PROGRAMLAR

Sürüm 14.09.2021
mG_Yeniden Değerleme Programı (7326 sk)
7326 sayılı kanun kapsamında yeniden değerleme hesaplaması yapar...

Sürüm 31.05.2021
mG_Finansal Tablolar Programı
Mizandan finansal tablolar, kurumlar vergisi beyannamesi, finansal analiz...

Sürüm 31.05.2021
mG_Geçici Vergi Programı
Geçici vergi hesabı, gelir tablosu, dört dönemin karşılaştırılması ...

Sürüm 09.02.2021
mG_Amortisman_VUK
Vergi Usul Kanununa uygun amortisman hesabı, muhasebe fişi ...
VERGİ GÜNLÜĞÜ
izdenetim 15.11.2021 - 21.11.2021  izdenetim haftası
izdenetim 22.11.2021 - 28.11.2021  izdenetim haftası
izdenetim 29.11.2021 - 05.12.2021  izdenetim haftası
izdenetim 06.12.2021 - 12.12.2021  izdenetim haftası
izdenetim 13.12.2021 - 19.12.2021  izdenetim haftası

GÜNDEMDEKİLER

27.11.2021
Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 533)
2021 yılı için uygulanacak yeniden değerleme oranının % 36,20 olarak tespit edilmesi hk.

26.11.2021
Mal ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranlarının Tespitine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar (Karar Sayısı: 4862)
KDV oranında değişiklik yapılması hk.

26.10.2021
7338 Vergi Usul Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun
Vergi Usul Kanunu ve bazı vergi kanunlarında yapılan değişiklikler hk.

19.10.2021
Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 486)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No: 532)
Defter beyan sistemi ile ilgili açıklamalar hk.

15.10.2021
5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu Sirküleri /58
2021 yılı üçüncü geçici vergi döneminde uygulanacak yeniden değerleme oranı % 27,37 (yüzde yirmiyedi virgül otuzyedi)olarak tespit edilmesi hk.

06.10.2021
Gelir Vergisi Genel Tebliği Seri No: 252’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 315)
252 Seri Nolu Gelir Vergisi Genel Tebliğde değişiklik yapılması hk.

01.10.2021
193 Sayılı Gelir Vergisi Kanununun Geçici 67 nci Maddesinde Yer Alan Tevkifat Oranları Hakkında Karar (Karar Sayısı: 4561)
Mevduat faizleri ve katılım hesapları karşılığı ödenen kar payları ile GVK' nun 70 inci maddesinde yazılı mal ve hakların kiralanması karşılığında bunlara yapılan ödemelerde geçici süreliğine belirlenen tevkifat oranlarının yürürlük süresi 30/09//2021 tarihinden başlamak üzere 31/12/2021 tarihine kadar (bu tarih dahil) uzatılması hk.

30.09.2021
Mal ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranlarının Tespitine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar (Karar Sayısı: 4517)
I sayılı listeye 21. maddenin eklenmesi hk.

04.09.2021
193 Sayılı Gelir Vergisi Kanununun Geçici 67 nci Maddesinde Yer Alan Tevkifat Oranları Hakkında Karar (Karar Sayısı: 4454)
G.V.K.' nun geçici 67. maddesinde yer alan tevkifat oranları hk.

02.09.2021
Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 531)
Akaryakıt ve LPG piyasasının yanı sıra özel etiket ve işaret kullanma zorunluluğu getirilen ürünlere ilişkin piyasada rekabet eşitliğinin sağlanması ve kayıt dışı ekonomi ile etkin bir şekilde mücadele edilmesi hk.

27.08.2021
7326 Sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanunda Yer Alan Başvuru ve İlk Taksit Ödeme Sürelerinin Uzatılmasına İlişkin Karar (Karar Sayısı: 4420)
Matrah artırım başvuru ve ödeme sürelerinin uzatılması hk.

30.07.2021
Cumhurbaşkanı Kararı (Sayısı:4312)
2007/13033 sayılı BKK'ya 2812 sayılı Cumhurbaşkanı Kararıyla eklenen geçici 6 ncı madde ve 3931 sayılı Cumhurbaşkanı Kararıyla eklenen geçici 9 uncu madde uyarınca KDV oranları indirilen mal ve hizmetlerdeki oran indirimi 30/9/2021 tarihine kadar uzatılması hk.

30.07.2021
Cumhurbaşkanı Kararı (Sayısı:4311)
Mevduat faizleri ve katılım hesapları karşılığı ödenen kar payları ile GVK' nun 70 inci maddesinde yazılı mal ve hakların kiralanması karşılığında bunlara yapılan ödemelerde geçici süreliğine belirlenen tevkifat oranlarının yürürlük süresi 1/8/2021 tarihinden başlamak üzere 30/9/2021 tarihine kadar uzatılması hk.

28.07.2021
5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu Sirküleri /57
2021 yılı ikinci geçici vergi döneminde uygulanacak yeniden değerleme oranı % 18,14 olarak tespit edilmesi hk.