Camiye yapılan ayni bağışın gelir vergisi beyannamesinde bildirilecek gelirlerden indirim konusu yapılıp yapılamayacağı ve belgelendirilmesi.

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

 İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Mükellef Hizmetleri Gelir Vergileri Grup Müdürlüğü

 

 

 

Sayı

:

62030549-120[89-2015/827]-13095

17/02/2016

Konu

:

Camiye yapılan ayni bağışın gelir vergisi beyannamesinde bildirilecek gelirlerden indirim konusu yapılıp yapılamayacağı ve belgelendirilmesi.

 

         

 

İlgide kayıtlı özelge talep formunda, GMSİ mükellefi olduğunuzu, camilere ayni yardım yapmak istediğinizi belirterek yapılan yardımın GMSİ beyannamesi üzerinden Gelir Vergisi Kanununun 89 uncu maddesinin birinci fıkrasının (5) numaralı bendi çerçevesinde indirim konusu yapılıp yapılamayacağı ve indirimin nasıl belgelendirilmesi gerektiği hususunda bilgi talep edildiği anlaşılmış olup konuya ilişkin Başkanlığımız görüşleri aşağıda açıklanmıştır.

193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 89 uncu maddesinin birinci fıkrasının (5) numaralı bendinde, genel ve özel bütçeli kamu idarelerine, il özel idarelerine, belediyelere ve köylere bağışlanan okul, sağlık tesisi ve yüz yatak (kalkınmada öncelikli yörelerde elli yatak) kapasitesinden az olmamak üzere öğrenci yurdu ile çocuk yuvası, yetiştirme yurdu, huzurevi, bakım ve rehabilitasyon merkezi ile mülki idare amirlerinin izni ve denetimine tabi olarak yaptırılacak ibadethaneler ve Diyanet İşleri Başkanlığı denetiminde yaygın din eğitimi verilen tesislerin ve Gençlik ve Spor Bakanlığına ait gençlik merkezleri ile gençlik ve izcilik kamplarının inşası dolayısıyla yapılan harcamalar veya bu tesislerin inşası için bu kuruluşlara yapılan her türlü bağış ve yardımlar ile mevcut tesislerin faaliyetlerini devam ettirebilmeleri için yapılan her türlü nakdî ve aynî bağış ve yardımların tamamının gelir vergisi matrahının tespitinde, gelir vergisi beyannamesi üzerinde ayrıca gösterilmek şartıyla beyan edilecek gelirlerden indirilebileceği hükmüne yer verilmiştir.

Konu ile ilgili olarak 1 Seri No.lu Kurumlar Vergisi Genel Tebliği’nin "10.3.2.2. Eğitim ve sağlık tesisleri ile dini tesislere ilişkin bağış ve yardımlar" başlıklı bölümünde,

- Düzenlemedeki ‘ibadethane’ ifadesinden, Diyanet İşleri Başkanlığınca ibadethane sayılan yerlerin anlaşılması gerektiği,

- Mülki idare amirlerinin izni ve denetimine tabi olarak yaptırılacak ibadethanelerin umuma açık olması, inşasının mülki idare amirlerinin iznine istinaden gerçekleştirilmesi, inşa ve faaliyetine devam etmesi için yapılan bağış ve yardımların da yine mülki idare amirlerinin denetiminde gerçekleştirilmesi gerektiği,

açıklamalarına, yer verilmiştir.

Öte yandan, mezkur tebliğin Bağış ve yardımın belgelendirilmesi” başlıklı 10.3.2.2.4 bölümünde;

“Ayni veya nakdi olarak yapılan bağış ve yardımların kurumlar vergisi mükelleflerince indirim olarak dikkate alınabilmesi için makbuz karşılığı yapılmış olması gerekli ve yeterlidir.

Ayni bağış ve yardımın, işletmenin aktifinden veya stokundan çekilerek bağışlanmış olması durumunda, mükelleflerin işletmeden çekip bağışladıkları değerler için fatura düzenlemesi; düzenlenen faturanın arka yüzüne faturada belirtilen değerlerin ilgili kamu kurum ve kuruluşu tarafından bağış veya yardım olarak alındığına ilişkin şerh konularak yetkili kimseler tarafından imzalanmış olması yeterlidir.

Ayni değerlerin, mükelleflerce dışarıdan alınarak kamu kurum ve kuruluşuna bağışlanmış olması durumunda ise bu kurum ve kuruluş tarafından teslim alınacak değerler için teslime ilişkin bir belge düzenlenmiş olması yeterli olup, düzenlenen belgede bağışlanan kıymetin değerinin, cinsinin ve miktarının tereddüde mahal bırakmayacak şekilde belirtilmiş olması gerekmektedir. Ayrıca, bağışlanan değerlere ilişkin olarak düzenlenmiş olan faturaların arka yüzünde yukarıda belirtilen açıklamalar dahilinde ilgili kamu kurum ve kuruluşlarının yetkililerinin imzası bulunacaktır.

Nakdi bağışların indirilebilmesi, bağışı kabul eden kuruluşlarca verilecek makbuzla veya bu amaçla bankalarda açtırılan hesaplara yatırıldığına ilişkin banka dekontlarıyla belgelendirilmesi şartıyla mümkündür.

açıklamaları yer almaktadır.

Buna göre; camilerin faaliyetinin devamı için yapılacak ayni bağışın; anılan faaliyetlerin mülki idare amirinin denetiminde gerçekleştirilmesi ve 1 Seri No.lu Kurumlar Vergisi Genel Tebliğinin "Bağış ve Yardımın Belgelendirilmesi" başlıklı bölümünde yapılan açıklamalar çerçevesinde belgelendirilmesi şartıyla Gelir Vergisi Kanununun 89 uncu maddesinin birinci fıkrasının (5) numaralı bendi çerçevesinde, gelir vergisi matrahının tespitinde indirim konusu yapılması mümkün bulunmaktadır.

Bilgi edinilmesini rica ederim.İZDENETİM|Cumhuriyet Bulvarı No: 87 Erden İş Hanı Kat:4 D:13 Pasaport Konak İZMİR|(0.232) 483 65 55 (pbx)|info@izdenetim.com.tr