PROGRAMLAR

Sürüm 23.07.2020
mG_Geçici Vergi Programı
Geçici vergi hesabı, gelir tablosu, dört dönemin karşılaştırılması ...

Sürüm 22.04.2020
mG_Finansal Tablolar Programı
Mizandan finansal tablolar, kurumlar vergisi beyannamesi, finansal analiz...

Sürüm 15.04.2020
mG_Amortisman_VUK
Vergi Usul Kanununa uygun amortisman hesabı, muhasebe fişi ...

Sürüm 04.12.2017
mG_SAP Mizan Dönüştür
SAP programından alınan standart F.08 mizanını anlaşılır, analize ve üzerinde çalışmaya uygun hale getirir.
VERGİ GÜNLÜĞÜ
izdenetim 20.07.2020 - 26.07.2020  izdenetim haftası
izdenetim 27.07.2020 - 02.08.2020  izdenetim haftası
izdenetim 03.08.2020 - 09.08.2020  izdenetim haftası
izdenetim 10.08.2020 - 16.08.2020  izdenetim haftası
izdenetim 17.08.2020 - 23.08.2020  izdenetim haftası

GÜNDEMDEKİLER

31.07.2020
Mal ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranlarının Tespitine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar (Karar Sayısı: 2812)
31.12.2020 tarihine kadar uygulanmak üzere bazı mal veya hizmetlerin KDV oranının düşürülmesi hk.

31.07.2020
193 Sayılı Gelir Vergisi Kanununun 94 üncü Maddesinde Yer Alan Tevkifat Nispetlerine İlişkin 12/1/2009 Tarihli ve 2009/14592 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararının Eki Karar ile 5520 Sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 15 inci Maddesinde Yer Alan Vergi Kesi
31.12.2020 tarihine kadar uygulanmak üzere kiralama işlemlerindeki stopaj oranının düşürülmesi hk.

30.07.2020
Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 519)
İzaha davet uygulaması hk.

09.07.2020
54 No.lu Kurumlar Vergisi Kanunu Sirküleri
2020 yılı ikinci geçici vergi döneminde uygulanacak yeniden değerleme oranının % 2,10 (yüzde iki virgül on) olarak tespit edilmesi hk.

25.06.2020
Kişisel Verileri Koruma Kurulunun 23/06/2020 Tarihli ve 2020/482 Sayılı Kararı
Kişisel Verilerin Korunması Kanunun Kapsamında Sicile Kayıt Yükümlülükleri İçin Belirlenen Süre Uzatılması Hk.

13.06.2020
Reeskont ve Avans İşlemlerinde Uygulanacak Faiz Oranlarının Tespiti
Reeskont oranlarında değişiklik yapılması hk.

03.06.2020
193 Sayılı Gelir Vergisi Kanununun Geçici 67 nci Maddesinde Yer Alan Tevkifat Oranları Hakkında Karar (Karar Sayısı: 2604)
Serbest (Döviz) fonları için %15 oranında gelir vergisi stopajı hk.

28.05.2020
Vergi Usul Kanunu Sirküleri/131
Elektronik defter (e-Defter) uygulamasına dâhil olan ve 518 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinde belirtilen mücbir sebep halleri kapsamında yer almayan mükellefler tarafından 31 Mayıs 2020 günü sonuna kadar oluşturulması ve imzalanması gereken, aylık tercihte bulunan mükellefler için Şubat/2020 ile üç aylık tercihte bulunan mükelleflerin Ocak-Şubat-Mart/2020 dönemleri e-Defterlerinin oluşturulma ve imzalanma süresi ile aynı sürede Gelir İdaresi Başkanlığı Bilgi İşlem Sistemine yüklenmesi gereken “Elektronik Defter Beratları”nın yüklenme süresinin uzatılması hk.

27.05.2020
Gelir Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 311)
Serbest Meslek Kazançlarında İstisna Uygulaması ve İstisnanın Sınırı, İşverenlerce Hizmet Erbabının İşyerine Gidip Gelmesi İçin Sağlanan Menfaatlere İlişkin İstisna, Amatör Spor Yarışmalarını Yöneten Hakemlere Ödenen Ücretlerde İstisna, Binek Otomobillerin Giderleri ve Amortismanlarının Vergi Matrahından İndirilmesi, Dar Mükelleflerin (Kurumlar Dâhil) Türkiye

27.05.2020
Gelir Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 301)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 312)
Vergiye uyumlu mükelleflere vergi indirimi uygulaması hk.

24.05.2020
6802 Sayılı Gider Vergileri Kanununun 33 üncü Maddesinde Yer Alan BSMV Nispetlerinin Tespiti Hakkındaki 28/8/1998 Tarihli ve 98/11591 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararının Eki Kararda Değişiklik Yapılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 2568)
Kambiyo muamelelerindeki vergi oranının %1' e çıkarılması hk.

24.05.2020
193 Sayılı Gelir Vergisi Kanununun Geçici 67 nci Maddesinde Yer Alan Tevkifat Oranları Hakkında Karar (Karar Sayısı: 2569)
Geçici 67 nci madde kapsamındaki bazı tevkifat oranlarının değiştirilmesi hk.

17.05.2020
6102 Sayılı Türk Ticaret Kanununun Geçici 13 üncü Maddesinin Uygulanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ
30/09/2020 tarihine kadar 2019 yılı dönem net karının yalnızca %25' ine kadarının dağıtılabilmesi hk.

12.05.2020
Vergi Usul Kanunu Sirküleri/130
2020 I. Geçici Vergi Dönemine (Ocak-Şubat-Mart) ait Gelir ve Kurum Geçici Vergi Beyannamelerinin verilme süreleri ile bu beyannameler üzerine tahakkuk eden vergilerin ödeme süreleri 28 Mayıs 2020 Perşembe günü sonuna kadar uzatılması hk.