PROGRAMLAR

Sürüm 04.08.2022
mG_Amortisman_VUK
Yenilenmiş sürüm ile şimdi çok daha hızlı !. Vergi Usul Kanununa uygun amortisman hesabı, muhasebe fişi ...

Sürüm 01.06.2022
mG_SAP Mizan Dönüştür (S4 HANA)
SAP programının S4 HANA versiyonundan alınan standart F.08 mizanını anlaşılır, analize ve üzerinde çalışmaya uygun hale getirir.

Sürüm 01.06.2022
mG_SAP Mizan Dönüştür (Klasik Versiyon)
SAP programının Klasik versiyonundan alınan standart F.08 mizanını anlaşılır, analize ve üzerinde çalışmaya uygun hale getirir.

Sürüm 16.02.2022
mG_Geçici Vergi Programı
Geçici vergi hesabı, gelir tablosu, dört dönemin karşılaştırılması ...
VERGİ GÜNLÜĞÜ
izdenetim 25.07.2022 - 31.07.2022  izdenetim haftası
izdenetim 01.08.2022 - 07.08.2022  izdenetim haftası
izdenetim 08.08.2022 - 14.08.2022  izdenetim haftası
izdenetim 15.08.2022 - 21.08.2022  izdenetim haftası
izdenetim 22.08.2022 - 28.08.2022  izdenetim haftası

GÜNDEMDEKİLER

27.07.2022
5520 Sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun Geçici 14 üncü Maddesinin Dördüncü Fıkrasında Yer Alan İstisnanın, Kurumların 30/6/2022 Tarihli Bilançolarında Yer Alan Yabancı Paralar İtibarıyla da Uygulanması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 5872)
Kurumların 30/6/2022 tarihli bilançolarında yer alan yabancı paralarını 2022 yılı sonuna kadar KKM' ye çevirmeleri halinde elde edilen faiz ve kâr payları ile diğer kazançlar kurumlar vergisinden istisna edilmesi hk.

26.07.2022
VERGİ USUL KANUNU SİRKÜLERİ/144
26 Temmuz 2022 günü sonuna kadar verilmesi gereken Katma Değer Vergisi, Damga Vergisi ve Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamelerinin verilme ve ödeme sürelerinin uzatılması hk.

23.07.2022
Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 539)
Uzlaşma komisyonlarının uzlaşma konusu yapabilecekleri vergilerle bunlara ilişkin vergi ziyaı, usulsüzlük ve özel usulsüzlük cezalarının miktarlarının belirlenmesi hk.

23.07.2022
Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 459)'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No: 540)
Yabancılar ve/veya Türkiye mukimi olmayan gerçek kişilerle yapılacak işlemlere ilişkin tahsilat ve ödemelerde tevsik zorunluluğunun kaldırılması hk.

21.07.2022
6183 Sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 51 inci Maddesinin Birinci Fıkrasında Yer Alan Gecikme Zammı Oranının, Her Ay İçin Ayrı Ayrı Uygulanmak Üzere % 2,5 Olarak Belirlenmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 5801)
Gecikme zammı oranının aylık %2,5 olarak belirlenmesi hk.

19.07.2022
5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu Sirküleri /60
2022 yılı ikinci geçici vergi döneminde uygulanacak yeniden değerleme oranı % 61,12 olarak tespit edilmesi hk.

08.07.2022
193 Sayılı Gelir Vergisi Kanununun 23 üncü Maddesinde Yer Alan Tutarlarla İlgili Kararın Yürürlüğe Konulması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 5799)
Çalışanlara verilen yemek ve yol yardımlarında istisna tutarlarının artırılması hk.

31.05.2022
Vergi Usul Kanunu Sirküleri/142
Elektronik defter (e-Defter) uygulamasına dâhil olanlar tarafından 31 Mayıs 2022 günü sonuna kadar oluşturulması ve imzalanması gereken e-Defterlerin oluşturulma ve imzalanma süresi ile aynı sürede Gelir İdaresi Başkanlığı Bilgi İşlem Sistemine yüklenmesi gereken “Elektronik Defter Beratları”nın yüklenme süresinin 3 Haziran 2022' ye uzatılması hk.

31.05.2022
Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 538)
İnternet ortamında yayımlanan ilanlara yönelik bazı bilgilerin alınmasına ilişkin usul ve esasların belirlenmesi hk.

28.05.2022
Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 42)
Katma Değer Vergisi Uygulama Tebliğinde değişiklik yapılması hk.

26.05.2022
Gelir Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 320)
Basit usulde vergilendirme hk.

14.05.2022
Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 537)
Yeniden değerleme uygulaması hk.

14.05.2022
Kurumlar Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 1)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 20)
Üretim ve ihracat yapan firmalarda kurumlar vergisi oranının 1 puan indirimli uygulanması hk.

13.05.2022
Vergi Usul Kanunu Sirküleri/140
17 Mayıs 2022 günü sonuna kadar verilmesi gereken 2022 I. Geçici Vergi Dönemine (Ocak-Şubat-Mart) ait Gelir ve Kurum Geçici Vergi Beyannamelerinin verilme süreleri ile bu beyannameler üzerine tahakkuk eden vergilerin ödeme süreleri 20 Mayıs 2022 Cuma günü sonuna kadar uzatılması hk.