PROGRAMLAR

Sürüm 31.05.2021
mG_Finansal Tablolar Programı
Mizandan finansal tablolar, kurumlar vergisi beyannamesi, finansal analiz...

Sürüm 31.05.2021
mG_Geçici Vergi Programı
Geçici vergi hesabı, gelir tablosu, dört dönemin karşılaştırılması ...

Sürüm 09.02.2021
mG_Amortisman_VUK
Vergi Usul Kanununa uygun amortisman hesabı, muhasebe fişi ...

Sürüm 05.01.2021
mG_KAR (Kur Farkı, Adat, Faiz, Reeskont)
Dövizli mizan girilip kur değerleme otomatik yapılır, adat hesaplaması yapılarak faiz hesaplanır, vadeli mevduat ve kredilerin işlemiş faizleri hesapların, reeskont hesaplaması yapılır...
VERGİ GÜNLÜĞÜ
izdenetim 07.06.2021 - 13.06.2021  izdenetim haftası
izdenetim 14.06.2021 - 20.06.2021  izdenetim haftası
izdenetim 21.06.2021 - 27.06.2021  izdenetim haftası
izdenetim 28.06.2021 - 04.07.2021  izdenetim haftası
izdenetim 05.07.2021 - 11.07.2021  izdenetim haftası

GÜNDEMDEKİLER

14.06.2021
Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin 7326 Sayılı Kanun Genel Tebliği (Seri No: 1)
Vergi affı kanunu ile ilgili Tebliğ Resmi Gazete' de yayımlandı.

09.06.2021
7326 Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun
Vergi affı kanunu Resmi Gazete' de yayımlandı.

03.06.2021
Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 36)
Katma değer vergisi uygulama genel tebliğinde bazı değişiklikler yapılması hk.

02.06.2021
Mal ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranlarının Tespitine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar (Karar Sayısı: 4062)
Geçici 6. madde kapsamında KDV oranı düşürülen bazı mal veya hizmetler için uygulamanın 31.07.2021 tarihine kadar uzatılması hk.

02.06.2021
193 Sayılı Gelir Vergisi Kanununun 94 üncü Maddesinde Yer Alan Tevkifat Nispetlerine İlişkin 12/1/2009 Tarihli ve 2009/14592 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararının Eki Karar ile 5520 Sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 15 inci Maddesinde Yer Alan Vergi Kesintisi
31.07.2021 tarihine kadar uygulanmak üzere kiralama işlemlerindeki stopaj oranının düşürülmesi hk.

01.06.2021
193 Sayılı Gelir Vergisi Kanununun Geçici 67 nci Maddesinde Yer Alan Tevkifat Oranları Hakkındaki Ekli Kararın Yürürlüğe Konulması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 4027)
G.V.K.’nun Geçici 67. Maddesi Kapsamındaki Bazı Gelirler İçin Belirlenen 31.5.2021 Tarihine Kadar Geçerli İndirimli Stopaj Oranlarının Uygulanma Süresinin 31.7.2021 Tarihine Kadar Uzatılması hk.

27.05.2021
Vergi Usul Kanunu Sirküleri/135
31 Mayıs 2021 günü sonuna kadar oluşturulması ve imzalanması gereken e-Defterlerin oluşturulma ve imzalanma süresi ile aynı sürede Gelir İdaresi Başkanlığı Bilgi İşlem Sistemine yüklenmesi gereken “Elektronik Defter Beratları”nın yüklenme süresinin uzatılması hk.

25.05.2021
Kurumlar Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 1)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 18)
Finansman gider kısıtlaması uygulaması hk.

03.05.2021
Vergi Usul Kanunu Sirküleri/134
2021 I. Geçici Vergi Dönemine (Ocak-Şubat-Mart) ait Gelir ve Kurum Geçici Vergi Beyannamelerinin verilme ve ödeme sürelerinin 31.05.2021 tarihine kadar uzatılması hk.

30.04.2021
Mal ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranlarının Tespitine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar (Karar Sayısı: 3931)
01.06.2021 tarihinde 30.06.2021 tarihine kadar geceleme hizmetlerindeki KDV oranın %1'e düşürülmesi hk.

30.04.2021
Gelir Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 314)
Evlerde Üretilen Malların İnternetten Satışında Esnaf Muaflığı ve Elektronik Ticaret Gümrük Beyannamesiyle Mal İhracatı Kapsamında Elde Edilen Kazançlarda İndirim hk.

30.04.2021
7318 Vergi Usul Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun
Vergi Usul Kanunda değişiklik yapılması hk.

22.04.2021
Vergi Usul Kanunu Sirküleri/133
Katma Değer Vergisi, Damga Vergisi ve Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamelerinin Verilme ve Ödeme Süreleri İle “Form Ba-Bs” Bildirimlerinin Verilme ve E-Defterlerin/E-Beratların Oluşturulma, İmzalanma ve Yüklenme Sürelerinin Uzatılması Hk.

22.04.2021
7316 Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun
Bazı kanunlarda değişiklik yapılması hk.