GÜNDEMDEKİLER


25.11.2023
Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 554)
2022 yılı için uygulanacak yeniden değerleme oranının % 58,46 olarak tespit edilmesi hk.

14.11.2023
6183 Sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 51 inci Maddesinin Birinci Fıkrasında Yer Alan Gecikme Zammı Oranının, Her Ay İçin Ayrı Ayrı Uygulanmak Üzere %3,5 Olarak Belirlenmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 7782)
Gecikme zammı oranının %3,5 olarak belirlenmesi hk.

14.11.2023
Tahsilat Genel Tebliği (Seri: C Sıra No:7)
Yıllık tecil faizinin %36 olarak belirlenmesi hk.

01.11.2023
Reeskont ve Avans İşlemlerinde Uygulanacak Faiz Oranlarının Tespiti
Reeskont işlemlerinde uygulanacak iskonto faiz oranının yıllık %35,75, avans işlemlerinde uygulanacak faiz oranının ise yıllık %36,75 olarak belirlenmesi hk.

09.10.2023
5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu Sirküleri /64
2023 yılı üçüncü geçici vergi döneminde uygulanacak yeniden değerleme oranı % 34,80 (yüzde otuzdört virgül seksen) olarak tespit edilmesi hk.

07.10.2023
Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu Disiplin Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu Disiplin Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

07.10.2023
Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 527)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No: 549)

07.10.2023
Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 509)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No: 550)
E-Fatura Uygulamasına Geçiş Zorunluluğu hk.

07.10.2023
Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 551)
Elektrikli araçlara sunulan şarj hizmetine ilişkin faturaların düzenlenmesi hk.

07.10.2023
Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 552)
Dijital Vergi Dairesi uygulaması hk.

07.10.2023
Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 531)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No: 553)
Teminat uygulaması hk.

28.09.2023
Reeskont ve Avans İşlemlerinde Uygulanacak Faiz Oranlarının Tespiti
Reeskont işlemlerinde uygulanacak iskonto faiz oranının yıllık %30,75, avans işlemlerinde uygulanacak faiz oranının ise yıllık %31,75 olarak belirlenmesi hk.

07.09.2023
Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 47)
Katma Değer Vergisi Uygulama Tebliğinde değişiklik yapılması hk.

01.09.2023
Reeskont ve Avans İşlemlerinde Uygulanacak Faiz Oranlarının Tespiti
Reeskont işlemlerinde uygulanacak iskonto faiz oranının yıllık %25,75, avans işlemlerinde uygulanacak faiz oranının ise yıllık %26,75 olarak belirlenmesi hk.

15.07.2023
7456 6/2/2023 Tarihinde Meydana Gelen Depremlerin Yol Açtığı Ekonomik Kayıpların Telafisi İçin Ek Motorlu Taşıtlar Vergisi İhdası ile Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun
Depremlerin yol açtığı ekonomik kayıpların telafisi için Ek MTV ihdası ve bazı kanunlarında değişiklik yapılmasına dair torba kanun hk.

07.07.2023
193 Sayılı Gelir Vergisi Kanununun 94 üncü Maddesinde Yer Alan Tevkifat Nispetlerine İlişkin 12/1/2009 Tarihli ve 2009/14592 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararının Eki Kararda Değişiklik Yapılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 7343)
Borsa İstanbul' da işlem gören tam mükellef şirketlerin iktisap ettikleri kendi paylarına ilişkin olarak dağıtılmış kar payı sayılan tutarlar üzerinden %0 tevkifat yapılması hk.

07.07.2023
Mal ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranlarının Tespitine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar (Karar Sayısı: 7346)
Mal ve hizmetlere uygulanacak KDV oranlarının tespitine ilişkin karardaki %18 oranının %20 ve %8 oranının %10 olarak belirlenmesi hk.

07.07.2023
5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu Sirküleri /63
2023 yılı ikinci geçici vergi döneminde uygulanacak yeniden değerleme oranı % 18,95 (yüzde onsekiz virgül doksanbeş) olarak tespit edilmesi hk.

24.06.2023
Reeskont ve Avans İşlemlerinde Uygulanacak Faiz Oranlarının Tespiti
Reeskont işlemlerinde uygulanacak iskonto faiz oranının yıllık %15,75, avans işlemlerinde uygulanacak faiz oranının ise yıllık %16,75 olarak belirlenmesi hk.

29.05.2023
VERGİ USUL KANUNU SİRKÜLERİ/157
Elektronik defter (e-Defter) uygulamasına dâhil olanlar tarafından 31 Mayıs 2023 günü sonuna kadar oluşturulması ve imzalanması gereken e-Defterlerin oluşturulma ve imzalanma süresi ile aynı sürede Gelir İdaresi Başkanlığı Bilgi İşlem Sistemine yüklenmesi gereken “Elektronik Defter Beratları”nın yüklenme süresinin uzatılması hk.

26.05.2023
7440 Sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunda Yer Alan Başvuru ve İlk Taksit Ödeme Sürelerinin Uzatılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 7300)
7300 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile 7440 Sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunda yer alan başvuru ve ilk taksit ödeme sürelerinin uzatılması hk.

15.05.2023
VERGİ USUL KANUNU SİRKÜLERİ/155
2023 I. Geçici Vergi Dönemine (Ocak-Şubat-Mart) ait Gelir ve Kurum Geçici Vergi Beyannamelerinin verilme süreleri ile bu beyannameler üzerine tahakkuk eden vergilerin ödeme süreleri 22 Mayıs 2023 Pazartesi günü sonuna kadar uzatılması hk.

25.04.2023
5520 Sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun Geçici 14 üncü Maddesinin Dördüncü Fıkrasında Yer Alan İstisnanın, Kurumların 31/3/2023 Tarihli Bilançolarında Yer Alan Yabancı Paralar İtibarıyla da Uygulanmasına İlişkin Karar (Karar Sayısı: 7165)
KKM' den yararlanma süresinin 31.03.2023 tarihine kadar uzatılması hk.

25.04.2023
193 Sayılı Gelir Vergisi Kanunu Hükümlerine Göre Basit Usulde Vergilendirilen Mükelleflerle İlgili 12/1/1995 Tarihli ve 95/6430 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararının Eki Kararda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar (Karar Sayısı: 7166)
Basit usulde vergilendirme hk.

25.04.2023
VERGİ USUL KANUNU SİRKÜLERİ/154
26 Nisan 2023 günü sonuna kadar verilmesi gereken Muhtasar ve Prim Hizmet, Konaklama Vergisi ve Damga Vergisi Beyannameleri, 2 Mayıs 2023 günü sonuna kadar verilmesi gereken 2022 hesap dönemine ait Kurumlar Vergisi Beyannameleri ile Geri Kazanım Katılım Payı Beyannamelerinin verilme süreleri ve bu beyannameler üzerine tahakkuk eden vergilerin ödeme süreleri ile 2 Mayıs 2023 günü sonuna kadar verilmesi gereken 2023/Mart dönemine ilişkin “Form Ba-Bs” bildirimlerinin verilme ve mezkûr tarihe kadar oluşturulması ve imzalanması gereken e-Defterlerin oluşturulma ve imzalanma ile aynı sürede Gelir İdaresi Başkanlığı Bilgi İşlem Sistemine yüklenmesi gereken “Elektronik Defter Beratları”nın yüklenme sürelerinin uzatılması hk.

15.04.2023
Vergi ve Diğer Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin 7440 Sayılı Kanun Genel Tebliği (Seri No: 3)
7440 Sayılı Kanunla getirilen Ek vergiye ilişkin açıklamalar hk.

07.04.2023
Kurumlar Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 1)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 22)
Kurumlar Vergisi Genel Tebliğinde değişiklik yapılması hk.

05.04.2023
5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu Sirküleri /62
2023 yılı birinci geçici vergi döneminde uygulanacak yeniden değerleme oranının % 8,77 (yüzde sekiz virgül yetmişyedi) olarak tespit edilmesi hk.

01.04.2023
Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 46)
Katma Değer Vergisi Uygulama Tebliğinde değişiklik yapılması hk.

30.03.2023
Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 47)
Ülkemizde meydana gelen depremler nedeniyle mücbir sebep ilan edilen yerlerde bulunan mükelleflere ilişkin yeminli mali müşavirlerce düzenlenecek tasdik raporlarında karşıt inceleme tutanağının aranıp aranmayacağına ilişkin usul ve esasların belirlenmesi hk.

30.03.2023
VERGİ USUL KANUNU SİRKÜLERİ/153
31 Mart 2023 günü sonuna kadar verilmesi gereken 2022 takvim yılı Yıllık Gelir Vergisi beyannamelerinin verilme süreleri ve bu beyannameler üzerine tahakkuk eden vergilerin ödeme süreleri, 31 Mart 2023 günü sonuna kadar verilmesi gereken 2023/Şubat dönemine ilişkin “Form Ba-Bs” bildirimlerinin verilme ve mezkûr tarihe kadar oluşturulması ve imzalanması gereken e-Defterlerin oluşturulma ve imzalanma ile aynı sürede Gelir İdaresi Başkanlığı Bilgi İşlem Sistemine yüklenmesi gereken “Elektronik Defter Beratları”nın yüklenme sürelerinin uzatılması hk.

27.03.2023
VERGİ USUL KANUNU SİRKÜLERİ/152
27 Mart 2023 günü sonuna kadar verilmesi gereken Muhtasar ve Prim Hizmet, Konaklama Vergisi ve Damga Vergisi Beyannameleri ile 28 Mart 2023 günü sonuna kadar verilmesi gereken Katma Değer Vergisi Beyannamelerinin verilme ve ödeme sürelerinin uzatılması hk.

25.03.2023
Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına Dair 7440 Sayılı Kanun Genel Tebliği (Seri No: 1)
7440 Sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun uygulamasına yönelik usul ve esasların belirlenmesi hk.

25.03.2023
Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına Dair 7440 Sayılı Kanun Genel Tebliği (Seri No: 2)
7440 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 10 uncu maddesinin yirmi birinci, yirmi ikinci, yirmi beşinci ve yirmi altıncı fıkralarının uygulamasına dair usul ve esasların belirlemesi hk.

12.03.2023
7440 Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun
Bazı alacakların yapılandırması ve matrah artırımı gibi vergisel düzenlemeler hk.

01.03.2023
Kurumlar Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 1)'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 21)
Nakdi sermaye artırım indirimi, İstanbul Finans Merkezi Bölgesinde faaliyette bulunan kurumların elde ettikleri kazançlarda indirim ile sermaye azaltımında vergileme hk.

25.02.2023
Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 45)
Kahramanmaraş’ta meydana gelen depremden etkilenen iller için ilan edilen mücbir sebep döneminde KDV iade uygulaması hk.

23.02.2023
Mal ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranlarının Tespitine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar (Karar Sayısı: 6830)
Prefabrik yapı ile konteynerlerin, 31/12/2023 tarihine kadar (bu tarih dahil) tesliminde(kurulum ve montaj işleri dahil) KDV oranının %1 olarak belirlenmesi hk.

14.02.2023
Mal ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranlarının Tespitine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar (Karar Sayısı: 6790)
Karar ile 2007/13033 sayılı Bakanlar Kurulu Kararına eklenen Geçici 10 uncu madde uyarınca; prefabrik yapı ile konteynerlerin, 6785 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile olağanüstü hal ilan edilen illerde kullanılmak üzere 31/12/2023 tarihine kadar (bu tarih dahil) afetzedeler ile Katma Değer Vergisi Kanununun 17 nci maddesinin 1 inci fıkrasında sayılan kurum ve kuruluşlara tesliminde (kurulum ve montaj işleri dahil) KDV oranının %1 olarak belirlenmesi hk.

14.02.2023
193 Sayılı Gelir Vergisi Kanununun 94 üncü Maddesinde Yer Alan Tevkifat Nispetlerine İlişkin 12/1/2009 Tarihli ve 2009/14592 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararının Eki Kararda Değişiklik Yapılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 6791)
Tam mükellef sermaye şirketlerinin iktisap ettikleri kendi hisse senetleri veya ortaklık payları üzerinden yapılacak tevkifat oranının %0 olarak belirlenmesi hk.

09.02.2023
Deprem Nedeniyle Yapılan Bağış ve Yardımların Vergi Mevzuatı Karşısındaki Durumu
Deprem nedeniyle yapılan bağış ve yardımların vergi mevzuatı karşısındaki durumu hakkında GİB duyurusu hk.

08.02.2023
Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 548)
Borsada rayici olmayan yabancı paraların, Vergi Usul Kanunu gereğince 2022 yılı için yapılacak değerlemelerine esas oluşturacak kurların tespit edilmesi hk.

26.01.2023
5520 Sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun Geçici 14 üncü Maddesinin Dördüncü Fıkrasında Yer Alan İstisnanın, Kurumların 31/12/2022 Tarihli Bilançolarında Yer Alan Yabancı Paralar İtibarıyla da Uygulanması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 6728)
31/12/2022 Tarihli Bilançolarda Yer Alan Dövizlerin Kur Korumalı TL Vadeli Mevduat Hesaplarına Dönüştürülmesi Halinde de Kurumlar Vergisi İstisnasından Yararlanılabileceği hk.

18.01.2023
Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 546)
213 sayılı Kanuna göre mükelleflerin bildirmeye mecbur olduğu bilgilerden, Ticaret Bakanlığı tarafından elektronik ortamda Hazine ve Maliye Bakanlığına bildirilenlerin mükellefler tarafından yapılmış bildirim olarak kabul edilmesine ilişkin usul ve esasların belirlenmesi hk.

16.01.2023
Enflasyon Düzeltmesi Eğitim Slaytları
13 Ocak 2023 tarihinde sunmuş olduğumuz VUK kapsamında enflasyon düzeltme eğitim serimizin ilkine ait olan eğitim slaytlarına buradan ulaşabilirsiniz.

16.01.2023
Yeniden Değerleme Eğitim Slaytları
13 Ocak 2023 tarihinde sunmuş olduğumuz VUK Geçici 32 Mad. ve VUK Mük. 298/Ç kapsamında yeniden değerleme eğitim slaytlarına buradan ulaşabilirsiniz.

14.01.2023
Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 545)
4760 sayılı Kanunda tanımlı bulunan motorlu araç ticareti yapan mükelleflerden teminat alma uygulamasına ilişkin usul ve esasların belirlenmesi hk.

14.01.2023
Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 537)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No: 547)
Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliğleri ile belirlenenden farklı muhasebe tekniği kullanan kurumlarda değer artış fonu hesabının oluşturulması hk.

04.01.2023
Enflasyon Muhasebesi ve Yeniden Değerleme Eğitim Semineri
13 Ocak 2023 tarihinde enflasyon düzeltmesi ve yeniden değerleme konusunda uygulamalı eğitim semineri düzenlenmiştir.

31.12.2022
Reeskont ve Avans İşlemlerinde Uygulanacak Faiz Oranlarının Tespiti
Reeskont işlemlerinde uygulanacak iskonto faiz oranının yıllık %9,75, avans işlemlerinde uygulanacak faiz oranının ise yıllık %10,75 olarak belirlenmesi hk.

31.12.2022
Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 44)
Katma Değer Vergisi Uygulama Tebliğinde değişiklik yapılması hk.

31.12.2022
Damga Vergisi Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 67)
Damga Vergisi Kanununun 14 üncü maddesinde yer alan azami tutarın ve Damga Vergisi Kanununa ekli (1) sayılı tabloda yer alan maktu vergilerin yeniden değerleme oranına göre belirlenerek tespit ve ilan edilmesi hk.

31.12.2022
Gelir Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 322)
İşverenlerce Hizmet Erbabına Verilen Yemek Bedeline İlişkin İstisna, Yurt Dışı İnşaat, Onarım, Montaj İşleri ile Teknik Hizmetlerde Çalışan Hizmet Erbabına Yapılan Ücret Ödemelerinde İstisna ile Elektrik, Doğalgaz ve Benzeri Isınma Giderleri Karşılığı Olarak Çalışanlara Yapılan Ödemelerde Gelir Vergisi İstisnası hk.

31.12.2022
Gelir Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 323)
Gelir Vergisi Kanununun 9/10, 21, 23/8, 23/10, 31, 40/1, 40/7, 47, 48, 68, mükerrer 80, 82, 86, 103 ve mükerrer 121 inci maddelerinde yer alan ve yeniden değerleme oranında artırılan maktu had ve tutarlar, basit usule tabi mükelleflerde toplu belge düzenleme uygulaması ile 1/1/2006 tarihinden önce ihraç edilen bir kısım menkul kıymetlerden 2022 takvim yılında elde edilen menkul sermaye iradının beyanında dikkate alınacak indirim oranı uygulamasına ilişkin hususların açıklanması hk.

31.12.2022
Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 46)
Yeminli mali müşavirlerce tasdik raporu düzenlenecek konulara ilişkin usul, esas ve işlemlerde dikkate alınacak hadlerin belirlenmesi hk.

31.12.2022
Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 544)
Vergi Usul Kanununun 104, mükerrer 115, 153/A, 177, 232, 252, mükerrer 257, 313, 323, 343, 352 (Kanuna Bağlı Cetvel), 353, 355, mükerrer 355, 370, Ek 1 ve Ek 11 inci maddelerinde yer alıp 2022 yılında uygulanan had ve tutarların yeniden değerleme oranında artırılması suretiyle 1/1/2023 tarihi itibarıyla uygulanacak had ve tutarların belirlenmesine ilişkin hususların açıklanması hk.

31.12.2022
2023 Yılı Serbest Muhasebecilik, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Asgari Ücret Tarifesi
3568 sayılı Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanununun 46 ncı maddesi ile 2/1/1990 tarihli ve 20390 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Serbest Muhasebeci, Serbest Muhasebeci Mali Müşavir ve Yeminli Mali Müşavir Ücretlerinin Esasları Hakkında Yönetmelik hükümleri uyarınca hazırlanan ve 2023 yılında meslek mensuplarınca uygulanacak olan asgari ücret tarifesi hk.

22.12.2022
VERGİ USUL KANUNU SİRKÜLERİ/149
1 Aralık 2022 tarihinden itibaren verilmesi gereken Katma Değer Vergisi Beyannamelerinin verilme ve bu beyannameler üzerine tahakkuk eden vergilerin ödeme süreleri, ilgili vergilendirme dönemini takip eden ayın 28 inci günü sonuna kadar uzatılması hk.

21.12.2022
2023 Yılında Motorlu Taşıtlar Vergisi Tutarlarına Uygulanacak Yeniden Değerleme Oranının Belirlenmesine İlişkin Karar (Karar Sayısı: 6582)
2023 yılında Motorlu Taşıtlar Vergisi tutarlarına uygulanacak yeniden değerleme oranının %61,5 olarak belirlenmesi hk.

21.12.2022
3065 Sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun Geçici 39 uncu Maddesinin Birinci Fıkrasında Yer Alan Sürenin 31/12/2024 Tarihine Kadar Uzatılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 6583)
Sanayi Sicili Kanununa göre sanayi sicil belgesini haiz katma değer vergisi mükellefleri ile Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu kapsamındaki teknoloji geliştirme bölgesi ile ihtisas teknoloji geliştirme bölgesinde, Ar-Ge ve tasarım merkezlerinde, Ar-Ge, yenilik ve tasarım faaliyetlerinde bulunanlara münhasıran bu faaliyetlerinde kullanılmak üzere yapılan yeni makine ve teçhizat teslimlerindeki KDV istisnasının 31.12.2024 tarihine kadar uzatılması hk.

14.12.2022
Konaklama Vergisi Uygulama Genel Tebliği
Konaklama vergisinin uygulanmasına ilişkin açıklamalar hk.

03.12.2022
Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 396)'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No: 543)
Bildirim verme yükümlülüğü bulunan ancak tüm alış ve/veya satışları belirtilen haddin altında kalan veya elektronik belge olarak düzenlenen belgelerden oluşan mükelleflerin, ilgili dönem Form Ba ve/veya Form Bs bildirimlerini vermelerine gerek bulunmaması hk.

26.11.2022
7421 Vergi Usul Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun
Vergi Usul Kanununda yapılan değişiklikler hk.

24.11.2022
Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 542)
2022 yılı için uygulanacak yeniden değerleme oranının % 122,93 (yüz yirmi iki virgül doksan üç) olarak tespit edilmesi hk.

24.11.2022
4760 Sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa Ekli (II) Sayılı Listede Yer Alan Bazı Malların Özel Tüketim Vergisi Oranlarına Esas Özel Tüketim Vergisi Matrahlarının Yeniden Tespiti Hakkında Karar (Karar Sayısı: 6417)
Binek otolarda özel tüketim vergisi matrahlarının ve vergi oranlarının değiştirilmesi hk.

09.11.2022
7420 Gelir Vergisi Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun
Gelir vergisi ve bazı kanunlarda değişiklik yapılması hk.

30.10.2022
Gelir Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 311)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 321)
Aynı yıl içerisinde aynı anda birden fazla işverenden alınan ücret gelirlerinin vergilendirilmesi hk.

27.10.2022
5520 Sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun Geçici 14 üncü Maddesinin Dördüncü Fıkrasında Yer Alan İstisnanın, Kurumların 30/9/2022 Tarihli Bilançolarında Yer Alan Yabancı Paralar İtibarıyla da Uygulanması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 6297)
KKM' den yararlanma süresinin 30.09.2022 tarihine kadar uzatılması hk.

26.10.2022
VERGİ USUL KANUNU SİRKÜLERİ/146
26 Ekim 2022 günü sonuna kadar verilmesi gereken Katma Değer Vergisi, Damga Vergisi ve Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamelerinin verilme ve ödeme sürelerinin uzatılması hk.

25.10.2022
Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 43)
Katma Değer Vergisi Uygulama Tebliğinde değişiklik yapılması hk.

30.09.2022
5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu Sirküleri /61
2022 yılı üçüncü geçici vergi döneminde uygulanacak yeniden değerleme oranının % 92,93 (yüzde doksaniki virgül doksanüç) olarak tespit edilmesi hk.

05.09.2022
VERGİ USUL KANUNU SİRKÜLERİ/145
Gerçek Faydalanıcı Tanımının Açıklanması hk.

09.08.2022
Bazı Varlıkların Ekonomiye Kazandırılması Hakkında Genel Tebliğ (Seri No: 1)
Gerçek ve tüzel kişilerin yurt içine veya yurt dışında bulunan varlıklarının milli ekonomiye kazandırılması hk.

27.07.2022
5520 Sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun Geçici 14 üncü Maddesinin Dördüncü Fıkrasında Yer Alan İstisnanın, Kurumların 30/6/2022 Tarihli Bilançolarında Yer Alan Yabancı Paralar İtibarıyla da Uygulanması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 5872)
Kurumların 30/6/2022 tarihli bilançolarında yer alan yabancı paralarını 2022 yılı sonuna kadar KKM' ye çevirmeleri halinde elde edilen faiz ve kâr payları ile diğer kazançlar kurumlar vergisinden istisna edilmesi hk.

26.07.2022
VERGİ USUL KANUNU SİRKÜLERİ/144
26 Temmuz 2022 günü sonuna kadar verilmesi gereken Katma Değer Vergisi, Damga Vergisi ve Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamelerinin verilme ve ödeme sürelerinin uzatılması hk.

23.07.2022
Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 459)'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No: 540)
Yabancılar ve/veya Türkiye mukimi olmayan gerçek kişilerle yapılacak işlemlere ilişkin tahsilat ve ödemelerde tevsik zorunluluğunun kaldırılması hk.

23.07.2022
Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 539)
Uzlaşma komisyonlarının uzlaşma konusu yapabilecekleri vergilerle bunlara ilişkin vergi ziyaı, usulsüzlük ve özel usulsüzlük cezalarının miktarlarının belirlenmesi hk.

21.07.2022
6183 Sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 51 inci Maddesinin Birinci Fıkrasında Yer Alan Gecikme Zammı Oranının, Her Ay İçin Ayrı Ayrı Uygulanmak Üzere % 2,5 Olarak Belirlenmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 5801)
Gecikme zammı oranının aylık %2,5 olarak belirlenmesi hk.

19.07.2022
5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu Sirküleri /60
2022 yılı ikinci geçici vergi döneminde uygulanacak yeniden değerleme oranı % 61,12 olarak tespit edilmesi hk.

08.07.2022
193 Sayılı Gelir Vergisi Kanununun 23 üncü Maddesinde Yer Alan Tutarlarla İlgili Kararın Yürürlüğe Konulması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 5799)
Çalışanlara verilen yemek ve yol yardımlarında istisna tutarlarının artırılması hk.

31.05.2022
Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 538)
İnternet ortamında yayımlanan ilanlara yönelik bazı bilgilerin alınmasına ilişkin usul ve esasların belirlenmesi hk.

31.05.2022
Vergi Usul Kanunu Sirküleri/142
Elektronik defter (e-Defter) uygulamasına dâhil olanlar tarafından 31 Mayıs 2022 günü sonuna kadar oluşturulması ve imzalanması gereken e-Defterlerin oluşturulma ve imzalanma süresi ile aynı sürede Gelir İdaresi Başkanlığı Bilgi İşlem Sistemine yüklenmesi gereken “Elektronik Defter Beratları”nın yüklenme süresinin 3 Haziran 2022' ye uzatılması hk.

28.05.2022
Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 42)
Katma Değer Vergisi Uygulama Tebliğinde değişiklik yapılması hk.

26.05.2022
Gelir Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 320)
Basit usulde vergilendirme hk.

14.05.2022
Kurumlar Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 1)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 20)
Üretim ve ihracat yapan firmalarda kurumlar vergisi oranının 1 puan indirimli uygulanması hk.

14.05.2022
Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 537)
Yeniden değerleme uygulaması hk.

13.05.2022
Vergi Usul Kanunu Sirküleri/140
17 Mayıs 2022 günü sonuna kadar verilmesi gereken 2022 I. Geçici Vergi Dönemine (Ocak-Şubat-Mart) ait Gelir ve Kurum Geçici Vergi Beyannamelerinin verilme süreleri ile bu beyannameler üzerine tahakkuk eden vergilerin ödeme süreleri 20 Mayıs 2022 Cuma günü sonuna kadar uzatılması hk.

21.04.2022
Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 41)
KDV Uygulama Tebliğinde değişiklik yapılması hk.

15.04.2022
HAZİNEYE AİT TAŞINMAZ MALLARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE KATMA DEĞER VERGİSİ KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN İLE BAZI KANUNLARDA VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN
Vergi kanunlarında değişiklik yapılmasına dair torba kanun hk.

05.04.2022
5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu Sirküleri /59
2022 yılı birinci geçici vergi döneminde uygulanacak yeniden değerleme oranı % 33,63 olarak tespit edilmesi hk.

29.03.2022
Mal ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranlarının Tespitine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar (Karar Sayısı: 5359)
Bazı mal veya hizmetlerdeki KDV oranlarının belirlenmesi hk.

01.03.2022
Mal ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranlarının Tespitine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar (Karar Sayısı: 5249)
Elektrikte KDV oranının değiştirilmesi hk.

16.02.2022
Vergi Usul Kanunu Sirküleri/139
17 Şubat 2022 günü sonuna kadar verilmesi gereken 2021 IV. Geçici Vergi Dönemine (Ekim-Kasım-Aralık) ait Gelir ve Kurum Geçici Vergi Beyannamelerinin verilme ve ödeme sürelerinin uzatılması hk.

14.02.2022
193 Sayılı Gelir Vergisi Kanununun Geçici 67 nci Maddesinde Yer Alan Tevkifat Oranları Hakkındaki 24/12/2021 Tarihli ve 4970 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile 30/12/2021 Tarihli ve 5046 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararında Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar (Ka
TL korumalı mevduat stopaj oranları hk.

13.02.2022
Mal ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranlarının Tespitine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar (Karar Sayısı: 5189)
Gıda maddelerinde KDV oranlarının düşürülmesi hk.

11.02.2022
Kurumlar Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 1)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 19)
31/12/2021 tarihli bilançolarında yer alan yabancı paralarını ve altın hesaplarını, dördüncü geçici vergi dönemine ilişkin beyannamenin verilme tarihine kadar, 1211 sayılı Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Kanununun 4 üncü maddesinin üçüncü fıkrasının (I) numaralı bendinin (g) alt bendi hükmüne istinaden Türk lirası mevduat ve katılma hesaplarına dönüşümün desteklenmesi kapsamında dönüşüm kuru üzerinden Türk lirasına mevduat veya katılım hesabına dönüştürmeleri durumunda maddede belirtilen kazançların kurumlar vergisinden istisna tutulmasına ilişkin açıklamalar hk.

11.02.2022
Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 536)
Borsada rayici olmayan yabancı paraların, Vergi Usul Kanunu gereğince 2021 yılı için yapılacak değerlemelerine esas oluşturacak kurların tespit edilmesi hk.

29.01.2022
7352 Vergi Usul Kanunu ile Kurumlar Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun
Enflasyon düzeltmesinin 2023 yılı sonuna ertelenmesi ve TL’ye dönüşümde kurumlar vergisi istisnası getirilmesi hk.

27.01.2022
Gelir Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 319)
Ücret gelirlerinde gelir vergisi istisnası hk.

25.01.2022
Vergi Usul Kanunu Sirküleri/138
18 Ocak 2022 tarihinden itibaren ülkemizde yaşanan yoğun kar yağışı nedeniyle 26 Ocak 2022 günü sonuna kadar verilmesi gereken Katma Değer Vergisi, Damga Vergisi ve Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamelerinin verilme ve bu beyannameler üzerine tahakkuk eden vergilerin ödeme süresinin uzatılması hk.

22.01.2022
Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 509)'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No: 535)
E-defter, E-fatura ve E-arşiv fatura düzenlemesi hk.

22.01.2022
7351 Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun
İhracat yapan kurumlar ile sanayi sicil belgesini haiz ve fiilen üretim faaliyetiyle iştigal eden kurumların münhasıran üretim faaliyetinden elde ettikleri kazançlarına kurumlar vergisi oranı 1 puan indirimli uygulanması hk.

18.01.2022
Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 40)
Katma Değer Vergisi Uygulama Tebliğinde değişiklik yapılması hk.

12.01.2022
Gelir Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 318)
Sosyal içerik üreticiliği ile mobil cihazlar için uygulama geliştiriciliğinde kazanç istisnası hk.

06.01.2022
Enflasyon Düzeltmesine İlişkin Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği Taslağı
Enflasyon düzeltmesine tabi tutulacak mali tabloların ve 213 sayılı Kanunun mükerrer 298 inci maddesinin (A) fıkrasına göre yapılacak düzeltme işlemlerinin usul ve esaslarının belirlenmesine yönelik Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği taslağı hazırlanması hk.

02.01.2022
Reeskont ve Avans İşlemlerinde Uygulanacak Faiz Oranlarının Tespiti
Reeskont işlemlerinde uygulanacak iskonto faiz oranının yıllık %14,75, avans işlemlerinde uygulanacak faiz oranının ise yıllık %15,75 olarak belirlenmesi hk.

31.12.2021
193 Sayılı Gelir Vergisi Kanununun Geçici 67 nci Maddesinde Yer Alan Tevkifat Oranları Hakkında Karar (Karar Sayısı: 5046)
Altın cinsinden mevduat hesaplarından veya altın cinsinden katılım fonu hesaplarından dönüşüm fiyatı üzerinden Türk lirasına çevrilen mevduat ve katılma hesapları üzerinden elde edilen gelirlerde tevkifat oranı %0 olarak belirlenmesi hk.,

31.12.2021
Mal ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranlarının Tespitine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılması ile 3065 Sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun Geçici 37 nci Maddesinin Uygulama Süresi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 5047)
Bazı mal veya hizmetlerdeki KDV oranlarının sürelerinin uzatılması hk.

31.12.2021
193 Sayılı Gelir Vergisi Kanununun Geçici 93 üncü Maddesinin Birinci, İkinci ve Beşinci Fıkralarında Yer Alan Sürelerin, 31/12/2021 Tarihinden İtibaren 30/6/2022 Tarihine Kadar (Bu Tarih Dâhil) Uzatılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 5058)
Yurt içinde veya yurt dışındaki varlıkların ekonomiye kazandırılmasına ilişkin GVK' nun Geçici 93. maddesinin 1., 2. ve 5. fıkralarında yer alan sürelerin 30.06.2022 tarihine kadar uzatılması hk.

25.12.2021
7349 Gelir Vergisi Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun
Asgari ücrette gelir vergisi istisnası ve diğer değişiklikler hk.

25.12.2021
193 Sayılı Gelir Vergisi Kanununun Geçici 67 nci Maddesinde Yer Alan Tevkifat Oranları Hakkında Karar (Karar Sayısı: 4970)
Gelir Vergisi Kanununun Geçici 67 nci maddesinde yer alan tevkifat oranları hk.

21.12.2021
Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 38)
Sosyal İçerik Üreticiliği ile Mobil Cihazlar İçin Uygulama Geliştiriciliği İstisnası ve Yenilenmiş Cep Telefonu Teslimlerinde KDV Oran Uygulaması hk.

21.12.2021
Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 39)
İndirimli oranda KDV iadesinde 2022 yılı için alt sınırın 25.700 TL olarak belirlenmesi hk.

21.12.2021
Damga Vergisi Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 66)
Maktu damga vergisi tutarları ile azami tutarın belirlenmesi hk.

21.12.2021
Gelir Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 317)
Yeniden değerleme oranında artırılan had ve tutarlar hk.

21.12.2021
Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 534)
Yeniden değerleme oranında artırılan had ve tutarlar hk.

10.12.2021
Gelir Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 316)
Kamu kurum ve kuruluşları tarafından yapılan tarımsal destek ödemeleri üzerinden yapılan gelir vergisi kesintilerinin; çiftçilerin düzeltme zamanaşımı süresi içerisinde tarha yetkili vergi dairelerine başvurmaları ve dava açmamaları, açılmış davalardan vazgeçmeleri şartıyla, 213 sayılı Vergi Usul Kanununun düzeltmeye ilişkin hükümleri uyarınca faizliyle birlikte red ve iadesi hk.

30.11.2021
Vergi Usul Kanunu Sirküleri/137
Vergi ödevlerinden herhangi birinin yerine getirilmesine engel olacak derecede ağır hastalığı bulunan veya doğum yapan meslek mensuplarının mücbir sebep hükümlerinden faydalandırılması hk.

27.11.2021
Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 533)
2021 yılı için uygulanacak yeniden değerleme oranının % 36,20 olarak tespit edilmesi hk.

26.11.2021
Mal ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranlarının Tespitine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar (Karar Sayısı: 4862)
KDV oranında değişiklik yapılması hk.

26.10.2021
7338 Vergi Usul Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun
Vergi Usul Kanunu ve bazı vergi kanunlarında yapılan değişiklikler hk.

19.10.2021
Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 486)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No: 532)
Defter beyan sistemi ile ilgili açıklamalar hk.

15.10.2021
5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu Sirküleri /58
2021 yılı üçüncü geçici vergi döneminde uygulanacak yeniden değerleme oranı % 27,37 (yüzde yirmiyedi virgül otuzyedi)olarak tespit edilmesi hk.

06.10.2021
Gelir Vergisi Genel Tebliği Seri No: 252’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 315)
252 Seri Nolu Gelir Vergisi Genel Tebliğde değişiklik yapılması hk.

01.10.2021
193 Sayılı Gelir Vergisi Kanununun Geçici 67 nci Maddesinde Yer Alan Tevkifat Oranları Hakkında Karar (Karar Sayısı: 4561)
Mevduat faizleri ve katılım hesapları karşılığı ödenen kar payları ile GVK' nun 70 inci maddesinde yazılı mal ve hakların kiralanması karşılığında bunlara yapılan ödemelerde geçici süreliğine belirlenen tevkifat oranlarının yürürlük süresi 30/09//2021 tarihinden başlamak üzere 31/12/2021 tarihine kadar (bu tarih dahil) uzatılması hk.

30.09.2021
Mal ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranlarının Tespitine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar (Karar Sayısı: 4517)
I sayılı listeye 21. maddenin eklenmesi hk.

04.09.2021
193 Sayılı Gelir Vergisi Kanununun Geçici 67 nci Maddesinde Yer Alan Tevkifat Oranları Hakkında Karar (Karar Sayısı: 4454)
G.V.K.' nun geçici 67. maddesinde yer alan tevkifat oranları hk.

02.09.2021
Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 531)
Akaryakıt ve LPG piyasasının yanı sıra özel etiket ve işaret kullanma zorunluluğu getirilen ürünlere ilişkin piyasada rekabet eşitliğinin sağlanması ve kayıt dışı ekonomi ile etkin bir şekilde mücadele edilmesi hk.

27.08.2021
7326 Sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanunda Yer Alan Başvuru ve İlk Taksit Ödeme Sürelerinin Uzatılmasına İlişkin Karar (Karar Sayısı: 4420)
Matrah artırım başvuru ve ödeme sürelerinin uzatılması hk.

30.07.2021
Cumhurbaşkanı Kararı (Sayısı:4311)
Mevduat faizleri ve katılım hesapları karşılığı ödenen kar payları ile GVK' nun 70 inci maddesinde yazılı mal ve hakların kiralanması karşılığında bunlara yapılan ödemelerde geçici süreliğine belirlenen tevkifat oranlarının yürürlük süresi 1/8/2021 tarihinden başlamak üzere 30/9/2021 tarihine kadar uzatılması hk.

30.07.2021
Cumhurbaşkanı Kararı (Sayısı:4312)
2007/13033 sayılı BKK'ya 2812 sayılı Cumhurbaşkanı Kararıyla eklenen geçici 6 ncı madde ve 3931 sayılı Cumhurbaşkanı Kararıyla eklenen geçici 9 uncu madde uyarınca KDV oranları indirilen mal ve hizmetlerdeki oran indirimi 30/9/2021 tarihine kadar uzatılması hk.

28.07.2021
5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu Sirküleri /57
2021 yılı ikinci geçici vergi döneminde uygulanacak yeniden değerleme oranı % 18,14 olarak tespit edilmesi hk.

16.07.2021
Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 530)
213 sayılı Vergi Usul Kanununun geçici 31 inci maddesine bir fıkra eklenerek, söz konusu maddenin birinci fıkrasında sayılan mükelleflerin 9/6/2021 tarihi itibarıyla aktiflerine kayıtlı olan taşınmazlar ile amortismana tabi diğer iktisadi kıymetlerini, maddede yer alan kapsam, şart ve hükümlere uymak koşuluyla, 31/12/2021 tarihine kadar, yeniden değerleyebilmeleri hk.

13.07.2021
Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 529)
Tüzel kişiler ve tüzel kişiliği olmayan teşekküllerin gerçek faydalanıcı bilgisinin güncel, tam ve doğru bir şekilde tespit edilebilmesi amacıyla gerçek faydalanıcının belirlenmesine ve bildirilmesine ilişkin bildirim zorunluluğu hk.

08.07.2021
VERGİ USUL KANUNU SİRKÜLERİ/136
26 Temmuz 2021 günü sonuna kadar verilmesi gereken Katma Değer Vergisi, Damga Vergisi ve Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamelerinin verilme ve ödeme süreleri ile 2 Ağustos 2021 (31 Temmuz 2021 tarihinin hafta sonu tatiline rastlaması nedeniyle) günü sonuna kadar verilmesi gereken 2021/Haziran dönemine ilişkin “Form Ba-Bs” bildirimlerinin verilme ve mezkûr tarihe kadar oluşturulması ve imzalanması gereken e-Defterlerin oluşturulma/imzalanma ile aynı sürede Gelir İdaresi Başkanlığı Bilgi İşlem Sistemine yüklenmesi gereken “Elektronik Defter Beratları”nın yüklenme sürelerinin uzatılması hk.

14.06.2021
Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin 7326 Sayılı Kanun Genel Tebliği (Seri No: 1)
Vergi affı kanunu ile ilgili Tebliğ Resmi Gazete' de yayımlandı.

09.06.2021
7326 Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun
Vergi affı kanunu Resmi Gazete' de yayımlandı.

03.06.2021
Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 36)
Katma değer vergisi uygulama genel tebliğinde bazı değişiklikler yapılması hk.

02.06.2021
Mal ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranlarının Tespitine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar (Karar Sayısı: 4062)
Geçici 6. madde kapsamında KDV oranı düşürülen bazı mal veya hizmetler için uygulamanın 31.07.2021 tarihine kadar uzatılması hk.

02.06.2021
193 Sayılı Gelir Vergisi Kanununun 94 üncü Maddesinde Yer Alan Tevkifat Nispetlerine İlişkin 12/1/2009 Tarihli ve 2009/14592 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararının Eki Karar ile 5520 Sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 15 inci Maddesinde Yer Alan Vergi Kesintisi
31.07.2021 tarihine kadar uygulanmak üzere kiralama işlemlerindeki stopaj oranının düşürülmesi hk.

01.06.2021
193 Sayılı Gelir Vergisi Kanununun Geçici 67 nci Maddesinde Yer Alan Tevkifat Oranları Hakkındaki Ekli Kararın Yürürlüğe Konulması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 4027)
G.V.K.’nun Geçici 67. Maddesi Kapsamındaki Bazı Gelirler İçin Belirlenen 31.5.2021 Tarihine Kadar Geçerli İndirimli Stopaj Oranlarının Uygulanma Süresinin 31.7.2021 Tarihine Kadar Uzatılması hk.

27.05.2021
Vergi Usul Kanunu Sirküleri/135
31 Mayıs 2021 günü sonuna kadar oluşturulması ve imzalanması gereken e-Defterlerin oluşturulma ve imzalanma süresi ile aynı sürede Gelir İdaresi Başkanlığı Bilgi İşlem Sistemine yüklenmesi gereken “Elektronik Defter Beratları”nın yüklenme süresinin uzatılması hk.

25.05.2021
Kurumlar Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 1)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 18)
Finansman gider kısıtlaması uygulaması hk.

03.05.2021
Vergi Usul Kanunu Sirküleri/134
2021 I. Geçici Vergi Dönemine (Ocak-Şubat-Mart) ait Gelir ve Kurum Geçici Vergi Beyannamelerinin verilme ve ödeme sürelerinin 31.05.2021 tarihine kadar uzatılması hk.

30.04.2021
7318 Vergi Usul Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun
Vergi Usul Kanunda değişiklik yapılması hk.

30.04.2021
Mal ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranlarının Tespitine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar (Karar Sayısı: 3931)
01.06.2021 tarihinde 30.06.2021 tarihine kadar geceleme hizmetlerindeki KDV oranın %1'e düşürülmesi hk.

30.04.2021
Gelir Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 314)
Evlerde Üretilen Malların İnternetten Satışında Esnaf Muaflığı ve Elektronik Ticaret Gümrük Beyannamesiyle Mal İhracatı Kapsamında Elde Edilen Kazançlarda İndirim hk.

22.04.2021
7316 Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun
Bazı kanunlarda değişiklik yapılması hk.

22.04.2021
Vergi Usul Kanunu Sirküleri/133
Katma Değer Vergisi, Damga Vergisi ve Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamelerinin Verilme ve Ödeme Süreleri İle “Form Ba-Bs” Bildirimlerinin Verilme ve E-Defterlerin/E-Beratların Oluşturulma, İmzalanma ve Yüklenme Sürelerinin Uzatılması Hk.

01.04.2021
193 Sayılı Gelir Vergisi Kanununun Geçici 67 nci Maddesinde Yer Alan Tevkifat Oranları Hakkındaki Ekli Kararın Yürürlüğe Konulması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 3755)
Vadeli mevduat faiz gelirlerindeki stopaj oranları uygulamasının 31.05.2021 e kadar uzatılması hk

24.03.2021
Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 527)
Yeni Nesil Akaryakıt Pompa Ödeme Kaydedici Cihazlara (YN Pompa ÖKC) Geçiş Hk.

18.03.2021
5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu Sirküleri /56
2021 yılı birinci geçici vergi döneminde uygulanacak yeniden değerleme oranının % 10,09 (yüzde on virgül sıfır dokuz) olarak tespit edilmesi hk.

22.02.2021
Transfer Fiyatlandırması Yoluyla Örtülü Kazanç Dağıtımı Hakkında Sirküler/3
İdareye sunulması gereken ilk ülke bazlı raporların Gelir İdaresi Başkanlığı Bilgi Transfer Sistemi (BTRANS) aracılığıyla gönderilmesine ilişkin sürenin uzatılması ile 2019 hesap dönemi ve 1/1/2019’dan sonra başlayan özel hesap dönemi için İdareye verilen ülke bazlı raporlamaya ilişkin bildirim formu hk.

16.02.2021
Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 35)
Kısmi tevkifat uygulamasında yeni düzenleme ve değişiklikler hk.

09.02.2021
Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 525)
Borsada rayici olmayan yabancı paraların 213 sayılı Vergi Usul Kanunu gereğince 2020 yılı için yapılacak değerlemelerine esas oluşturacak kurların tespit edilmesi hk.

09.02.2021
Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 509)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No: 526)
E-belge uygulamalarında değişiklik yapılması hk.

05.02.2021
Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 34)
KDV Uygulama Genel Tebliğinde değişiklikler yapılması hk.

04.02.2021
193 Sayılı Gelir Vergisi Kanununun 41 inci Maddesinin Birinci Fıkrasının (9) Numaralı Bendi ile 5520 Sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 11 inci Maddesinin Birinci Fıkrasının (i) Bendi Kapsamında Gider ve Maliyet Unsurları Toplamının İndirimi Kabul Edilmeye
Finansman gider kısıtlaması uygulaması hk.

04.02.2021
193 Sayılı Gelir Vergisi Kanununun 94 üncü Maddesinde Yer Alan Tevkifat Nispetlerine İlişkin 2009/14592 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ve 5520 Sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 30 uncu Maddesinde Yer Alan Vergi Kesintisi Oranlarına İlişkin 2009/14593 Sayıl
Yıllara sari inşaat işlerindeki istihkak ödemelerinden yapılacak olan stopaj oranının %5 olarak belirlenmesi hk.

03.02.2021
7263 Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun
4691, 5746 ve 6102 sayılı kanunlarda değişiklik yapılması hk.

30.01.2021
6802 Sayılı Gider Vergileri Kanununun 39 uncu Maddesinin Birinci Fıkrasının (a), (b), (c) ve (d) Bentlerindeki Oranların Yeniden Belirlenmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 3469)
Özel iletişim vergisinin tüm hizmetlerde %10' a çıkarılması hk.

30.01.2021
Mal ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranlarının Tespitine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar (Karar Sayısı: 3470)
6306 Sayılı Kanun kapsamındaki dönüşüm projelerinde konutlara ilişkin inşaat taahhüt hizmetlerinde KDV oranının % 18’den % 1’e düşürülmesi hk.

25.01.2021
Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 396)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No: 523)
Vergi Usul Kanunu kapsamında elektronik belge olarak düzenlenen belgeler, 2021 yılının Temmuz ayına ilişkin dönemden itibaren Form Ba ve Form Bs bildirimlerine dâhil edilmemesi hk.

25.01.2021
Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 524)
Koronavirüs (COVID-19) salgınına ilişkin olarak İçişleri Bakanlığınca alınan tedbirler kapsamında geçici süreliğine faaliyetlerine tamamen ara verilmesine/faaliyetlerinin tamamen durdurulmasına karar verilen işyerlerinin bulunduğu sektörlerde faaliyette bulunan mükelleflerin 213 sayılı Vergi Usul Kanununun mücbir sebep hükümlerinden faydalandırılması hk.

15.01.2021
Değerli Konut Vergisi Uygulama Genel Tebliği
Değerli Konut Vergisi Uygulama Genel Tebliği ile; 5/12/2019 tarihli ve 7194 sayılı Dijital Hizmet Vergisi ile Bazı Kanunlarda ve 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun ile 29/7/1970 tarihli ve 1319 sayılı Emlak Vergisi Kanununa “Değerli Konut Vergisi” kısım başlığı altında eklenen 42 ilâ 49 uncu maddelerin uygulamasına ilişkin usul ve esaslar hk.

29.12.2020
Özel Tüketim Vergisi (II) Sayılı Liste Uygulama Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 8)
Özel Tüketim Vergisi (II) Sayılı Liste Uygulama Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılması hk.

29.12.2020
Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 33)
İndirimli orana tabi işlemler nedeniyle yüklenilen ve indirim yoluyla giderilemeyen KDV tutarının iade konusu yapılamayacak kısmıyla ilgili sınırın 2021 yılı için 18.900 TL olarak belirlenmesi hk.

29.12.2020
Damga Vergisi Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 65)
Damga Vergisi Kanununun 14 üncü maddesinde yer alan azami tutarın ve Damga Vergisi Kanununa ekli (1) sayılı tabloda yer alan maktu vergilerin yeniden değerleme oranına göre belirlenerek tespit edilmesi hk.

29.12.2020
Gelir Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 313)
Gelir Vergisi Kanununda yer alan ve yeniden değerleme oranında artırılan maktu had ve tutarlar, basit usule tabi mükelleflerde toplu belge düzenleme uygulaması ile 1/1/2006 tarihinden önce ihraç edilen bir kısım menkul kıymetlerden 2020 takvim yılında elde edilen menkul sermaye iradının beyanında dikkate alınacak indirim oranı uygulamasına ilişkin hususların açıklanması hk.

29.12.2020
Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 522)
213 sayılı Vergi Usul Kanununun 104, mükerrer 115, 153/A, 177, 232, 252, 313, 343, 352 (Kanuna Bağlı Cetvel), 353, 355, mükerrer 355 ve 370 inci maddelerinde yer alıp 2020 yılında uygulanan had ve tutarların yeniden değerleme oranında artırılması suretiyle 1/1/2021 tarihi itibarıyla uygulanacak had ve tutarların belirlenmesi hk.

29.12.2020
Harçlar Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 86)
Harçlar Kanununa bağlı tarifelerde yer alan maktu harçların (maktu ve nispî harçların asgarî ve azami miktarlarını belirleyen hadler dahil) yeniden değerleme oranında hesaplanarak tespit ve ilan edilmesi hk.

26.12.2020
6102 Sayılı Türk Ticaret Kanununun 376 ncı Maddesinin Uygulanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ
6102 Sayılı Türk Ticaret Kanununun 376 ncı Maddesinin Uygulanması hk.

23.12.2020
Mal ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranlarının Tespitine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar (Karar Sayısı: 3318)
Covid-19 aşılarının 31.12.2021 tarihine kadar teslimlerinde KDV oranının %1 olarak belirlenmesi hk.

23.12.2020
193 Sayılı Gelir Vergisi Kanununun 94 üncü Maddesinde Yer Alan Tevkifat Nispetlerine İlişkin 12/1/2009 Tarihli ve 2009/14592 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararının Eki Karar ile 5520 Sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 15 inci Maddesinde Yer Alan Vergi Kesinti Or
31.05.2021 tarihine kadar uygulanmak üzere kiralama işlemlerindeki stopaj oranının düşürülmesi hk.

23.12.2020
193 Sayılı Gelir Vergisi Kanununun Geçici 67 nci Maddesinde Yer Alan Tevkifat Oranları Hakkında Karar (Karar Sayısı: 3321)
Vadeli mevduat faiz gelirlerindeki stopaj oranlarının değiştirilmesi hk.

19.12.2020
Reeskont ve Avans İşlemlerinde Uygulanacak Faiz Oranlarının Tespiti
Reeskont oranlarında değişiklik yapılması hk.

28.11.2020
Bazı Varlıkların Ekonomiye Kazandırılması Hakkında Genel Tebliğ (Seri No: 1)
7256 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun 21 inci maddesi ile 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununa eklenen geçici 93 üncü madde hükümlerinin uygulanmasına ilişkin usul ve esasların belirlenmesi hk.

28.11.2020
Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 521)
Yeniden değerleme oranı 2020 yılı için % 9,11 (dokuz virgül on bir) olarak tespit edilmesi hk.

27.11.2020
Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin 7256 Sayılı Kanun Genel Tebliği (Seri No: 1)
7256 sayılı kanun hükümlerin uygulamasına yönelik usul ve esasların belirlendiği bu tebliğde Kanun kapsamına giren alacaklar ve bu alacakların yapılandırılmasına ilişkin açıklamalar hk.

17.11.2020
7256 Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun
7256 Sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Düzenlemesi hk.

01.11.2020
Vergi Usul Kanunu Sirküleri/132
İzmir’de meydana gelen deprem nedeniyle 2020/Eylül dönemine ilişkin “Form Ba-Bs” bildirimlerinin verilme ve mezkûr tarihe kadar oluşturulması ve imzalanması gereken, aylık tercihte bulunan mükellefler için 2020/Temmuz dönemi e-Defterlerinin oluşturulma ve imzalanma süresi ile aynı sürede Gelir İdaresi Başkanlığı Bilgi İşlem Sistemine yüklenmesi gereken “Elektronik Defter Beratları”nın yüklenme süresinin uzatılması hk.

27.10.2020
Cumhurbaşkanı Kararı (Karar Sayısı:3134 ve 3135)
Kısa Çalışma Ödeneği Ve Nakdi Ücret Desteğinden Yararlanma Süresinin Uzatılması hk.

19.10.2020
5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu Sirküleri /55
2020 yılı üçüncü geçici vergi döneminde uygulanacak yeniden değerleme oranının % 5,29 olarak tespit edilmesi hk.

07.10.2020
Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 520)
Sahte belge düzenleme riski yüksek olan mükelleflerin İdare tarafından bir an önce tespit edilerek bu fiillerinin sonlandırılması hk.

30.09.2020
193 Sayılı Gelir Vergisi Kanununun Geçici 67 nci Maddesinde Yer Alan Tevkifat Oranları Hakkında Karar (Karar Sayısı: 3032)
Vadeli mevduat stopaj oranlarının 31.12.2020 tarihine kadar değiştirilmesi hk.

30.09.2020
6802 Sayılı Gider Vergileri Kanununun 33 üncü Maddesinde Yer Alan Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi Nispetlerinin Tespiti Hakkındaki 28/8/1998 Tarihli ve 98/11591 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararının Eki Kararda Değişiklik Yapılması Hakkında Karar (K
Döviz alım işlemlerinde BSMV oranının düşürülmesi hk.

01.09.2020
Transfer Fiyatlandırması Yoluyla Örtülü Kazanç Dağıtımı Hakkında Genel Tebliğ (Seri No: 1)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 4)
Transfer fiyatlandırması yoluyla örtülü kazanç dağıtımı hk.

30.08.2020
4760 Sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa Ekli (II) Sayılı Listede Yer Alan Bazı Malların Özel Tüketim Vergisi Oranlarının Yeniden Tespiti Hakkında Karar (Karar Sayısı: 2912)
Bazı sıfır araç satışlarında ÖTV oranının değiştirilmesi hk.

30.08.2020
Mal ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranlarının Tespitine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar (Karar Sayısı: 2913)
Eğitim hizmetlerinde 2020/2021 eğitim öğretim dönemi için KDV oranının %1' e düşürülmesi hk.

21.08.2020
Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar (Karar Sayısı: 2846)
Yatırımlarda devlet yardımları hakkında kararda değişiklik yapılması hk.

31.07.2020
Mal ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranlarının Tespitine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar (Karar Sayısı: 2812)
31.12.2020 tarihine kadar uygulanmak üzere bazı mal veya hizmetlerin KDV oranının düşürülmesi hk.

31.07.2020
193 Sayılı Gelir Vergisi Kanununun 94 üncü Maddesinde Yer Alan Tevkifat Nispetlerine İlişkin 12/1/2009 Tarihli ve 2009/14592 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararının Eki Karar ile 5520 Sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 15 inci Maddesinde Yer Alan Vergi Kesi
31.12.2020 tarihine kadar uygulanmak üzere kiralama işlemlerindeki stopaj oranının düşürülmesi hk.

30.07.2020
Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 519)
İzaha davet uygulaması hk.

09.07.2020
54 No.lu Kurumlar Vergisi Kanunu Sirküleri
2020 yılı ikinci geçici vergi döneminde uygulanacak yeniden değerleme oranının % 2,10 (yüzde iki virgül on) olarak tespit edilmesi hk.

25.06.2020
Kişisel Verileri Koruma Kurulunun 23/06/2020 Tarihli ve 2020/482 Sayılı Kararı
Kişisel Verilerin Korunması Kanunun Kapsamında Sicile Kayıt Yükümlülükleri İçin Belirlenen Süre Uzatılması Hk.

13.06.2020
Reeskont ve Avans İşlemlerinde Uygulanacak Faiz Oranlarının Tespiti
Reeskont oranlarında değişiklik yapılması hk.

03.06.2020
193 Sayılı Gelir Vergisi Kanununun Geçici 67 nci Maddesinde Yer Alan Tevkifat Oranları Hakkında Karar (Karar Sayısı: 2604)
Serbest (Döviz) fonları için %15 oranında gelir vergisi stopajı hk.

28.05.2020
Vergi Usul Kanunu Sirküleri/131
Elektronik defter (e-Defter) uygulamasına dâhil olan ve 518 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinde belirtilen mücbir sebep halleri kapsamında yer almayan mükellefler tarafından 31 Mayıs 2020 günü sonuna kadar oluşturulması ve imzalanması gereken, aylık tercihte bulunan mükellefler için Şubat/2020 ile üç aylık tercihte bulunan mükelleflerin Ocak-Şubat-Mart/2020 dönemleri e-Defterlerinin oluşturulma ve imzalanma süresi ile aynı sürede Gelir İdaresi Başkanlığı Bilgi İşlem Sistemine yüklenmesi gereken “Elektronik Defter Beratları”nın yüklenme süresinin uzatılması hk.

27.05.2020
Gelir Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 301)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 312)
Vergiye uyumlu mükelleflere vergi indirimi uygulaması hk.

27.05.2020
Gelir Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 311)
Serbest Meslek Kazançlarında İstisna Uygulaması ve İstisnanın Sınırı, İşverenlerce Hizmet Erbabının İşyerine Gidip Gelmesi İçin Sağlanan Menfaatlere İlişkin İstisna, Amatör Spor Yarışmalarını Yöneten Hakemlere Ödenen Ücretlerde İstisna, Binek Otomobillerin Giderleri ve Amortismanlarının Vergi Matrahından İndirilmesi, Dar Mükelleflerin (Kurumlar Dâhil) Türkiye

24.05.2020
193 Sayılı Gelir Vergisi Kanununun Geçici 67 nci Maddesinde Yer Alan Tevkifat Oranları Hakkında Karar (Karar Sayısı: 2569)
Geçici 67 nci madde kapsamındaki bazı tevkifat oranlarının değiştirilmesi hk.

24.05.2020
6802 Sayılı Gider Vergileri Kanununun 33 üncü Maddesinde Yer Alan BSMV Nispetlerinin Tespiti Hakkındaki 28/8/1998 Tarihli ve 98/11591 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararının Eki Kararda Değişiklik Yapılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 2568)
Kambiyo muamelelerindeki vergi oranının %1' e çıkarılması hk.

17.05.2020
6102 Sayılı Türk Ticaret Kanununun Geçici 13 üncü Maddesinin Uygulanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ
30/09/2020 tarihine kadar 2019 yılı dönem net karının yalnızca %25' ine kadarının dağıtılabilmesi hk.

12.05.2020
Vergi Usul Kanunu Sirküleri/130
2020 I. Geçici Vergi Dönemine (Ocak-Şubat-Mart) ait Gelir ve Kurum Geçici Vergi Beyannamelerinin verilme süreleri ile bu beyannameler üzerine tahakkuk eden vergilerin ödeme süreleri 28 Mayıs 2020 Perşembe günü sonuna kadar uzatılması hk.

08.05.2020
Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 32)
518 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği İle İlan Edilen Mücbir Sebep Döneminde KDV İade Uygulaması hk.

21.04.2020
Vergi Usul Kanunu Sirküleri/129
24 Nisan 2020 tarihine kadar verilmesi gereken 2020/Şubat ve 27 Nisan 2020 tarihine kadar verilmesi gereken 2020/Mart (vergilendirme dönemi üç aylık olan mükelleflerin 2020/Ocak-Şubat-Mart dönemi dâhil) dönemine ait Katma Değer Vergisi Beyannamelerinin verilme ve ödeme sürelerinin uzatılması hk.

20.04.2020
Vergi Usul Kanunu Sirküleri/128
Elektronik defter (e-Defter) uygulamasına dâhil olanlar tarafından 30 Nisan 2020 günü sonuna kadar oluşturulması ve imzalanması gereken e-Defterlerin oluşturulma ve imzalanma süresi ile aynı sürede Gelir İdaresi Başkanlığı Bilgi İşlem Sistemine yüklenmesi gereken “Elektronik Defter Beratları”nın yüklenme süresinin ve ticari kazançları basit usulde tespit edilen mükelleflerin 2020/Ocak-Şubat-Mart dönemine ilişkin olarak, Defter-Beyan Sistemine yapılması gereken kayıt süresinin uzatılması hk.

17.04.2020
Vergi Usul Kanunu Sirküleri/127
2019 hesap dönemine ait Kurumlar Vergisi beyannamelerinin verilme süreleri ile bu beyannameler üzerine tahakkuk eden vergilerin ödeme süreleri 1 Haziran 2020 Pazartesi günü sonuna kadar uzatılması hk.

04.04.2020
Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi Genel Tebliği (Sıra No: 1)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No: 8)
Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi Genel Tebliği (Sıra No:1)’nin “Yürürlük” başlıklı 15 inci maddesinin birinci fıkrasının (ç) bendinde yer alan 1/3/2020 tarihinin 1/7/2020 olarak değiştirilmesi hk.

31.03.2020
Katma Değer Vergisi Sirküleri/68
Mücbir sebep nedeniyle ihraç kayıtlı teslimlere ilişkin ihracat sürelerinin uzatılması hk.

26.03.2020
Bazı Mallara Uygulanacak Özel Tüketim Vergisi Oran ve Tutarlarının Yeniden Belirlenmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 2301)
Kolalı gazoz ve bazı tütün mamullerindeki ÖTV oran/tutarlarının değiştirilmesi hk.

26.03.2020
7226 Sayılı Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun

26.03.2020
Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu Sirküleri / 1
Yeminli Mali Müşavirlik (YMM) Tasdik Raporlarının İbraz Süresinin uzatılması hk.

24.03.2020
Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 518)
Koronavirüs salgınından etkilenmeleri nedeniyle beyanları uzatılarak ödemeleri ertelenen mükellefler hk.

22.03.2020
Cumhurbaşkanı Kararı (Karar Sayısı:2278)
Havayolu ile yolcu taşımacılığında 30.06.2020 tarihine (bu tarih dahil) kadar KDV oranının %1' e indirilmesi hk.

22.03.2020
Geri Kazanım Katılım Payı Beyannamesi Genel Tebliği (Sıra No: 1)’Nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No: 3)
Geri kazanım katılım payı beyannamelerinde beyan dönemi değişikliği hk.

20.03.2020
Yeni Korona Virüs Hastalığı (Kovid-19) İle Etkin Mücadele Kapsamında Alınan Bazı Tedbirler Hakkında GİB Duyurusu hk.

20.03.2020
Dijital Hizmet Vergisi Uygulama Genel Tebliği
Dijital hizmet vergisinin uygulamasına ilişkin usul ve esaslar hk.

20.03.2020
Vergi Usul Kanunu Sirküleri/126
26 Mart 2020 günü sonuna kadar verilmesi gereken Katma Değer Vergisi Beyannamelerinin verilme ve ödeme süreleri ile 31 Mart 2020 günü sonuna kadar verilmesi gereken 2020/Şubat dönemine ilişkin “Form Ba-Bs” bildirimlerinin verilme ve mezkûr tarihe kadar oluşturulması ve imzalanması gereken e-Defterlerin oluşturulma/imzalanma ile aynı sürede Gelir İdaresi Başkanlığı Bilgi İşlem Sistemine yüklenmesi gereken “Elektronik Defter Beratları”nın yüklenme sürelerinin uzatılması hk.

19.03.2020
Muhtasar ve Katma Değer Vergisi Ödemelerinin 6 Ay Ertelenmesine Yönelik GİB Açıklaması hk.

17.03.2020
Vergi Usul Kanunu Sirküleri/125
31 Mart 2020 günü sonuna kadar verilmesi gereken 2019 takvim yılı Yıllık Gelir Vergisi beyannamelerinin verilme süreleri ile bu beyannameler üzerine tahakkuk eden vergilerin ödeme sürelerinin uzatılması hk.

03.03.2020
Tahsilat Genel Tebliği Seri: A Sıra No: 1’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri: A Sıra No: 12)
Amme alacağı ödenmeden yapılmayacak işlemler ile işlem yapanların sorumlulukları bölümündeki tutarların değiştirilmesi hk.

03.03.2020
Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 31)
Külçe metal, bakır, çinko, alüminyum ve kurşun ürünleri ile hurda ve atık teslimlerindeki tevkifat oranının 7/10 olarak değiştirilmesi hk.

03.03.2020
Özel Tüketim Vergisi (I) Sayılı Liste Uygulama Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 7)
İndirimli vergi uygulamaları ve müteselsil sorumluluk bölümünde değişiklik yapılması hk.

03.03.2020
Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar (Karar Sayısı: 2182)
Standart işlenmemiş kıymetli madenlerin ithali hk.

03.03.2020
Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2008-32/34)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: 2020-32/57)
Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karara ilişkin açıklamalar hk.

25.02.2020
Transfer Fiyatlandırması Yoluyla Örtülü Kazanç Dağıtımı Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar (Karar Sayısı: 2151)
Transfer fiyatlandırması yoluyla örtülü kazanç dağıtımı hakkında kararda değişiklik yapılması hk.

20.02.2020
Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 517)
Kanun yolundan vazgeçme hk.

14.02.2020
Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 30)
Kamu özel iş birliği modeli ile yaptırılan sağlık tesislerine ilişkin işletme döneminde sunulan hizmetlerde tevkifat uygulaması ile imalat sanayiine yönelik yatırım teşvik belgesi kapsamındaki inşaat harcamaları nedeniyle KDV iadesi hk.

09.02.2020
Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi Genel Tebliği (Sıra No: 1)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No: 7)
Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesine geçiş sürecinin uzatılması hk.

07.02.2020
Emlak Vergisi Kanunu Sirküleri/3
Değerli Konut Vergisi beyannamesinin verilme ve ödeme süresi 1 ay uzatılması hk.

24.01.2020
Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 516)
Borsada rayici olmayan yabancı paraların 213 sayılı Vergi Usul Kanunu gereğince 2019 yılı için yapılacak değerlemelerine esas oluşturacak kurların tespit edilmesi hk.

13.01.2020
122 No.lu Vergi Usul Kanunu Sirküleri
Vergi kanunlarına göre vergi kesintisi yapmak zorunda olanlar ile 5510 sayılı Kanuna göre sigortalıların prime esas kazanç ve hizmet bilgilerini bildirmekle yükümlü olanların, sadece hizmet erbabına ödenen ücretlerden yapılan vergi kesintilerini matrahlarıyla birlikte ve sigortalının sigorta primleri ve kazançları toplamı, meslek adları ve kodları ve prim ödeme gün sayılarını 1003B Beyanname kodlu Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi ile mevcut e-beyanname şifresinden ayrı olarak kullanıcı kodu, parola ve şifre alınması suretiyle elektronik ortamda gönderebilmeleri hk.

10.01.2020
Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 509)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No: 515)
Vergiler dahil toplam satış tutarı 500 TL’ye kadar olan perakende mal ve hizmet satışlarına ait düzenlenen e-Arşiv Faturanın “müşterinin adı, ticaret unvanı, adresi, vergi dairesi ve hesap numarası” bilgileri yerine, müşterinin adı bölümünde “NİHAİ TÜKETİCİ” açıklamasına yer verilerek düzenlenmesi hk.

04.01.2020
Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 514)
Kuyumculuk, sarraflık ve mücevheratçılık gibi işlenmiş kıymetli maden ve kıymetli taş alım satımında bulunan mükelleflerin gerçekleştirmiş oldukları işlenmiş kıymetli maden ve kıymetli taşlar ile bunlardan mamul eşya satışlarında fatura düzenleme zorunluluklarında değişiklik yapılması hk.

02.01.2020
Mal ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranlarının Tespitine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar (Karar Sayısı: 1994)
Mobilya, tavuk yumurtası ve diğer bazı ürünlerde KDV oranının düşürülmesi hk.

31.12.2019
4760 Sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununun 12 nci Maddesinin (3) Numaralı Fıkrası Hükmünün 2020 Yılı Ocak-Haziran Dönemi İçin Uygulanmamasına İlişkin Karar (Karar Sayısı: 1952)
4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununun 12 nci maddesinin (3) numaralı fıkrası hükmünün, aynı Kanuna ekli (III) sayılı listenin; (A) cetvelinde yer alan alkollü içkilerin asgari maktu vergi tutarları ile (B) cetvelinde yer alan tütün mamulleri ve makaronun asgari maktu ve maktu vergi tutarları hakkında 2020 yılı Ocak-Haziran dönemi için uygulanmaması hk.

31.12.2019
Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin Tebliğ (İhracat Bedelleri Hakkında) (Tebliğ No: 2018-32/48)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: 2019-32/56)
İhracat bedellerinin en az %80’inin bir bankaya satılması (Türk lirasına çevrilmesi) zorunluluğunun kaldırılması hk.

30.12.2019
6183 Sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 51 inci Maddesinin Birinci Fıkrasında Yer Alan Gecikme Zammı Oranının, Her Ay İçin Ayrı Ayrı Uygulanmak Üzere %1,6 Olarak Belirlenmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 1947)
Gecikme zammı oranının %1,6 olarak belirlenmesi hk.

30.12.2019
193 Sayılı Gelir Vergisi Kanununun Geçici 90 ıncı Maddesinin Birinci, Üçüncü ve Altıncı Fıkralarında Yer Alan Sürelerin, Bitim Tarihlerinden İtibaren 6 Ay Uzatılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 1948)
Geçici 90 ıncı maddesinde yer alan süreler, 30/12/2019 tarihli ve 30994 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 1948 sayılı Cumhurbaşkanı Kararıyla, 6 ay süreyle (30/06/2020 tarihine kadar) (bu tarih dahil) uzatılması hk.

30.12.2019
3065 Sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun Geçici 37 nci Maddesi ile 5520 Sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun Geçici 9 uncu Maddesinin Uygulanma Süreleri Hakkında Karar (Karar Sayısı: 1950)
3065 Sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun Geçici 37 nci Maddesi ile 5520 Sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun Geçici 9 uncu Maddesinin Uygulanma Sürelerinin uzatılması hk.

30.12.2019
Tahsilat Genel Tebliği (Seri: C Sıra No: 5)
Tecil faizi oranının yıllık %15 olarak belirlenmesi hk.

27.12.2019
Özel Tüketim Vergisi (II) Sayılı Liste Uygulama Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 7)
Özel Tüketim Vergisi (II) Sayılı Liste Uygulama Genel Tebliğinde değişiklik yapılması hk.

27.12.2019
Özel İletişim Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 18)
1.1.2020 tarihinden itibaren mobil telefon aboneliğinin ilk tesisinde alınan özel iletişim vergisi tutarının belirlenmesi hk.

27.12.2019
Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 29)
indirimli orana tabi işlemler nedeniyle yüklenilen ve indirim yoluyla giderilemeyen KDV tutarının iade konusu yapılamayacak kısmıyla ilgili sınırın 2020 yılı için 17.300 TL olarak belirlenmesi hk.

27.12.2019
Damga Vergisi Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 64)
2020 yılı için maktu vergi oranları tutarlarının belirlenmesi hk.

27.12.2019
Harçlar Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 84)
Harçlar Kanununa bağlı tarifelerde yer alan maktu harçların (maktu ve nispî harçların asgarî ve azami miktarlarını belirleyen hadler dahil) yeniden değerleme oranında hesaplanarak tespit ve ilan edilmesi hk.

27.12.2019
Harçlar Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 85)
Konsolosluk harçları ile Türkiye Cumhuriyeti Muvazzaf ve Fahri Konsolosluklarının yaptıkları her türlü işlemlere ait harçların döviz cinsinden hesaplanmasına esas olacak ABD doları cinsinden döviz kuru ve bu işlemlerle ilgili tarifelere ayrı ayrı veya birlikte uygulanacak emsallerin tespit ve ilan edilmesi hk.

27.12.2019
Gelir Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 310)
GVK' da yer alan maktu had ve tutarların 2020 yılı için yeniden değerleme oranında artırılması hk.

27.12.2019
Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 513)
VUK' da yer alan maktu had ve tutarların 2020 yılı için yeniden değerleme oranında artırılması hk.

24.12.2019
7201 Sayılı Kanun ile KDV Geçici 39. maddesindeki istisna süresinin uzatılması
KDV Geçici 39. maddesine istinaden yapılan yeni makina ve teçhizatın teslimlerinde uygulanan KDV istisnasının süresi 31/12/2022 tarihine kadar uzatılması hk.

23.12.2019
Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 512)
Yeniden değerleme oranı 2019 yılı için % 22,58 (yirmiiki virgül ellisekiz) olarak tespit edilmesi hk.

23.12.2019
2020 Yılında Motorlu Taşıtlar Vergisi Tutarlarına Uygulanacak Yeniden Değerleme Oranının Belirlenmesine İlişkin Karar (Karar Sayısı: 1839)
2020 yılında Motorlu Taşıt Vergisi tutarlarında yeniden değerleme oranının %12 olarak belirlenmesi hk.

16.12.2019
01.01.2020 Tarihinden İtibaren Bankalar Vasıtasıyla Yapılacak Vergi Tahsilatlarına İlişkin GİB Duyurusu
Bankalar vasıtasıyla yapılacak vergi tahsilatlarına ilişkin GİB duyurusu hk.

07.12.2019
Dijital Hizmet Vergisi İle Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun
Dijital Hizmet Vergisi, Konaklama Vergisi ile Değerli Konut Vergisinin ihdas edilmesi ve vergi kanunlarında bazı değişiklikler yapılması hk.

20.11.2019
Gelir Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 308)
Hak sahibi ismine açılmaksızın toplu olarak tutulan hesaplar için tevkifat sorumluluğu hk.

13.11.2019
Yeminli Mali Müşavirlik Tasdik Raporlarının Elektronik Ortamda Gönderilmesi Hakkında Sirküler / 1
Yeminli mali müşavirler tarafından verilecek tüm Katma Değer Vergisi İadesi Tasdik Raporlarının 15/11/2019 tarihinden itibaren internet vergi dairesi sistemi üzerinden elektronik ortamda ihtiyari olarak gönderilmesi, 1/4/2020 tarihinden itibaren ise zorunlu olarak sadece internet vergi dairesi sistemi üzerinden elektronik ortamda gönderilmesi hk.

08.11.2019
Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 28)
Özel fatura onaylamaya yetkili gümrük müdürlükleri hk.

25.10.2019
Tahsilat Genel Tebliği (Seri: C Sıra No: 4)
Tecil faizi oranının yıllık %19 olarak belirlenmesi hk.

23.10.2019
e-Arşiv Test Giriş Ekranı
e-Arşiv uygulaması test ekranı.

19.10.2019
Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 456)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No: 511)
Elektronik tebligat sistemi kapsamının genişletilmesi hk.

19.10.2019
Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 240)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No: 510)
Adres değişikliği yapan mükelleflerin bildirimleri, vergi dairelerince yapılacak işlemler ve kullanılmamış belgelerin kullanılması hk.

19.10.2019
Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 509)
E-belge uygulamaları hk.

19.10.2019
Elektronik Defter Genel Tebliği (Sıra No: 1)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No: 3)
Elektronik defter uygulaması hk.

15.10.2019
Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 27)
KDV Uygulama Tebliğinde yapılan değişiklikler hk.

15.10.2019
118 No.lu Vergi Usul Kanunu Sirküleri
Kendisi veya yakını vefat eden meslek mensuplarının beyanname/bildirimlerini verdiği mükelleflerin zor durum hükümlerinden faydalandırılması hk.

14.10.2019
53 No.lu Kurumlar Vergisi Kanunu Sirküleri
2019 yılı üçüncü geçici vergi döneminde uygulanacak yeniden değerleme oranının % 16,97 olarak tespit edilmesi hk.

11.10.2019
Reeskont ve Avans İşlemlerinde Uygulanacak Faiz Oranlarının Tespiti
Reeskont oranlarında değişiklik yapılması hk.

02.10.2019
6183 Sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 51 inci Maddesinin Birinci Fıkrasında Yer Alan Gecikme Zammı Oranının, Her Ay İçin Ayrı Ayrı Uygulanmak Üzere % 2 Olarak Belirlenmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 1592)
Gecikme zammı oranının %2 olarak belirlenmesi hk.

02.10.2019
Mal ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranlarının Tespitine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar (Karar Sayısı: 1594)
Bazı avukatlık hizmetlerinde KDV oranının %8 olarak uygulanması hk.

10.08.2019
Özel Tüketim Vergisi (II) Sayılı Liste Uygulama Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 6)
Malul veya engellilerin taşıt alımında ÖTV istisnası, Cumhurbaşkanlığı merkez teşkilatının taşıt alımlarında ÖTV istisnası, Türk Silahlı Kuvvetlerine teslim edilen bazı taşıtlarla ilgili ÖTV uygulamaları, Ticari taşıtların yenilenmesinde ÖTV istisnası hk.

03.08.2019
Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 508)
Borcu olan mükelleflerin açıklanması hk.

02.08.2019
Bazı Varlıkların Ekonomiye Kazandırılması Hakkında Genel Tebliğ (Seri No: 1)
Gerçek ve tüzel kişilerin yurt içinde ve yurt dışında bulunan para, altın, döviz, menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçları ile yurt içindeki taşınmazların milli ekonomiye kazandırılması hk.

27.07.2019
Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi Genel Tebliğinde (Sıra No: 1) Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No: 6)
Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi Süresinin 01.01.2020 tarihine kadar uzatılması hk.

19.07.2019
7186 Gelir Vergisi Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun
Gelir vergisi ve diğer kanunlarda değişiklik yapılması hk.

04.07.2019
52 No.lu Kurumlar Vergisi Kanunu Sirküleri
2019 yılı ikinci geçici vergi döneminde uygulanacak yeniden değerleme oranı % 8,84 (yüzde sekiz virgül seksen dört) olarak tespit edilmesi hk.

29.06.2019
Cumhurbaşkanı Kararı (Karar Sayısı:1266)
Gecikme zammı oranının 01.07.2019 tarihinden itibaren %2,5 olarak belirlenmesi hk.

01.06.2019
Yeminli Mali Müşavirlik Tasdik Raporlarının Elektronik Ortamda Gönderilmesi Hakkında Genel Tebliğ (Sıra No: 1)
Yeminli Mali Müşavirlik Tasdik Raporlarının elektronik ortamda internet vergi dairesi sistemi üzerinden gönderilmesi hk.

01.06.2019
Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 507)
Güvenli mobil ödeme ve elektronik belge yönetim sistemi hk.

01.05.2019
Cumhurbaşkanı Kararı (Karar Sayısı:1013)
Bazı Bakanlar Kurulu Kararlarında Değişiklik Yapılması ve Bazı Mallara Uygulanacak Özel Tüketim Vergisi Oran ve Tutarları ile Özel Tüketim Vergisi Oranlarına Esas Özel Tüketim Vergisi Matrahlarının Yeniden Belirlenmesi Hk.

01.05.2019
Cumhurbaşkanı Kararı (Karar Sayısı:1015)
193 Sayılı Gelir Vergisi Kanununun Geçici 67 nci Maddesinde Yer Alan Tevkifat Oranları Hk

29.04.2019
116 No.lu Vergi Usul Kanunu Sirküleri
Elektronik Defter Beratlarının yüklenme süresinin 6 Mayıs 2019 tarihine kadar uzatılması hk.

12.04.2019
Özel Tüketim Vergisi (I) Sayılı Liste Uygulama Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 6)
İhraç Edilen Kara Taşıtlarında Kullanılmış İlk Dolum Yağları ve Akaryakıtlarının Teslimleri Hk.

04.04.2019
Geri Kazanım Katılım Payı Beyannamesi Genel Tebliği (Sıra No: 1)
Çevre Kanununa ekli (1) sayılı listede yer alan ürünlerden plastik poşetler için ödenecek geri kazanım katılım payının beyanı ve tahsiline ilişkin usul ve esaslar hk.

04.04.2019
51 No.lu Kurumlar Vergisi Kanunu Sirküleri
2019 yılı birinci geçici vergi döneminde uygulanacak yeniden değerleme oranının % 0,01 (yüzde sıfır virgül sıfır bir) olarak tespit edilmesi hk.

29.03.2019
115 No.lu Vergi Usul Kanunu Sirküleri
1 Nisan 2019 tarihinden itibaren verilmesi gereken bazı vergi beyannamelerinin verilme sürelerinin uzatılması hk.

23.03.2019
25 No.lu Katma Değer Vergisi Genel Tebliği
KDV Uygulama Tebliğinde değişiklik yapılması hk.

22.03.2019
Cumhurbaşkanı Kararı (Karar Sayısı:842)
Mal ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranlarının Tespitine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar Resmi Gazete

22.03.2019
Cumhurbaşkanı Kararı (Karar Sayısı:845)
İkinci el taşıt satışlarında KDV uygulaması hk.

21.03.2019
Cumhurbaşkanı Kararı (Karar Sayısı:843)
Konut, İşyeri, Mobilya ve Bazı Taşıtların Teslimlerinde Uygulanan KDV İndirimi, Bazı Araç ve Otomobiller ile Beyaz Eşyalar ve Elektrikli Küçük Ev Aletlerinde ÖTV İndirimi ve Tapu Harçlarında Uygulanan İndirimin Süre Uzatımına İlişkin Karar Yayımlandı.

15.03.2019
Gelir Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 306)
Uçuş ve Dalış Hizmetlerinde İstisna, İnternet ve Benzeri Elektronik Ortamlar Üzerinden Yapılan Satışlarda Esnaf Muaflığı, Tazminat Ödemelerinde İstisna Uygulaması, 3/2018 Tarihinden Önce Karşılıklı Sonlandırma Sözleşmesi veya İkale Sözleşmesi Kapsamında Ödenen Ek Tazminatlar Üzerinden Kesilen Gelir Vergisinin İadesi hk.

15.03.2019
Gelir Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 307)
301 Seri Nolu Gelir Vergisi Genel Tebliğinde değişiklik yapılması hk.

15.02.2019
17 No.lu Kurumlar Vergisi Genel Tebliği
Kurumlar vergisinden muaf olan kooperatiflerde ortak dışı işlemlerin vergilendirilmesi ile İnternet ortamında verilen reklam hizmetlerine ilişkin ödemeler üzerinden yapılacak vergi kesintisinin uygulanması hk.

15.02.2019
23 No.lu Katma Değer Vergisi Genel Tebliği
KDV Uygulama Tebliğinde değişiklik yapılması hk.

13.02.2019
111 No.lu Vergi Usul Kanunu Sirküleri
2018 IV. Geçici Vergi Dönemine (Ekim-Kasım-Aralık) Ait Gelir ve Kurum Geçici Vergi Beyan Süresinin Uzatılması hk.

02.02.2019
Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 505)
Borsada rayici olmayan yabancı paraların 2018 yılı için yapılacak değerlemelerine esas oluşturacak kurların tespit edilmesi hk.

29.01.2019
7162 Sayılı Gelir Vergisi Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun
Torba Kanun ile Kurumlar Vergisi, Gelir Vergisi ve Katma Değer Vergisi Kanunlarında düzenlemeler ve değişiklikler yapılması hk.

05.01.2019
Cumhurbaşkanı Kararı (Karar Sayısı:554)
Tütün ve tütün mamullerine uygulanacak Özel Tüketim Vergisi Oranlarında değişiklik yapılması hk.

05.01.2019
Vergi ve Diğer Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin 7143 Sayılı Kanun Genel Tebliği (Seri No: 5)
7143 sayılı Vergi ve Diğer Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanuna eklenen geçici 2 nci maddenin uygulamasına dair usul ve esaslar hk.

31.12.2018
Cumhurbaşkanı Kararı (Karar Sayısı:537)
2019 yılında motorlu taşıtlar vergisi tutarlarında uygulanacak yeniden değerleme oranının %15,9 olarak belirlenmesi hk.

31.12.2018
Özel Tüketim Vergisi (II) Sayılı Liste Uygulama Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 5)
Özel Tüketim Vergisi (II) sayılı liste uygulama genel tebliğinde değişiklik yapılması hk.

31.12.2018
Özel İletişim Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 17)
Mobil telefon aboneliğinin ilk tesisinde alınacak ÖİV tutarının 65,00 TL olarak belirlenmesi hk.

31.12.2018
Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 22)
İndirimli oranda KDV iadesi uygulamasındaki alt sınırın 2019 yılı için 14.100 TL olarak belirlenmesi hk.

31.12.2018
Damga Vergisi Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 63)
Damga Vergisi Kanununun 14 üncü maddesinde yer alan azami tutarın ve Damga Vergisi Kanununa ekli (1) sayılı tabloda yer alan maktu vergilerin yeniden değerleme oranına göre belirlenerek tespit ve ilan edilmesi hk.

31.12.2018
Gelir Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 305)
193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 21, 23/8, 31, 47, 48, mükerrer 80, 82, 86, 89/15, 103 ve mükerrer 121 inci maddelerinde yer alan ve yeniden değerleme oranında artırılan maktu had ve tutarlar, basit usule tabi mükelleflerde toplu belge düzenleme uygulaması ile 1/1/2006 tarihinden önce ihraç edilen bir kısım menkul kıymetlerden 2018 takvim yılında elde edilen menkul sermaye iradının beyanında dikkate alınacak indirim oranı uygulamasına ilişkin hususların açıklanması hk.

31.12.2018
Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 504)
213 sayılı Vergi Usul Kanununun 104, mükerrer 115, 153/A, 177, 232, 252, 313, 343, 352 (Kanuna Bağlı Cetvel), 353, 355, mükerrer 355 ve 370 inci maddelerinde yer alıp 2018 yılında uygulanan had ve tutarların yeniden değerleme oranında artırılması suretiyle 1/1/2019 tarihi itibarıyla uygulanacak had ve tutarların belirlenmesine ilişkin hususların açıklanması hk.

31.12.2018
Cumhurbaşkanı Kararı (Karar Sayısı:535)
Konut, İşyeri, Mobilya ve Bazı Taşıtların Teslimlerinde Uygulanan KDV İndirimi, Bazı Araç ve Otomobiller ile Beyaz Eşyalar ve Elektrikli Küçük Ev Aletlerinde ÖTV İndirimi ve Tapu Harçlarında Uygulanan İndirimin (31.03.2019) Süre Uzatımı hk.

31.12.2018
Cumhurbaşkanı Kararı (Karar Sayısı:536)
Bazı mallara uygulanacak Tütün Fon tutarları ile özel tüketim vergisi tutarlarının yeniden belirlenmesi hk.

31.12.2018
Cumhurbaşkanı Kararı (Karar Sayısı:540)
Bazı mallara uygulanacak özel tüketim vergisi oranlarının yeniden belirlenmesi hk.

31.12.2018
82 No.lu Harçlar Kanunu Genel Tebliği
1/1/2019 tarihinden itibaren uygulanacak maktu harçların (maktu ve nispî harçların asgarî ve azami miktarlarını belirleyen hadler dahil) belirlenmesi hk.

31.12.2018
83 No.lu Harçlar Kanunu Genel Tebliği
Konsolosluk harçları ile Türkiye Cumhuriyeti Muvazzaf ve Fahri Konsolosluklarının yaptıkları her türlü işlemlere ait harçların döviz cinsinden hesaplanmasına esas olacak ABD doları cinsinden döviz kuru ve bu işlemlerle ilgili tarifelere ayrı ayrı veya birlikte uygulanacak emsallerin tespit ve ilan edilmesi hk.

28.12.2018
Özel Tüketim Vergisi (I) Sayılı Liste Uygulama Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 4)
Özel Tüketim Vergisi (I) sayılı liste uygulama genel tebliğinde değişiklik yapılması hk.

19.12.2018
Cumhurbaşkanı Kararı (Karar Sayısı:475)
Mal ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranlarının Tespitine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar

19.12.2018
Cumhurbaşkanı Kararı (Karar Sayısı:476)
213 Sayılı Vergi Usul Kanununun 11 inci Maddesinin Yedinci Fıkrası Hükümleri Kapsamında Bazı Hizmetlerin Vergi Kesintisi Kapsamına Alınması ve 193 Sayılı Gelir Vergisi Kanununun 94 üncü Maddesi ile 5520 Sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 15 inci ve 30 uncu Maddelerinde Yer Alan Vergi Kesintisi Oranları Hakkındaki 2009/14592, 2009/14593 ve 2009/14594 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararlarında Değişiklik Yapılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 476)

30.11.2018
503 No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği
2018 yılı için uygulanacak yeniden değerleme oranı % 23,73 (yirmiüç virgül yetmişüç) olarak tespit edilmesi hk.

30.11.2018
Cumhurbaşkanı Kararı (Karar Sayısı:405)
7143 sayılı Vergi ve Diğer Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanunun 10 uncu maddesinin onüçüncü fıkrasının (a), (b), (c) ve (e) bentlerinde yer alan sürelerin, bitim tarihlerinden itibaren 6 ay uzatılması hk.

31.10.2018
Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 483)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No: 502)
Mevcut eski nesil ÖKC’lerin mali hafızaları doluncaya kadar kullanılabilme süresi ile ÖKC' lerden gerçekleştirilen perakende mal satışları ile hizmet ifalarına ilişkin bilgilerin GİB’e bildirilme sürelerinin 01.01.2019 tarihine kadar uzatılması hk.

31.10.2018
492 Sayılı Harçlar Kanununa Bağlı (4) Sayılı Tarifenin “I-Tapu İşlemleri” Başlıklı Bölümünün 20/a Fıkrası, 3065 Sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun 28 inci ve 29 uncu Maddeleri ile 4760 Sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununun 12 nci Maddesi Gereğince Karar
Konut ve iş yerlerinde yüzde 18 olan KDV oranının yıl sonuna kadar yüzde 8 olarak uygulanması, tapu işlemlerindeki harcın yıl sonuna kadar binde 15 olarak uygulanması, yıl sonuna kadar mobilyada KDV oranı yüzde 18

27.10.2018
Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi Genel Tebliğinde (Sıra No:1) Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No:5)
Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi Süresinin 01.07.2019 tarihine kadar uzatılması hk.

10.10.2018
21 No.lu Katma Değer Vergisi Genel Tebliği
Katma Değer Vergisi uygulama genel tebliğinde değişiklik yapılması hk.

06.10.2018
Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2008-32/34)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: 2018-32/51)
Döviz Cinsinden ve Dövize Endeksli Sözleşmeler Hakkında Tebliğ Hk.

05.10.2018
50 No.lu Kurumlar Vergisi Kanunu Sirküleri
2018 yılı üçüncü geçici vergi döneminde uygulanacak yeniden değerleme oranının % 14,03 (yüzde ondört virgül sıfır üç) olarak tespit edilmesi hk.

24.09.2018
4760 Sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa Ekli (II) Sayılı Listede Yer Alan Bazı Malların Özel Tüketim Vergisi Oranlarına Esas Özel Tüketim Vergisi Matrahlarının Yeniden Tespiti Hakkında Karar (Karar Sayısı: 132)
Özel Tüketim Vergisi Kanununa Ekli (II) Sayılı Listedeki 87.03 G.T.İ.P. numaralı mallardan -Diğerleri satırında yer alanların özel tüketim vergisi oranlarına esas özel tüketim vergisi matrahkarının değiştirilmesi hk.

13.09.2018
Türk Parası Kıymetini Korumu Hakkında 32 Sayılı Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar (Karar Sayısı: 85)
Türkiye’ de yerleşik kişilerin, Bakanlıkça belirlenen haller dışında, kendi aralarında menkul ve gayrimenkul alım satım, taşıt ve finansal kiralama dahil her türlü menkul ve gayrimenkul kiralama, leasing ile iş, hizmet ve eser sözleşmelerinde sözleşme bedeli ve bu sözleşmelerden kaynaklanan diğer ödeme yükümlülükleri döviz cinsinden veya dövize endeksli olarak kararlaştırılamayacağı hk.

06.09.2018
20 No.lu Katma Değer Vergisi Genel Tebliği
Özel esaslar kapsamında yer alan mükelleflerin 7143 Sayılı Kanunun matrah artırım hükümlerinden yararlanmaları halinde genel esaslara alınması hk.

05.09.2018
Amme Alacakları İçin Uygulanan Gecikme Zammı Oranının Yeniden Belirlenmesine İlişkin Karar (Karar Sayısı: 62)
Gecikme zammı oranının %2 olarak belirlenmesi hk.

04.09.2018
Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin Tebliğ (İhracat Bedelleri Hakkında) (No: 2018-32/48)
Türkiye’de yerleşik kişiler tarafından gerçekleştirilen ihracat işlemlerine ilişkin bedellerin, fiili ihraç tarihinden itibaren 180 gün içinde yurda getirilerek en az %80’inin bir bankaya satılması hk.

31.08.2018
7143 Sayılı Kanunun 10. Maddesinin 13. Fıkrasının (h) Bendinde Yer Alan Sürelerin, Bitim Tarihinden İtibaren 6 Ay Uzatılmasına Dair Karar (Karar Sayısı: 48)

31.08.2018
22/7/2006 Tarihli ve 2006/10731 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararının Eki Kararda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar (Karar Sayısı: 53)
Vadeli mevduat faiz gelirlerindeki stopaj oranlarının değiştirilmesi hk.

27.08.2018
110 No.lu Vergi Usul Kanunu Sirküleri
27 Ağustos 2018 günü sonuna kadar verilmesi gereken Muhtasar Beyannameler, Damga Vergisi Beyannameleri ile Katma Değer Vergisi Beyannamelerinin verilme süreleri ile bu beyannameler üzerine tahakkuk eden vergilerin ödeme süreleri 28 Ağustos 2018 Salı günü sonuna kadar uzatılması hk.

18.08.2018
Vergi ve Diğer Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin 7143 Sayılı Kanun Genel Tebliği (Seri No: 3)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 4)

16.08.2018
4760 Sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa Ekli (I) Sayılı Listenin (A) Cetvelinde Yer Alan Bazı Malların Özel Tüketim Vergisi Tutarlarının Yeniden Tespiti Hakkında Karar (Karar Sayısı: 41)
16/8/2018 tarihli ve 30511 Sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 41 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile; benzin, motorin, propan, bütan ve LPG türlerinin ÖTV tutarları yeniden belirlenmesi hk.

15.08.2018
Mal ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranlarının Tespitine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar (Karar Sayısı: 22)
Büyük ve küçükbaş hayvanların, bu Kararın yürürlük tarihinden 10/9/2018 tarihine kadar (bu tarih dahil), kamu menfaatine yararlı dernekler ve Cumhurbaşkanınca vergi muafiyeti tanınan vakıflara teslimlerinde katma değer vergisi oranının % 1 olarak uygulanması hk.

31.07.2018
Cumhurbaşkanı Kararı (Karar Sayısı:7)
11/5/2018 Tarihli ve 7143 Sayılı Vergi ve Diğer Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanunun 2, 3, 4, 7 ve 8 inci Maddeleri ile 10 uncu Maddesinin Altı, Yedi ve Sekizinci Fıkralarından Yararlanmak İçin Öngörülmüş Olan Başvuru, Bildirim ve Beyan Sürelerinin 27/08/2018 Tarihine (Bu Tarih Dâhil) Kadar Uzatılmasına Dair Karar (Karar Sayısı: 7)

25.07.2018
109 No.lu Vergi Usul Kanunu Sirküleri
25 Temmuz 2018 günü sonuna kadar verilmesi gereken Muhtasar Beyannameler, Damga Vergisi Beyannameleri ile Katma Değer Vergisi Beyannamelerinin verilme sürelerinin uzatılması hk.

09.07.2018
501 No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği
İkmalen, re'sen veya idarece yapılan tarhiyatlar dolayısıyla kesinleşen vergi ve cezalar ile vadesi geçtiği halde ödenmemiş vergi ve cezaların açıklanmasına ilişkin usuller hk.

06.07.2018
19 No.lu Katma Değer Vergisi Genel Tebliği
Katma Değer Vergisi Kanunu ve Bazı Kanunlar ile 178 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair 7104 Sayılı Kanun ile getirilen düzenlemelere ilişkin açıklamalar hk.

06.07.2018
304 No.lu Gelir Vergisi Genel Tebliği
4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanununa, 7103 sayılı Vergi Kanunları ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunla eklenen Geçici 21 inci maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve esasların belirlenmesi hk.

06.07.2018
500 No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği
7144 sayılı Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun 5 inci maddesi ile eklenen geçici 31 inci madde uyarınca, bilanço esasına göre defter tutan tam mükellef gelir veya kurumlar vergisi mükelleflerinin aktiflerinde yer alan taşınmazlarının değerlerinin Yİ-ÜFE değerindeki artış oranı dikkate alınmak suretiyle yeniden hesaplanması uygulamasına ilişkin usul ve esasların belirlenmesi hk.

05.07.2018
Özel Tüketim Vergisi (III) Sayılı Liste Uygulama Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 2)
Özel Tüketim Vergisi Kanununun 5 inci maddesinin (2) numaralı fıkrası uyarınca, aynı Kanuna ekli (III) sayılı listedeki malların, 4458 sayılı Gümrük Kanununun 95 inci maddesinin (1) numaralı fıkrasına göre faaliyette bulunan gümrüksüz satış mağazalarında satılmak üzere bu mağazalara veya bunların depolarına teslimi hk.

05.07.2018
Özel Tüketim Vergisi (IV) Sayılı Liste Uygulama Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 2)
Özel Tüketim Vergisi Kanununun 5 inci maddesinin (2) numaralı fıkrası uyarınca, aynı Kanuna ekli (IV) sayılı listedeki malların, 4458 sayılı Gümrük Kanununun 95 inci maddesinin (1) numaralı fıkrasına göre faaliyette bulunan gümrüksüz satış mağazalarında satılmak üzere bu mağazalara veya bunların depolarına teslimi hk.

04.07.2018
Vergi ve Diğer Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin 7143 Sayılı Kanun Genel Tebliği (Seri No: 3)
7143 sayılı Vergi ve Diğer Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanunun 10 uncu maddesinin onüçüncü fıkrası hükümlerinin uygulanmasına ilişkin usul ve esasların belirlenmesi hk.

03.07.2018
49 No.lu Kurumlar Vergisi Kanunu Sirküleri
2018 yılı ikinci geçici vergi döneminde uygulanacak yeniden değerleme oranı % 8,69 (yüzde sekiz virgül altmışdokuz) olarak tespit edilmesi hk.

30.06.2018
2018/11999 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı
4760 Sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa Ekli (III) Sayılı Listenin B Cetvelinde Yer Bazı Mallarda Uygulanan Özel Tüketim Vergisi Tutarları ile Oranlarının Belirlenmesine İlişkin Karar Hk.

29.06.2018
Reeskont İşlemlerinde Uygulanacak İskonto Faiz Oranlarının Tespiti
Vadesine en çok 3 ay kalan senetler karşılığında yapılacak reeskont işlemlerinde uygulanacak iskonto faiz oranı yıllık yüzde 18,50, avans işlemlerinde uygulanacak faiz oranı ise yıllık yüzde 19,50 olarak tespit edilmiştir.

23.06.2018
Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliği Sürekli Mesleki Geliştirme Eğitimi Yönetmeliği
Serbest Muhasebeci Mali Müşavir ve Yeminli Mali Müşavirlerin, yaşam boyu öğrenme sürecini benimsemelerini, uzmanlık alanları, üst unvanlar ve yeni iş alanları için hazırlanmalarını, uygulama, mevzuat ve yöntem bilgilerinde yeterli ve yetkin olmalarını, müşterilerine ve diğer paydaşlara yüksek kaliteli hizmet sunmaları için mesleki yetkinliklerini artırmalarını ve geliştirmelerini sağlamak; sürekli mesleki gelişim fırsat ve kaynaklarına erişimlerini kolaylaştırmak; kamu çıkarının korunması ve kamu güveninin sağlanması için mesleki yeterliklerini geliştirmek ve korumak; mesleki standartlar ile etik kurallara uyumunu tesis ve teşvik etmek üzere gerçekleştirilecek katılımı zorunlu eğitim faaliyetlerini, bu faaliyetlerin gerçekleştirilme yöntemlerini, zorunlu eğitim faaliyetlerine katılmama halinde uygulanacak yaptırımlar hk.

19.06.2018
108 No.lu Vergi Usul Kanunu Sirküleri
25 Haziran 2018 günü sonuna kadar verilmesi gereken Muhtasar Beyannameler, Damga Vergisi Beyannameleri ile Katma Değer Vergisi Beyannamelerinin verilme sürelerinin uzatılması hk.

12.06.2018
16 No.lu Kurumlar Vergisi Genel Tebliği
6676 sayılı Kanunun 14 üncü maddesi ve 7033 sayılı Kanunun 64 üncü maddesiyle 4691 sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanununda yapılan değişiklikler ile 6772 sayılı Kanunun 7 nci maddesiyle 3218 sayılı Serbest Bölgeler Kanununun geçici 3 üncü maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendine eklenen ibarelere ilişkin açıklamalar hk.

11.06.2018
Vergi ve Diğer Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin 7143 Sayılı Kanun Genel Tebliği (Seri No: 2)
Vergi ve Diğer Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin 7143 Sayılı Kanun Genel Tebliği (Seri No: 2) Resmi Gazete

11.06.2018
50 No.lu Motorlu Taşıtlar Vergisi Genel Tebliği
7103 sayılı Vergi Kanunları ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun 88 inci maddesiyle 18/5/2017 tarihli ve 7020 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda ve Bir Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun Geçici 1 inci maddesinde yapılan süre uzatımı ve 1997 model veya daha eski taşıtların ihraç edilmesi halinde de madde hükümlerinden yararlanılacağına dair yapılan düzenlemelere ilişkin usul ve esasların belirlenmesi hk.

11.06.2018
303 No.lu Gelir Vergisi Genel Tebliği
193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 9, 23, 25, 32 ve 61 inci maddelerinde, 21/3/2018 tarihli ve 7103 sayılı Vergi Kanunları ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunla yapılan değişikliklerin uygulanmasına ilişkin usul ve esasların belirlenmesi hk.

11.06.2018
7103 Sayılı Vergi Kanunları ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun Geçici 1 inci Maddesinin Uygulanmasına İlişkin Genel Tebliğ
7103 Sayılı Vergi Kanunları ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun Geçici 1 inci Maddesinin Uygulanmasına İlişkin Genel Tebliği Resmi Gazete

05.06.2018
18 No.lu Katma Değer Vergisi Genel Tebliği
Katma Değer Vergisi Kanunu ve Bazı Kanunlar ile 178 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair 7104 Sayılı Kanun ile getirilen düzenlemelere ilişkin açıklamalar hk.

29.05.2018
Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi Genel Tebliği (Sıra No: 1)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No:4)
Muhtasar ve Prim Hizmetleri Beyannamesi uygulamasının yürürlük tarihinin değiştirilmesi hk.

29.05.2018
499 No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği
Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 486)

26.05.2018
Vergi ve Diğer Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin 7143 Sayılı Kanun Genel Tebliği (Seri No: 1)
Vergi ve Diğer Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin 7143 Sayılı Kanun Genel Tebliği (Seri No: 1) Resmi Gazete

25.05.2018
7144 Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun
Taşınmazlarda yeniden değerleme yapılabilmesi ve Hasılat esaslı vergileme maddesine değişiklik yapılması ile diğer bazı kanunlarda değişiklik yapan torba kanun hk.

25.05.2018
15 No.lu Kurumlar Vergisi Genel Tebliği
5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (ö) bendi ile aynı Kanunun 17 nci maddesinin dokuzuncu fıkrasının yürürlükten kaldırılmasına ilişkin açıklamalar hk.

25.05.2018
494 No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği
213 sayılı Vergi Usul Kanununun 353 üncü maddesinde yer alan belgelerin elektronik belge olarak düzenlenmesi gerekirken, Maliye Bakanlığınca belirlenen zorunlu haller hariç olmak üzere, kâğıt olarak düzenlenmesi halinde özel usulsüzlük cezası kesileceğine ilişkin düzenlemeye gidilmiş olup, bu kapsamda zorunlu hallerin belirlenmesi hk.

25.05.2018
495 No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği
Yurt dışından getirilerek sermaye olarak konulan yabancı paralar başlıklı 280/A maddesinin uygulanmasına ilişkin usul ve esasların belirlenmesi hk.

25.05.2018
496 No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği
213 sayılı Vergi Usul Kanununa eklenen 278/A maddesinde öngörülen değerleme uygulamasına ilişkin usul ve esasların belirlenmesi hk.

25.05.2018
497 No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği
213 sayılı Vergi Usul Kanununun Geçici 30 uncu maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve esasların belirlenmesi hk.

25.05.2018
498 No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği
Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 483)' nde değişiklik yapılması hk.

25.05.2018
107 No.lu Vergi Usul Kanunu Sirküleri
Elektronik defter (e-Defter) uygulamasına dâhil olanlar tarafından 31 Mayıs 2018 günü sonuna kadar oluşturulması ve imzalanması gereken e-Defterlerin oluşturulma ve imzalanma süresi ile aynı sürede Gelir İdaresi Başkanlığı Bilgi İşlem Sistemine yüklenmesi gereken “Elektronik Defter Beratları”nın yüklenme süresinin uzatılması hk.

21.05.2018
106 No.lu Vergi Usul Kanunu Sirküleri
23 Mayıs 2018 günü sonuna kadar verilmesi gereken Muhtasar Beyannameler, Damga Vergisi Beyannameleri ile 24 Mayıs 2018 günü sonuna kadar verilmesi gereken Katma Değer Vergisi Beyannamelerinin verilme sürelerinin uzatılması hk.

18.05.2018
7143 Sayılı Vergi ve Diğer Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun
Vergi Affı ve Bazı Alacakların Yapılandırmasına İlişkin Kanun Resmi Gazete' de yayımlandı.

18.05.2018
2018/11750 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı
193 Sayılı Kanunun 9 uncu Maddesinin Birinci Fıkrasının (9) Numaralı Bendi Kapsamında Esnaf Muafiyetinden Faydalananlara İhtiyaç Fazlası Elektrik Bedeli Olarak Yapılan Ödemeler Üzerinden Yapılacak Gelir Vergisi Tevkifatı Oranının Belirlenmesi, Bazı Malların Katma Değer Vergisi Oranının Yeniden Tespit Edilmesi ve 7103 Sayılı Kanunun Geçici 1 inci Maddesi Kapsamında İlgili Mevzuat Gereğince Kayıt ve Tescili Silinerek, Doğrudan veya İhracatçılar Vasıtasıyla İhraç Edilen ya da Bir Daha Kullanılmamak Üzere Hurdaya Çıkartılan Her Bir Cins Araç İçin Aynı Cins Yeni Bir Aracın İlk İktisabında Tahakkuk Eden Özel Tüketim Vergisinin Terkin Edilecek Kısmının Belirlenmesi Hakkında Karar

17.05.2018
2018/11818 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı
4760 Sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa Ekli (I) Sayılı Listelerde Yer Alan Mallarda Uygulanan Özel Tüketim Vergisi Tutarları ile Oranlarının Belirlenmesine İlişkin Karar Hk.

12.05.2018
Özel Tüketim Vergisi (II) Sayılı Liste Uygulama Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 4)
Özel Tüketim Vergisi (II) Sayılı Liste Uygulama Genel Tebliğinde değişiklik yapılması hk.

11.05.2018
105 No.lu Vergi Usul Kanunu Sirküleri
14 Mayıs 2018 günü sonuna kadar verilmesi gereken 2018 I. Geçici Vergi Dönemine (Ocak-Şubat-Mart) Ait Gelir ve Kurum Geçici Vergi Beyannamelerinin verilme süreleri 17 Mayıs 2018 Perşembe günü sonuna kadar uzatılması hk.

09.05.2018
2018/11658 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı
İl özel idareleri, belediyeler ile bağlı kuruluşları ve bunların üyesi olduğu mahalli idare birliklerine, doğrudan doğruya veya dolaylı olarak, birlikte ya da ayrı ayrı sermayesinin yarısından fazlası bunlara ait şirketler tarafından doğrudan sunulan Kamu İhale Kanununun 62. maddesinin 1.fıkrasının e bendinde belirtilen personel çalıştırılmasına dayalı hizmetlerde KDV oranın %1 olarak belirlenmesi hk.

05.05.2018
2018/11674 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı
193 Sayılı Gelir Vergisi Kanununun 23 üncü Maddesinin Birinci Fıkrasının (16) Numaralı Bendi Kapsamında İstisna Tutarının Hesabında Dikkate Alınacak Oranın Tespiti, 213 Sayılı Vergi Usul Kanununun Geçici 30 uncu Maddesi ile 3065 Sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun Geçici 39 uncu Maddesi Kapsamına Giren ve Sanayi Sicil Belgesini Haiz Mükelleflerce Münhasıran İmalat Sanayiinde Kullanılmak Üzere İktisap Edilecek Makina ve Teçhizatın Belirlenmesi, Bazı Tapu İşlemlerinden Alınacak Harç Nispetinin Yeniden Belirlenmesi ile Bazı Malların Katma Değer Vergisi Oranlarının ve Özel Tüketim Vergisi Tutarlarının Yeniden Tespiti Hakkında Karar Hk.

24.04.2018
104 No.lu Vergi Usul Kanunu Sirküleri
24 Nisan 2018 günü sonuna kadar verilmesi gereken Muhtasar Beyannameler, Damga Vergisi Beyannameleri ve Katma Değer Vergisi Beyannamelerinin verilme süreleri 26 Nisan 2018 Perşembe günü sonuna kadar uzatılması hk.

20.04.2018
103 No.lu Vergi Usul Kanunu Sirküleri
2017 Hesap Dönemi Kurumlar Vergisi beyannamelerinin verilme süresi, Elektronik defter (e-Defter) uygulamasına dâhil olanlar tarafından 30 Nisan 2018 günü sonuna kadar oluşturulması ve imzalanması gereken e-Defterlerin oluşturulma ve imzalanma süresi ile aynı sürede Gelir İdaresi Başkanlığı Bilgi İşlem Sistemine yüklenmesi gereken “Elektronik Defter Beratları”nın yüklenme süresinin uzatılması hk.

06.04.2018
7104 sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu ve Bazı Kanunlar ile 178 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun
7104 sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu ve Bazı Kanunlar ile 178 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Resmi Gazete'de Yayımlandı.

03.04.2018
48 No.lu Kurumlar Vergisi Kanunu Sirküleri
2018 yılı birinci geçici vergi döneminde uygulanacak yeniden değerleme oranının % 4,54 (yüzde dört virgül ellidört) olarak tespit edilmesi hk.

03.04.2018
23 No.lu Özel Tüketim Vergisi Kanunu Sirküleri
ÖTV İadesi Risk Analiz Sistemi sisteminin hayata geçirilmesi amacıyla, 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununun 5 inci maddesinin ikinci fıkrası ile 12 nci maddesinin dördüncü fıkrası uyarınca “iade hakkı doğuran işlemler”den kaynaklanan ÖTV iade talepleri ile ilgili istenen ve hâlihazırda kağıt ortamında vergi dairelerine ibraz olunan bazı belgelerin, iade talebinde bulunan mükellefler tarafından elektronik ortamda gönderilmesine ilişkin açıklamalar hk.

28.03.2018
26 No.lu Katma Değer Vergisi Genel Tebliği
İkinci el motorlu kara taşıtı ticareti ile iştigal edenler tarafından alım satıma konu edilen binek otomobillerinin alış belgelerinde gösterilen KDV tutarlarının 22/3/2019 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere indirimine imkan sağlanması hk.

27.03.2018
102 No.lu Vergi Usul Kanunu Sirküleri
01/01/2018 tarihi itibari ile kullanılmaya başlanan Defter-Beyan Sistemini kullanmakla yükümlü olan serbest meslek erbabı (işletme ya da bilanço esasına göre de defter tutanlar dâhil) tarafından, 2018/Şubat dönemine ait olarak Sisteme yapılması gereken kayıtlara ilişkin sürenin uzatılması ile söz konusu döneme ait beyannamelerin Beyanname Düzenleme Programı aracılığıyla da verilebilmesi hk.

27.03.2018
7103 Sayılı Vergi Kanunları ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun
Vergi Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hk.

27.03.2018
2018/11542 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı
4760 Sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa Ekli (I), (II) ve (III) Sayılı Listelerde Yer Alan Mallarda Uygulanan Özel Tüketim Vergisi Tutarları ile Oranlarının Belirlenmesi ve Bazı Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar Hk.

23.03.2018
Yıllık Gelir Vergisi Beyannamelerinin Verilme Süresi Uzatıldı.
26 Mart 2018 günü sonuna kadar verilmesi gereken 2017 takvim yılına ait Yıllık Gelir Vergisi Beyannamelerinin verilme süreleri 02 Nisan 2018 Pazartesi günü mesai saati bitimine kadar uzatılmıştır.

21.03.2018
493 No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği
Anonim ve limited şirketler ile kooperatiflerin kuruluş aşamasında tasdik ettirmek zorunda oldukları defterlerin ticaret sicili müdürlüklerince tasdik işlemlerine ilişkin usul ve esasların belirlenmesi ve ticaret sicili müdürlüklerine bildirim zorunluluğu getirilmesi hk.

13.03.2018
7099 Sayılı Yatırım Ortamının İyileştirilmesi Amacıyla Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun
7099 Sayılı Kanun ile getirilen düzenlemeler hk.

28.02.2018
492 No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği
İnteraktif Vergi Dairesi uygulamasına ilişkin usul ve esaslar hk.

26.02.2018
2018/11284 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı
Vergiye Uyumlu Mükelleflerin Borçlarının Tecili Hakkında Karar Hk.

23.02.2018
100 No.lu Vergi Usul Kanunu Sirküleri
6 Şubat 2018 tarihi sonuna kadar serbest meslek erbabı (işletme ya da bilanço esasına göre de defter tutanlar dâhil) tarafından Defter-Beyan Sistemine yapılması gereken Ocak ayı kayıtlarına ilişkin süre 2 Nisan 2018 tarihi sonuna kadar uzatılmış ve söz konusu dönem için verilmesi gereken beyannamelerin, mevcut e-Beyanname uygulaması üzerinden, Beyanname Düzenleme Programı aracılığıyla da verilebilmesi hk.

17.02.2018
Döviz Pozisyonunu Etkileyen İşlemlerin Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Tarafından İzlenmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik
Yurt içinden ve yurt dışından sağlanan yabancı para nakdi krediler ile dövize endeksli kredilerinin toplamı ilgili hesap döneminin son iş günü itibarıyla 15 milyon ABD doları ve üstünde olan firmaların, veri formu ile talep edilen bilgileri, açıklama formuna uygun olarak Bankaya müteakip hesap döneminden itibaren bildirilmesi hk.

15.02.2018
16 No.lu Özel İletişim Vergisi Genel Tebliği Özel Tüketim Vergisi (I) Sayılı Liste Uygulama Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 2)
Özel Tüketim Vergisi (I) Sayılı Liste Uygulama Genel Tebliğinin “III- İNDİRİMLİ VERGİ UYGULAMALARI VE MÜTESELSİL SORUMLULUK” başlıklı bölümünde değişiklik yapılması hk.

12.02.2018
99 No.lu Vergi Usul Kanunu Sirküleri
2017 IV. Geçici Vergi Dönemine (Ekim-Kasım-Aralık) Ait Gelir ve Kurum Geçici Vergi Beyan Süresi Uzatıldı.

03.02.2018
2018/11333 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı
Denizaltı karayolu tünellerinde KDV oranının belirlenmesi hk.

31.01.2018
17 No.lu Katma Değer Vergisi Genel Tebliği
Kanuni merkezi ve iş merkezi bulunmayanlar tarafından katma değer vergisi mükellefi olmayan gerçek kişilere elektronik ortamda sunulan hizmetlere ilişkin katma değer vergisi mükellefiyeti ile KDV Uygulama Genel Tebliğinde değişiklikler yapılması hk.

30.01.2018
47 No.lu Kurumlar Vergisi Kanunu Sirküleri
Sermaye artırımında indirim uygulamasında dikkate alınacak faiz oranı hk.

25.01.2018
491 No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği
Borsada Rayici Olmayan Yabancı Paraların 2017 Yılı Değerlemelerine Esas Oluşturacak Kurların Tespit Edilmesine Yönelik Genel Tebliğ Resmi Gazete’de Yayımlandı.

01.01.2018
Özel Tüketim Vergisi (III) Sayılı Liste Uygulama Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 1)
Özel Tüketim Vergisi (III) Sayılı Liste Uygulama Genel Tebliğinde değişiklik yapılması hk.

31.12.2017
16 No.lu Katma Değer Vergisi Genel Tebliği
FATİH Projesi kapsamında Milli Eğitim Bakanlığına yapılacak mal teslimi ve hizmet ifalarında istisna uygulaması, Ön ödemeli elektronik haberleşme hizmetlerinin özel matrah şekline göre vergilendirilmesi ve indirimli orana tabi işlemler nedeniyle iade edilecek KDV tutarının alt sınırının 2018 yılı için 11.400 TL olarak belirlenmesi hk.

31.12.2017
16 No.lu Özel İletişim Vergisi Genel Tebliği
Ön ödemeli hatlara yüklemeler için yapılan satışlarda ÖİV matrahı ve FATİH Projesi kapsamında uygulanacak özel iletişim vergisi istisnasına ilişkin açıklamalar hk.

30.12.2017
81 No.lu Harçlar Kanunu Genel Tebliği
Konsolosluk harçları ile Türkiye Cumhuriyeti Muvazzaf ve Fahri Konsolosluklarının yaptıkları her türlü işlemlere ait harçların döviz cinsinden hesaplanmasına esas olacak ABD Doları cinsinden döviz kuru ve bu işlemlerle ilgili tarifelere ayrı ayrı veya birlikte uygulanacak emsallerin tespit ve ilanı hk.

30.12.2017
29/12/2017 tarih ve 2017/1 sayılı Asgari Ücret Tespit Komisyonu Kararı
2018 yılı asgari ücret brüt 2.029,50 TL olarak belirlenmiştir.

30.12.2017
2018 Yılı SM, SMMM ve YMM Asgari Ücret Tarifesi
2018 yılında geçerli olacak mali müşavirlik ve yeminli mali müşavirlik ücret tarifesi Hk.

29.12.2017
49 No.lu Motorlu Taşıtlar Vergisi Genel Tebliği
1/1/2018 tarihinden itibaren uygulanacak motorlu taşıtlar vergisi tutarlarının tespit ve ilanı hk.

29.12.2017
62 No.lu Damga Vergisi Kanunu Genel Tebliği
1/1/2018 tarihinden itibaren uygulanacak maktu damga vergisi tutarları ile azami damga vergisi tutarının belirlenmesi hk.

29.12.2017
80 No.lu Harçlar Kanunu Genel Tebliği
1/1/2018 tarihinden itibaren uygulanacak maktu harçların (maktu ve nispî harçların asgarî ve azami miktarlarını belirleyen hadler dahil) belirlenmesi hk.

29.12.2017
302 No.lu Gelir Vergisi Genel Tebliği
193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 21, 23/8, 31, 47, 48, mükerrer 80, 82, 86, 89/15 ve 103 üncü maddelerinde yer alan ve yeniden değerleme oranında artırılan maktu had ve tutarlar, basit usule tabi mükelleflerde toplu belge düzenleme uygulaması ile 1/1/2006 tarihinden önce ihraç edilen bir kısım menkul kıymetlerden 2017 takvim yılında elde edilen menkul sermaye iradının beyanında dikkate alınacak indirim oranı uygulamasına ilişkin hususların açıklanması hk.

29.12.2017
490 No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği
213 Sayılı VUK' nun 104, mükerrer 115, 153/A, 177, 232, 252, 313, 343, 352 (Kanuna Bağlı Cetvel), 353, 355, mükerrer 355 ve 370 inci maddelerinde yer alıp 2017 yılında uygulanan had ve tutarların yeniden değerleme oranında artırılması suretiyle 1/1/2018 tarihi itibarıyla uygulanacak had ve tutarların belirlenmesine ilişkin açıklamalar hk.

27.12.2017
Özel Tüketim Vergisi (IV) Sayılı Liste Uygulama Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 1)
FATİH Projesi kapsamında yapılan mal alımlarında uygulanmak üzere, proje bileşenlerine ilişkin olarak 4760 sayılı Kanuna ekli (IV) sayılı listede yer alan malların, Milli Eğitim Bakanlığına ya da proje yüklenicisine teslimi veya bunlar tarafından ithali özel tüketim vergisinden istisna olması hk.

27.12.2017
Özel Tüketim Vergisi (II) Sayılı Liste Uygulama Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 3)
Özel Tüketim Vergisi (II) Sayılı Liste Uygulama Genel Tebliğinde değişiklik yapılması hk.

26.12.2017
72 No.lu Emlak Vergisi Kanunu Genel Tebliği
Emlak Vergisi Kanununa eklenen geçici 23 üncü maddenin uygulamasına yönelik hususlar hk.

23.12.2017
14 No.lu Kurumlar Vergisi Genel Tebliği
7061 sayılı Bazı Vergi Kanunları ile Diğer Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunla 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununda yapılan değişikliklerin uygulanmasına ilişkin açıklamalar hk.

23.12.2017
301 No.lu Gelir Vergisi Genel Tebliği
Vergiye uyumlu mükelleflere vergi indirimi uygulamasına ilişkin usul ve esaslar hk.

21.12.2017
Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi Genel Tebliği (Sıra No:3)
Uygulamaya geçiş ve Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi Genel Tebliğinde (Sıra No:1) değişiklik yapılması hk.

21.12.2017
488 No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği
Yeni nesil ödeme kaydedici cihazları kullanma mecburiyetinin başlama tarihlerinde değişiklik yapılması hk.

21.12.2017
489 No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği
Yeni Nesil Ödeme Kaydedici Cihazlar uygulamasına geçiş takvimi; mevcut eski nesil cihazların mali hafızalarının dolmamış ve kullanılabilecek durumda olması ile ekonomik ömrünü henüz tamamlamamış olan eski nesil yazar kasaların değişimi hk.

17.12.2017
485 No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği
7061 sayılı Bazı Vergi Kanunları ile Diğer Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 101, 102, 103 ve 157 inci maddelerinde değişiklik yapılmış olup, bu değişikliklere ilişkin açıklamalar hk.

17.12.2017
486 No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği
Serbest meslek erbabı, işletme hesabı esasına göre defter tutan mükellefler ile basit usule tabi olan mükelleflerin kayıtlarının elektronik ortamda tutulması, bu mükelleflerden defter tutmak zorunda olanların defterlerinin bu kayıtlardan hareketle elektronik ortamda oluşturulması ve saklanması, vergi beyannamesi, bildirim ve dilekçelerin elektronik ortamda verilebilmesi ile elektronik ortamda belge düzenlenebilmesi amacıyla geliştirilen Defter-Beyan Sistemi hk.

17.12.2017
487 No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği
Yaygın olarak kullanılan belgeler arasında yer alan “sevk irsaliyesi”, “müstahsil makbuzu” ve “serbest meslek makbuzu” belgelerinin kağıt belge yerine, elektronik ortamda; elektronik belge olarak düzenlenmesi, iletilmesi ile muhafaza ve ibraz edilebilmesi hk.

14.12.2017
300 No.lu Gelir Vergisi Genel Tebliği
Gayrimenkul Sermaye İradında %15 Götürü Gider Uygulaması Hk.

07.12.2017
Transfer Fiyatlandırması Yoluyla Örtülü Kazanç Dağıtımı Hakkında Genel Tebliğ (Seri No: 1)’De Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 3)
Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı ile Anlaşma Usulü başlıklı bölümü hk.

06.12.2017
299 No.lu Gelir Vergisi Kanunu Genel Tebliği
2017 yılı Eylül, Ekim, Kasım ve Aralık aylarındaki ücretlerde 31/12/1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 103 üncü maddesinde yazılı tarife nedeniyle net ücretlerin 1.404,06 TL’nin altına düşmesi sonucu sadece 1.404,06 TL ile bunun altına düşen tutar arasındaki farkın ilave asgari geçim indirimi yoluyla telafisi hk.

05.12.2017
7061 sayılı Bazı Vergi Kanunları İle Diğer Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 05.12.2017 tarih ve 30261 sayılı Resmi Gazete

05.12.2017
15 No.lu Katma Değer Vergisi Genel Tebliği
Türkiye içinde taşıma hakkı bulunmayan yabancı bayraklı gemilerin tadil, bakım ve onarım hizmetleri nedeniyle yüklenilen ve indirim yoluyla telafi edilemeyen KDV’nin %50’sinin iadesi hk.

05.12.2017
Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik
2017 yılı Kasım ayına ilişkin bazı primlerin ödenme süresi hk.

01.12.2017
13 No.lu Kurumlar Vergisi Genel Tebliği
3/4/2007 tarihli ve 26482 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kurumlar Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 1)’nin “5.5.4. Gayrimenkul yatırım fonları veya ortaklıklarının kazançları” başlıklı bölümünün birinci paragrafından sonra gelmek üzere aşağıdaki paragraflar eklenmiştir.

11.11.2017
484 No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği
2017 yılı üçüncü ve dördüncü geçici vergi döneminde uygulanacak yeniden değerleme oranı % 14,47 olarak tespit edilmesi hk.

23.10.2017
46 No.lu Kurumlar Vergisi Kanunu Sirküleri
2017 yılı üçüncü geçici vergi döneminde uygulanacak yeniden değerleme oranı %12,37 olarak tespit edilmesi hk.

11.10.2017
mG_Finansal Tablolar programı güncellendi

30.09.2017
483 No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği
69 ve 70 Seri No.lu KDV Mükelleflerinin ÖKC Kullanmaları Mecburiyeti Hakkında Kanunla İlgili Genel Tebliğleri ile 426 Sıra No.lu VUK Genel Tebliği uyarınca yeni nesil ödeme kaydedici cihaz kullanma mecburiyeti (YN ÖKC) getirilen mükelleflerin bu cihazları kullanma mecburiyeti koşullarının yeniden belirlenmesi ve bu mükelleflerce gerçekleştirilen perakende mal ve hizmet satışlarına ilişkin ÖKC'lerden düzenlenen fişlere ait mali bilgilerin Gelir İdaresi Başkanlığı'na elektronik ortamda bildirilme usulüyle ödeme ara yüzlerinin ÖKC'lerle bağlantı ve iletişimi ile çalışma esaslarına ilişkin açıklamalar hk.

27.09.2017
14 No.lu Katma Değer Vergisi Genel Tebliği
01.10.2017 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere Yapım İşleri ve bu işlerle birlikte ifa edilen mühendislik-mimarlık ve etüt-proje hizmetlerinde 2/10 olarak uygulanan KDV tevkifat oranı 3/10 olarak değiştirilmesi hk.

26.09.2017
Çifte Vergilemeyi Önleme Anlaşmaları Genel Tebliği (Seri No:4)
Çifte vergilendirmeyi önleme anlaşmaları kapsamında, anlaşmaya taraf diğer ülkenin mukimi gerçek veya tüzel kişilerin Türkiye’de icra ettikleri serbest meslek faaliyetleri veya benzer nitelikteki diğer faaliyetler nedeniyle elde ettikleri gelirlerin vergilendirilmesi hk.

12.09.2017
95 No.lu Vergi Usul Kanunu Sirküleri
VUK' nun pişmanlık ve ıslah başlıklı 371 inci maddesinin uygulaması hk.

28.07.2017
2017/10468 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı
Sıvılaştırılmış Petrol Gazı (L.P.G.)'nın motorlu taşıtlarda yakıt olarak kullanılacak olanları (otogaz) hariç olmak üzere sanayide ve konutlarda kullanılmak üzere Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan "LPG Dağıtıcı Lisansı"nı haiz olanlarca teslimi ile bunlardan satın alanların sonraki safhalardaki tesliminde KDV oranı % 18'den % 8'e indirilmiş ve 4760 Sayılı ÖTV Kanununa ekli (I) sayılı listedeki mallardan L.P.G., bütan ve propanın ÖTV tutarları yeniden belirlenmesi hk.

28.07.2017
2017/10467 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı
ÖTV Kanununun 7/A maddesi ile KDV Kanununun 14/3 maddesi uyarınca ihraç malı taşıyan araçlara istisna kapsamında motorin teslimi yapılabilecek sınır kapılarına, yeni sınır kapıları ilave edilmesi hk.

27.07.2017
48 No.lu Motorlu Taşıtlar Vergisi Genel Tebliği
7020 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda ve Bir Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun Geçici 1 inci maddesiyle getirilen düzenlemelerin uygulanması hk.

25.07.2017
482 No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği
İzaha davetin kapsamı ve şekli, ön tespitin niteliği, izaha daveti yapacak ve yapılan izahı değerlendirecek merciler, davet yapılacaklar, yapılan izahta kullanılacak bilgi ve belgeler ile uygulamaya ilişkin açıklamalar hk.

11.07.2017
45 No.lu Kurumlar Vergisi Kanunu Sirküleri
2017 yılı ikinci geçici vergi döneminde uygulanacak yeniden değerleme oranı % 9,70 olarak tespit edilmesi hk.

01.07.2017
481 No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği
VUK' nun 5. maddesinin dördüncü fıkrası uyarınca, ikmalen, re'sen veya idarece yapılan tarhiyatlar dolayısıyla kesinleşen vergi ve cezalar ile vadesi geçtiği halde ödenmemiş vergi ve cezaların açıklanması hk.

24.06.2017
Özel Tüketim Vergisi (I) Sayılı ListeUygulama Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No:1)
5/3/2015 tarihli ve 29286 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Özel Tüketim Vergisi (I) Sayılı Liste Uygulama Genel Tebliğinde değişiklik hk.

22.06.2017
13 No.lu Katma Değer Vergisi Genel Tebliği
KDV iade alacağının 4760 sayılı ÖTV Kanunundan doğan borçlara mahsuben iade edilemeyeceğine yönelik ibare yürürlükten kaldırılmış, KDV iade alacağının 4760 sayılı ÖTV Kanunundan doğan borçlara mahsuben iadesinin mükellefin talebine bakılmaksızın münhasıran vergi inceleme raporu sonucuna göre yapılacağı hk.

09.06.2017
480 No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği
Motorlu araç kiralama işleri ile uğraşanların vermiş oldukları motorlu kara taşıt ve aracı kiralama hizmetleri ile gerçek usulde vergiye tabi olmayan çiftçilere ait ürünlerin borsaya tescil ettirilerek satılmasına ilişkin tahsilat ve ödemelerin aracı finansal kurumlar tarafından düzenlenecek belgeler ile tevsik edilmesi hk.

09.06.2017
298 No.lu Gelir Vergisi Genel Tebliği
Kira tutarına bakılmaksızın haftalık, günlük veya benzeri şekilde kısa süreli konut kiralamalarında kira geliri elde edenlerin de, banka veya Posta ve Telgraf Teşkilatı Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen belgelerle tevsik etmesi zorunlu hale getirilmesi hk.

24.05.2017
94 No.lu Vergi Usul Kanunu Sirküleri
31 Mayıs 2017 tarihine kadar elektronik ortamda gönderilmesi gereken 2017/Nisan dönemine ilişkin Ba ve Bs bildirim formlarının verilme süresinin uzatılması. hk.

23.05.2017
93 No.lu Vergi Usul Kanunu Sirküleri
23 Mayıs 2017 günü sonuna kadar verilmesi gereken Muhtasar Beyannameler, Damga Vergisi Beyannameleri ile 24 Mayıs 2017 günü sonuna kadar verilmesi gereken Katma Değer Vergisi Beyannamelerinin verilme sürelerinin uzatılması hk.

18.05.2017
İhracat Ve Diğer Döviz Kazandırıcı Faaliyetlerde Damga Vergisi Ve Harç İstisnası Uygulama Genel Tebliği
6728 ve 6770 sayılı Kanunlarla değişik 488 sayılı Damga Vergisi Kanununun ek 2 nci maddesi ve 492 sayılı Harçlar Kanununun ek 1 nci maddesinin uygulaması hk.

05.05.2017
12 No.lu Katma Değer Vergisi Genel Tebliği
Katma Değer Vergisi uygulama genel tebliğinde değişiklik yapılması hk.

22.04.2017
45 No.lu SM, SMMM ve YMM Kanunu Genel Tebliği
Yeminli mali müşavirler tarafından e-defter uygulamasına dahil olan mükelleflere yönelik olarak tanzim olunacak tasdik raporları ile bu mükelleflere mal ve hizmet sağlayan ve e-defter uygulaması kapsamında defter tutmakta olan alt mükellefler nezdinde tanzim olunacak karşıt inceleme tutanakları ve teyit-bilgi isteme cevap yazılarında; defter tasdik bilgisi ve iade ile ilişkili fatura vb. belgelerin defter kayıtlarının tespitinde uygulamada karşılaşılan hususlar hk.

20.04.2017
92 No.lu Vergi Usul Kanunu Sirküleri
Elektronik defter (e-Defter) uygulamasına dâhil olanlar tarafından 02 Mayıs 2017 günü sonuna kadar oluşturulması ve imzalanması gereken e-Defterlerin oluşturulma ve imzalanma süresi ile aynı sürede Gelir İdaresi Başkanlığı Bilgi İşlem Sistemine yüklenmesi gereken “Elektronik Defter Beratları”nın yüklenme süresinin uzatılması hk.

20.04.2017
91 No.lu Vergi Usul Kanunu Sirküleri
Mart 2017 Dönemine Ait Muhtasar Beyannameler, Damga Vergisi Beyannameleri, Katma Değer Vergisi Beyannameleri ile 2016 Hesap Dönemi Kurumlar Vergisi Beyannamelerinin Verilme Süresinin Uzatılması hk.

01.04.2017
479 No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği
Gerçek usulde vergiye tabi olmayan çiftçiler tarafından 5957 sayılı Kanun hükümlerine göre kurulmuş olan toptancı hallerinde faaliyet gösteren tüccar, üretici, üretici örgütleri ve komisyonculara yapılan; sebze ve meyve, et ve et ürünleri, süt ve süt ürünleri, su ve su ürünleri, bal ve yumurta gibi diğer gıda maddeleri ile kesme çiçek ve süs bitkileri satımına ilişkin tahsilat ve ödemeler ile söz konusu yerler dışında yapılmakla birlikte anılan Kanunun 4 üncü maddesi kapsamında bildirime tabi tutulmuş satışlara ilişkin tahsilat ve ödemeler tevsik zorunluluğu kapsamından çıkarılması hk.

31.03.2017
44 No.lu Kurumlar Vergisi Kanunu Sirküleri
2017 yılı birinci geçici vergi döneminde uygulanacak yeniden değerleme oranı % 6,11 olarak tespit edilmesi hk.

30.03.2017
Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi Genel Tebliği (Sıra No:1)
18/2/2017 tarihli ve 29983 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi Genel Tebliği (Sıra No:1)’nin geçici 1 inci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “bu Tebliğin yayım tarihini izleyen ayın sonuna kadar” ibaresi “2/5/2017 tarihine kadar” olarak değiştirilmesi hk.

22.03.2017
90 No.lu Vergi Usul Kanunu Sirküleri
Şubat 2017 Dönemine Ait Muhtasar Beyannameler, Damga Vergisi Beyannameleri, Katma Değer Vergisi Beyannameleri ile 2016 Takvim Yılı Yıllık Gelir Vergisi Beyannamelerinin Verilme Süresinin Uzatılması hk.

16.03.2017
297 No.lu Gelir Vergisi Genel Tebliği
4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanununa eklenen geçici 18 inci madde de öngörülen teşvik ile 1/2/2017 tarihinden itibaren işe alınan ve maddede yazılı şartları taşıyan ilave sigortalılar için asgari ücret üzerinden hesaplanan gelir vergisinin, asgari geçim indirimi uygulandıktan sonra kalan kısmının verilecek muhtasar beyanname üzerinden tahakkuk eden vergiden terkin edilmesi suretiyle özel sektör işverenlerinin desteklenmesi hk.

28.02.2017
89 No.lu Vergi Usul Kanunu Sirküleri
Elektronik defter (e-Defter) uygulamasına dâhil olanlar tarafından 28 Şubat 2017 günü sonuna kadar oluşturulması ve imzalanması gereken e-Defterlerin oluşturulma ve imzalanma süresi ile aynı sürede Gelir İdaresi Başkanlığı Bilgi İşlem Sistemine yüklenmesi gereken “Elektronik Defter Beratları”nın yüklenme süresinin uzatılması hhk.

18.02.2017
Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi Genel Tebliği (Sıra No:1)
Vergi kanunlarına göre vergi dairesine verilmesi gereken "Muhtasar Beyanname" ile 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında sigortalı sayılan kişileri bildirmekle yükümlü olanlar tarafından Sosyal Güvenlik Kurumuna verilmesi gereken "Aylık Prim ve Hizmet Belgesi" nin birleştirilmesi sonucunda oluşturulan "Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi"nin vergi dairesine verilmesine ilişkin usul ve esaslar hk.

15.02.2017
43 no.lu Kurumlar Vergisi Kanunu Sirküleri
Sermaye artırımında indirim uygulamasında dikkate alınacak faiz oranı hk.

15.02.2017
11 No.lu Katma Değer Vergisi Genel Tebliği
Katma Değer Vergisi uygulama genel tebliğinde değişiklik yapılması hk.

14.02.2017
88 No.lu Vergi Usul Kanunu Sirküleri
2016 IV. Geçici Vergi Dönemine (Ekim-Kasım-Aralık) Ait Gelir ve Kurum Geçici Vergi Beyan Süresinin Uzatılması hk.

11.02.2017
478 No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği
Sahte belge düzenlediği tespit edilen mükellefler ile münhasıran sahte belge düzenlemek için mükellefiyet tesis ettirdiği vergi inceleme raporu ile tespit edilip mükellefiyeti terkin edilen mükelleflere ve bu mükelleflerle ilişkili olan maddede belirtilen kişilere ve söz konusu fiillerin işlenmesine iştirak ettiği tespit edilen meslek mensuplarına yönelik olarak vergi güvenliğinin sağlanması amacıyla getirilen teminat uygulaması hk.

11.02.2017
12 No.lu Kurumlar Vergisi Genel Tebliği
- Türk Uluslararası Gemi Siciline kayıtlı gemi ve yatların bu sicilden terkin edilerek başka bir sicile kaydedilmek üzere veya başka suretlerle devri aşamasında doğan kazançlar için de bu istisnadan yararlanılabilmesi, - 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 19 uncu maddenin birinci fıkrası kapsamında birleşen sanayi sicil belgesini haiz ve fiilen üretim faaliyetiyle iştigal eden küçük ve orta büyüklükteki işletmelerin, birleşme tarihinde sona eren hesap döneminde münhasıran üretim faaliyetinden elde ettiği kazançları ile bu kapsamda birleşilen kurumun birleşme işleminin gerçekleştiği hesap dönemi dahil olmak üzere üç hesap döneminde münhasıran üretim faaliyetinden elde ettiği kazançlarına kurumlar vergisi oranının indirimli olarak uygulatılması hk.

08.02.2017
477 No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği
Borsada rayici olmayan yabancı paraların, 213 sayılı Vergi Usul Kanunu gereğince 2016 yılı için yapılacak değerlemelerine esas oluşturacak kurların tespit edilmesi hk.

03.02.2017
10 No.lu Katma Değer Vergisi Genel Tebliği
Katma Değer Vergisi uygulama genel tebliğinde değişiklik yapılması hk.

06.01.2017
17 No.lu Harçlar Kanunu Sirküleri
Ticaret sicili harçlarının tahsili hk.


İZDENETİM|Cumhuriyet Meydanı No:10/2 35210 Konak, İZMİR|(0.232) 483 65 55 (pbx)|info@izdenetim.com.tr