PROGRAMLAR

Sürüm 24.02.2021
mG_Finansal Tablolar Programı
Mizandan finansal tablolar, kurumlar vergisi beyannamesi, finansal analiz...

Sürüm 21.02.2021
mG_Geçici Vergi Programı
Geçici vergi hesabı, gelir tablosu, dört dönemin karşılaştırılması ...

Sürüm 09.02.2021
mG_Amortisman_VUK
Vergi Usul Kanununa uygun amortisman hesabı, muhasebe fişi ...

Sürüm 05.01.2021
mG_KAR (Kur Farkı, Adat, Faiz, Reeskont)
Dövizli mizan girilip kur değerleme otomatik yapılır, adat hesaplaması yapılarak faiz hesaplanır, vadeli mevduat ve kredilerin işlemiş faizleri hesapların, reeskont hesaplaması yapılır...
VERGİ GÜNLÜĞÜ
izdenetim 03.05.2021 - 09.05.2021  izdenetim haftası
izdenetim 10.05.2021 - 16.05.2021  izdenetim haftası
izdenetim 17.05.2021 - 23.05.2021  izdenetim haftası
izdenetim 24.05.2021 - 30.05.2021  izdenetim haftası
izdenetim 31.05.2021 - 06.06.2021  izdenetim haftası

GÜNDEMDEKİLER

03.05.2021
Vergi Usul Kanunu Sirküleri/134
2021 I. Geçici Vergi Dönemine (Ocak-Şubat-Mart) ait Gelir ve Kurum Geçici Vergi Beyannamelerinin verilme ve ödeme sürelerinin 31.05.2021 tarihine kadar uzatılması hk.

30.04.2021
Mal ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranlarının Tespitine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar (Karar Sayısı: 3931)
01.06.2021 tarihinde 30.06.2021 tarihine kadar geceleme hizmetlerindeki KDV oranın %1'e düşürülmesi hk.

30.04.2021
Gelir Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 314)
Evlerde Üretilen Malların İnternetten Satışında Esnaf Muaflığı ve Elektronik Ticaret Gümrük Beyannamesiyle Mal İhracatı Kapsamında Elde Edilen Kazançlarda İndirim hk.

30.04.2021
7318 Vergi Usul Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun
Vergi Usul Kanunda değişiklik yapılması hk.

22.04.2021
Vergi Usul Kanunu Sirküleri/133
Katma Değer Vergisi, Damga Vergisi ve Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamelerinin Verilme ve Ödeme Süreleri İle “Form Ba-Bs” Bildirimlerinin Verilme ve E-Defterlerin/E-Beratların Oluşturulma, İmzalanma ve Yüklenme Sürelerinin Uzatılması Hk.

22.04.2021
7316 Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun
Bazı kanunlarda değişiklik yapılması hk.

01.04.2021
193 Sayılı Gelir Vergisi Kanununun Geçici 67 nci Maddesinde Yer Alan Tevkifat Oranları Hakkındaki Ekli Kararın Yürürlüğe Konulması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 3755)
Vadeli mevduat faiz gelirlerindeki stopaj oranları uygulamasının 31.05.2021 e kadar uzatılması hk

24.03.2021
Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 527)
Yeni Nesil Akaryakıt Pompa Ödeme Kaydedici Cihazlara (YN Pompa ÖKC) Geçiş Hk.

18.03.2021
5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu Sirküleri /56
2021 yılı birinci geçici vergi döneminde uygulanacak yeniden değerleme oranının % 10,09 (yüzde on virgül sıfır dokuz) olarak tespit edilmesi hk.

22.02.2021
Transfer Fiyatlandırması Yoluyla Örtülü Kazanç Dağıtımı Hakkında Sirküler/3
İdareye sunulması gereken ilk ülke bazlı raporların Gelir İdaresi Başkanlığı Bilgi Transfer Sistemi (BTRANS) aracılığıyla gönderilmesine ilişkin sürenin uzatılması ile 2019 hesap dönemi ve 1/1/2019’dan sonra başlayan özel hesap dönemi için İdareye verilen ülke bazlı raporlamaya ilişkin bildirim formu hk.

16.02.2021
Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 35)
Kısmi tevkifat uygulamasında yeni düzenleme ve değişiklikler hk.

09.02.2021
Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 525)
Borsada rayici olmayan yabancı paraların 213 sayılı Vergi Usul Kanunu gereğince 2020 yılı için yapılacak değerlemelerine esas oluşturacak kurların tespit edilmesi hk.

09.02.2021
Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 509)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No: 526)
E-belge uygulamalarında değişiklik yapılması hk.

05.02.2021
Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 34)
KDV Uygulama Genel Tebliğinde değişiklikler yapılması hk.