden Sonraki Olaylar Standardı (BDS 560)’ın yürürlüğü hk.

13.12.2017
Türkiye Denetim Standartları Tebliği No: 70 (Yazılı Beyanlar Hakkında Bağımsız Denetim Standardı 580)
Yazılı Beyanlar Standardı (BDS 580)’in yürürlüğü hk.

13.12.2017
Kamu Gözetimi Muhasebe Ve Denetim Standartları Kurumu 13/12/2017 Tarih Ve 75935942-050.01.04 – [06 / 238] Sayılı Kurul Kararı
Denetimi üstlenenler tarafından verilecek eğitim hizmetlerinden denetlenen şirket çalışanlarının faydalanması hk.

11.12.2017
Türkiye Denetim Standartları Tebliği No: 61 (Özel Hususlar – Özel Amaçlı Çerçevelere Göre Hazırlanan Finansal Tabloların Bağımsız Denetimi Hakkında Bağımsız Denetim Standardı 800)
Özel Hususlar – Özel Amaçlı Çerçevelere Göre Hazırlanan Finansal Tabloların Bağımsız Denetimi Hakkında (BDS 800)

11.12.2017
Türkiye Denetim Standartları Tebliği No: 63 (Özet Finansal Tablolara İlişkin Rapor Vermek Üzere Yapılan Denetimler Hakkında Bağımsız Denetim Standardı 810)
Özet Finansal Tablolara İlişkin Rapor Vermek Üzere Yapılan Denetimler Hakkında (BDS 810)

08.12.2017
Türkiye Denetim Standartları Tebliği No: 59 (Bağımsız Denetimin Planlanması ve Yürütülmesinde Önemlilik Hakkında Bağımsız Denetim Standardı 320)
Bağımsız Denetimin Planlanması ve Yürütülmesinde Önemlilik Standardı (BDS 320)’nin yürürlüğe girmesi hk.

08.12.2017
Türkiye Denetim Standartları Tebliği No: 60 (Bağımsız Denetçinin Risk Olarak Değerlendirilmiş Hususlara Karşı Yapacağı İşler Hakkında Bağımsız Denetim Standardı 330)
Bağımsız Denetçinin Risk Olarak Değerlendirilmiş Hususlara Karşı Yapacağı İşler (BDS 330)' un yürürlüğe girmesi Hk.

07.12.2017
Transfer Fiyatlandırması Yoluyla Örtülü Kazanç Dağıtımı Hakkında Genel Tebliğ (Seri No: 1)’De Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 3)
Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı ile Anlaşma Usulü başlıklı bölümü hk.

07.12.2017
Türkiye Denetim Standartları Tebliği No: 55 (Bağımsız Denetçinin Genel Amaçları Ve Bağımsız Denetimin Bağımsız Denetim Standartlarına Uygun Olarak Yürütülmesi Hakkında Bağımsız Denetim Standardı 200)
Bağımsız Denetçinin Genel Amaçları ve Bağımsız Denetimin Bağımsız Denetim Standartlarına Uygun Olarak Yürütülmesi Standardı (BDS 200)’ün yürürlüğe girmesi hk.

07.12.2017
Türkiye Denetim Standartları Tebliği No: 56 (Finansal Tabloların Bağımsız Denetiminde Kalite Kontrol Hakkında Bağımsız Denetim Standardı 220)
Finansal Tabloların Bağımsız Denetiminde Kalite Kontrol Standardı (BDS 220)’nin yürürlüğe girmesi hk.

07.12.2017
Türkiye Denetim Standartları Tebliği No: 57 (Finansal Tabloların Bağımsız Denetiminde Kalite Kontrol Hakkında Bağımsız Denetim Standardı 230)
Bağımsız Denetimin Belgelendirilmesi Standardı (BDS 230)’un yürürlüğe girmesi hk.

06.12.2017
299 No.lu Gelir Vergisi Kanunu Genel Tebliği
2017 yılı Eylül, Ekim, Kasım ve Aralık aylarındaki ücretlerde 31/12/1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 103 üncü maddesinde yazılı tarife nedeniyle net ücretlerin 1.404,06 TL’nin altına düşmesi sonucu sadece 1.404,06 TL ile bunun altına düşen tutar arasındaki farkın ilave asgari geçim indirimi yoluyla telafisi hk.

05.12.2017
7061 sayılı Bazı Vergi Kanunları İle Diğer Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 05.12.2017 tarih ve 30261 sayılı Resmi Gazete

05.12.2017
15 No.lu Katma Değer Vergisi Genel Tebliği
Türkiye içinde taşıma hakkı bulunmayan yabancı bayraklı gemilerin tadil, bakım ve onarım hizmetleri nedeniyle yüklenilen ve indirim yoluyla telafi edilemeyen KDV’nin %50’sinin iadesi hk.

05.12.2017
Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik
2017 yılı Kasım ayına ilişkin bazı primlerin ödenme süresi hk.

01.12.2017
13 No.lu Kurumlar Vergisi Genel Tebliği
3/4/2007 tarihli ve 26482 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kurumlar Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 1)’nin “5.5.4. Gayrimenkul yatırım fonları veya ortaklıklarının kazançları” başlıklı bölümünün birinci paragrafından sonra gelmek üzere aşağıdaki paragraflar eklenmiştir.

30.11.2017
Türkiye Denetim Standartları Tebliği No: 54 (Bağımsız Denetçiler İçin Etik Kurallar)
"Bağımsız Denetçiler İçin Etik Kurallar" Standardının güncellenmiş hali 30.11.2017 tarih ve Mükerrer-30256 sayılı Resmi Gazete' de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

16.11.2017
Kamu Gözetimi Muhasebe Ve Denetim Standartları Kurumu 10/11/2017 Tarih Ve 75935942-050.01.04 – [01/203] Sayılı Kurul Kararı
Faaliyet İzni Askıya Alınanların Yönetmeliğin 42/1(c) Maddesi Karşısındaki Durumu Hakkında Kurul Kararı 16/11/2017 Tarihli ve 30242 Sayılı Resmi Gazete’de Yayımlanmıştır.

11.11.2017
484 No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği
2017 yılı üçüncü ve dördüncü geçici vergi döneminde uygulanacak yeniden değerleme oranı % 14,47 olarak tespit edilmesi hk.

04.11.2017
Bağımsız Denetçiler İçin Sürekli Eğitim Tebliği Yayımlandı.
Bağımsız denetçilerin etik kurallara uygun ve yüksek kalitede bağımsız denetim hizmeti sunabilmeleri amacıyla mesleki bilgi ve becerilerinin ihtiyaç duyulan seviyede tutulmasına ve geliştirilmesine yönelik usul ve esaslar hk.

23.10.2017
46 No.lu Kurumlar Vergisi Kanunu Sirküleri
2017 yılı üçüncü geçici vergi döneminde uygulanacak yeniden değerleme oranı %12,37 olarak tespit edilmesi hk.

11.10.2017
mG_Finansal Tablolar programı güncellendi

30.09.2017
483 No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği
69 ve 70 Seri No.lu KDV Mükelleflerinin ÖKC Kullanmaları Mecburiyeti Hakkında Kanunla İlgili Genel Tebliğleri ile 426 Sıra No.lu VUK Genel Tebliği uyarınca yeni nesil ödeme kaydedici cihaz kullanma mecburiyeti (YN ÖKC) getirilen mükelleflerin bu cihazları kullanma mecburiyeti koşullarının yeniden belirlenmesi ve bu mükelleflerce gerçekleştirilen perakende mal ve hizmet satışlarına ilişkin ÖKC'lerden düzenlenen fişlere ait mali bilgilerin Gelir İdaresi Başkanlığı'na elektronik ortamda bildirilme usulüyle ödeme ara yüzlerinin ÖKC'lerle bağlantı ve iletişimi ile çalışma esaslarına ilişkin açıklamalar hk.

27.09.2017
14 No.lu Katma Değer Vergisi Genel Tebliği
01.10.2017 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere Yapım İşleri ve bu işlerle birlikte ifa edilen mühendislik-mimarlık ve etüt-proje hizmetlerinde 2/10 olarak uygulanan KDV tevkifat oranı 3/10 olarak değiştirilmesi hk.

26.09.2017
Çifte Vergilemeyi Önleme Anlaşmaları Genel Tebliği (Seri No:4)
Çifte vergilendirmeyi önleme anlaşmaları kapsamında, anlaşmaya taraf diğer ülkenin mukimi gerçek veya tüzel kişilerin Türkiye’de icra ettikleri serbest meslek faaliyetleri veya benzer nitelikteki diğer faaliyetler nedeniyle elde ettikleri gelirlerin vergilendirilmesi hk.

12.09.2017
95 No.lu Vergi Usul Kanunu Sirküleri
VUK' nun pişmanlık ve ıslah başlıklı 371 inci maddesinin uygulaması hk.

29.07.2017
BOBİ FRS Resmi Gazetede Yayımlandı.
Büyük Ve Orta Boy İşletmeler İçin Finansal Raporlama Standardı Hakkında Tebliğ (Sıra No: 56) 29 Temmuz 2017 Tarihli Ve 30138 Sayılı Resmî Gazete (Mükerrer) Gazetede Yayımlanarak Yürürlüğe Girmiştir.

28.07.2017
2017/10468 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı
Sıvılaştırılmış Petrol Gazı (L.P.G.)'nın motorlu taşıtlarda yakıt olarak kullanılacak olanları (otogaz) hariç olmak üzere sanayide ve konutlarda kullanılmak üzere Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan "LPG Dağıtıcı Lisansı"nı haiz olanlarca teslimi ile bunlardan satın alanların sonraki safhalardaki tesliminde KDV oranı % 18'den % 8'e indirilmiş ve 4760 Sayılı ÖTV Kanununa ekli (I) sayılı listedeki mallardan L.P.G., bütan ve propanın ÖTV tutarları yeniden belirlenmesi hk.

28.07.2017
2017/10467 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı
ÖTV Kanununun 7/A maddesi ile KDV Kanununun 14/3 maddesi uyarınca ihraç malı taşıyan araçlara istisna kapsamında motorin teslimi yapılabilecek sınır kapılarına, yeni sınır kapıları ilave edilmesi hk.

27.07.2017
Kamu Gözetimi Muhasebe Ve Denetim Standartları Kurumu 27/07/2017 Tarih Ve 75935942-050.01.04 – [01/147] Sayılı Kurul Kararı
İlgili Mevzuat Gereğince Cari Yıl Denetimlerinin Yanısıra Geçmiş Hesap Dönemlerine İlişkin Yapılan Denetimlerin Rotasyon Süresinin Hesaplanmasında Dikkate Alınmaması Hakkında Kurul Kararı

27.07.2017
48 No.lu Motorlu Taşıtlar Vergisi Genel Tebliği
7020 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda ve Bir Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun Geçici 1 inci maddesiyle getirilen düzenlemelerin uygulanması hk.

25.07.2017
482 No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği
İzaha davetin kapsamı ve şekli, ön tespitin niteliği, izaha daveti yapacak ve yapılan izahı değerlendirecek merciler, davet yapılacaklar, yapılan izahta kullanılacak bilgi ve belgeler ile uygulamaya ilişkin açıklamalar hk.

21.07.2017
Bağımsız Denetim Yönetmeliğinde Değişiklikler Yapılmıştır.
21/7/2017 tarih ve 30130 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Bağımsız Denetim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik İle Bağımsız Denetim Yönetmeliğinde değişiklikler yapılmıştır.

11.07.2017
45 No.lu Kurumlar Vergisi Kanunu Sirküleri
2017 yılı ikinci geçici vergi döneminde uygulanacak yeniden değerleme oranı % 9,70 olarak tespit edilmesi hk.

01.07.2017
481 No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği
VUK' nun 5. maddesinin dördüncü fıkrası uyarınca, ikmalen, re'sen veya idarece yapılan tarhiyatlar dolayısıyla kesinleşen vergi ve cezalar ile vadesi geçtiği halde ödenmemiş vergi ve cezaların açıklanması hk.

24.06.2017
Özel Tüketim Vergisi (I) Sayılı ListeUygulama Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No:1)
5/3/2015 tarihli ve 29286 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Özel Tüketim Vergisi (I) Sayılı Liste Uygulama Genel Tebliğinde değişiklik hk.

22.06.2017
13 No.lu Katma Değer Vergisi Genel Tebliği
KDV iade alacağının 4760 sayılı ÖTV Kanunundan doğan borçlara mahsuben iade edilemeyeceğine yönelik ibare yürürlükten kaldırılmış, KDV iade alacağının 4760 sayılı ÖTV Kanunundan doğan borçlara mahsuben iadesinin mükellefin talebine bakılmaksızın münhasıran vergi inceleme raporu sonucuna göre yapılacağı hk.

20.06.2017
Sorumlu Denetçi Yetkilendirmesi ve Onayına İlişkin Duyuru
KGK tarafından Sorumlu Denetçi Yetkilendirmesi ve Onayına İlişkin Duyuru Yapılmıştır.

09.06.2017
480 No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği
Motorlu araç kiralama işleri ile uğraşanların vermiş oldukları motorlu kara taşıt ve aracı kiralama hizmetleri ile gerçek usulde vergiye tabi olmayan çiftçilere ait ürünlerin borsaya tescil ettirilerek satılmasına ilişkin tahsilat ve ödemelerin aracı finansal kurumlar tarafından düzenlenecek belgeler ile tevsik edilmesi hk.

09.06.2017
298 No.lu Gelir Vergisi Genel Tebliği
Kira tutarına bakılmaksızın haftalık, günlük veya benzeri şekilde kısa süreli konut kiralamalarında kira geliri elde edenlerin de, banka veya Posta ve Telgraf Teşkilatı Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen belgelerle tevsik etmesi zorunlu hale getirilmesi hk.

24.05.2017
94 No.lu Vergi Usul Kanunu Sirküleri
31 Mayıs 2017 tarihine kadar elektronik ortamda gönderilmesi gereken 2017/Nisan dönemine ilişkin Ba ve Bs bildirim formlarının verilme süresinin uzatılması. hk.

23.05.2017
93 No.lu Vergi Usul Kanunu Sirküleri
23 Mayıs 2017 günü sonuna kadar verilmesi gereken Muhtasar Beyannameler, Damga Vergisi Beyannameleri ile 24 Mayıs 2017 günü sonuna kadar verilmesi gereken Katma Değer Vergisi Beyannamelerinin verilme sürelerinin uzatılması hk.

18.05.2017
İhracat Ve Diğer Döviz Kazandırıcı Faaliyetlerde Damga Vergisi Ve Harç İstisnası Uygulama Genel Tebliği
6728 ve 6770 sayılı Kanunlarla değişik 488 sayılı Damga Vergisi Kanununun ek 2 nci maddesi ve 492 sayılı Harçlar Kanununun ek 1 nci maddesinin uygulaması hk.

05.05.2017
12 No.lu Katma Değer Vergisi Genel Tebliği
Katma Değer Vergisi uygulama genel tebliğinde değişiklik yapılması hk.

22.04.2017
45 No.lu SM, SMMM ve YMM Kanunu Genel Tebliği
Yeminli mali müşavirler tarafından e-defter uygulamasına dahil olan mükelleflere yönelik olarak tanzim olunacak tasdik raporları ile bu mükelleflere mal ve hizmet sağlayan ve e-defter uygulaması kapsamında defter tutmakta olan alt mükellefler nezdinde tanzim olunacak karşıt inceleme tutanakları ve teyit-bilgi isteme cevap yazılarında; defter tasdik bilgisi ve iade ile ilişkili fatura vb. belgelerin defter kayıtlarının tespitinde uygulamada karşılaşılan hususlar hk.

20.04.2017
92 No.lu Vergi Usul Kanunu Sirküleri
Elektronik defter (e-Defter) uygulamasına dâhil olanlar tarafından 02 Mayıs 2017 günü sonuna kadar oluşturulması ve imzalanması gereken e-Defterlerin oluşturulma ve imzalanma süresi ile aynı sürede Gelir İdaresi Başkanlığı Bilgi İşlem Sistemine yüklenmesi gereken “Elektronik Defter Beratları”nın yüklenme süresinin uzatılması hk.

20.04.2017
91 No.lu Vergi Usul Kanunu Sirküleri
Mart 2017 Dönemine Ait Muhtasar Beyannameler, Damga Vergisi Beyannameleri, Katma Değer Vergisi Beyannameleri ile 2016 Hesap Dönemi Kurumlar Vergisi Beyannamelerinin Verilme Süresinin Uzatılması hk.

01.04.2017
479 No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği
Gerçek usulde vergiye tabi olmayan çiftçiler tarafından 5957 sayılı Kanun hükümlerine göre kurulmuş olan toptancı hallerinde faaliyet gösteren tüccar, üretici, üretici örgütleri ve komisyonculara yapılan; sebze ve meyve, et ve et ürünleri, süt ve süt ürünleri, su ve su ürünleri, bal ve yumurta gibi diğer gıda maddeleri ile kesme çiçek ve süs bitkileri satımına ilişkin tahsilat ve ödemeler ile söz konusu yerler dışında yapılmakla birlikte anılan Kanunun 4 üncü maddesi kapsamında bildirime tabi tutulmuş satışlara ilişkin tahsilat ve ödemeler tevsik zorunluluğu kapsamından çıkarılması hk.

31.03.2017
44 No.lu Kurumlar Vergisi Kanunu Sirküleri
2017 yılı birinci geçici vergi döneminde uygulanacak yeniden değerleme oranı % 6,11 olarak tespit edilmesi hk.

30.03.2017
Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi Genel Tebliği (Sıra No:1)
18/2/2017 tarihli ve 29983 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi Genel Tebliği (Sıra No:1)’nin geçici 1 inci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “bu Tebliğin yayım tarihini izleyen ayın sonuna kadar” ibaresi “2/5/2017 tarihine kadar” olarak değiştirilmesi hk.

24.03.2017
BDS 570, BDS 700, BDS 705, BDS 706 ve BDS 710 Resmi Gazete’de Yayımlanarak Yürürlüğe Girmiştir.
Kamu Gözetimi Kurumu tarafından aşağıda numaraları belirtilen denetim standartları 24 Mart 2017 Tarihli ve 30017 Sayılı Resmî Gazete (Mükerrer) gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

22.03.2017
90 No.lu Vergi Usul Kanunu Sirküleri
Şubat 2017 Dönemine Ait Muhtasar Beyannameler, Damga Vergisi Beyannameleri, Katma Değer Vergisi Beyannameleri ile 2016 Takvim Yılı Yıllık Gelir Vergisi Beyannamelerinin Verilme Süresinin Uzatılması hk.

16.03.2017
297 No.lu Gelir Vergisi Genel Tebliği
4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanununa eklenen geçici 18 inci madde de öngörülen teşvik ile 1/2/2017 tarihinden itibaren işe alınan ve maddede yazılı şartları taşıyan ilave sigortalılar için asgari ücret üzerinden hesaplanan gelir vergisinin, asgari geçim indirimi uygulandıktan sonra kalan kısmının verilecek muhtasar beyanname üzerinden tahakkuk eden vergiden terkin edilmesi suretiyle özel sektör işverenlerinin desteklenmesi hk.

09.03.2017
BDS 701, BDS 210 (Revize) ve BDS 260 (Revize) Resmi Gazete ’de Yayımlanarak Yürürlüğe Girmiştir.
Kamu Gözetimi Kurumu tarafından aşağıda numaraları belirtilen denetim standartları 9 Mart 2017 Tarihli ve 30002 Sayılı Resmî Gazete gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

28.02.2017
89 No.lu Vergi Usul Kanunu Sirküleri
Elektronik defter (e-Defter) uygulamasına dâhil olanlar tarafından 28 Şubat 2017 günü sonuna kadar oluşturulması ve imzalanması gereken e-Defterlerin oluşturulma ve imzalanma süresi ile aynı sürede Gelir İdaresi Başkanlığı Bilgi İşlem Sistemine yüklenmesi gereken “Elektronik Defter Beratları”nın yüklenme süresinin uzatılması hhk.

18.02.2017
Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi Genel Tebliği (Sıra No:1)
Vergi kanunlarına göre vergi dairesine verilmesi gereken "Muhtasar Beyanname" ile 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında sigortalı sayılan kişileri bildirmekle yükümlü olanlar tarafından Sosyal Güvenlik Kurumuna verilmesi gereken "Aylık Prim ve Hizmet Belgesi" nin birleştirilmesi sonucunda oluşturulan "Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi"nin vergi dairesine verilmesine ilişkin usul ve esaslar hk.

15.02.2017
43 no.lu Kurumlar Vergisi Kanunu Sirküleri
Sermaye artırımında indirim uygulamasında dikkate alınacak faiz oranı hk.

15.02.2017
11 No.lu Katma Değer Vergisi Genel Tebliği
Katma Değer Vergisi uygulama genel tebliğinde değişiklik yapılması hk.

14.02.2017
88 No.lu Vergi Usul Kanunu Sirküleri
2016 IV. Geçici Vergi Dönemine (Ekim-Kasım-Aralık) Ait Gelir ve Kurum Geçici Vergi Beyan Süresinin Uzatılması hk.

11.02.2017
478 No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği
Sahte belge düzenlediği tespit edilen mükellefler ile münhasıran sahte belge düzenlemek için mükellefiyet tesis ettirdiği vergi inceleme raporu ile tespit edilip mükellefiyeti terkin edilen mükelleflere ve bu mükelleflerle ilişkili olan maddede belirtilen kişilere ve söz konusu fiillerin işlenmesine iştirak ettiği tespit edilen meslek mensuplarına yönelik olarak vergi güvenliğinin sağlanması amacıyla getirilen teminat uygulaması hk.

11.02.2017
12 No.lu Kurumlar Vergisi Genel Tebliği
- Türk Uluslararası Gemi Siciline kayıtlı gemi ve yatların bu sicilden terkin edilerek başka bir sicile kaydedilmek üzere veya başka suretlerle devri aşamasında doğan kazançlar için de bu istisnadan yararlanılabilmesi, - 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 19 uncu maddenin birinci fıkrası kapsamında birleşen sanayi sicil belgesini haiz ve fiilen üretim faaliyetiyle iştigal eden küçük ve orta büyüklükteki işletmelerin, birleşme tarihinde sona eren hesap döneminde münhasıran üretim faaliyetinden elde ettiği kazançları ile bu kapsamda birleşilen kurumun birleşme işleminin gerçekleştiği hesap dönemi dahil olmak üzere üç hesap döneminde münhasıran üretim faaliyetinden elde ettiği kazançlarına kurumlar vergisi oranının indirimli olarak uygulatılması hk.

09.02.2017
Kamu Gözetimi Muhasebe Ve Denetim Standartları Kurumu 09/02/2017 Tarih Ve 75935942-050.01.04 – [03/      ] Sayılı Kurul Kararı
Denetlenecek şirketlerle kendi adına denetim sözleşmeleri yapan bir bağımsız denetçinin denetim faaliyetini tamamlamadan önce, denetim kuruluşu olarak yetkilendirilme talebinde bulunan bir şirkette ortak veya yönetici olarak gösterilmesi durumunda, Yönetmeliğin 13’üncü maddesinin birinci fıkrasının (i) bendi kapsamında denetim kuruluşunun yetkilendirilebilmesi için yerine getirilmesi gereken şartlarla ilgili olarak Kurul Kararı alınmıştır.

08.02.2017
477 No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği
Borsada rayici olmayan yabancı paraların, 213 sayılı Vergi Usul Kanunu gereğince 2016 yılı için yapılacak değerlemelerine esas oluşturacak kurların tespit edilmesi hk.

03.02.2017
10 No.lu Katma Değer Vergisi Genel Tebliği
Katma Değer Vergisi uygulama genel tebliğinde değişiklik yapılması hk.

19.01.2017
Kamu Gözetimi Muhasebe Ve Denetim Standartları Kurumu 19/01/2017 Tarih Ve 75935942-050.01.04 – [03/06] Sayılı Kurul Kararı
Rotasyon Uygulaması Hakkında Kurul Kararı

19.01.2017
TFRS 9 Finansal Araçlar’a İlişkin Türkiye Finansal Raporlama Standardı Hakkında Tebliğ Resmi Gazete’de Yayımlanmıştır.
Finansal Araçlar Standardına İlişkin Türkiye Finansal Raporlama Standardı (Tfrs 9) Hakkında Tebliğ 19 Ocak 2017 Tarihli ve 29953 Sayılı Resmî Gazete (Mükerrer) Gazetede Yayımlanarak Yürürlüğe Girmiştir.

06.01.2017
17 No.lu Harçlar Kanunu Sirküleri
Ticaret sicili harçlarının tahsili hk.

05.01.2017
Kamu Gözetimi Muhasebe Ve Denetim Standartları Kurumu 05/01/2017 Tarih Ve 75935942-050.01.04 – [03/02] Sayılı Kurul Kararı
KAYİK Hariç Sorumlu Denetçilere İlişkin Kurul Kararı

19.03.2016
Bağımsız Denetim Kapsamına Giren Şirketler İçin Yeni Hadler Belirlenerek Yürürlüğe Girmiştir.
Bakanlar Kurulunun 16/2/2016 tarih ve 2016/8549 sayılı Bağımsız Denetime Tabi Olacak Şirketlerin Belirlenmesine Dair Kararda Değişiklik Yapılması Hakkında Kararı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır. (19/03/2016)


İZDENETİM|Cumhuriyet Bulvarı No: 87 Erden İş Hanı Kat:4 D:13 Pasaport Konak İZMİR|(0.232) 483 65 55 (pbx)|info@izdenetim.com.tr