PRATİK BİLGİLER

Madde No

Konusu

2016 Yılında Uygulanacak
Miktar (TL)

2017 Yılında Uygulanacak Miktar
(TL)

MADDE 104-

İlanın şekli

 

 

 

1-   İlanın   vergi   dairesinde yapılması

2.000

2.000

 

3- İlanın;

 

 

Vergi dairesinin bulunduğu yerde yayımlanan bir veya daha fazla gazetede
yapılması

2.000-200.000

2.000-200.000

- Türkiye genelinde
yayımlanan gazetelerden birinde ayrıca yapılması

200.000 ve üzeri

200.000 ve üzeri

MÜKERRER MADDE 115-

Tahakkuktan vazgeçme

24

24

MADDE 153/A

Teminat Tutarı

88.000

90.000

MADDE 177-

Bilanço hesabı esasına göre defter tutma hadleri

 

 

 

Alış tutarı

168.000

170.000

Satış tutarı

230.000

230.000

2- Yıllık gayrisafi iş hasılatı

90.000

90.000

3- İş hasılatının beş katı ile yıllık satış tutarının toplamı

168.000

170.000

MADDE 232-

Fatura kullanma mecburiyeti

900

900

MADDE 252-

Muhtarların karne
tasdikinde aldığı harç

2,40

2,40

MADDE 313-

Doğrudan gider yazılacak demirbaş ve peştemallıklar

900

900

MADDE343-

En az ceza haddi

 

 

- Damga vergisinde

11

11

- Diğer vergilerde

21

21

MADDE 352-

Usulsüzlük dereceleri ve cezaları
(Kanuna bağlı cetvel)

 

 

 

Birinci derece usulsüzlükler

 

 

1- Sermaye şirketleri

126

130

2- Sermaye şirketi dışında kalan birinci sınıf tüccarlar ve serbest
meslek erbabı

80

80

3 - İkinci sınıf tüccarlar

40

40

4- Yukarıdakiler dışında kalıp beyanname usulüyle gelir vergisine tabi olanlar

19

19

5- Kazancı basit usulde tespit edilenler

11

11

6- Gelir vergisinden muaf esnaf

5

5

İkinci derece usulsüzlükler

 

 

1- Sermaye şirketleri

69

70

2- Sermaye şirketi dışında kalan birinci sınıf tüccarlar ve serbest meslek erbabı

40

40

3 - İkinci sınıf tüccarlar

19

19

4- Yukarıdakiler dışında kalıp beyanname usulüyle gelir vergisine tabi olanlar

11

11

 

5- Kazancı basit usulde tespit edilenler

5

5

6- Gelir vergisinden muaf esnaf

2,70

2,80

MADDE 353-

Fatura ve benzeri evrak verilmemesi ve alınmaması ile diğer şekil usul
hükümlerine uyulmaması

 

 

 

1- Fatura, gider pusulası,
müstahsil makbuzu,  serbest meslek makbuzu
verilmemesi, alınmaması

210

210

Bir takvim yılı içinde her bir belge nevine ilişkin olarak kesilecek  toplam ceza

110.000

110.000

2- Perakende satış fişi, ödeme kaydedici cihaz fişi, giriş ve yolcu taşıma bileti, sevk irsaliyesi, taşıma irsaliyesi, yolcu listesi,
günlük müşteri listesi ile Maliye Bakanlığınca düzenleme zorunluluğu getirilen belgelerin düzenlenmemesi,
kullanılmaması veya bulundurulmaması

210

210

Her bir belge nev’ine ilişkin olarak her bir tespit için toplam ceza

11.000

11.000

- Her bir belge nev’ine ilişkin bir takvim yılı içinde kesilecek toplam ceza

110.000

110.000

4- Maliye Bakanlığınca tutulma ve günü gününe

210

210

 

kayıt edilme mecburiyeti getirilen defterlerin;
bulundurulmaması, günü gününe kayıt yapılmaması,
yetkililere ibraz edilmemesi ile levha bulundurma ve asma mecburiyetine
uyulmaması

 

 

6- Belirlenen muhasebe standartlarına, tek düzen hesap planına ve mali tablolara ilişkin usul ve esaslar ile muhasebeye
yönelik bilgisayar
programlarının üretilmesine ilişkin kural ve standartlara uyulmaması

5.000

5.000

7- Kamu kurum ve
kuruluşları ile gerçek ve tüzel kişilerce yapılacak işlemlerde kullanılma
zorunluluğu getirilen vergi numarasını kullanmaksızın
işlem yapanlara

260

260

8- Belge basımı ile ilgili
bildirim görevini tamamen veya kısmen yerine getirmeyen matbaa
işletmecilerine

800

800

-Bu bent uyarınca bir takvim yılı içinde kesilecek toplam özel      usulsüzlük cezası

158.000

160.000

9- 4358 sayılı Kanun uyarınca vergi kimlik numarası kullanma zorunluluğu getirilen
kuruluşlardan yaptıkları

1.100

1.100

 

işlemlere ilişkin bildirimleri, belirlenen standartlarda ve zamanda yerine getirmeyenlere

 

 

10- 127 nci maddenin (d) bendi uyarınca Maliye Bakanlığının özel işaretli
görevlisinin ikazına rağmen durmayan aracın sahibi
adına

800

800

MADDE 355-

b) Damga Vergisinde
- Her bir kağıt için kesilecek özel usulsüzlük cezası

1,79

1,80

MÜKERRER MADDE 355-

Bilgi vermekten çekinenler İle 256, 257 ve mükerrer
257 nci madde hükmüne
uymayanlar için ceza

 

 

 

1- Birinci sınıf tüccarlar ile serbest meslek erbabı hakkında

1.370

1.400

2- İkinci sınıf tüccarlar, defter tutan çiftçiler ile
kazancı basit usulde tespit
edilenler hakkında

690

700

3- Yukarıdaki bentlerde yazılı bulunanlar dışında kalanlar hakkında

340

350

Tahsilat ve ödemelerini banka, benzeri finans kurumları veya posta
idarelerince düzenlenen belgelerle tevsik etme zorunluluğuna uymayanlara bir takvim yılı içinde
kesilecek toplam özel
usulsüzlük

1.100.000

1.100.000

MADDE 370-

Kullanılan sahte veya muhteviyatı itibariyle yanıltıcı belge tutarı (15/7/2016-6728/22)

-

50.000İZDENETİM|Cumhuriyet Bulvarı No: 87 Erden İş Hanı Kat:4 D:13 Pasaport Konak İZMİR|(0.232) 483 65 55 (pbx)|info@izdenetim.com.tr