PROGRAMLAR

Sürüm 11.04.2019
mG_Finansal Tablolar Programı
Mizandan finansal tablolar, kurumlar vergisi beyannamesi, finansal analiz...

Sürüm 14.05.2018
mG_Geçici Vergi Programı
Geçici vergi hesabı, gelir tablosu, dört dönemin karşılaştırılması ...

Sürüm 04.05.2018
mG_Amortisman_VUK
Vergi Usul Kanununa uygun amortisman hesabı, muhasebe fişi ...

Sürüm 04.12.2017
mG_SAP Mizan Dönüştür
SAP programından alınan standart F.08 mizanını anlaşılır, analize ve üzerinde çalışmaya uygun hale getirir.
VERGİ GÜNLÜĞÜ
izdenetim 08.07.2019 - 14.07.2019  izdenetim haftası
izdenetim 15.07.2019 - 21.07.2019  izdenetim haftası
izdenetim 22.07.2019 - 28.07.2019  izdenetim haftası
izdenetim 29.07.2019 - 04.08.2019  izdenetim haftası
izdenetim 05.08.2019 - 11.08.2019  izdenetim haftası

GÜNDEMDEKİLER

19.07.2019
7186 Gelir Vergisi Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun
Gelir vergisi ve diğer kanunlarda değişiklik yapılması hk.

04.07.2019
52 No.lu Kurumlar Vergisi Kanunu Sirküleri
2019 yılı ikinci geçici vergi döneminde uygulanacak yeniden değerleme oranı % 8,84 (yüzde sekiz virgül seksen dört) olarak tespit edilmesi hk.

29.06.2019
Cumhurbaşkanı Kararı (Karar Sayısı:1266)
Gecikme zammı oranının 01.07.2019 tarihinden itibaren %2,5 olarak belirlenmesi hk.

01.06.2019
Yeminli Mali Müşavirlik Tasdik Raporlarının Elektronik Ortamda Gönderilmesi Hakkında Genel Tebliğ (Sıra No: 1)
Yeminli Mali Müşavirlik Tasdik Raporlarının elektronik ortamda internet vergi dairesi sistemi üzerinden gönderilmesi hk.

01.06.2019
Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 507)
Güvenli mobil ödeme ve elektronik belge yönetim sistemi hk.

01.05.2019
Cumhurbaşkanı Kararı (Karar Sayısı:1015)
193 Sayılı Gelir Vergisi Kanununun Geçici 67 nci Maddesinde Yer Alan Tevkifat Oranları Hk

01.05.2019
Cumhurbaşkanı Kararı (Karar Sayısı:1013)
Bazı Bakanlar Kurulu Kararlarında Değişiklik Yapılması ve Bazı Mallara Uygulanacak Özel Tüketim Vergisi Oran ve Tutarları ile Özel Tüketim Vergisi Oranlarına Esas Özel Tüketim Vergisi Matrahlarının Yeniden Belirlenmesi Hk.

29.04.2019
116 No.lu Vergi Usul Kanunu Sirküleri
Elektronik Defter Beratlarının yüklenme süresinin 6 Mayıs 2019 tarihine kadar uzatılması hk.

12.04.2019
Özel Tüketim Vergisi (I) Sayılı Liste Uygulama Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 6)
İhraç Edilen Kara Taşıtlarında Kullanılmış İlk Dolum Yağları ve Akaryakıtlarının Teslimleri Hk.

04.04.2019
Geri Kazanım Katılım Payı Beyannamesi Genel Tebliği (Sıra No: 1)
Çevre Kanununa ekli (1) sayılı listede yer alan ürünlerden plastik poşetler için ödenecek geri kazanım katılım payının beyanı ve tahsiline ilişkin usul ve esaslar hk.

04.04.2019
51 No.lu Kurumlar Vergisi Kanunu Sirküleri
2019 yılı birinci geçici vergi döneminde uygulanacak yeniden değerleme oranının % 0,01 (yüzde sıfır virgül sıfır bir) olarak tespit edilmesi hk.

29.03.2019
115 No.lu Vergi Usul Kanunu Sirküleri
1 Nisan 2019 tarihinden itibaren verilmesi gereken bazı vergi beyannamelerinin verilme sürelerinin uzatılması hk.

23.03.2019
25 No.lu Katma Değer Vergisi Genel Tebliği
KDV Uygulama Tebliğinde değişiklik yapılması hk.

22.03.2019
Cumhurbaşkanı Kararı (Karar Sayısı:845)
İkinci el taşıt satışlarında KDV uygulaması hk.