PROGRAMLAR

Sürüm 16.07.2019
mG_Geçici Vergi Programı
Geçici vergi hesabı, gelir tablosu, dört dönemin karşılaştırılması ...

Sürüm 09.05.2019
mG_Amortisman_VUK
Vergi Usul Kanununa uygun amortisman hesabı, muhasebe fişi ...

Sürüm 12.04.2019
mG_Finansal Tablolar Programı
Mizandan finansal tablolar, kurumlar vergisi beyannamesi, finansal analiz...

Sürüm 04.12.2017
mG_SAP Mizan Dönüştür
SAP programından alınan standart F.08 mizanını anlaşılır, analize ve üzerinde çalışmaya uygun hale getirir.
VERGİ GÜNLÜĞÜ
izdenetim 30.09.2019 - 06.10.2019  izdenetim haftası
izdenetim 07.10.2019 - 13.10.2019  izdenetim haftası
izdenetim 14.10.2019 - 20.10.2019  izdenetim haftası
izdenetim 21.10.2019 - 27.10.2019  izdenetim haftası
izdenetim 28.10.2019 - 03.11.2019  izdenetim haftası

GÜNDEMDEKİLER

11.10.2019
Reeskont ve Avans İşlemlerinde Uygulanacak Faiz Oranlarının Tespiti
Reeskont oranlarında değişiklik yapılması hk.

02.10.2019
Mal ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranlarının Tespitine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar (Karar Sayısı: 1594)
Bazı avukatlık hizmetlerinde KDV oranının %8 olarak uygulanması hk.

02.10.2019
6183 Sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 51 inci Maddesinin Birinci Fıkrasında Yer Alan Gecikme Zammı Oranının, Her Ay İçin Ayrı Ayrı Uygulanmak Üzere % 2 Olarak Belirlenmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 1592)
Gecikme zammı oranının %2 olarak belirlenmesi hk.

10.08.2019
Özel Tüketim Vergisi (II) Sayılı Liste Uygulama Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 6)
Malul veya engellilerin taşıt alımında ÖTV istisnası, Cumhurbaşkanlığı merkez teşkilatının taşıt alımlarında ÖTV istisnası, Türk Silahlı Kuvvetlerine teslim edilen bazı taşıtlarla ilgili ÖTV uygulamaları, Ticari taşıtların yenilenmesinde ÖTV istisnası hk.

03.08.2019
Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 508)
Borcu olan mükelleflerin açıklanması hk.

02.08.2019
Bazı Varlıkların Ekonomiye Kazandırılması Hakkında Genel Tebliğ (Seri No: 1)
Gerçek ve tüzel kişilerin yurt içinde ve yurt dışında bulunan para, altın, döviz, menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçları ile yurt içindeki taşınmazların milli ekonomiye kazandırılması hk.

27.07.2019
Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi Genel Tebliğinde (Sıra No: 1) Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No: 6)
Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi Süresinin 01.01.2020 tarihine kadar uzatılması hk.

19.07.2019
7186 Gelir Vergisi Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun
Gelir vergisi ve diğer kanunlarda değişiklik yapılması hk.

04.07.2019
52 No.lu Kurumlar Vergisi Kanunu Sirküleri
2019 yılı ikinci geçici vergi döneminde uygulanacak yeniden değerleme oranı % 8,84 (yüzde sekiz virgül seksen dört) olarak tespit edilmesi hk.

29.06.2019
Cumhurbaşkanı Kararı (Karar Sayısı:1266)
Gecikme zammı oranının 01.07.2019 tarihinden itibaren %2,5 olarak belirlenmesi hk.

01.06.2019
Yeminli Mali Müşavirlik Tasdik Raporlarının Elektronik Ortamda Gönderilmesi Hakkında Genel Tebliğ (Sıra No: 1)
Yeminli Mali Müşavirlik Tasdik Raporlarının elektronik ortamda internet vergi dairesi sistemi üzerinden gönderilmesi hk.

01.06.2019
Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 507)
Güvenli mobil ödeme ve elektronik belge yönetim sistemi hk.

01.05.2019
Cumhurbaşkanı Kararı (Karar Sayısı:1015)
193 Sayılı Gelir Vergisi Kanununun Geçici 67 nci Maddesinde Yer Alan Tevkifat Oranları Hk

01.05.2019
Cumhurbaşkanı Kararı (Karar Sayısı:1013)
Bazı Bakanlar Kurulu Kararlarında Değişiklik Yapılması ve Bazı Mallara Uygulanacak Özel Tüketim Vergisi Oran ve Tutarları ile Özel Tüketim Vergisi Oranlarına Esas Özel Tüketim Vergisi Matrahlarının Yeniden Belirlenmesi Hk.