PRATİK BİLGİLER

SİGORTA PRİMLERİNE TABİ OLMAYAN ÖDEMELER

 

5510 sayılı Yasanın 80 inci maddesinin (1) numaralı fıkrasının (b) alt bendi uyarınca; 

 

Ayni yardımlar,

Ölüm,

Doğum ve evlenme yardımları,

Görev yollukları,

Seyyar görev tazminatı,

Kıdem tazminatı,

İş sonu tazminatı veya kıdem tazminatı mahiyetindeki toplu ödeme,

Keşif ücreti,

İhbar ve kasa tazminatları

Sosyal güvenlik kurumunca tutarları yıllar itibarıyla belirlenecek;

 

- Yemek

 

- Çocuk ve aile zamları

İşverenler tarafından sigortalılar için özel sağlık sigortalarına ve bireysel emeklilik sistemine ödenen ve aylık toplamı asgari ücretin %30'unu geçmeyen özel sağlık sigortası primi ve bireysel emeklilik katkı payları tutarları,

prime esas kazanca tabi tutulmayacaktır.

 

Bunların dışında kalan;

Her ne adla yapılırsa yapılsın tüm ödemeler ile

Ayni yardım yerine geçmek üzere yapılan nakdi ödemeler

prime esas kazanca tabi tutulacaktır.

 

 

Ayrıca, diğer kanunlardaki prime tabi tutulmaması gerektiğine dair muafiyet ve istisnalar 5510 sayılı Yasanın uygulanmasında dikkate alınmayacaktır.

 

 

 

4857 Sayılı İş Kanunu Sigorta primleri

Madde 61 - Sigortalılara yıllık ücretli izin süresi için ödenecek ücretler üzerinden iş kazaları ile meslek hastalıkları primleri hariç, diğer sigorta primlerinin, 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanunundaki esaslar çerçevesinde işçi ve işverenler yönünden ödenmesine devam olunur.İZDENETİM|Cumhuriyet Bulvarı No: 87 Erden İş Hanı Kat:4 D:13 Pasaport Konak İZMİR|(0.232) 483 65 55 (pbx)|info@izdenetim.com.tr