Ticari Taksinin Yenilenmesinde ÖTV Uygulanması

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

AYDIN VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Mükellef Hizmetleri Grup Müdürlüğü

 

 

 

Sayı

:

79690095-200.03.02[8-2017-130-3]-95173

22.08.2017

Konu

:

Ticari Taksinin Yenilenmesinde ÖTV Uygulanması

 

İlgi

:

08/05/2017 tarihli Özelge Talep Formunuz

 

 

İlgide kayıtlı özelge talep formu ve eklerinin incelenmesinden, …… plakalı ticari taksinin sahibi olduğunuz, ticari faaliyetinizde kullandığınız 2003 model ….. marka taşıtın trafik kazası neticesinde ticari taksi listesinden 12/12/2016 tarihinde düşürülerek, bu aracınızı 10/4/2017 noter satış sözleşmesi ile sattığınız, bu arada söz konusu ticari plakanın 13/12/2016 tarihinde, adınıza kayıtlı ….. plakalı ….. marka 2011 model aracınıza nakledildiği, söz konusu aracın yenilenmesi amacıyla Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) Kanununun geçici 7 nci maddesinde düzenlenen istisna uygulamasından yararlanıp yararlanamayacağınız hususunda Başkanlığımız görüşünün bildirilmesinin talep edildiği anlaşılmıştır.

6745 sayılı Yatırımların Proje Bazında Desteklenmesi ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 54 üncü maddesi ile Özel Tüketim Vergisi Kanununa eklenen geçici 7 nci maddede "Kanuna ekli (II) sayılı listenin 87.02 ve 87.03 tarife pozisyon sıraları kapsamındaki taşıtlarla yapılan şehiriçi taksi, dolmuş, servis, minibüs, midibüs ve otobüs taşımacılığı faaliyeti (araç kiralama, özel yolcu transferi ve benzeri hizmet ifası faaliyetleri hariç) ile 8701.20 ve 87.04 tarife pozisyon sıraları kapsamındaki taşıtlarla yapılan ticari yük taşımacılığı faaliyeti dolayısıyla bu maddenin yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla gelir veya kurumlar vergisi mükellefiyeti bulunan ve bu faaliyetini ilgili mevzuatta öngörülen yükümlülükleri yerine getirmek ve yetkilendirilmek suretiyle maliki olduğu taşıtlar vasıtasıyla icra eden gerçek ve tüzel kişiler tarafından, söz konusu faaliyetler kapsamında kullanılan taşıtların yenilenmesi amacıyla, aynı tarife pozisyon sıraları kapsamındaki taşıtların (87.03 tarife pozisyon sırası kapsamındaki; yarış arabaları, arazi taşıtları, ATV olarak adlandırılan üç veya dört tekerlekli taşıtlar, motorlu karavanlar ile motor silindir hacmi 1600 cm3'ü geçen binek otomobilleri hariç) bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten 30/6/2019 tarihine kadar (bu tarih dâhil) ilk iktisabı vergiden müstesnadır.

Bu düzenlemeden, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla maliki olunan, trafik tescil kuruluşlarınca ticari yolcu veya yük taşımacılığında kullanılmak üzere kayıt ve tescil edilmiş her bir taşıt bakımından, aynı cins bir taşıtın ilk iktisabında yararlanılır."

hükmü yer almakta olup, söz konusu istisna uygulamasının usul ve esaslarına ilişkin açıklamalara ise 13/10/2016 tarihli ve 29856 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Özel Tüketim Vergisi (II) Sayılı Liste Uygulama Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 2) ile değişik Özel Tüketim Vergisi (II) Sayılı Liste Uygulama Genel Tebliğinin (VI/E) bölümünde yer verilmiştir.

Bu kapsamda, söz konusu istisna uygulamasından, esas itibariyle, taksi, dolmuş, servis, minibüs, midibüs ve otobüsle şehiriçi yolcu taşımacılığı faaliyeti ile yarı römorklar için çekici, kamyon ve kamyonetle ticari yük taşımacılığı faaliyeti dolayısıyla 6745 sayılı Kanunun yürürlüğe girdiği 7/9/2016 tarihi itibariyle gelir veya kurumlar vergisi mükellefiyeti bulunan ve bu faaliyetini ilgili mevzuatta öngörülen yükümlülükleri yerine getirmek ve yetkilendirilmek suretiyle maliki olduğu taşıtlar vasıtasıyla icra edenler yararlanabilmektedir.

Mezkûr Tebliğin (VI/E/1.1.2) bölümünde, düzenleme kapsamındaki taşıtların, 6745 sayılı Kanunun yürürlüğe girdiği 7/9/2016 tarihi itibariyle trafik tescil kuruluşlarınca istisnadan yararlanmak isteyen adına ticari olarak kayıt ve tescil edilmiş olmasının şart olduğu, dolayısıyla, bu tarihten sonra Emniyet Genel Müdürlüğünce kayıt ve tescil edilen taşıtlar ile taşımacılık faaliyetine ilişkin olarak yetkilendirme belgelerine kaydedilen taşıtlar için istisna uygulamasından yararlanılamayacağı belirtilmiştir.

Buna göre, söz konusu istisnadan, 6745 sayılı Kanunun yürürlüğe girdiği 7/9/2016 tarihi itibariyle maliki olunan, trafik tescil kuruluşlarınca ticari yolcu veya yük taşımacılığında kullanılmak üzere kayıt ve tescil edilmiş taşıtların yenilenmesi amacıyla yararlanılması mümkün olduğundan, adınıza hususi olarak kayıtlı 2011 model …. marka taşıtınızın, ticari olarak  kayıt ve tescil işlemi 13/12/2016 tarihinde yapıldığından, söz konusu taşıtın yenilenmesi amacıyla Özel Tüketim Vergisi Kanununun geçici 7 nci maddesinde düzenlenen istisna uygulamasından yararlanmanız mümkün değildir.

Bilgi edinilmesini rica ederim.İZDENETİM|Cumhuriyet Bulvarı No: 87 Erden İş Hanı Kat:4 D:13 Pasaport Konak İZMİR|(0.232) 483 65 55 (pbx)|info@izdenetim.com.tr