PROGRAMLAR

Sürüm 16.07.2019
mG_Geçici Vergi Programı
Geçici vergi hesabı, gelir tablosu, dört dönemin karşılaştırılması ...

Sürüm 09.05.2019
mG_Amortisman_VUK
Vergi Usul Kanununa uygun amortisman hesabı, muhasebe fişi ...

Sürüm 12.04.2019
mG_Finansal Tablolar Programı
Mizandan finansal tablolar, kurumlar vergisi beyannamesi, finansal analiz...

Sürüm 04.12.2017
mG_SAP Mizan Dönüştür
SAP programından alınan standart F.08 mizanını anlaşılır, analize ve üzerinde çalışmaya uygun hale getirir.
VERGİ GÜNLÜĞÜ
izdenetim 04.11.2019 - 10.11.2019  izdenetim haftası
izdenetim 11.11.2019 - 17.11.2019  izdenetim haftası
izdenetim 18.11.2019 - 24.11.2019  izdenetim haftası
izdenetim 25.11.2019 - 01.12.2019  izdenetim haftası
izdenetim 02.12.2019 - 08.12.2019  izdenetim haftası

GÜNDEMDEKİLER

13.11.2019
Yeminli Mali Müşavirlik Tasdik Raporlarının Elektronik Ortamda Gönderilmesi Hakkında Sirküler / 1
Yeminli mali müşavirler tarafından verilecek tüm Katma Değer Vergisi İadesi Tasdik Raporlarının 15/11/2019 tarihinden itibaren internet vergi dairesi sistemi üzerinden elektronik ortamda ihtiyari olarak gönderilmesi, 1/4/2020 tarihinden itibaren ise zorunlu olarak sadece internet vergi dairesi sistemi üzerinden elektronik ortamda gönderilmesi hk.

08.11.2019
Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 28)
Özel fatura onaylamaya yetkili gümrük müdürlükleri hk.

25.10.2019
Tahsilat Genel Tebliği (Seri: C Sıra No: 4)
Tecil faizi oranının yıllık %19 olarak belirlenmesi hk.

23.10.2019
e-Arşiv Test Giriş Ekranı
e-Arşiv uygulaması test ekranı.

19.10.2019
Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 509)
E-belge uygulamaları hk.

19.10.2019
Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 456)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No: 511)
Elektronik tebligat sistemi kapsamının genişletilmesi hk.

19.10.2019
Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 240)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No: 510)
Adres değişikliği yapan mükelleflerin bildirimleri, vergi dairelerince yapılacak işlemler ve kullanılmamış belgelerin kullanılması hk.

19.10.2019
Elektronik Defter Genel Tebliği (Sıra No: 1)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No: 3)
Elektronik defter uygulaması hk.

15.10.2019
Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 27)
KDV Uygulama Tebliğinde yapılan değişiklikler hk.

15.10.2019
118 No.lu Vergi Usul Kanunu Sirküleri
Kendisi veya yakını vefat eden meslek mensuplarının beyanname/bildirimlerini verdiği mükelleflerin zor durum hükümlerinden faydalandırılması hk.

14.10.2019
53 No.lu Kurumlar Vergisi Kanunu Sirküleri
2019 yılı üçüncü geçici vergi döneminde uygulanacak yeniden değerleme oranının % 16,97 olarak tespit edilmesi hk.

11.10.2019
Reeskont ve Avans İşlemlerinde Uygulanacak Faiz Oranlarının Tespiti
Reeskont oranlarında değişiklik yapılması hk.

02.10.2019
Mal ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranlarının Tespitine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar (Karar Sayısı: 1594)
Bazı avukatlık hizmetlerinde KDV oranının %8 olarak uygulanması hk.

02.10.2019
6183 Sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 51 inci Maddesinin Birinci Fıkrasında Yer Alan Gecikme Zammı Oranının, Her Ay İçin Ayrı Ayrı Uygulanmak Üzere % 2 Olarak Belirlenmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 1592)
Gecikme zammı oranının %2 olarak belirlenmesi hk.