Sosyal medya platformu üzerinden yayınlanan reklamların izlenmesi karşılığı ödenen bedellerden vergi tevkifatı yapılıp yapılmayacağı hk.

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

 İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Mükellef Hizmetleri Gelir Vergileri Grup Müdürlüğü

 

 

Sayı

:

62030549-120[94-2017/626]-996248

19.11.2019

Konu

:

Sosyal medya platformu üzerinden yayınlanan reklamların izlenmesi karşılığı ödenen bedellerden vergi tevkifatı yapılıp yapılmayacağı

 

         

 

İlgi

:

01.08.2017 tarihli ve 1116687 evrak kayıt numaralı özelge talep formunuz.

İlgide kayıtlı özelge talep formunda; Şirketinizin reklam hizmetlerine aracılık etmek amacı ile soysal medya platformu üzerinden reklam verenler ile reklam izleyenleri bir araya getireceği, reklam verenlerin reklamlarının yayınlayacağı, platforma üye olan izleyicilerin ise izledikleri reklamların tipine göre her bir işlemde farklı miktarda puan kazanacağı, üyelerin platformdaki kazanımlarının belirli bir puana ulaştığında bu puanlarını paraya çevirebileceği veya platform üzerinde tanımlanmış farklı ödeme yöntemleri ile talep edebileceği, üyelerin 18 yaşın altında veya yurt dışında mukim kişiler de olabileceği belirtilerek, Şirketinizce söz konusu kişilere ödenecek bedeller üzerinden vergi tevkifatı yapılıp yapılmayacağı hususunda Başkanlığımız görüşü talep edilmektedir.

Gelir Vergisi Kanununun 9 uncu maddesinde vergiden muaf esnafa ilişkin düzenlemelere yer verilmiş olup, kimlerin esnaf muaflığından faydalanacakları da maddede bentler halinde sayılmıştır.

Ayrıca, anılan Kanunun;

61 inci maddesinde, "Ücret, işverene tabi ve belirli bir işyerine bağlı olarak çalışanlara hizmet karşılığı verilen para ve ayınlar ile sağlanan ve para ile temsil edilebilen menfaatlerdir.

Ücretin ödenek, tazminat, kasa tazminatı (Mali sorumluluk tazminatı), tahsisat, zam, avans, aidat, huzur hakkı, prim, ikramiye, gider karşılığı veya başka adlar altında ödenmiş olması veya bir ortaklık münasebeti niteliğinde olmamak şartı ile kazancın belli bir yüzdesi şeklinde tayin edilmiş bulunması onun mahiyetini değiştirmez,"

94 üncü maddesinde, "Kamu idare ve müesseseleri, iktisadi kamu müesseseleri, sair kurumlar, ticaret şirketleri, iş ortaklıkları, dernekler, vakıflar, dernek ve vakıfların iktisadi işletmeleri, kooperatifler, yatırım fonu yönetenler, gerçek gelirlerini beyan etmeye mecbur olan ticaret ve serbest meslek erbabı, zirai kazançlarını bilanço veya zirai işletme hesabı esasına göre tespit eden çiftçiler aşağıdaki bentlerde sayılan ödemeleri (avans olarak ödenenler dahil) nakden veya hesaben yaptıkları sırada, istihkak sahiplerinin gelir vergilerine mahsuben tevkifat yapmaya mecburdurlar.

1. Hizmet erbabına ödenen ücretler ile 61 inci maddede yazılı olup ücret sayılan ödemelerden (istisnadan faydalananlar hariç), 103 ve 104 üncü maddelere göre,

...

13. Esnaf muaflığından yararlananlara mal ve hizmet alımları karşılığında yapılan ödemelerden (2009/14592 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı uyarınca),

...

d) Diğer hizmet alımları ("a", "b" ve "c" alt bentleri hariç olmak üzere mal ve hizmet bedelinin ayrılamaması hali de bu kapsamdadır) için %10"

hükümlerine yer verilmiştir.

Yukarıda yer alan hüküm ve açıklamalar uyarınca; şirketiniz tarafından geliştirilen soysal medya platformu üzerinden reklam verenler ile reklam izleyenleri bir araya getirilerek yayınlanan reklamları izleyen ve belli şartları yerine getiren üyelerin;

- Hizmet akdi ile Şirketinize tabi ve bağlı olarak çalışmaları halinde, adı geçenlere hizmet karşılığı ödenen tutarın "ücret" olarak değerlendirilmesi, anılan Kanunun 61, 94, 96, 103 ve 104 üncü madde hükümleri dikkate alınmak suretiyle gelir vergisi tevkifatı yapılması,

- Faaliyetin, işyeri açılmadan sürekli olarak ve herhangi bir organizasyona bağlı olmadan yapılması halinde esnaf muaflığı kapsamında verilen bir hizmet olarak değerlendirilmesi ve yapılan ödemeler üzerinden Gelir Vergisi Kanununun 94 üncü maddesinin (13-d) bendi uyarınca %10 oranında gelir vergisi tevkifatı yapılması,

gerekmektedir.

Diğer taraftan, hizmet alınan kişilerin 18 yaşından küçük olmalarının vergi tevkifatının yapılıp yapılmamasında herhangi bir etkisi bulunmamaktadır.

Ayrıca, yurt dışındaki kişilerin mukimi olduğu ülke ile ülkemiz arasında çifte vergilendirmeyi önleme anlaşmasının bulunması ve bu anlaşmalarda söz konusu ödemelere ilişkin bir hükmün bulunması durumunda, öncelikle bu hükümlerin dikkate alınacağı tabiidir.

Bilgi edinilmesini rica ederim.İZDENETİM|Cumhuriyet Meydanı No:10/2 35210 Konak, İZMİR|(0.232) 483 65 55 (pbx)|info@izdenetim.com.tr