Özel hesap dönemine geçişte amortisman uygulaması hk.

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

 İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Mükellef Hizmetleri Usul Grup Müdürlüğü

 

 

 

Sayı

:

11395140-105[315-2015/VUK1-19545]-48958

02/05/2016

Konu

:

Özel hesap dönemlerinde amortisman hesaplanması.

 

 

 

 

 

 

 

İlgide kayıtlı özelge talep formunuzda; yabancı sermayeli limited şirket olduğunuzu, kuruluşunu 20... yılı Temmuz ayı itibariyle tamamlayan şirketinizin ana ortağı olan ...'lı şirketin hesap dönemine uyum sağlamak için Gelir İdaresi Başkanlığınca 1/7/20..-30/6/20.. özel hesap dönemi tayin edildiği, bu durumda amortisman kayıtları açısından 1/7/20..-31/12/20.. dönemi ve 1/1/20..-30/6/20.. dönemi için tam amortisman ayırıp ayırmama konusunda Başkanlığımız görüşleri talep edilmektedir.

213 sayılı Vergi Usul Kanununun 315 inci maddesinde, mükelleflerin amortismana tabi iktisadi kıymetlerini Maliye Bakanlığının tespit ve ilan edeceği oranlar üzerinden itfa edecekleri ve ilan edilecek oranların tespitinde iktisadi kıymetlerin faydalı ömürlerinin dikkate alınacağı hükme bağlanmış olup, bu hükmün Maliye Bakanlığına verdiği yetkiye istinaden amortismana tabi iktisadi kıymetler için uygulanacak "Faydalı Ömür ve Amortisman Oranları" tespit edilmiş ve bu oranlar 339, 365, 389, 399, 406, 418, 439 ve 458 sıra numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğleri ile değişik 333 sıra numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği eki Amortisman Listesi ile açıklanmıştır.

Aynı Kanunun 320 nci maddesinde ise; "Amortisman süresi, kıymetlerin aktife girdiği yıldan başlar. Bu sürenin yıl olarak hesaplanması için (1) rakamı mükellefçe uygulanan nispete bölünür.

...

Her yılın amortismanı ancak o yıla ait değerlemede nazara alınabilir.

Amortismanın herhangi bir yıl yapılmamasından veya ilk uygulanan nispetten düşük bir hadle yapılmasından dolayı amortisman süresi uzatılamaz." hükmüne yer verilmiştir.

Öte yandan, iktisadi kıymetler için ayrılan amortismanın ancak ilgili olduğu yılda dikkate alınması gerekmekte olup, herhangi bir yıl amortisman ayrılmaması ya da eksik ayrılması halinde amortisman süresinin uzatılmasına veya herhangi bir yıl amortisman ayrılmaması ya da eksik ayrılması sebebiyle amortisman süresinin son yılında itfa edilmemiş bakiye değerin o yıl defaten gider olarak dikkate alınmasına imkan bulunmadığı tabiidir.

Diğer taraftan, 245 sıra numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinde, takvim yılı içinde kendilerine özel hesap dönemi tayin edilen mükelleflerin, özel hesap dönemine geçişleri ya da özel hesap döneminden takvim yılı esasına dönmeleri sırasında ortaya çıkan kıst hesap dönemlerinde kıst amortisman ayırabileceği açıklanmıştır.

Buna göre amortismana tabi iktisadi kıymetler için,

- 1/7/20..-31/12/20.. hesap dönemi için yıllık amortisman ayrılması,

- Özel hesap dönemine geçişte ortaya çıkan 1/1/20.. - 30/6/20.. tarihleri arasındaki dönem için ise altı aylık kıst amortisman ayrılması

gerekmektedir.

Bilgi edinilmesini rica ederim.İZDENETİM|Cumhuriyet Bulvarı No: 87 Erden İş Hanı Kat:4 D:13 Pasaport Konak İZMİR|(0.232) 483 65 55 (pbx)|info@izdenetim.com.tr