Sözleşmede damga vergisi

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

(Mükellef Hizmetleri Diğer Vergiler Grup Müdürlüğü)

 

Sayı : 97895701-155-406484                                                                                                                      30.10.2017

Konu : Sözleşmede damga vergisi

İlgide kayıtlı özelge talep formu ve eklerinin incelenmesinden, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Gümrükler Genel Müdürlüğü tarafından şirketinize verilen izin yazısına istinaden şirketiniz ile … A.Ş. arasında düzenlenen sözleşmenin (1) Seri No.lu Döviz Kazandırıcı Faaliyetlerde Damga Vergisi ve Harç İstisnası Uygulaması Hakkında Tebliğ kapsamında damga vergisinden istisna olup olmadığı hususunda görüş talep ettiğiniz anlaşılmaktadır.

488 sayılı Damga Vergisi Kanununun 1 inci maddesinde, bu Kanuna ekli (1) sayılı tabloda yazılı kağıtların damga vergisine tabi olduğu; 3 üncü maddesinde, damga vergisinin mükellefinin kağıtları imza edenler olduğu; 10 uncu maddesinde, damga vergisinin nispi veya maktu olarak alınacağı, nispi vergide kağıtların nevi ve mahiyetlerine göre bu kağıtlarda yazılı belli paranın, maktu vergide kağıtların mahiyetlerinin esas olacağı, belli para teriminin kağıtların ihtiva ettiği veya bunlarda yazılı rakamların hasıl edeceği parayı ifade edeceği hüküm altına alınmıştır.

Aynı Kanunun 6728 sayılı Kanunla değişmeden önceki ek 2 nci maddesinde ise, döviz kazandırıcı faaliyetlere ilişkin işlemlerle ilgili olarak düzenlenen kâğıtların damga vergisinden müstesna olduğu, bu maddenin uygulanması bakımından döviz kazandırıcı faaliyetlerin neler olduğu ve bu maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve esasların Maliye Bakanlığı ile Dış Ticaret Müsteşarlığı tarafından birlikte tespit edileceği hükmü yer almaktadır.

Aynı Kanuna ekli (1) sayılı tablonun "I-Akitlerle ilgili kağıtlar" başlıklı bölümünün A/1 fıkrasında, belli parayı ihtiva eden mukavelenameler, taahhütnameler ve temliknamelerin nispi damga vergisine tabi tutulacağı hükme bağlanmıştır.

Söz konusu ek 2 nci madde hükmünün uygulanmasına ilişkin usul ve esasların belirlendiği "Döviz Kazandırıcı Faaliyetlerde Damga Vergisi ve Harç İstisnası Uygulaması Hakkında (1) Seri No.lu Tebliğ"de, döviz kazandırıcı faaliyet tanımının, ihracat ile bu Tebliğde sayılan diğer döviz kazandırıcı faaliyetleri kapsayacağı belirtilmektedir. Bu doğrultuda, ihracat olarak istisnadan yararlanacak işlemler ve Vergi Resim Harç İstisnası Belgesine dayalı olarak istisna kapsamına alınan faaliyetler tebliğde tek tek sayılarak belirlenmiş, sayılanlar dışındaki faaliyetler damga vergisi ve harç istisnası kapsamında değerlendirilmemiştir.

Mezkur Tebliğin "3.1.1hracat İşlemleri" başlıklı bölümünün (3.1.4) bendinde, transit ticarete konu malın satın alınması ve satılması ile ilgili işlemler ve bu işlemler sebebiyle düzenlenen kağıtlara (gümrük idarelerine verilen beyannameler dahil) ihracata ilişkin olduğunun tevsik edilmesi kaydıyla, işlem yapan kuruluşlarca re'sen damga vergisi ve harç istisnası tatbik edileceği belirtilmiştir.

Diğer taraftan, 35 Seri No.lu Damga Vergisi Kanunu Genel Tebliğinde, vergiye tabi kağıdın yabancı para cinsinden düzenlenmesi halinde kağıt üzerinde yer alan dövizin, kağıdın düzenlendiği tarihteki T.C. Merkez Bankasınca tespit ve ilan olunan cari döviz satış kuruna göre bulunacak Türk Lirası karşılığı üzerinden damga vergisinin hesaplanacağı belirtilmektedir.

Özelge talep formu eki …/…/2015 tarihli sözleşmenin tetkikinden, sözleşmenin konusunun, sözleşme süresince, şirketiniz tarafından satın alınan ve kara tankerleri vasıtasıyla Mersin Terminaline (… A.Ş.'ye ait ve … A.Ş. tarafından dağıtıcı ve depolama lisansı altında işletilen tesis) şirketiniz tarafından ulaştırılan standartlara uygun ürünün; (a) … A.Ş. tarafından şirketiniz adına kara tankerlerinden tahliye edilmesi, tanklarda depolanması ve şirketiniz tarafından belirlenen gemilere yüklenmesi veya (b) kara tankerlerinden tahliye edilmesi, depolanması ve … A.Ş. tarafından talep edilmesi, fiyat ve şartlarda mutabık kalınması durumunda … A.Ş.'ye tank içinde satılması olduğu, sözleşmenin süresi boyunca … A.Ş.'nin, şirketinizin ihtiyaç ve talepleri doğrultusunda ürünün kara tankerlerinden tahliyesi, depolanması ve gemiye yüklenmesi işlerini yapacağı, şirketinizin depolanacak miktarın sözleşmenin iki yıllık süresi boyuncu 400.000 tondan az olmayacağını taahhüt ettiği, hizmet bedelinin 4 USD/ton olarak belirlendiği, … A.Ş.'ye 150.000 USD tutarında teminat mektubu sunacağı belirlemelerine yer verildiği anlaşılmaktadır.

Yukarıda yapılan açıklamalar çerçevesinde, … A.Ş. ile şirketiniz arasında düzenlenen sözleşmenin, transit ticarete konu malın satın alınması veya satılmasına ilişkin bir sözleşme olmayıp faaliyetinize ilişkin hizmet alımı için düzenlendiği hususları dikkate alındığında, söz konusu sözleşmeye Damga Vergisi Kanununun ek 2 nci maddesi ve bu maddenin uygulamasına ilişkin (1) Seri No.lu Tebliğ kapsamında damga vergisi istisnası uygulanması mümkün değildir.

Bilgi edinilmesini rica ederim. İZDENETİM|Cumhuriyet Bulvarı No: 87 Erden İş Hanı Kat:4 D:13 Pasaport Konak İZMİR|(0.232) 483 65 55 (pbx)|info@izdenetim.com.tr