PRATİK BİLGİLER

TÜRK TİCARET KANUNU’NA GÖRE UYGULANAN PARA CEZALARI

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’ndaki idari para cezaları, 5326 sayılı Kabahatler Kanunu uyarınca her yıl yeniden değerleme oranında artırılmaktadır ki 11/11/2016 tarihli ve 29885 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 474) ile yeniden değerleme oranı, 2016 yılı için %3,83 (üç virgül seksen üç) olarak tespit edilmiştir.

Buna göre Türk Ticaret Kanunu’na göre 2017 yılında uygulanacak olan cezalar, daha önceki yıllarla birlikte Gümrük ve Ticaret Bakanlığınca aşağıdaki gibi duyurulmuştur.

 

 

SIRA

 

KABAHAT OLARAK TANIMLANAN FİİL

 

2012

 

2013

 

2014

 

2015

 

2016

 

2017

1

Tescil ve kayıt için gerçeğe aykırı beyanda bulunulması

2.000

2.156

2.240

2.466

2.603

2.702

2

Tacirin, ticari işletmesine ilişkin işlemleri, ticaret unvanıyla yapmaması ve işletmesiyle ilgili senetlerle diğer belgeleri bu unvan altında imzalamaması 

2.000

2.156

2.240

2.466

2.603

2.702

3

Tescil edilen ticaret unvanının, ticari işletmenin görülebilecek bir yerine okunaklı bir şekilde yazılmaması

2.000

2.156

2.240

2.466

2.603

2.702

4

Ticari mektuplarda ve ticari defterlerin dayanağını oluşturan belgelerde ticaret unvanının, işletmenin merkezinin, ticaret sicili numarasının ve şirket internet sitesi oluşturma yükümlülüğüne tabi ise internet sitesi adresinin gösterilmemesi, internet sitesi yükümlülüğü olan sermaye şirketlerince bu bilgilerin internet sitesine konulmaması

2.000

2.156

2.240

2.466

2.603

2.702

5

İnternet sitesi kurma yükümlülüğü olan anonim şirketlerin; yönetim kurulu başkan ve üyelerinin adları ve soyadları ile taahhüt edilen ve ödenen sermaye miktarını, limited şirketlerin; müdürlerinin adları ve soyadları ile taahhüt edilen ve ödenen sermaye miktarını, sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketlerin de yöneticilerinin adları ve soyadları ile taahhüt edilen ve ödenen sermaye miktarını, internet sitelerinde yayımlamamaları

2.000

2.156

2.240

2.466

2.603

2.702

6

Tacirin, ticari işletmenin açıldığı günden itibaren onbeş gün içinde, ticari işletmesini ve seçtiği ticaret unvanını tescil ve ilan ettirmemesi

2.000

2.156

2.240

2.466

2.603

2.702

7

Tacirin kullanacağı ticaret unvanını ve bunun altına atacağı imzayı, notere onaylattırdıktan sonra sicil müdürlüğüne vermemesi, tacir tüzel kişi ise, unvanla birlikte onun adına imzaya yetkili kimselerin imzalarının notere onaylattırılarak sicil müdürlüğüne verilmemesi

2.000

2.156

2.240

2.466

2.603

2.702

8

Merkezi Türkiye’de bulunan ticari işletmelerin şubelerinin, açıldıkları günden itibaren onbeş gün içinde kendilerini ve seçtikleri ticaret unvanını bulundukları yerin ticaret siciline tescil ve ilan ettirmemeleri, şube adına temsile yetkili kişilerin imzalarını notere onaylattıktan sonra sicil müdürüne vermemeleri,

2.000

2.156

2.240

2.466

2.603

2.702

9

Merkezleri Türkiye dışında bulunan ticari işletmelerin Türkiye’deki şubelerinin, açıldıkları günden itibaren onbeş gün içinde kendilerini ve seçtikleri ticaret unvanını bulundukları yerin ticaret siciline tescil ve ilan ettirmemeleri, şube adına temsile yetkili kişilerin imzalarını notere onaylattıktan sonra sicil müdürüne vermemeleri, yerleşim yeri Türkiye’de bulunan tam yetkili bir ticari mümessil atamamaları

2.000

2.156

2.240

2.466

2.603

2.702

10

Gerçek kişi tacirin ticaret unvanındaki adının ve soyadının kısaltılarak yazılması 

2.000

2.156

2.240

2.466

2.603

2.702

11

Kollektif şirketin ticaret unvanında, bütün ortakların veya ortaklardan en az birinin adı ve soyadıyla şirketin ve türünü gösterecek bir ibareye yer verilmemesi 

2.000

2.156

2.240

2.466

2.603

2.702

12

Adi veya sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketlerin ticaret unvanlarında, komandite ortaklardan en az birinin adının ve soyadının, şirketin ve türünün gösterilmemesi, bu şirketlerin ticaret unvanlarında komanditer ortakların adları ve soyadlarına yer verilmesi

2.000

2.156

2.240

2.466

2.603

2.702

13

Anonim, limited ve kooperatif şirketlerin, ticaret unvanlarında işletme konusunun gösterilmemesi, ticaret unvanlarında, “anonim şirket”, “limited şirket” ve “kooperatif” kelimelerinin bulunmaması, bu şirketlerin ticaret unvanında, gerçek bir kişinin adı veya soyadı yer aldığı takdirde, şirket türünü gösteren ibarelerin, baş harflerle veya başka bir şekilde kısaltma yapılarak yazılması 

2.000

2.156

2.240

2.466

2.603

2.702

14

Ticari işletmeye sahip olan dernek, vakıf ve diğer tüzel kişilerin ticaret unvanlarında adlarının bulunmaması, donatma iştirakinin ticaret unvanında, ortak donatanlardan en az birinin adı ve soyadının veya deniz ticaretinde kullanılan geminin adının yer almaması, ticaret unvanındaki soyadların ve geminin adının kısaltılması, ticaret unvanında donatma iştirakinin belirtilmemesi 

2.000

2.156

2.240

2.466

2.603

2.702

15

Bir ticaret unvanına Türkiye’nin herhangi bir sicil dairesinde daha önce tescil edilmiş bulunan diğer bir unvandan ayırt edilmesi için gerekli olduğu takdirde, ek yapılmaması

2.000

2.156

2.240

2.466

2.603

2.702

16

Her şubenin, kendi merkezinin ticaret unvanını, şube olduğunu belirterek kullanmaması

2.000

2.156

2.240

2.466

2.603

2.702

17

Merkezi yabancı ülkede bulunan bir işletmenin Türkiye’deki şubesinin ticaret unvanında, merkezin ve şubenin bulunduğu yerlerin ve şube olduğunun gösterilmemesi

2.000

2.156

2.240

2.466

2.603

2.702

18

İşletme adının tescil ve ilan ettirilmemesi

2.000

2.156

2.240

2.466

2.603

2.702

19

Defterlerin üçüncü kişi uzmanlara, makul bir süre içinde yapacakları incelemede işletmenin faaliyetleri ve finansal durumu hakkında fikir verebilecek şekilde tutulmaması

4.000

4.312

4.481

4.934

5.209

5.408

20

İşletme faaliyetlerinin oluşumunun ve gelişmesinin defterlerden izlenememesi

4.000

4.312

4.481

4.934

5.209

5.408

21

Tacirin, işletmesiyle ilgili olarak gönderilmiş bulunan her türlü belgenin, kopyasını, yazılı, görsel veya elektronik ortamda saklamaması

4.000

4.312

4.481

4.934

5.209

5.408

22

Ticari defterlerin açılış veya kapanış onaylarının yaptırılmaması

4.000

4.312

4.481

4.934

5.209

5.408

23

Defterlerin Türkçe tutulmaması

4.000

4.312

4.481

4.934

5.209

5.408

24

Defterlerde, kısaltmaların, harflerin, rakamların ve sembollerin kullanılması halinde bunların anlamlarının açıkça belirtilmemesi

4.000

4.312

4.481

4.934

5.209

5.408

25

Defterlere yazımların ve diğer gerekli kayıtların eksiksiz doğru, zamanında ve düzenli olarak yapılmaması

4.000

4.312

4.481

4.934

5.209

5.408

26

Defterlere yapılan bir kaydın, önceki içeriği belirlenemeyecek şekilde çizilmesi ve değiştirilmesi

4.000

4.312

4.481

4.934

5.209

5.408

27

Defterlerde, kayıt sırasında mı yoksa daha sonra mı yapıldığı anlaşılmayan değiştirmelerin yapılması

4.000

4.312

4.481

4.934

5.209

5.408

28

Defterlerin ve diğer kayıtların elektronik ortamda tutulması durumunda, bu bilgilerin her zaman kolaylıkla okunmasının temin edilmemiş olması

4.000

4.312

4.481

4.934

5.209

5.408

28

Defterlerin ve diğer kayıtların elektronik ortamda tutulması durumunda, bu bilgilerin her zaman kolaylıkla okunmasının temin edilmemiş olması

4.000

4.312

4.481

4.934

5.209

5.408

29

Hileli envanter çıkarılması

4.000

4.312

4.481

4.934

5.209

29

30

Elektronik ortamda saklanan belgelerin ibraz edilememesi

4.000

4.312

4.481

4.934

5.209

30

31

Finansal tabloların, Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu tarafından yayımlanan muhasebe standartlarına göre düzenlenmemesi

4.000

4.312

4.481

4.934

5.209

31İZDENETİM|Cumhuriyet Bulvarı No: 87 Erden İş Hanı Kat:4 D:13 Pasaport Konak İZMİR|(0.232) 483 65 55 (pbx)|info@izdenetim.com.tr