PROGRAMLAR

Sürüm 16.07.2019
mG_Geçici Vergi Programı
Geçici vergi hesabı, gelir tablosu, dört dönemin karşılaştırılması ...

Sürüm 09.05.2019
mG_Amortisman_VUK
Vergi Usul Kanununa uygun amortisman hesabı, muhasebe fişi ...

Sürüm 12.04.2019
mG_Finansal Tablolar Programı
Mizandan finansal tablolar, kurumlar vergisi beyannamesi, finansal analiz...

Sürüm 04.12.2017
mG_SAP Mizan Dönüştür
SAP programından alınan standart F.08 mizanını anlaşılır, analize ve üzerinde çalışmaya uygun hale getirir.
VERGİ GÜNLÜĞÜ
izdenetim 06.01.2020 - 12.01.2020  izdenetim haftası
izdenetim 13.01.2020 - 19.01.2020  izdenetim haftası
izdenetim 20.01.2020 - 26.01.2020  izdenetim haftası
izdenetim 27.01.2020 - 02.02.2020  izdenetim haftası
izdenetim 03.02.2020 - 09.02.2020  izdenetim haftası

GÜNDEMDEKİLER

24.01.2020
Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 516)
Borsada rayici olmayan yabancı paraların 213 sayılı Vergi Usul Kanunu gereğince 2019 yılı için yapılacak değerlemelerine esas oluşturacak kurların tespit edilmesi hk.

13.01.2020
122 No.lu Vergi Usul Kanunu Sirküleri
Vergi kanunlarına göre vergi kesintisi yapmak zorunda olanlar ile 5510 sayılı Kanuna göre sigortalıların prime esas kazanç ve hizmet bilgilerini bildirmekle yükümlü olanların, sadece hizmet erbabına ödenen ücretlerden yapılan vergi kesintilerini matrahlarıyla birlikte ve sigortalının sigorta primleri ve kazançları toplamı, meslek adları ve kodları ve prim ödeme gün sayılarını 1003B Beyanname kodlu Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi ile mevcut e-beyanname şifresinden ayrı olarak kullanıcı kodu, parola ve şifre alınması suretiyle elektronik ortamda gönderebilmeleri hk.

10.01.2020
Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 509)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No: 515)
Vergiler dahil toplam satış tutarı 500 TL’ye kadar olan perakende mal ve hizmet satışlarına ait düzenlenen e-Arşiv Faturanın “müşterinin adı, ticaret unvanı, adresi, vergi dairesi ve hesap numarası” bilgileri yerine, müşterinin adı bölümünde “NİHAİ TÜKETİCİ” açıklamasına yer verilerek düzenlenmesi hk.

04.01.2020
Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 514)
Kuyumculuk, sarraflık ve mücevheratçılık gibi işlenmiş kıymetli maden ve kıymetli taş alım satımında bulunan mükelleflerin gerçekleştirmiş oldukları işlenmiş kıymetli maden ve kıymetli taşlar ile bunlardan mamul eşya satışlarında fatura düzenleme zorunluluklarında değişiklik yapılması hk.

02.01.2020
Mal ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranlarının Tespitine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar (Karar Sayısı: 1994)
Mobilya, tavuk yumurtası ve diğer bazı ürünlerde KDV oranının düşürülmesi hk.

31.12.2019
Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin Tebliğ (İhracat Bedelleri Hakkında) (Tebliğ No: 2018-32/48)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: 2019-32/56)
İhracat bedellerinin en az %80’inin bir bankaya satılması (Türk lirasına çevrilmesi) zorunluluğunun kaldırılması hk.

31.12.2019
4760 Sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununun 12 nci Maddesinin (3) Numaralı Fıkrası Hükmünün 2020 Yılı Ocak-Haziran Dönemi İçin Uygulanmamasına İlişkin Karar (Karar Sayısı: 1952)
4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununun 12 nci maddesinin (3) numaralı fıkrası hükmünün, aynı Kanuna ekli (III) sayılı listenin; (A) cetvelinde yer alan alkollü içkilerin asgari maktu vergi tutarları ile (B) cetvelinde yer alan tütün mamulleri ve makaronun asgari maktu ve maktu vergi tutarları hakkında 2020 yılı Ocak-Haziran dönemi için uygulanmaması hk.

30.12.2019
Tahsilat Genel Tebliği (Seri: C Sıra No: 5)
Tecil faizi oranının yıllık %15 olarak belirlenmesi hk.

30.12.2019
3065 Sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun Geçici 37 nci Maddesi ile 5520 Sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun Geçici 9 uncu Maddesinin Uygulanma Süreleri Hakkında Karar (Karar Sayısı: 1950)
3065 Sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun Geçici 37 nci Maddesi ile 5520 Sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun Geçici 9 uncu Maddesinin Uygulanma Sürelerinin uzatılması hk.

30.12.2019
193 Sayılı Gelir Vergisi Kanununun Geçici 90 ıncı Maddesinin Birinci, Üçüncü ve Altıncı Fıkralarında Yer Alan Sürelerin, Bitim Tarihlerinden İtibaren 6 Ay Uzatılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 1948)
Geçici 90 ıncı maddesinde yer alan süreler, 30/12/2019 tarihli ve 30994 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 1948 sayılı Cumhurbaşkanı Kararıyla, 6 ay süreyle (30/06/2020 tarihine kadar) (bu tarih dahil) uzatılması hk.

30.12.2019
6183 Sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 51 inci Maddesinin Birinci Fıkrasında Yer Alan Gecikme Zammı Oranının, Her Ay İçin Ayrı Ayrı Uygulanmak Üzere %1,6 Olarak Belirlenmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 1947)
Gecikme zammı oranının %1,6 olarak belirlenmesi hk.

27.12.2019
Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 513)
VUK' da yer alan maktu had ve tutarların 2020 yılı için yeniden değerleme oranında artırılması hk.

27.12.2019
Özel Tüketim Vergisi (II) Sayılı Liste Uygulama Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 7)
Özel Tüketim Vergisi (II) Sayılı Liste Uygulama Genel Tebliğinde değişiklik yapılması hk.

27.12.2019
Özel İletişim Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 18)
1.1.2020 tarihinden itibaren mobil telefon aboneliğinin ilk tesisinde alınan özel iletişim vergisi tutarının belirlenmesi hk.