Faaliyet izni iptal edilen bankanın mevduatına yürütülen faizler üzerinden tevkifat yapılıp yapılmayacağı.

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI  

BÜYÜK MÜKELLEFLER VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI  

Mükellef Hizmetleri Grup Müdürlüğü

 

 

 

 

Sayı

:

64597866-120[GEÇ-67]-15806 

22.08.2017

Konu

:

Faaliyet izni iptal edilen bankanın mevduatına yürütülen faizler üzerinden tevkifat yapılıp yapılmayacağı.

 

 

 

 

 

 

 

 

İlgide kayıtlı özelge talep formunda, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulunun ....... tarih ve ....... sayılı kararı uyarınca faaliyet izni iptal edilen ............. Bankası A.Ş.'nin aktifinde bulunan nakit mevcudunun Bankanız nezdinde açılan mevduat hesabında değerlendirilmek istendiği belirtilerek, ilgili mevduatın 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu kapsamında bankalar arası mevduat olarak değerlendirilip değerlendirilmeyeceği ve söz konusu mevduat hesaplarına yürütülen faizler üzerinde tevkifat yapılıp yapılmayacağı konusunda Başkanlığımız görüşü talep edilmektedir.

193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun Geçici 67 nci maddesinde menkul kıymetler ve diğer sermaye piyasası araçlarının elden çıkarılması ve elde tutulması sürecinde elde edilen gelirler ile mevduat faizleri, repo gelirleri ve katılım bankalarından elde edilen gelirlerin vergilendirilmesine yönelik düzenlemelere yer verilmiş olup, anılan maddenin (4) numaralı fıkrasında; bankalar arası mevduat ile aracı kurumların borsa para piyasasında değerlendirdikleri kendilerine ait paralarına yürütülen faizler hariç olmak üzere, 75 inci maddenin ikinci fıkrasının (7), (12) ve (14) numaralı bentlerinde yazılı menkul sermaye iratlarından ödemeyi yapanlarca vergi tevkifatı yapılacağı hükme bağlanmıştır.

Konuyla ilgili olarak, 30/12/2005 tarih ve 26039 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 257 Seri No.lu Gelir Vergisi Genel Tebliği' nin "5. Mevduat faizleri ve repo gelirleri üzerinden yapılacak tevkifat" başlıklı bölümünde, bankalar arasındaki mevduat hesaplarına yürütülen faizler ile 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanununa göre kurulan aracı kurumların borsa para piyasasında değerlendirdikleri kendi paralarına ödenen faizler üzerinden tevkifat yapılmayacağı zira, banka ve aracı kurumlarca bu tür işlemlerden elde edilen faiz gelirlerinin kurum kazancına dahil edilerek beyan edildiği açıklamasına yer verilmiştir.

Ayrıca, anılan maddenin (12) numaralı fıkrasında Geçici 67 nci maddede geçen banka kavramının 18/06/1999 tarihli ve 4389 sayılı Bankalar Kanunu (mevcut haliyle 19/10/2005 tarih ve 5411 sayılı Bankacılık Kanunu) kapsamında Türkiye'de faaliyette bulunan bankalar ile Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasını ifade ettiği belirtilmektedir.

Diğer taraftan, 5411 sayılı Bankacılık Kanununun "Tanımlar ve kısaltmalar" başlıklı 3 üncü maddesinde; Fon: "Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu", Banka: "Mevduat bankaları ve katılım bankaları ile kalkınma ve yatırım bankaları", Mevduat Bankası: "Bu Kanuna göre kendi nam ve hesabına mevduat kabul etmek ve kredi kullandırmak esas olmak üzere faaliyet gösteren kuruluşlar ile yurt dışında kurulu bu nitelikteki kuruluşların Türkiye'deki şubeleri", Katılım Bankası: "Bu Kanuna göre özel cari ve katılma hesapları yoluyla fon toplamak ve kredi kullandırmak esas olmak üzere faaliyet gösteren kuruluşlar ile yurt dışında kurulu bu nitelikteki kuruluşların şubeleri", Fon Bankası, "Mülga 3182 sayılı Bankalar Kanunu, bu Kanunla yürürlükten kaldırılan 4389 sayılı Bankalar Kanunu ve bu Kanun uyarınca temettü hariç ortaklık hakları ile yönetimi ve denetimi Fona intikal eden bankalar ile Fonun çoğunluk hissesine sahip olduğu bankaları" şeklinde tanımlanmıştır.

Konuyla ilgili olarak, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumundan alınan 22/06/2017 tarihli yazıda, Fon Bankası tanımı kapsamına faaliyet izni kaldırılmayan ve ortaklık hakları ile yönetim ve denetimi Fon tarafından yürütülen bankaların girdiği ve Kurulun ........ tarih ve ........ sayılı kararıyla, 5411 sayılı Bankacılık Kanununun 107 nci maddesinin son fıkrası hükmü çerçevesinde ............. Bankası A.Ş.'nin faaliyet izni kaldırıldığından, söz konusu Bankanın 5411 sayılı Kanunun 3 üncü maddesinde yer alan "Banka" tanımı içerisinde değerlendirilmediği belirtilmiştir.

Buna göre, bankacılık mevzuatı uyarınca faaliyet izni kaldırılan bankalar, 5411 sayılı Bankacılık Kanununun 3 üncü maddesine göre "Banka" tanımı içerisinde değerlendirilmediğinden, faaliyet izni kaldırılan ……….. Bankası A.Ş.'nin, Bankanız nezdinde yer alan mevduat hesaplarının da bankalar arası mevduat olarak değerlendirilmesi mümkün bulunmamaktadır.

Dolayısıyla, söz konusu Bankaya ait mevduat hesaplarına yürütülecek faizler üzerinden Gelir Vergisi Kanununun Geçici 67 inci maddesinin (4) numaralı fıkrası kapsamında 2012/4116 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile vadelere ve hesap türüne göre belirlenmiş olan oranlarda gelir vergisi tevkifatı yapılması gerekmektedir.

Bilgi edinilmesini rica ederim.İZDENETİM|Cumhuriyet Bulvarı No: 87 Erden İş Hanı Kat:4 D:13 Pasaport Konak İZMİR|(0.232) 483 65 55 (pbx)|info@izdenetim.com.tr