SEÇİLMİŞ ÖZELGELER

TÜMÜVUKGVKKVKKDVKDİĞER

30.01.2018
Nakit sermaye artışında faiz indirimi

29.01.2018
Kaza neticesinde açılan dava sonuçlanmadan kazazede ile anlaşılarak ödenen tazminat tutarının gider olarak dikkate alınıp alınmayacağı.

26.01.2018
Yapılan ödeme karşılığı alınamayan fatura nedeniyle avanslar hesabında bekleyen tutarın giderleştirilmesi.

26.01.2018
Kat karşılığı inşaat işine ilişkin maliyetler.

15.01.2018
Kampanya şeklinde düzenlenen ve müşteriye verilen hediye çekleri için fatura düzenlenip düzenlenmeyeceği ile indirim konusu yapılıp yapılmayacağı.

02.01.2018
Yatırım tamamlama vizesi gerçekleştirilen yatırımın kiraya verilmesi durumunda indirimli kurumlar vergisi uygulaması

02.01.2018
Stoklardaki emtianın imha edilmesi.

20.10.2017
Kalkınma ajansından alınan hibe tutarına ait faizin ajans hesaplarına aktarılmasında vergilendirme

05.10.2017
Şirketin aktifinde kayıtlı taşınmazın ifraz işlemi yapıldıktan sonra satışının Kurumlar Vergisi ve Katma Değer Vergisinden istisna olup olmadığı.

24.08.2017
Yurtdışındaki şubenin iflası nedeniyle tahsil edilemeyen alacağın kurum kazancının tespitinde gider olarak dikkate alınıp alınamayacağı.

27.07.2017
Bağış olarak inşa edilecek okulun vergi kanunları karşısındaki durumu

27.07.2017
Aktife kayıtlı aracın çalınması dolayısıyla sigortadan alınan tazminatın vergilendirilmesi.

31.05.2017
Tamamlanmış bina alımı için yapılan harcamaların indirimli kurumlar vergisinden yararlanıp yararlanmayacağı

21.04.2017
İnşaat devam ederken yapılan reklam ve pazarlama harcamalarının doğrudan gider yazılıp yazılmayacağı, dönem zararının ortaklıktan elde edilecek gelirlerle ilişkilendirilmesine gerek olup olmadığı

11.04.2017
Ödemesi Ertelenen SGK Primlerinin Kurum Kazancının Tespitinde Gider Olarak Dikkate Alınıp Alınmayacağı

27.03.2017
2004 yılında elde edilmekle birlikte 10/08/2006 tarihinde aktife alındıktan sonra 31/12/2008 tarihinde sehven aktiften çıkarılan ve 31/12/2015 tarihinde tekrar aktife alınan iştirak hissesinin satışı.

10.03.2017
Lisanslı Depoculuk

10.03.2017
TUGS'ye Kayıtlı Geminin Kiralanmasında Elde Edilen Kazancın Vergilendirilmesi

23.01.2017
Vazgeçilen alacağın özel karşılık hesabına alınıp alınmayacağı, hangi yılın zararından mahsup edileceği ve sermaye azaltılmasının vazgeçilen alacak olarak değerlendirilip değerlendirilmeyeceği hk.

17.01.2017
Yurt Dışı Mukim Firmadan Alınan Kredinin Vergilendirilmesi Hk.

04.01.2017
Ticari alacaklarını sigorta ettiren işletmenin sigorta miktarını aşan ek prim tutarını dönemsellik ilkesi gereği gider yazması hk.

04.01.2017
Faaliyet gelirinin tamamı kira gelirinden oluşan firmanın nakdi sermaye artırımından kaynaklanan faiz indiriminden yararlanıp yararlanamayacağı.

03.01.2017
İŞKUR’un işbaşı eğitimi programına katılan personele yapılan yardımların kurumlar vergisi karşısındaki durumu

29.12.2016
Mahkeme kararına göre ödenen tutarların kurumlar vergisi matrahından indirilip indirilemeyeceği.

21.12.2016
Şirket aktifine kayıtlı arsanın parsellenerek satışından elde edilen kazancın kurumlar vergisi ile katma değer vergisinden istisna olup olmadığı.

28.11.2016
Nev'i değişikliği halinde devam etmekte olan yıllara sari inşaat işinin bitim tarihi

17.11.2016
Sözleşmeden doğan damga vergisi ile kamu ihale kurum paylarının tek seferde mi gider yazılacağı yoksa satılan malın maliyeti ile mi ilişkilendirileceği

06.10.2016
Ek garanti satış gelirleri ile bunlara ilişkin prim ödemelerinin hangi dönem kurum kazancının tespitinde dikkate alınacağı.

04.10.2016
Miadı dolan ürünlerin gümrükte imha edilmesi halinde ürünün mal bedeli ile gümrükte yapılan harcamaların gider olarak dikkate alınıp alınmayacağı hk.

08.09.2016
Aboneliği şirket adına olmayan su ve elektrik faturalarının vergi kanunları karşısındaki durumu

27.05.2016
Kısmi bölünme ve sermaye azaltımı

23.05.2016
İşten çıkarılan üst düzey yöneticilere rekabet yasağı adıyla yapılan ödemelerden vergi tevkifatı yapılıp yapılmayacağı ve söz konusu ödemelerin kurum kazancından indirilip indirilemeyeceği.

24.02.2016
Aktifte kayıtlı bulunan taşınmazın leasing şirketine satılıp geri kiralanmasından sonra sözleşme sonunda 3.kişilere tekrar satışında gayrimenkulün edinim tarihi olarak hangi tarihin dikkate alınacağı

18.02.2016
Hesaplanan KDV olarak beyan edilen ancak sözleşme gereği arsa sahibi vakıftan tahsil edilmeyen KDV nin Değersiz Alacak olarak kabul edilip edilemeyeceği hk.

17.02.2016
Nev’i değişikliğine tabi tutulan şirketin kıst dönem  zararlarının takip eden geçici vergi beyannameleri ve ilgili dönem kurumlar vergisi beyannamesinde indirime konu edilip edilmeyeceği

03.12.2015
Bağışlanacak olan Meslek Edindirme Kursu binasına ilişkin inşaat harcamalarının vergisel durumu

05.11.2015
Kurum aktifinde iki yıldan uzun bir süre ile kayıtlı bulunan gayrimenkul ile OSB’de yer alan gayrimenkulün faaliyette bulunmadan satılması halinde kurumlar vergisi ve KDV istisnası.

06.10.2015
Yıllara sari inşaat işinde işin başlangıç tarihinin belirlenmesi.

06.10.2015
Eğitim-öğretim kazanç istisnası ve indirimli kurumlar vergisi uygulaması

24.08.2015
Aktifinde kayıtlı taşınmazların finansal kiralama şirketine satışı,kiralanması ve geri alınmasında Kurumlar Vergisi, KDV ve Harç uygulaması.

18.08.2015
Örtülü sermaye üzerinden ödenen faiz tutarlarının zarar elde edilmesi halinde kar payı kapsamında değerlendirilmesi.

02.02.2015
Şirket yetkilileri ve müşterileri için  konut olarak kiralanan gayrimenkule ait giderlerin indirim konusu yapılıp yapılamayacağı

20.02.2012
Yapı kooperatifi iken unvan değişikliği ile site işletme kooperatifine dönüşen kooperatifin kurumlar vergisi muafiyetinden yararlanıp yararlanamayacağı hk.


İZDENETİM|Cumhuriyet Bulvarı No: 87 Erden İş Hanı Kat:4 D:13 Pasaport Konak İZMİR|(0.232) 483 65 55 (pbx)|info@izdenetim.com.tr