PROGRAMLAR

Sürüm 24.02.2021
mG_Finansal Tablolar Programı
Mizandan finansal tablolar, kurumlar vergisi beyannamesi, finansal analiz...

Sürüm 21.02.2021
mG_Geçici Vergi Programı
Geçici vergi hesabı, gelir tablosu, dört dönemin karşılaştırılması ...

Sürüm 09.02.2021
mG_Amortisman_VUK
Vergi Usul Kanununa uygun amortisman hesabı, muhasebe fişi ...

Sürüm 05.01.2021
mG_KAR (Kur Farkı, Adat, Faiz, Reeskont)
Dövizli mizan girilip kur değerleme otomatik yapılır, adat hesaplaması yapılarak faiz hesaplanır, vadeli mevduat ve kredilerin işlemiş faizleri hesapların, reeskont hesaplaması yapılır...
VERGİ GÜNLÜĞÜ
izdenetim 29.03.2021 - 04.04.2021  izdenetim haftası
izdenetim 05.04.2021 - 11.04.2021  izdenetim haftası
izdenetim 12.04.2021 - 18.04.2021  izdenetim haftası
izdenetim 19.04.2021 - 25.04.2021  izdenetim haftası
izdenetim 26.04.2021 - 02.05.2021  izdenetim haftası

GÜNDEMDEKİLER

01.04.2021
193 Sayılı Gelir Vergisi Kanununun Geçici 67 nci Maddesinde Yer Alan Tevkifat Oranları Hakkındaki Ekli Kararın Yürürlüğe Konulması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 3755)
Vadeli mevduat faiz gelirlerindeki stopaj oranları uygulamasının 31.05.2021 e kadar uzatılması hk

24.03.2021
Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 527)
Yeni Nesil Akaryakıt Pompa Ödeme Kaydedici Cihazlara (YN Pompa ÖKC) Geçiş Hk.

18.03.2021
5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu Sirküleri /56
2021 yılı birinci geçici vergi döneminde uygulanacak yeniden değerleme oranının % 10,09 (yüzde on virgül sıfır dokuz) olarak tespit edilmesi hk.

22.02.2021
Transfer Fiyatlandırması Yoluyla Örtülü Kazanç Dağıtımı Hakkında Sirküler/3
İdareye sunulması gereken ilk ülke bazlı raporların Gelir İdaresi Başkanlığı Bilgi Transfer Sistemi (BTRANS) aracılığıyla gönderilmesine ilişkin sürenin uzatılması ile 2019 hesap dönemi ve 1/1/2019’dan sonra başlayan özel hesap dönemi için İdareye verilen ülke bazlı raporlamaya ilişkin bildirim formu hk.

16.02.2021
Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 35)
Kısmi tevkifat uygulamasında yeni düzenleme ve değişiklikler hk.

09.02.2021
Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 525)
Borsada rayici olmayan yabancı paraların 213 sayılı Vergi Usul Kanunu gereğince 2020 yılı için yapılacak değerlemelerine esas oluşturacak kurların tespit edilmesi hk.

09.02.2021
Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 509)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No: 526)
E-belge uygulamalarında değişiklik yapılması hk.

05.02.2021
Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 34)
KDV Uygulama Genel Tebliğinde değişiklikler yapılması hk.

04.02.2021
193 Sayılı Gelir Vergisi Kanununun 94 üncü Maddesinde Yer Alan Tevkifat Nispetlerine İlişkin 2009/14592 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ve 5520 Sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 30 uncu Maddesinde Yer Alan Vergi Kesintisi Oranlarına İlişkin 2009/14593 Sayıl
Yıllara sari inşaat işlerindeki istihkak ödemelerinden yapılacak olan stopaj oranının %5 olarak belirlenmesi hk.

04.02.2021
193 Sayılı Gelir Vergisi Kanununun 41 inci Maddesinin Birinci Fıkrasının (9) Numaralı Bendi ile 5520 Sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 11 inci Maddesinin Birinci Fıkrasının (i) Bendi Kapsamında Gider ve Maliyet Unsurları Toplamının İndirimi Kabul Edilmeye
Finansman gider kısıtlaması uygulaması hk.

03.02.2021
7263 Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun
4691, 5746 ve 6102 sayılı kanunlarda değişiklik yapılması hk.

30.01.2021
Mal ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranlarının Tespitine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar (Karar Sayısı: 3470)
6306 Sayılı Kanun kapsamındaki dönüşüm projelerinde konutlara ilişkin inşaat taahhüt hizmetlerinde KDV oranının % 18’den % 1’e düşürülmesi hk.

30.01.2021
6802 Sayılı Gider Vergileri Kanununun 39 uncu Maddesinin Birinci Fıkrasının (a), (b), (c) ve (d) Bentlerindeki Oranların Yeniden Belirlenmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 3469)
Özel iletişim vergisinin tüm hizmetlerde %10' a çıkarılması hk.

25.01.2021
Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 524)
Koronavirüs (COVID-19) salgınına ilişkin olarak İçişleri Bakanlığınca alınan tedbirler kapsamında geçici süreliğine faaliyetlerine tamamen ara verilmesine/faaliyetlerinin tamamen durdurulmasına karar verilen işyerlerinin bulunduğu sektörlerde faaliyette bulunan mükelleflerin 213 sayılı Vergi Usul Kanununun mücbir sebep hükümlerinden faydalandırılması hk.