SEÇİLMİŞ ÖZELGELER

TÜMÜVUKGVKKVKKDVKDİĞER

26.12.2019
6325 sayılı Kanun gereği düzenlenen anlaşma belgesinin damga vergisi hk.

19.11.2019
Sosyal medya platformu üzerinden yayınlanan reklamların izlenmesi karşılığı ödenen bedellerden vergi tevkifatı yapılıp yapılmayacağı hk.

13.11.2019
İnternet üzerinden verilen reklam hizmetlerinin vergilendirilmesi hk.

25.09.2019
Birleşme dolayısıyla işvereni değişen personelin ücret gelirinin vergilendirilmesi hk.

11.09.2019
Foreks işlemlerinin vergilendirilmesi hk.

02.09.2019
Özel öğretim kurumlarında görev yapan personelin çocuklarının burs ve ya indirimden yararlanması hk.

27.08.2019
Yurtdışında mukim grup şirketinden alınan yönetim danışmanlığı hizmetine ilişkin bedelin değerlemeye tabi tutulup tutulamayacağı ve kur farkı uygulaması hk.

23.08.2019
Bankacılık sisteminin gelişmediği ülkelerden yapılan alımlara ilişkin tevsik zorunluluğu hk.

19.07.2019
TFRS'ye göre düzenlenen finansal tablolardaki zarardan ötürü sermayenin 2/3 oranında yitirilmesi nedeniyle ortak tarafından karşılanan kısmın KV tabi olup olmayacağı hk.

19.07.2019
Gayrimenkul Sermaye İradına İlişkin Verilecek Beyannamede Arsa Karşılığı Alınan ve Maliyet Bedeli Belli Olmayan Konutun İktisap Bedeli ve İktisap Tarihi hk.

18.07.2019
Amortisman Mevzuu hk.

16.07.2019
Kurum Kazancının Tespiti hk.

16.07.2019
Konkordato sürecindeki borçludan olan alacaklar için şüpheli alacak karşılığının ne zaman ayrılacağı hk.

12.07.2019
Bilgisayar programlarının Google ve Apple'da yayınlanmasının vergilendirilmesi hk.

08.07.2019
Serbest Bölgede Uygulanan Gelir Vergisi İstisnasında İbraz Edilecek YMM raporunun süresi hk.

08.04.2019
Birleşme dolayısıyla G.V.K'nın mükerrer 121 inci madde hükmünden faydalanılıp faydalanılmayacağı hk.

05.04.2019
Şüpheli Alacak Karşılığı Ayrılması hk.

02.04.2019
Kısmi bölünme nedeniyle sermayenin azaltılmasında tevkifat uygulaması hk.

14.03.2019
Ticari Taşıtların Yenilenmesinde Geçici 7 nci Madde Uygulaması hakkında

11.03.2019
Sermaye artırımının indirim konusu yapılıp yapılmayacağı hk.

08.03.2019
Serbest meslek erbabının, yanında çalıştırdığı eşine ödediği ücret ve hizmetlerin indirim konusu yapılıp yapılmayacağı hk.

07.03.2019
Ücretli olarak çalışan yönetim kurulu başkanına ödenen yurt dışı harcırahlar hk.

14.02.2019
Ferdi işletmenin aktif ve pasifiyle A.Ş' e devrinde taşınmaz satışı istisnası hk.

13.02.2019
Temlik yoluyla edinilen ve iflas masasında alacağın kısmi kabulü ve kalan kısmının reddi halinde alacaklar için karşılık ayrılıp ayrılmayacağı hk.

05.02.2019
İkinci el oto alım satımında KDV oranları ve vergilendirilmesi hk.

05.02.2019
İmalatçı lehine oluşan fiyat farkı ÖTV'sinin beyanı hk.

05.02.2019
Döviz Kazandırıcı Faaliyetlerde Damga Vergisi hk.

30.01.2019
Sipariş verilen ancak teslim alınamayan mallara ilişkin verilen çeklerin 3.kişiye ciro edilmiş olması ve bu kişi tarafından dava konusu yapılması sonucu ödenmesi halinde gider yazılıp yazılmayacağı hk.

28.01.2019
Ortak alınan patente konu buluşun üretim sürecinde kullanılması sonucu elde edilen kazancın sınai mülkiyet kazanç istisnası kapsamında değerlendirilmesi hk.

28.01.2019
KDV indiriminden çıkarılan SMİYB niteliğindeki faturaya ilişkin Form Ba bildiriminde düzeltme yapılıp yapılamayacağı hk.

23.01.2019
Mükellefiyet tesis ettirilmeden ve tescil yapılmadan evvel faaliyete ilişkin satın alınan mallara ait şirket adına düzenlenen faturanın Ba formunda gösterilip gösterilmeyeceği hk.

15.01.2019
Nev’i Değişikliği Yaparak Anonim Şirkete Dönüşen Şirket Adına Devir Tarihinden Sonra Eski Unvana Düzenlenen Faturaların Ba Bildirim Formunda Hangi Unvanla Beyan Edileceği hk.

11.01.2019
Anapara Alacak Tutarı ve Alacağa Eklenen Önceki Dönem Adat Faizi Üzerinden Hesaplanan Kur Farkının Vergilendirilmesi hk.

09.01.2019
Kısa vadeli ihracat kredi sigortası kapsamında kesilen tutarın gider kaydı hk.

07.01.2019
Holding şirketinin grup şirketine olan borcuna karşılık iştirak hisselerinin satışından elde edilecek kazancın kurumlar vergisi kanunun 5. maddesindeki istisnadan yararlanıp yararlanamayacağı hk.

02.01.2019
Kasım ve Aralık aylarında işten ayrılan personele asgari ücret farklarının ödenip ödenmeyeceği ve muhtasar beyannamede gösterilmesi hk.

27.12.2018
Kendi arsası üzerinde özel inşaat yapılması durumunda vergilendirme hk.

18.12.2018
Döviz kazandırıcı faaliyet kapsamında yapılan uluslararası yolcu ve yük taşımacılığı faaliyetinde damga vergisi istisnası hk.

23.11.2018
Yurtdışındaki firma tarafından düzenlenen "credite note" belgesi hk.

21.11.2018
Vergi indirimi

15.11.2018
Yatırımdan vazgeçilmesi nedeniyle yapılmakta olan yatırımlar hesabında bulunan tutarın gider hesaplarına alınıp alınmayacağı hk.

12.11.2018
Re'sen terk ettirilen şirkete kayıtlı araçların hurdaya ayrılması hk.

26.10.2018
Mahkeme kararı olmadan ödenen alacak ve tazminat tutarlarının gider yazılıp yazılmayacağı hk.

25.10.2018
Güneş enerji sistemi (GES) üretim tesisi ile ilgili işlemlerde damga vergisi ve harç istisnası uygulaması hk.

25.10.2018
Tasfiyeden vazgeçilmesi halinde verilecek beyannameler ve defter tasdiki hk.

24.10.2018
Türkiye'de kayıt ve tescil edilmemiş taşıtların ihracı hk.

22.10.2018
Finansal kiralama sözleşmesinin devri sonrası ilk leasing sözleşmesinin muhasebeleştirilmesi sırasında oluşan alacak bakiyesinin vazgeçilen alacak olarak değerlendirilip değerlendirilemeyeceği hk.

22.10.2018
Ferdi işletmenin A.Ş.'ne dönüşmesi halinde e-fatura ve e-defter kullanma zorunluluğu hk.

19.10.2018
Tam bölünme halinde vergilendirme hk.

11.10.2018
Satın alma opsiyonlu kira sözleşmesinde damga vergisi hk.

08.10.2018
Gerçek kişi ortağın parasının şirket tarafından borçlanmak suretiyle kullanılmasının şirket yönünden değerlendirilmesi hk.

08.10.2018
Ö.K.C/Perakende Satış Fişlerinin Toplu Kaydı Hk.

28.09.2018
İşverenlerce, kadın hizmet erbabına kreş ve gündüz bakımevi hizmeti verilmek suretiyle sağlanan menfaatlerin ücret olup olmadığı hk.

21.09.2018
Sözleşme hükümleri uyarınca yabancı para cinsinden ödenen yolcu garanti bedellerinin KDV mevzuatı karşısındaki durumu ile oluşan kur farklarına ilişkin belge düzeni hk.

10.09.2018
Yurtdışından finanse edilen kredilerin damga vergisi hk.

14.08.2018
Damga vergisi kanunu uygulamaları hk.

08.08.2018
Bedelsiz ihracata ilişkin düzenlenecek gümrük beyannamelerinin damga vergisine tabi olup olmadığı hk.

18.07.2018
Gayrimaddi Hak Bedeli Ödemelerinde Aleyhe ve Lehe Oluşan Kur Farklarının Vergi Kesintisine Tabi Olup Olmadığı Hk.

11.05.2018
Kısmi bölünme işleminde vergilendirme hk.

09.04.2018
Kira Karşılığı Yapılan Tadilat Bedeli Üzerinden G.V. ve KDV Tevkifatı Yapılıp Yapılmayacağı hk.

16.03.2018
Sermayenin, Geçmiş Yıl Kârlarından, Sermaye Olumlu Farklardan, Nakit Olarak Ortaklardan Ödenen Sermayeden Oluşması ve Sermaye Azaltımına Gidilmesi Durumunda Vergilendirme hk.

16.03.2018
Kısmi bölünme nedeniyle geçmiş yıl karlarının azaltımında kar dağıtımına bağlı tevkifat yapılıp yapılmayacağı ve bilançoda kayıtlı taşınmazların kısmi bölünmeye konu edilip edilmeyeceği hk.

08.03.2018
İlişkili kişilerden yapılan mal ve hizmet alımları dolayısıyla oluşan vade farklarının örtülü sermaye kapsamında değerlendirilip değerlendirilemeyeceği hk.

30.01.2018
Nakit sermaye artışında faiz indirimi

29.01.2018
Kaza neticesinde açılan dava sonuçlanmadan kazazede ile anlaşılarak ödenen tazminat tutarının gider olarak dikkate alınıp alınmayacağı.

26.01.2018
Yapılan ödeme karşılığı alınamayan fatura nedeniyle avanslar hesabında bekleyen tutarın giderleştirilmesi.

26.01.2018
Kat karşılığı inşaat işine ilişkin maliyetler.

15.01.2018
Kampanya şeklinde düzenlenen ve müşteriye verilen hediye çekleri için fatura düzenlenip düzenlenmeyeceği ile indirim konusu yapılıp yapılmayacağı.

02.01.2018
Yatırım tamamlama vizesi gerçekleştirilen yatırımın kiraya verilmesi durumunda indirimli kurumlar vergisi uygulaması

02.01.2018
Stoklardaki emtianın imha edilmesi.

02.01.2018
Aciz Vesikasının Muhasebeleştirilmesi hk.

28.12.2017
Dövizli faturalardan kaynaklanan cari hesap için kur farkı hk.

11.12.2017
AFAD, Kızılay ve kurumsal firmalar tarafından nihai tüketicilere verilen ayni yardım kartlarına istinaden yapılan teslim ve hizmetlerin belgelendirilmesi.

27.11.2017
Web tasarım, program yazılımı ve android uygulamaları, mobil uygulamalar, sanal ve artırılmış gerçeklik uygulamaları çalışmalarından elde edilen kazancın vergilendirilmesi hk.

14.11.2017
Arsa karşılığı gelir paylaşımı sözleşmesinin damga vergisi ne tabi olup olmadığı

13.11.2017
Avrupa Birliği tarafından desteklenen proje kapsamında görevlendirilen kamu personeline yapılan ücret ödemelerinin vergilendirilmesi ve belge düzeni hk.

02.11.2017
Milli Eğitim Bakanlığınca yapılan eğitim-öğretim desteğinde fatura düzenlemesi

30.10.2017
Sözleşmede damga vergisi

30.10.2017
Varlık yönetim şirketlerinde damga vergisi istisnası

27.10.2017
Sehven fazla ödenen ÖTV'nin iadesi

26.10.2017
Swap işlemlerinde değerleme.

20.10.2017
Kalkınma ajansından alınan hibe tutarına ait faizin ajans hesaplarına aktarılmasında vergilendirme

05.10.2017
Şirketin aktifinde kayıtlı taşınmazın ifraz işlemi yapıldıktan sonra satışının Kurumlar Vergisi ve Katma Değer Vergisinden istisna olup olmadığı.

24.08.2017
Yurtdışındaki şubenin iflası nedeniyle tahsil edilemeyen alacağın kurum kazancının tespitinde gider olarak dikkate alınıp alınamayacağı.

22.08.2017
Faaliyet izni iptal edilen bankanın mevduatına yürütülen faizler üzerinden tevkifat yapılıp yapılmayacağı.

22.08.2017
Ticari Taksinin Yenilenmesinde ÖTV Uygulanması

18.08.2017
Döviz kurlarının T.C. Merkez Bankası tarafından ilan edildiği saatten sonra ( 15:30’dan ) döviz cinsinden düzenlenen bir faturada, dikkate alınacak döviz kuru hk.

15.08.2017
İcra Dairesince satışı yapılan taşınmazın KDV oranı

27.07.2017
Bağış olarak inşa edilecek okulun vergi kanunları karşısındaki durumu

27.07.2017
Aktife kayıtlı aracın çalınması dolayısıyla sigortadan alınan tazminatın vergilendirilmesi.

31.05.2017
Tamamlanmış bina alımı için yapılan harcamaların indirimli kurumlar vergisinden yararlanıp yararlanmayacağı

09.05.2017
Sat Geri Kiralama yöntemiyle kiralanan beton transmikserli kamyona beton pompası monte edilmesi durumunda ÖTV farkının oluşup oluşmadığı

21.04.2017
İnşaat devam ederken yapılan reklam ve pazarlama harcamalarının doğrudan gider yazılıp yazılmayacağı, dönem zararının ortaklıktan elde edilecek gelirlerle ilişkilendirilmesine gerek olup olmadığı

19.04.2017
ÖTV (I) Sayılı Listedeki Malın Serbest Bölgedeki Alıcıya Teslim Edilmek Üzere İhraç Kayıtlı Satın Alınması ve Serbest Bölgeye Teslim Edilmesi Halinde KDV/ÖTV İstisnası Hk.

11.04.2017
Ödemesi Ertelenen SGK Primlerinin Kurum Kazancının Tespitinde Gider Olarak Dikkate Alınıp Alınmayacağı

10.04.2017
Zaman esaslı (time charter) sözleşmelerinde damga vergisi

07.04.2017
Yatırım teşvik belgesi kapsamında gelir vergisi stopajı desteği

03.04.2017
Serbest bölgede üretilen yazılım programının fiziki  mal olarak ihraç edilmesi durumunda dövizin Türkiye’ye gelmesinin tevsiki.

27.03.2017
2004 yılında elde edilmekle birlikte 10/08/2006 tarihinde aktife alındıktan sonra 31/12/2008 tarihinde sehven aktiften çıkarılan ve 31/12/2015 tarihinde tekrar aktife alınan iştirak hissesinin satışı.

10.03.2017
Lisanslı Depoculuk

10.03.2017
TUGS'ye Kayıtlı Geminin Kiralanmasında Elde Edilen Kazancın Vergilendirilmesi

23.02.2017
Konut Yapı Kooperatifine yapılan inşaat taahhüt işlerinde KDV oranı

23.01.2017
Vazgeçilen alacağın özel karşılık hesabına alınıp alınmayacağı, hangi yılın zararından mahsup edileceği ve sermaye azaltılmasının vazgeçilen alacak olarak değerlendirilip değerlendirilmeyeceği hk.

17.01.2017
Yurt Dışı Mukim Firmadan Alınan Kredinin Vergilendirilmesi Hk.

04.01.2017
Ticari alacaklarını sigorta ettiren işletmenin sigorta miktarını aşan ek prim tutarını dönemsellik ilkesi gereği gider yazması hk.

04.01.2017
Faaliyet gelirinin tamamı kira gelirinden oluşan firmanın nakdi sermaye artırımından kaynaklanan faiz indiriminden yararlanıp yararlanamayacağı.

03.01.2017
İŞKUR’un işbaşı eğitimi programına katılan personele yapılan yardımların kurumlar vergisi karşısındaki durumu

29.12.2016
Mahkeme kararına göre ödenen tutarların kurumlar vergisi matrahından indirilip indirilemeyeceği.

28.12.2016
Döviz kazandırıcı faaliyetlerde dv.

21.12.2016
Şirket aktifine kayıtlı arsanın parsellenerek satışından elde edilen kazancın kurumlar vergisi ile katma değer vergisinden istisna olup olmadığı.

28.11.2016
Nev'i değişikliği halinde devam etmekte olan yıllara sari inşaat işinin bitim tarihi

17.11.2016
Sözleşmeden doğan damga vergisi ile kamu ihale kurum paylarının tek seferde mi gider yazılacağı yoksa satılan malın maliyeti ile mi ilişkilendirileceği

07.10.2016
Sponsorluk harcamalarının serbest meslek kazancından indirim konusu yapılıp yapılmayacağı.

06.10.2016
Ek garanti satış gelirleri ile bunlara ilişkin prim ödemelerinin hangi dönem kurum kazancının tespitinde dikkate alınacağı.

04.10.2016
Miadı dolan ürünlerin gümrükte imha edilmesi halinde ürünün mal bedeli ile gümrükte yapılan harcamaların gider olarak dikkate alınıp alınmayacağı hk.

08.09.2016
Sağlık harcamalarının yıllık gelir vergisi beyannamesinde indirim konusu yapılıp yapılmayacağı

08.09.2016
Aboneliği şirket adına olmayan su ve elektrik faturalarının vergi kanunları karşısındaki durumu

03.08.2016
TÜBİTAK desteğinde yararlanan şirket tarafından Teknokent bünyesinde yapılan Ar-Ge harcamalarının Teknokent dışında yapılan faaliyetlerden elde edilen kazançlar ile ilişkilendirilmesi.

28.07.2016
İnşaat İşlerinde Teslim Tarihi

25.07.2016
Kur farkında KDV uygulaması Ba Bs formunda gösterilmesi hk.

20.06.2016
Ferdi işletmenin anonim şirkete dönüşmesinin vergi kanunları karşısındaki durumu.

20.06.2016
Konut tesliminde uygulanması gereken KDV oranı hakkında

27.05.2016
Kısmi bölünme ve sermaye azaltımı

26.05.2016
Mahkeme kararında ücretli avukatın adının yer alması durumunda serbest meslek makbuzu ve gelir vergisi tevkifatı hk.

25.05.2016
İhraç Kayıtlı Teslim Hk.

23.05.2016
İşten çıkarılan üst düzey yöneticilere rekabet yasağı adıyla yapılan ödemelerden vergi tevkifatı yapılıp yapılmayacağı ve söz konusu ödemelerin kurum kazancından indirilip indirilemeyeceği.

16.05.2016
5746 sayılı Kanun (Gelir Vergisi Mükellefinin Kendisine Ait Ücretinde Gelir Vergisi İstisnası Uygulanamayacağı Hk.)

12.05.2016
Dar mükellef kurumdan elde edilen gelirin vergilendirilmesi. (Hong Kong)

12.05.2016
Tahsil Edilemeyen Alacak Tutarının Gider Kaydedilip Kaydedilemeyeceği

04.05.2016
“Muhtelif müşteriler” ibareli tek bir sevk irsaliyesi  düzenlenerek gönderilen mallar için e-fatura uygulaması

02.05.2016
Özel hesap dönemine geçişte amortisman uygulaması hk.

27.04.2016
İktisadi kıymetler için kredi kullanımından kaynaklanan kredi faizlerinin ödeme vadesinin iktisadi kıymetlerin amortisman süresinden fazla olması hk.

08.04.2016
İndirimli orana tabi işlemlerden doğan iade taleplerinde yüklenilen vergiler

15.03.2016
Enflasyon düzeltmesine tabi tutulan iştirak hissesi satış zararının ne kadarlık kısmının gider olarak değerlendirileceği

15.03.2016
Vergi kaydı bulunmayan inşaat ustalarına yapılan ödemelerin belgelendirilmesi

01.03.2016
Serbest Meslek Kazancından İndirilebilecek Giderler.

26.02.2016
Adi ortaklığın tüm aktif ve pasifiyle yeni kurulacak sermaye şirketine devredilmesinin gelir vergisi ve katma değer vergisi karşısındaki durumu.

26.02.2016
Satın alınan bahçeli kargir evin yıkılarak vasfının arsa olarak tescil edilip satışında değer artış kazancı yönünden ilk iktisap tarihinin tespiti ve maliyet artışında endekslem

26.02.2016
Sponsorluk harcamasında tevkifat.

24.02.2016
Aktifte kayıtlı bulunan taşınmazın leasing şirketine satılıp geri kiralanmasından sonra sözleşme sonunda 3.kişilere tekrar satışında gayrimenkulün edinim tarihi olarak hangi tarihin dikkate alınacağı

19.02.2016
Günlük veya haftalık sürelerle konut kiralama faaliyetinden elde edilen gelirin vergilendirilmesi.

18.02.2016
Hesaplanan KDV olarak beyan edilen ancak sözleşme gereği arsa sahibi vakıftan tahsil edilmeyen KDV nin Değersiz Alacak olarak kabul edilip edilemeyeceği hk.

17.02.2016
KOSGEB tarafından desteklenen projede çalışan personel   için yapılan ücret ödemelerinin gelir vergisi stopaj teşviki ve sigorta prim   desteğinin indirim konusu yapılıp yapılmayacağı.

17.02.2016
Stajer öğrencilere ödenen cep harçlığının safi kazancın tespitinde indirimi.

17.02.2016
Camiye yapılan ayni bağışın gelir vergisi beyannamesinde bildirilecek gelirlerden indirim konusu yapılıp yapılamayacağı ve belgelendirilmesi.

17.02.2016
Nev’i değişikliğine tabi tutulan şirketin kıst dönem  zararlarının takip eden geçici vergi beyannameleri ve ilgili dönem kurumlar vergisi beyannamesinde indirime konu edilip edilmeyeceği

17.02.2016
Hakkında iflas ertelemesi kararı bulunan firmadan olan alacaklar için şüpheli alacak karşılığı ayrılıp ayrılamayacağı hk.

17.02.2016
Mal satılan müşterilere verilen kombine biletlerin vergisel boyutu.

17.02.2016
İthal ve yerli girdiler kullanılarak yapılan üretim neticesinde elde edilen ürünün satış bedeli üzerinden yapılan royalti ödemelerinin vergilendirilmesi hk.

16.02.2016
Ar-Ge Merkezinde çalışan personelin servis ve yemek   giderlerinin Ar-Ge harcaması sayılıp sayılmayacağı.

10.02.2016
İthal edilen malların miilileştirilmeden antrepoda devredilmesinin Ba-Bs bildiriminde gösterilmesi hk.

09.02.2016
Binanın dış cephesi için yapılan harcamalarda amortisman uygulaması

19.01.2016
Nev’i değişikliği yaparak limited şirketten anonim şirkete dönüşen şirket adına devir tarihinden sonra eski unvana düzenlenen faturaların Ba-Bs bildirim formlarında hangi unvanla beyan edileceği hk.

08.01.2016
Sanayi Sicil Belgesi ve Kapasite Raporu bulunmayan dönemlerde ihraç kayıtlı teslimi

03.12.2015
Bağışlanacak olan Meslek Edindirme Kursu binasına ilişkin inşaat harcamalarının vergisel durumu

02.12.2015
Şirkete yapılan ödeme karşılığı alınan kâr payının vergilendirilmesi

01.12.2015
Stoklarda mevcut ilaçların bozulduğunun tespitini müteakip dönemde imha işleminin gerçekleştirilmesi durumunda muhasebe   kaydının hangi dönem için yapılacağı hk.

27.11.2015
Sat ve geri kiralama işleminde amortisman uygulaması hk.

24.11.2015
Elektronik ortamda düzenlenmesi gerekirken kağıt ortamda düzenlenen faturanın KDV ve gider olarak indirim konusu yapılıp yapılmayacağı

05.11.2015
Kurum aktifinde iki yıldan uzun bir süre ile kayıtlı bulunan gayrimenkul ile OSB’de yer alan gayrimenkulün faaliyette bulunmadan satılması halinde kurumlar vergisi ve KDV istisnası.

06.10.2015
Yıllara sari inşaat işinde işin başlangıç tarihinin belirlenmesi.

06.10.2015
Eğitim-öğretim kazanç istisnası ve indirimli kurumlar vergisi uygulaması

24.08.2015
Aktifinde kayıtlı taşınmazların finansal kiralama şirketine satışı,kiralanması ve geri alınmasında Kurumlar Vergisi, KDV ve Harç uygulaması.

18.08.2015
Örtülü sermaye üzerinden ödenen faiz tutarlarının zarar elde edilmesi halinde kar payı kapsamında değerlendirilmesi.

02.02.2015
Şirket yetkilileri ve müşterileri için  konut olarak kiralanan gayrimenkule ait giderlerin indirim konusu yapılıp yapılamayacağı

21.02.2013
Banka kredisi karşılığı külçe altın alımında geri ödemenin altınla yapılması, banka aracılığıyla altın alım-satımı, müşterilerin banka hesabına altın göndermesi ile sigorta hizmeti alımı ve Ba-Bs hk.

20.02.2012
Yapı kooperatifi iken unvan değişikliği ile site işletme kooperatifine dönüşen kooperatifin kurumlar vergisi muafiyetinden yararlanıp yararlanamayacağı hk.

28.03.2011
Amatör Sporculara yapılan sponsorluk harcamaları hk.


İZDENETİM|Cumhuriyet Meydanı No:10/2 35210 Konak, İZMİR|(0.232) 483 65 55 (pbx)|info@izdenetim.com.tr