Döviz kazandırıcı faaliyetlerde dv.

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

ANTALYA VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

(Mükellef Hizmetleri Gelir Grup Müdürlüğü)

 

Sayı

:

76464994-155[DH.2015.31]-159594

28.12.2016

Konu

:

Döviz kazandırıcı faaliyetlerde dv.

 

 

İlgide kayıtlı özelge talep formu ve eklerinde, şirketinizin turizm faaliyetlerine ilişkin olarak Ekonomi Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğünden alınan …/…/2014 tarihli ve … sayılı 24 ay süreli Vergi, Resim ve Harç İstisnası Belgesinin bulunduğu ve resmi kurumların eğitim ve konaklama ihalelerine girdiğiniz belirtilerek, kazanılan ihalelerle ilgili sözleşme aşamasında damga vergisi uygulaması konusunda Başkanlığımız görüşü sorulmaktadır.

488 sayılı Damga Vergisi Kanununun Ek 2 nci maddesinde, döviz kazandırıcı faaliyetlere ilişkin işlemlerle ilgili olarak düzenlenen kağıtların damga vergisinden müstesna olduğu, döviz kazandırıcı faaliyetlerin neler olduğunun ve bu maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve esasların Maliye Bakanlığı ve Dış Ticaret Müsteşarlığı tarafından birlikte tespit edileceği hüküm altına alınmıştır.

Anılan Kanun hükmünün uygulama usul ve esaslarını düzenleyen (1) Seri No.lu Döviz Kazandırıcı Faaliyetlerde Damga Vergisi ve Harç İstisnası Uygulaması Hakkında Tebliğin, (4) Seri No.lu Tebliğ ile değişik "3.2. Diğer Döviz Kazandırıcı Faaliyetler" başlıklı bölümünde döviz kazandırıcı faaliyetlerin neler olduğu belirtilmiş, (3.2.15) fıkrasında da, "Turizm müesseseleri ile seyahat acentelerinin yurt içindeki ve yurt dışındaki turizm faaliyetleri sırasında yaptıkları döviz karşılığı hizmet satışları" diğer döviz kazandırıcı faaliyetler arasında sayılmıştır.

Özelge talep formu eki …/.../2014 tarihli ve … sayılı Vergi, Resim ve Harç İstisnası Belgesinin incelenmesinden, belgenin Dış Ticaret Müsteşarlığınca yayımlanan İhracat: 2008/6 sayılı tebliğin 6/3-L maddesine istinaden düzenlendiği, bu maddenin de Damga Vergisi Kanununun Ek 2 nci maddesi hükmünün uygulanmasına ilişkin Bakanlığımızca yayımlanan (1) Seri No.lu Döviz Kazandırıcı Faaliyetlerde Damga Vergisi ve Harç İstisnası Uygulaması Hakkında Tebliğin (3.2.15) fıkrasına tekabül ettiği anlaşılmıştır.

Yukarıda yapılan açıklamalar çerçevesinde, Tebliğin (3.2.15) fıkrası ile turizm faaliyeti sırasında yapılan döviz karşılığı hizmet satışları döviz kazandırıcı faaliyet olarak belirlenmiş olup, resmi kurumlara eğitim ve konaklama hizmeti verilmesine ilişkin düzenlenen kağıtlara, adınıza düzenlenen Vergi, Resim ve Harç İstisnası Belgesine istinaden Damga Vergisi Kanununun Ek 2 nci maddesi kapsamında istisna uygulanması mümkün bulunmamaktadır.

Bilgi edinilmesini rica ederim.İZDENETİM|Cumhuriyet Bulvarı No: 87 Erden İş Hanı Kat:4 D:13 Pasaport Konak İZMİR|(0.232) 483 65 55 (pbx)|info@izdenetim.com.tr