PROGRAMLAR

Sürüm 14.11.2020
mG_Geçici Vergi Programı
Geçici vergi hesabı, gelir tablosu, dört dönemin karşılaştırılması ...

Sürüm 22.04.2020
mG_Finansal Tablolar Programı
Mizandan finansal tablolar, kurumlar vergisi beyannamesi, finansal analiz...

Sürüm 15.04.2020
mG_Amortisman_VUK
Vergi Usul Kanununa uygun amortisman hesabı, muhasebe fişi ...

Sürüm 04.12.2017
mG_SAP Mizan Dönüştür
SAP programından alınan standart F.08 mizanını anlaşılır, analize ve üzerinde çalışmaya uygun hale getirir.
VERGİ GÜNLÜĞÜ
izdenetim 09.11.2020 - 15.11.2020  izdenetim haftası
izdenetim 16.11.2020 - 22.11.2020  izdenetim haftası
izdenetim 23.11.2020 - 29.11.2020  izdenetim haftası
izdenetim 30.11.2020 - 06.12.2020  izdenetim haftası
izdenetim 07.12.2020 - 13.12.2020  izdenetim haftası

GÜNDEMDEKİLER

17.11.2020
7256 Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun
7256 Sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Düzenlemesi hk.

01.11.2020
Vergi Usul Kanunu Sirküleri/132
İzmir’de meydana gelen deprem nedeniyle 2020/Eylül dönemine ilişkin “Form Ba-Bs” bildirimlerinin verilme ve mezkûr tarihe kadar oluşturulması ve imzalanması gereken, aylık tercihte bulunan mükellefler için 2020/Temmuz dönemi e-Defterlerinin oluşturulma ve imzalanma süresi ile aynı sürede Gelir İdaresi Başkanlığı Bilgi İşlem Sistemine yüklenmesi gereken “Elektronik Defter Beratları”nın yüklenme süresinin uzatılması hk.

27.10.2020
Cumhurbaşkanı Kararı (Karar Sayısı:3134 ve 3135)
Kısa Çalışma Ödeneği Ve Nakdi Ücret Desteğinden Yararlanma Süresinin Uzatılması hk.

19.10.2020
5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu Sirküleri /55
2020 yılı üçüncü geçici vergi döneminde uygulanacak yeniden değerleme oranının % 5,29 olarak tespit edilmesi hk.

07.10.2020
Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 520)
Sahte belge düzenleme riski yüksek olan mükelleflerin İdare tarafından bir an önce tespit edilerek bu fiillerinin sonlandırılması hk.

30.09.2020
6802 Sayılı Gider Vergileri Kanununun 33 üncü Maddesinde Yer Alan Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi Nispetlerinin Tespiti Hakkındaki 28/8/1998 Tarihli ve 98/11591 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararının Eki Kararda Değişiklik Yapılması Hakkında Karar (K
Döviz alım işlemlerinde BSMV oranının düşürülmesi hk.

30.09.2020
193 Sayılı Gelir Vergisi Kanununun Geçici 67 nci Maddesinde Yer Alan Tevkifat Oranları Hakkında Karar (Karar Sayısı: 3032)
Vadeli mevduat stopaj oranlarının 31.12.2020 tarihine kadar değiştirilmesi hk.

01.09.2020
Transfer Fiyatlandırması Yoluyla Örtülü Kazanç Dağıtımı Hakkında Genel Tebliğ (Seri No: 1)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 4)
Transfer fiyatlandırması yoluyla örtülü kazanç dağıtımı hk.

30.08.2020
Mal ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranlarının Tespitine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar (Karar Sayısı: 2913)
Eğitim hizmetlerinde 2020/2021 eğitim öğretim dönemi için KDV oranının %1' e düşürülmesi hk.

30.08.2020
4760 Sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa Ekli (II) Sayılı Listede Yer Alan Bazı Malların Özel Tüketim Vergisi Oranlarının Yeniden Tespiti Hakkında Karar (Karar Sayısı: 2912)
Bazı sıfır araç satışlarında ÖTV oranının değiştirilmesi hk.

21.08.2020
Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar (Karar Sayısı: 2846)
Yatırımlarda devlet yardımları hakkında kararda değişiklik yapılması hk.

31.07.2020
Mal ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranlarının Tespitine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar (Karar Sayısı: 2812)
31.12.2020 tarihine kadar uygulanmak üzere bazı mal veya hizmetlerin KDV oranının düşürülmesi hk.

31.07.2020
193 Sayılı Gelir Vergisi Kanununun 94 üncü Maddesinde Yer Alan Tevkifat Nispetlerine İlişkin 12/1/2009 Tarihli ve 2009/14592 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararının Eki Karar ile 5520 Sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 15 inci Maddesinde Yer Alan Vergi Kesi
31.12.2020 tarihine kadar uygulanmak üzere kiralama işlemlerindeki stopaj oranının düşürülmesi hk.

30.07.2020
Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 519)
İzaha davet uygulaması hk.