PRATİK BİLGİLER

GELİR VERGİSİ KANUNU'NDA UYGULANAN HADLER VE TUTARLAR

 

29.12.2017 tarih ve 30285 sayılı Resmî Gazetede yayınlanan 302 no.lu Gelir Vergisi Genel Tebliği ile Gelir Vergisi Kanunun 21, 23/8, 31, 47, 48, mükerrer 80, 82, 86 ve 103’üncü maddelerinde yer alan maktu hadler yeniden değerleme oranında (%5,58) artırılmıştır. Buna göre 2018 yılında uygulanacak olan yeni miktar ve hadler;

 

 • Binaların mesken olarak kiraya verilmesinde uygulanacak istisna tutarı 4.400 TL,

 

 • İşverenlerce işyeri veya işyerinin müştemilatı dışında kalan yerlerde hizmet erbabına yemek verilmek suretiyle sağlanan menfaatlere ilişkin istisna tutarı, 16 TL,

 

 • Engellilik indirimi tutarları, birinci derece engelliler için 1.000 TL, ikinci derece engelliler için 530 TL, üçüncü derece engelliler için 240 TL,

 

 • Basit usule tabi olmanın genel şartı olan yıllık kira bedeli toplamı, büyükşehir belediye sınırları içinde 7.400 TL, diğer yerlerde 4.900 TL,

 

 • Basit usule tabi olmanın özel şartları:        

 

-

Satın aldıkları malları olduğu gibi veya işledikten sonra satanların yıllık alımları tutarının 100.000 lirayı veya yıllık satışları tutarının 148.000 lirayı aşmaması,

-

1 numaralı bentte yazılı olanların dışındaki işlerle uğraşanların bir yıl içinde elde ettikleri gayri safi iş hasılatının 49.000 lirayı aşmaması, 

-

1 ve 2 numaralı bentlerde yazılı işlerin birlikte yapılması halinde yıllık satış tutarı ile iş hasılatı toplamının 100.000 lirayı aşmaması,

 

 • Değer artışı kazançlarına ilişkin istisna tutarı, 12.000 TL,

 

 • Arızi kazançlara ilişkin istisna tutarı, 27.000 TL,

 

 • Tevkifata ve istisnaya konu olmayan menkul ve gayrimenkul sermaye iratlarına ilişkin beyanname verme sınırı 1.800 TL,

 

 • Gelir vergisi tarifesi;

 

14.800 TL'ye kadar

%15

34.000 TL'nin 14.800 TL'si için 2.220 TL, fazlası

%20

80.000 TL'den fazlasının 34.000 TL'si için 6.060 TL (ücret gelirlerinde 120.000 TL'den fazlasının 34.000 TL'si için 6.060 TL), fazlası

%27

80.000 TL'den fazlasının 80.000 TL'si için 18.840 TL (ücret gelirlerinde 120.000 TL'den fazlasının 120.000 TL'si için 29.280 TL), fazlası

 %35

 

 • Kar Hadleri Emsallerine Göre Düşük Olarak Tespit Edilmiş Bulunan Emtia İçin Özel Hadler

 

 

 

Emtianın Cinsi

Büyükşehir Belediye Sınırları Dışında Kalan Yerlerde

Büyükşehir Belediye Sınırları İçinde Kalan Yerlerde

Yıllık Alım Ölçüsü (TL)

Yıllık Satış Ölçüsü (TL)

Yıllık Alım Ölçüsü (TL)

Yıllık Satış Ölçüsü (TL)

Değerli Kâğıt

160.000

180.000

200.000

220.000

Şeker – Çay

120.000

160.000

148.000

190.000

Milli Piyango Bileti, Hemen

Kazan, Süper Toto vb.

120.000

160.000

148.000

190.000

İçki (Bira ve Şarap Hariç) - İspirto– Sigara–Tütün

120.000

160.000

148.000

190.000

Akaryakıt ( LPG hariç )

180.000

190.000

220.000

260.000

 

 • 2017 yılında elde edilen bir kısım menkul sermaye iradının beyanında uygulanacak indirim oranı (% 14,47 / % 11,18 =) % 129,43

 İZDENETİM|Cumhuriyet Bulvarı No: 87 Erden İş Hanı Kat:4 D:13 Pasaport Konak İZMİR|(0.232) 483 65 55 (pbx)|info@izdenetim.com.tr