PROGRAMLAR

Sürüm 05.01.2021
mG_KAR (Kur Farkı, Adat, Faiz, Reeskont)
Dövizli mizan girilip kur değerleme otomatik yapılır, adat hesaplaması yapılarak faiz hesaplanır, vadeli mevduat ve kredilerin işlemiş faizleri hesapların, reeskont hesaplaması yapılır...

Sürüm 14.11.2020
mG_Geçici Vergi Programı
Geçici vergi hesabı, gelir tablosu, dört dönemin karşılaştırılması ...

Sürüm 22.04.2020
mG_Finansal Tablolar Programı
Mizandan finansal tablolar, kurumlar vergisi beyannamesi, finansal analiz...

Sürüm 15.04.2020
mG_Amortisman_VUK
Vergi Usul Kanununa uygun amortisman hesabı, muhasebe fişi ...
VERGİ GÜNLÜĞÜ
izdenetim 11.01.2021 - 17.01.2021  izdenetim haftası
izdenetim 18.01.2021 - 24.01.2021  izdenetim haftası
izdenetim 25.01.2021 - 31.01.2021  izdenetim haftası
izdenetim 01.02.2021 - 07.02.2021  izdenetim haftası
izdenetim 08.02.2021 - 14.02.2021  izdenetim haftası

GÜNDEMDEKİLER

25.01.2021
Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 524)
Koronavirüs (COVID-19) salgınına ilişkin olarak İçişleri Bakanlığınca alınan tedbirler kapsamında geçici süreliğine faaliyetlerine tamamen ara verilmesine/faaliyetlerinin tamamen durdurulmasına karar verilen işyerlerinin bulunduğu sektörlerde faaliyette bulunan mükelleflerin 213 sayılı Vergi Usul Kanununun mücbir sebep hükümlerinden faydalandırılması hk.

25.01.2021
Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 396)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No: 523)
Vergi Usul Kanunu kapsamında elektronik belge olarak düzenlenen belgeler, 2021 yılının Temmuz ayına ilişkin dönemden itibaren Form Ba ve Form Bs bildirimlerine dâhil edilmemesi hk.

15.01.2021
Değerli Konut Vergisi Uygulama Genel Tebliği
Değerli Konut Vergisi Uygulama Genel Tebliği ile; 5/12/2019 tarihli ve 7194 sayılı Dijital Hizmet Vergisi ile Bazı Kanunlarda ve 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun ile 29/7/1970 tarihli ve 1319 sayılı Emlak Vergisi Kanununa “Değerli Konut Vergisi” kısım başlığı altında eklenen 42 ilâ 49 uncu maddelerin uygulamasına ilişkin usul ve esaslar hk.

29.12.2020
Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 522)
213 sayılı Vergi Usul Kanununun 104, mükerrer 115, 153/A, 177, 232, 252, 313, 343, 352 (Kanuna Bağlı Cetvel), 353, 355, mükerrer 355 ve 370 inci maddelerinde yer alıp 2020 yılında uygulanan had ve tutarların yeniden değerleme oranında artırılması suretiyle 1/1/2021 tarihi itibarıyla uygulanacak had ve tutarların belirlenmesi hk.

29.12.2020
Özel Tüketim Vergisi (II) Sayılı Liste Uygulama Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 8)
Özel Tüketim Vergisi (II) Sayılı Liste Uygulama Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılması hk.

29.12.2020
Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 33)
İndirimli orana tabi işlemler nedeniyle yüklenilen ve indirim yoluyla giderilemeyen KDV tutarının iade konusu yapılamayacak kısmıyla ilgili sınırın 2021 yılı için 18.900 TL olarak belirlenmesi hk.

29.12.2020
Harçlar Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 86)
Harçlar Kanununa bağlı tarifelerde yer alan maktu harçların (maktu ve nispî harçların asgarî ve azami miktarlarını belirleyen hadler dahil) yeniden değerleme oranında hesaplanarak tespit ve ilan edilmesi hk.

29.12.2020
Gelir Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 313)
Gelir Vergisi Kanununda yer alan ve yeniden değerleme oranında artırılan maktu had ve tutarlar, basit usule tabi mükelleflerde toplu belge düzenleme uygulaması ile 1/1/2006 tarihinden önce ihraç edilen bir kısım menkul kıymetlerden 2020 takvim yılında elde edilen menkul sermaye iradının beyanında dikkate alınacak indirim oranı uygulamasına ilişkin hususların açıklanması hk.

29.12.2020
Damga Vergisi Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 65)
Damga Vergisi Kanununun 14 üncü maddesinde yer alan azami tutarın ve Damga Vergisi Kanununa ekli (1) sayılı tabloda yer alan maktu vergilerin yeniden değerleme oranına göre belirlenerek tespit edilmesi hk.

26.12.2020
6102 Sayılı Türk Ticaret Kanununun 376 ncı Maddesinin Uygulanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ
6102 Sayılı Türk Ticaret Kanununun 376 ncı Maddesinin Uygulanması hk.

23.12.2020
Mal ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranlarının Tespitine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar (Karar Sayısı: 3318)
Covid-19 aşılarının 31.12.2021 tarihine kadar teslimlerinde KDV oranının %1 olarak belirlenmesi hk.

23.12.2020
193 Sayılı Gelir Vergisi Kanununun Geçici 67 nci Maddesinde Yer Alan Tevkifat Oranları Hakkında Karar (Karar Sayısı: 3321)
Vadeli mevduat faiz gelirlerindeki stopaj oranlarının değiştirilmesi hk.

23.12.2020
193 Sayılı Gelir Vergisi Kanununun 94 üncü Maddesinde Yer Alan Tevkifat Nispetlerine İlişkin 12/1/2009 Tarihli ve 2009/14592 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararının Eki Karar ile 5520 Sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 15 inci Maddesinde Yer Alan Vergi Kesinti Or
31.05.2021 tarihine kadar uygulanmak üzere kiralama işlemlerindeki stopaj oranının düşürülmesi hk.

19.12.2020
Reeskont ve Avans İşlemlerinde Uygulanacak Faiz Oranlarının Tespiti
Reeskont oranlarında değişiklik yapılması hk.