Tasdik Hizmetleri

 

»

Yıllık Kurumlar Vergisi Beyannamesi ve eki mali tablo ve bildirimlerin tasdiki (Tam Tasdik)

»

 Yıllık Gelir Vergisi Beyannamesi ve eki mali tablo ve bildirimlerin tasdiki (Tam Tasdik),

»

 Teşvik, İndirim, İstisna ve Muafiyetlerle ilgili İşlemeler;

 

Kalkınmada öncelikli yöre teşvikleri ve eşdeğer teşvikler,

 

Teşvik uygulamalarında kredi faiz iadesi, indirim veya prim gibi ödemeler,

 

Enflasyon düzeltmesi işlemleri,

 

TUBİTAK  Ar-Ge yatırımları destekleme işlemleri raporları,

 

Sinema Filmlerinin Desteklenmesi Hakkında Yönetmelik ve Gençlik Spor Genel Müdürlüğü sponsorluk yönetmeliği gereği işlemler,

 

Avrupa Birliği fonlarınca desteklenen projelerin denetlenmesi ve raporlanması,

 

İthalat gözetim kapsamındaki işler ve raporlar,

 

Diğer teşvik, indirim, istisna ve muafiyetlerle ilgili tasdik işlemleri,

»

 Katma Değer Vergisi ve Özel Tüketim Vergisi;

 

KDV iade ve mahsup işlemleri,

 

Dahilde işleme izin belgesine göre yapılan KDV tecil-terkin işlemleri,

 

ÖTV üretim tecil-terkin,

 

ÖTV sıfırlanmış deniz yakıtı,

 

Biyoetanol üretim,

 

Harmanlayıcılara ait biyoetanollü benzin faaliyet raporu,

»

 Diğer Tasdik İşlemleri;

 

Enflasyon düzeltmesinden kaynaklanan fonun sermayeye eklenmesi için tespiti ve raporlanması,

 

Diğer iç kaynakların (maliyet artış fonu, gayrimenkul/iştirak satış karı, geçmiş yıl karları vb) sermayeye eklenmesi için tespiti,

 

Mevcut sermayenin ödendiğinin tespiti,

 

Limited şirketlerin kuruluş, nev'i değişikliği ve sermaye artırımlarında düzenlenen öz varlık tespiti,

 

Dernek, Vakıf ve benzeri kurumların muafiyet ve istisna ve hesaplarının tasdiki,

 

Kredilere ilişkin tespit işlemleri,

 

Seyahat acentelerinin turizm geliri elde etmek ve döviz getirme yükümlülüklerine ilişkin tespitler,

 

Ham petrol ve petrol ürünleri ithalatı ve LPG ile ilgili olarak talep edilecek incelemeler,

 

Mali tabloların uygunluğu ve hasılat tespiti,

 

Organize Sanayi Bölgelerinin hesap ve işlemlerinin incelenmesi,

 

Servet ve varlık incelemeleri,

 

Radyo Televizyon Üst Kurulu paylarının ödenmesi işlemleri, 

»

 Özel amaçlı raporlar,

»

 Yeminli Mali Müşavirlik mevzuatında öngörülen diğer işler.

Teklif isteyinİZDENETİM|Cumhuriyet Meydanı No:10/2 35210 Konak, İZMİR|(0.232) 483 65 55 (pbx)|info@izdenetim.com.tr